Menettely : 2015/2820(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1093/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1093/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/10/2015 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0389

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 68k
23.10.2015
PE570.927v01-00
 
B8-1093/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1102/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


neuvoston suosituksesta pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä (2015/2820(RSP))


Thomas Händel työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys neuvoston suosituksesta pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä (2015/2820(RSP))  
B8‑1093/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2015 annetun komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä (COM(2015) 462 final),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen kasvuselvitys 2015" (COM(2014)0902),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat(1),

–  ottaa huomioon EPSCO-neuvoston 9. maaliskuuta 2015 antamat päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä 2015 ja yhteisestä työllisyysraportista: työllisyys- ja sosiaalipolitiikan poliittinen ohjaus(2),

–  ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista(3),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 3/2015 ”EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä”,

–  ottaa huomioon Euroopan sosiaalipoliittisen verkoston tutkimuksen ”Integrated support for the long-term unemployed: a study of national policies (2015)”,

–  ottaa huomioon pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä neuvostolle esitetyn kysymyksen (O-000121/2015 – B8-1102/2015),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyys on talouskriisin ja sen seurausten vuoksi kaksinkertaistunut vuodesta 2007 ja on nyt puolet työttömien kokonaismäärästä, toisin sanoen yli 12 miljoonaa henkeä ja 5 prosenttia EU:n työikäisestä väestöstä; ottaa huomioon, että yli 60 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä oli vuonna 2014 ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti;

B.  ottaa huomioon, että työttömyysprosentti vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioittain, ja toteaa, että se on Itävallassa 1,5 prosenttia ja Kreikassa 19,5 prosenttia; toteaa, että eniten pitkäaikaistyöttömiä on Italiassa, Portugalissa, Slovakiassa, Kroatiassa, Espanjassa ja Kreikassa; toteaa, että talouden elpymistä on vauhditettava, koska se ei nykyisellään riitä vähentämään merkittävästi suurta rakenteellista työttömyyttä;

C.  toteaa, että monien pitkäaikaistyöttömien rekisteröimättä jättäminen ja tietojen keräämiseen käytettäviin menetelmiin liittyvät puutteet johtavat siihen, että virallisten tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä on alhaisempi kuin se on todellisuudessa;

D.  ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyyden seurauksia ovat usein köyhyys, epätasa‑arvo ja sosiaalinen syrjäytyminen ja että pitkäaikaistyöttömiksi joutuvat usein haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla;

E.  ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömät etääntyvät vähitellen työmarkkinoista, koska heidän ammattitaitonsa ja ammatillinen verkostoitumisensa heikkenee ja työskentelyrytminsä katoaa, ja toteaa, että tämä voi johtaa syrjäytymiskierteeseen, jännitteisiin kotona ja ulkopuolisuuden tunteeseen; toteaa, että vuosittain joka viides pitkäaikaistyöttömistä lannistuu ja passivoituu tuloksettoman työhaun vuoksi;

F.  ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyyden seuraukset ovat erittäin vakavat työttömien talouksissa ja johtavat usein vähäiseen osallistumiseen koulutukseen, ”työmaailmasta” irtaantumiseen, mielenterveys- ja terveysongelmien lisääntymiseen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja pahimmassa tapauksessa köyhyyden periytymiseen sukupolvelta toiselle;

G.  toteaa, että pitkäaikaistyöttömyysjaksot vaikuttavat pitkällä aikavälillä usein kielteisesti työllistymismahdollisuuksiin, uralla etenemiseen, ansiotasoon ja eläkkeisiin (seurannaisvaikutukset);

H.  ottaa huomioon, että pitkäaikaistyöttömyys tulee erittäin kalliiksi yhteiskunnalle taitojen käyttämättä jättämisen ja lisääntyneiden sosiaalikulujen takia sekä muiden kuin rahassa mitattavien kustannusten takia, joita aiheutuu siksi, että monet ihmiset menettävät itseluottamuksensa eivätkä voi käyttää koko potentiaaliaan ja että sosiaalinen yhteenkuuluvuus heikkenee;

I.  ottaa huomioon, että korkea pitkäaikaistyöttömyysaste vaarantaa Eurooppa 2020 ‑strategian yleistavoitteiden saavuttamisen, joita ovat 20–64-vuotiaiden 75 prosentin työllisyysaste ja köyhyydessä tai sosiaalisesti syrjäytyneinä tai köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskille alttiina olevien ihmisten määrän vähentäminen 20 miljoonalla;

J.  toteaa, että ammattitaidon ylläpitäminen työpaikan menettämisen jälkeen samoin kuin koulutus, ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, jossa ennakoidaan työelämän tulevat tarpeet, ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä välttämään ja torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä;

K.  toteaa, että tämä suositus muistuttaa nuorisotakuuta; katsoo, että nuorisotakuun toteuttamisesta saaduista alustavista kokemuksista olisi otettava oppia;

1.  pitää myönteisenä komission aloitetta neuvoston suosituksen antamisesta pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä; korostaa, että jos ehdotus olisi annettu aikaisemmin ja jos siitä olisi päästy sopimukseen neuvostossa, osa nykyisestä pitkäaikaistyöttömyydestä olisi voitu ehkäistä; on huolestunut siitä, että neuvoston suositus ei ehkä riitä korjaamaan pikaisesti pitkäaikaistyöttömien tilannetta, ja kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan tuloksellisia toimia;

2.  kannattaa ehdotuksen kolmea pääkohtaa, toisin sanoen 1) kunnianhimoista pitkäaikaistyöttömien rekisteröitymistä työvoimapalveluun ja pyrkimystä kaikkien pitkäaikaistyöttömien rekisteröintiin, 2) pitkäaikaistyöttömien yksilöllisten tarpeiden ja potentiaalin sekä heidän ensisijaisesti hakemiensa töiden arviointia ennen kuin työttömyys on kestänyt 18 kuukautta ja 3) pitkäaikaistyöttömän ja asianomaisten yksiköiden välisen räätälöidyn, tasapuolisen ja kattavan työllistymissopimuksen tarjoamista viimeistään kun kyseinen henkilö on ollut työttömänä 18 kuukautta; painottaa kuitenkin, että yksilöllinen arviointi olisi tehtävä, ennen kuin kyseinen henkilö on ollut työttömänä 12 kuukautta, jotta varmistetaan, että työllistymissopimus voidaan tehdä ennen kuin työttömyys on kestänyt 18 kuukautta; toteaa, että kolmivaiheiseen menettelyyn olisi mahdollisuuksien mukaan otettava mukaan ei-valtiollisia toimijoita, kuten sosiaalialalla toimivia kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät pitkäaikaistyöttömien hyväksi;

3.  korostaa, että olisi tavoitettava kaikki, myös rekisteröimättömät, pitkäaikaistyöttömät, eikä vain niitä, jotka ovat jo olleet työttömiä 18 kuukautta tai kauemmin; katsoo, että on erittäin tärkeää, että lyhytaikaiseen työttömyyteen (< 12 kuukautta) ja nuorisotyöttömyyteen (nuorisotakuu mukaan luettuna) kohdennetut jäsenvaltioiden toimet sopivat saumattomasti yhteen pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarkoitettujen toimien kanssa;

4.  kannattaa ehdotusta kaikkien pitkäaikaistyöttömän jälleenintegrointiin työmarkkinoille osallistuvien toimijoiden (mukaan luettuina mahdolliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt) tiiviistä yhteistyöstä ja toiminnan tehokkaasta koordinoinnista ja sellaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta, jossa työttömällä henkilöllä on tukenaan ammattitaitoinen, hänen tapaustaan käsittelevä henkilö; toteaa, että tämä työmarkkinoille jälleenintegrointi ei saa keskeytyä, vaikka työttömän henkilön tukijärjestelmä vaihtuisi toiseksi;

5.  korostaa, että arvioitaessa pitkäaikaistyöttömien kykyjä ja tarpeita heidän työmarkkinoille sijoittumisensa kannalta tarvitaan yksilöllistä lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan pitkäaikaistyöttömien henkilöiden oikeuksia ja otetaan huomioon myös heidän laajempi henkilökohtainen tilanteensa ja siihen mahdollisesti liittyvät tarpeet; korostaa, että tarvitaan riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy tarjoamaan pitkäaikaistyöttömien heterogeeniselle ryhmälle tapausten yksilöllisen käsittelyn;

6.  panee merkille suosituksen, jonka mukaan otettaisiin käyttöön kirjallinen ja ymmärrettävä ”työllistymissopimus”, jossa luetellaan sekä työttömän henkilön että ohjaajan edustamien viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet ja ilmoitetaan siten selkeästi kaikkien asianosaisten odotukset, joka on oikeudenmukainen työttömän henkilön kannalta ja jossa kunnioitetaan työttömän henkilön ammatillista pätevyyttä ja hänen oikeuksiaan työntekijänä; kehottaa päivittämään tämän sopimuksen säännöllisesti;

7.  pitää ratkaisevan tärkeänä, että ohjelmissa, joilla pyritään integroimaan pitkäaikaistyöttömät takaisin työmarkkinoille, otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet ja että ne laaditaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa; kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan työnantajia – myös yritysten yhteiskuntavastuun hengessä – tarjoamaan aktiivisesti työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja tarvittaessa nimittämään tukihenkilöitä helpottamaan pitkäaikaistyöttömien sujuvaa paluuta työelämään; kehottaa jäsenvaltioiden työvoimaviranomaisia avustamaan pk‑yrityksiä helpottamaan tällaista ohjausta; muistuttaa, että pitkäaikaistyöttömät eivät tarvitse vain työtä vaan myös kattavaa neuvontaa ja valmistautumista onnistuakseen palaamaan työmarkkinoille;

8.  kehottaa jäsenvaltioita asettamaan käyttöön pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarkoitettuja kansallisia toimia varten (erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kautta) saamaansa EU-rahoitusta vastaavan riittävän kansallisen rahoituksen; korostaa, että joidenkin jäsenvaltioiden (erityisesti niiden, joihin sovelletaan talouden sopeutusohjelmia) talousarvioihin liittyvät rajoitteet eivät saa estää suosituksen nopeaa täytäntöönpanoa; kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuudet saada nopeasti EU‑rahoitusta ja mobilisoida mahdollisuuksien mukaan lisäresursseja, kuten tehtiin nuorisotyöllisyysaloitteen kyseessä ollessa; korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa on kohdennettava riittävästi määrärahoja työvoimapalvelujen hallinnollisen kapasiteetin lisäämiseen;

9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan, miten ne voivat tukea erityisiä ohjelmia työn ohessa tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen sekä yritysten kehittämistä ja investointisuunnitelmia, joilla on luotu kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille;

10.  painottaa, että suosituksen tehokas täytäntöönpano edellyttää komission ja jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä ja kansallisella tasolla (alakohtaisten) työmarkkinaosapuolten, työttömiä edustavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, paikallis- ja alueviranomaisten, julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien sekä paikallisten ja alueellisten oppilaitosten välistä yhteistyötä samoin kuin työantajien aktiivista osallistumista, jotta yritysten vaatimukset ja tarpeet ymmärretään paremmin;

11.  palauttaa mieliin päätöslauselmansa ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista, jossa vaaditaan erityistoimia pitkäaikaistyöttömien suojelemiseksi sosiaaliselta syrjäytymiseltä ja heidän integroimistaan takaisin työmarkkinoille perussopimuksia kunnioittaen;

12.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon alueelliset erot, kaupunki- ja maaseutualueiden väliset erot mukaan luettuina, niiden suunnitellessa kansallisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi;

13.  pitää myönteisenä komission ehdotusta aloittaa eurooppalaisen ohjausjakson ja työllisyyskomitean avulla suosituksen täytäntöönpanon monenvälinen valvonta; vaatii, että valvonnan on oltava perusteellista ja että sitä on tarvittaessa täydennettävä antamalla jäsenvaltioille ohjeita maakohtaisissa suosituksissa; kehottaa komissiota helpottamaan keskinäistä oppimisprosessia saattamalla yhteen jäsenvaltioita, joissa pitkäaikaistyöttömyysaste on korkea, ja jäsenvaltioita, jotka ovat onnistuneet integroimaan (pitkäaikais)työttömät nopeasti takaisin työmarkkinoille;

14.  kehottaa työllisyys- ja sosiaaliministereitä ottamaan huomioon parlamentin esittämät näkökohdat ennen suosituksen hyväksymistä;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0068.

(2)

Neuvoston asiakirja 6147/15.

(3)

P8_TA(2015)0261.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö