Menettely : 2015/2857(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1094/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1094/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0392

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 68k
23.10.2015
PE570.928v01-00
 
B8-1094/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1101/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tarvittavien radiotaajuusalueiden osoittamisesta Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-15), joka on määrä pitää 2.–27. marraskuuta 2015 Genevessä, sellaisen satelliitteihin perustuvan teknologian kehittämiseksi tulevaisuudessa, joka mahdollistaa maailmanlaajuiset lentoseurantajärjestelmät (2015/2857(RSP))


Michael Cramer liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tarvittavien radiotaajuusalueiden osoittamisesta Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-15), joka on määrä pitää 2.–27. marraskuuta 2015 Genevessä, sellaisen satelliitteihin perustuvan teknologian kehittämiseksi tulevaisuudessa, joka mahdollistaa maailmanlaajuiset lentoseurantajärjestelmät (2015/2857(RSP))  
B8‑1094/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon uuden lennonaikaista seurantaa koskevan kohdan Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) seuraavan Maailman radioviestintäkonferenssin (WRC-15), joka on määrä pitää 2.–27. marraskuuta 2015 Genevessä, esityslistalla,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) maailmanlaajuista seurantaa käsittelevälle monialaiselle kokoukselle, joka pidettiin 12.–13. toukokuuta 2014, EU:n esittämän työasiakirjan, jonka otsikkona on ”Aircraft Tracking and Localisation Options”,

–  ottaa huomioon edellä mainitun ICAO:n monialaisen kokouksen esittämät maailmanlaajuista seurantaa koskevat suositukset,

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston 5. toukokuuta 2014 antaman lausunnon 01/2014, jonka otsikkona on "Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices”,

–  ottaa huomioon useiden kansallisten turvallisuustutkintaviranomaisten antamat turvallisuussuositukset, joilla pyritään parantamaan turvallisuutta edistämällä informaation jälkikoontia siviili-ilmailun turvallisuustutkimuksia varten ja parantamaan lennonrekisteröintilaitteiden toimintaa ja käsittelyä sekä ilma-alusten paikannusta vesialueella tapahtuneen onnettomuuden jälkeen(1),

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta lennonrekisteröintilaitteita, vedenalaiseen paikannukseen tarkoitettuja laitteita ja ilma-aluksen seurantajärjestelmiä koskevien vaatimusten osalta(2),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen tarvittavien radiotaajuusalueiden osoittamisesta maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC15), joka on määrä pitää 2.–27. marraskuuta 2015 Genevessä, sellaisen satelliitteihin perustuvan teknologian kehittämiseksi tulevaisuudessa, joka mahdollistaa maailmanlaajuiset lentoseurantajärjestelmät (O-000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Air Francen lennon AF447 (1. kesäkuuta 2009) ja Malaysia Airlinesin lennon MH370 (8. maaliskuuta 2014) onnettomuudet, jotka osoittivat, että on otettava käyttöön uusia järjestelmiä liikenneilma-alusten jatkuvaksi paikantamiseksi myös syrjäisillä alueilla;

B.  toteaa, että tällaiset maailmanlaajuiset ilmaliikenteen hallintajärjestelmien (ATM) seurantajärjestelmät helpottavat ilma-aluksen paikantamista tilanteissa, joissa alus käyttäytyy epänormaalisti, on hädässä tai joutunut onnettomuuteen;

C.  katsoo, että kun otetaan huomioon lentojen AF447 ja MH370 onnettomuudet, normaalin sähkövoiman puuttuminen aluksesta ei saisi vaikuttaa tällaisiin järjestelmiin, joissa ei myöskään saisi olla mahdollisuutta poiskytkemiseen lennon aikana;

D.  katsoo, että tällaiset järjestelmät parantavat etsintä- ja pelastusoperaatioiden sekä tutkimusten tehokkuutta, sillä nykyiset lentoseurantajärjestelmät kattavat vain osan maapallosta;

E.  katsoo, että nämä järjestelmät voisivat olla tärkeä väline myös ATM‑järjestelmien tehokkuuden ja valmiuksien parantamisessa samalla, kun ne huomattavasti lisäisivät ilmailun turvallisuutta ja vähentäisivät infrastruktuurikustannuksia;

F.  ottaa huomioon, että komissio on yhteistyössä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA), Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja sidosryhmien kanssa alkanut tutkia useita teknisiä vaihtoehtoja ja niiden suorituskykyä ja ehdottanut lento-alusten seurantaa koskevia sääntöjä, jotka pannaan täytäntöön vaiheittain;

G.  toteaa, että nykyisin toiminnassa ja/tai tutkittavina olevat mahdolliset vaihtoehdot, kuten automatiikkaan perustuvan valvonnan toimintaehdot (ADS-C), ilma-alusten viestintä- ja raportointijärjestelmä (ACARS), suurtaajuusdatalinkki ja automatiikkaan perustuvan valvonnan lähetykset (ADS-B), joita tuetaan satelliittiviestinnällä, näyttävät erittäin lupaavilta;

H.  toteaa, että ADS-B-teknologia voi auttaa ATM-seurannassa kaikkein tiheimmin asuttujen alueiden ulkopuolella, joilla tutkavalvonta on rajoitettua, mahdotonta tai äärimmäisen kallista (esim. valtameret ja asumattomat maa-alueet);

I.  ottaa huomioon, että satelliittien tukema ADS-B-teknologia perustuu ilma-aluksen ja satelliittiryhmän väliseen viestintään, joka tarjoaa valvontakapasiteetin lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille, ja että tätä varten olisi ehkä allokoitava erityinen häiriöiltä suojattu radiotaajuusalue;

J.  ottaa huomioon, että Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC-15), joka on määrä pitää marraskuussa 2015 ja jonka järjestää Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU), on foorumi, jossa määritellään, mille radiopalveluille osoitetaan tiettyjä radiotaajuusalueita;

K.  katsoo, että olisi toteutettava toimia, joilla varmistetaan, että ADS-B-teknologian kehitystä ei estä ajoissa osoitetun asianmukaisen radiotaajuusalueen puuttuminen;

1.  tukee komission toimia, joilla pyritään nopeasti kehittämään suorituskykyyn perustuva maailmanlaajuinen lentoseurantajärjestelmä, joka antaa lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille mahdollisuuden määrittää liikenneilma-alusten sijainnin joka hetki myös syrjäisillä alueilla;

2.  korostaa, että tällaisen järjestelmän olisi oltava toimintakykyinen myös tavanomaisen sähkövoiman puuttuessa ilma-aluksesta, eikä järjestelmässä saisi olla mahdollisuutta poiskytkemiseen lennon aikana;

3.  katsoo, että tällainen järjestelmä olisi kehitettävä asianosaisten sidosryhmien (esim. teollisuus, lentoyhtiöt, lennonvarmennuspalvelujen tarjoajat, turvallisuus- ja pelastuspalvelut, turvallisuustutkintaviranomaiset ja kansainväliset järjestöt) välisen tiiviin yhteistyön kautta;

4.  panee merkille, että satelliittien tukema ADS-B-teknologia, joka perustuu ilma-aluksen ja satelliittien väliseen viestintään, on yksi lupaavista vaihtoehdoista maailmanlaajuisen ATM-seurantajärjestelmän kehittämiseksi;

5.  painottaa, että ADS‑B‑teknologiaa käyttöön otettaessa on tärkeää ottaa huomioon kaikkien ilmatilan käyttäjien tarpeet ja varmistaa vaihtoehtoisten teknologioiden yhteentoimivuus, jotta vältetään turvallisuuteen ja varmuuteen kohdistuvat rikkomukset;

6.  panee merkille, että satelliittien tukeman ADS-B-teknologian kehittäminen saattaa edellyttää, että osoitetaan asianmukainen radiotaajuusalue, jossa häiriöitä ei esiinny;

7.  kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat seuraavaa Maailman radioviestintäkonferenssia (WRC-15), joka on määrä pitää 2.–27. marraskuuta 2015 Genevessä, tarvittavien radiotaajuusalueiden jakamisesta sellaisen satelliitteihin perustuvan teknologian kehittämiseksi tulevaisuudessa, joka mahdollistaa maailmanlaajuisen lentoseurantajärjestelmän;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 01/2014, 5. toukokuuta 2014, s. 1, ”Reference”.

(2)

Komission asiakirja RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 ja sen liite.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö