Процедура : 2015/2857(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1094/2015

Внесени текстове :

B8-1094/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0392

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 149kWORD 80k
23.10.2015
PE570.928v01-00
 
B8-1094/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑1101/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника на дейността


относно разпределението от страна на предвидената за периода 2—27 ноември 2015 г. Световна радиокомуникационна конференция (WRC- 15), на необходимата лента на радиочестотния спектър с цел подкрепа на бъдещото разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб  (2015/2857(RSP))


Михаел Крамер от името на комисията по транспорт и туризъм

Резолюция на Европейския парламент относно разпределението от страна на предвидената за периода 2—27 ноември 2015 г. Световна радиокомуникационна конференция (WRC- 15), на необходимата лента на радиочестотния спектър с цел подкрепа на бъдещото разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб  (2015/2857(RSP))  
B8‑1094/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид новата позиция на полетното проследяване, включена в дневния ред на следващите заседания на Международния съюз по телекомуникации (ITU) в рамките на Световната радиокомуникационна конференция (WRC- 15), която ще се проведе в Женева от 2 до 27 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид работния документ, озаглавен „Проследяване на въздухоплавателно средство и опции за локализиране“, представен от ЕС на многодисциплинарното заседание на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) относно глобалното проследяване, състояло се на 12 и 13 май 2014 г.,

–  като взе предвид препоръките, направени от горепосоченото мултидисциплинарно заседание на ИКАО относно глобалното проследяване,

–  като взе предвид Становище № 01/2014 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 5 май 2014 г., озаглавено „Изменението на изискванията за полетните записващи устройства и приспособленията за подводно локализиране“,

–  като взе предвид препоръките, издадени от различните национални органи за разследване във връзка с безопасността, с оглед повишаване на безопасността чрез улесняване на събирането на информация за целите на разследванията на авиационни събития в гражданското въздухоплаване и подобряване на показателите на полетните записващи устройства и боравенето с тях, както и на местоположението на въздухоплавателните средства след произшествие над воден басейн(1),

–  като взе предвид проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на изискванията за полетни записващи устройства, приспособления за подводно локализиране и системи за проследяване на въздухоплавателни средства(2),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно разпределението от страна на предвидената за периода 2—27 ноември 2015 г. Световна радиокомуникационна конференция (WRC- 15), на необходимата лента на радиочестотния спектър с цел подкрепа на бъдещото разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб (O-000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че трагичните събития при полет на Ер Франс AF 447 (1 юни 2009 г.) и на малайзийските авиолинии MH 370 (8 март 2014 г.) подчертаха, че е необходимо да се въведат нови системи за определяне на местоположението на публично транспортно въздухоплавателно средство по всяко време, включително в отдалечени райони;

Б.  като има предвид, че подобни системи за наблюдение за глобално управление на въздушното движение (УВД) ще улеснят определянето на местоположението на въздухоплавателното средство в случай на необичайно поведение, авария или произшествие;

В.  като има предвид, че в светлината на трагедиите при полетите AF 447 и MH 370, такива системи следва да не се влияят от прекъсването на нормалното електрозахранване на борда и да не предоставят никаква възможност да бъдат дезактивирани по време на полета;

Г.  като има предвид, че тези системи ще подобрят ефективността на операциите по издирване и спасяване и на разследванията, като действащите в момента системи за проследяване на полетите само отчасти покриват световната територия;

Д.  като има предвид, че тези системи могат да бъдат и важен инструмент за повишаване на ефикасността и капацитета на УВД, като същевременно значително подобряват авиационната безопасност и намаляват разходите за инфраструктура;

Е.  като има предвид, че Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и заинтересованите страни, започна да проучва различни технически варианти, въз основа на техните резултати, и предложи правила за проследяване на въздухоплавателни средства с поетапна реализация;

Ж.  като има предвид, че измежду възможните варианти, които понастоящем са в употреба и/или са в процес на проучване (например автоматичен зависим обзор (АЗО)— договор (AЗО-C), система за комуникации с въздухоплавателни средства и докладване (ACARS), линия за предаване на данни с висока честота), автоматичният зависим обзор — технология за радиоразпръскване (AЗО-B), подкрепена от сателитни комуникации, изглежда много обещаващ;

З.  като има предвид, че AЗО-B технологията може да подпомогне УВД наблюдението извън най-гъсто населените области, когато радарното покритие е ограничено, невъзможно или изключително скъпо (включително океани и необитаеми пространства);

И.  като има предвид, че спътниковата технология AЗО-B разчита на комуникации между въздухоплавателното средство и мрежа от спътници, за да осигурява капацитет за наблюдение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, и като има предвид, че за тази цел технологията може да налага защита от намеса в разпределението на специфичен радиочестотен спектър;

Й.  като има предвид, че Световната радиокомуникационна конференция (WRC- 15), предвидена за ноември 2015 г. и организирана от Международния съюз по далекосъобщения (ITU), е форум за определяне на радио услугите, които да бъдат разпределени за специфични радиочестотни ленти;

К.  като има предвид, че следва да се предприемат действия, за да се гарантира, че развитието на ADS-B технологии не е застрашено от липсата на навременно разпределение на подходящ радиочестотен спектър;

1.  подкрепя действията на Комисията, насочени към бързо развиваща се система за проследяване, основана върху резултати, която ще позволи на доставчиците на аеронавигационно обслужване да определят позицията на публични транспортни въздухоплавателни средства по всяко време, дори в отдалечени райони;

2.  подчертава, че тази система следва да продължи да бъде ефективна, дори в случай на прекъсване на нормалното електрозахранване на борда и не следва да предоставя каквато и да било възможност за дезактивирането й по време на полет;

3.  счита, че развитието на такава система следва да бъде постигнато чрез тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни (например промишленост, авиокомпании, доставчици на аеронавигационно обслужване, служби за безопасност и спасителни служби, органи за разследване на авиационни събития и международни организации);

4.  отбелязва, че спътниковата технология ADS-B, която се основава на комуникации между въздухоплавателното средство и спътници, е една от перспективните възможности за разработване на глобална УВД система за наблюдение;

5.  подчертава, че при прилагането на ADS-B технологията е важно да се отчитат нуждите на всички ползватели на въздушното пространство и да се гарантира оперативната съвместимост между алтернативни технологии с цел избягване на нарушения на безопасността и сигурността;

6.  отбелязва, че развитието на спътникови ADS-B технологии могат да изискват разпределение на подходящ радиочестотен спектър с цел да се предотвратят евентуални смущения;

7.  призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки с оглед на следващата Световна радиокомуникационна конференция (WRC- 15), която ще се проведе в Женева през ноември 2015 г., по отношение на разпределението на необходимата лента на радиочестотния спектър, която да подкрепи бъдещото разработване на глобална спътникова система за проследяване на полета;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Становище на Европейската агенция за авиационна безопасност № 01/2014 от 5 май 2014 г., стр. 1, наричан по-нататък „референтен документ“.

(2)

Документ на Комисията RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 и приложението към него.

Правна информация - Политика за поверителност