Förslag till resolution - B8-1094/2015Förslag till resolution
B8-1094/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning

23.10.2015 - (2015/2857(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1101/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Michael Cramer för utskottet för transport och turism

Förfarande : 2015/2857(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1094/2015
Ingivna texter :
B8-1094/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1094/2015

Europaparlamentets resolution om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning

(2015/2857(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den nya punkt om spårning under flygning som införts på dagordningen för Internationella teleunionens nästa världskonferens om radiokommunikationer (WRC-15), som hålls i Genève den 2–27 november 2015,

–  med beaktande av det arbetsdokument Aircraft Tracking and Localisation Options som EU presenterade vid Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) sektorsövergripande möte om global spårning den 12–13 maj 2014,

–  med beaktande av de rekommendationer som gjordes vid Icaos ovan nämnda sektorsövergripande möte om global spårning,

–  med beaktande av yttrande nr 01/2014 från Europeiska byrån för luftsäkerhet av den 5 maj 2014 om ändrade krav för färd- och ljudregistratorer samt utrustning för lokalisering under vatten,

–  med beaktande av de säkerhetsrekommendationer som utfärdats av olika nationella myndigheter för säkerhetsutredning i syfte att öka säkerheten genom att göra det lättare att återfinna information för säkerhetsutredningar inom civil luftfart och förbättra färd- och ljudregistratorers prestanda liksom lokaliseringen av luftfartyg efter en olycka över vatten[1],

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller krav för färd- och ljudregistratorer, utrustning för lokalisering under vatten och system för spårning av luftfartyg[2],

–  med beaktande av frågan till kommissionen om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för transport och turism,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tragedierna med Air France flyg AF447 (1 juni 2009) och Malaysia Airlines flyg MH370 (8 mars 2014) belyste behovet av att inrätta nya system som vid alla tidpunkter bestämmer den position som flygplan inom det allmänna transportväsendet har, även på avlägsna platser.

B.  Sådana övervakningssystem för globala flygledningstjänster kommer att göra det lättare att bestämma ett luftfartygs läge i händelse av onormalt beteende, en akut situation eller olycka.

C.  På grund av tragedierna med AF447 och MH370 bör sådana system inte påverkas av vanliga strömavbrott ombord och inte kunna kopplas ur under flygningen.

D.  Sådana system kommer att effektivisera sök- och räddningsinsatser liksom utredningar eftersom de nuvarande systemen för flygspårning endast delvis har global täckning.

E.  Dessa system kan också vara ett viktigt verktyg för att öka flygledningstjänstens effektivitet och kapacitet, samtidigt som de väsentligt förbättrar flygsäkerheten och minskar infrastrukturkostnaderna.

F.  Kommissionen har i samarbete med Europeiska byrån för luftsäkerhet (Easa), Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) och berörda aktörer börjat undersöka olika tekniska alternativ, med utgångspunkt i deras prestanda, och har föreslagit regler för spårning av luftfartyg med ett successivt genomförande.

G.  Bland de olika alternativ som för tillfället är i drift och/eller studeras (t.ex. automatisk (beroende) positionsövervakning – kontrakt (ADS-C), Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), High Frequency Data Link), verkar tekniken för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B), som stöds av kommunikationssatelliter, vara mycket lovande.

H.  Tekniken för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) kan hjälpa flygledningstjänsten med övervakning utanför de mest tätbefolkade områdena där radartäckningen är begränsad, omöjlig eller mycket kostsam (inklusive oceaner och obebodda landområden).

I.  Satellitstödd teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) bygger på kommunikationer mellan luftfartyget och en satellitkonstellation för att leverantörer av flygtrafiktjänster ska kunna få kontrollkapacitet. Tilldelning av radiospektrumband som är skyddade mot störningar kan därför krävas.

J.  Världskonferensen om radiokommunikationer (WRC-15), som är planerad till november 2015 och organiseras av Internationella teleunionen, är det forum där det ska fastställas vilka radiotjänster som ska tilldelas till specifika radiospektrumband.

K.  Åtgärder bör vidtas för att se till att utvecklingen av teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) inte hindras av det faktum att ett lämpligt radiospektrumband inte har tilldelats i tid.

1.  Europaparlamentet stöder kommissionens åtgärder för att snabbt utveckla prestandabaserade globala system för flygspårning som kommer att ge leverantörer av flygtrafiktjänster möjlighet att vid alla tidpunkter bestämma den position som flygplan inom det allmänna transportväsendet har, även på avlägsna platser.

2.  Europaparlamentet betonar att ett sådant system bör fungera effektivt även i händelse av vanliga strömavbrott ombord och att det inte bör gå att koppla ur detta under flygningen.

3.  Europaparlamentet anser att ett sådant system bör utvecklas genom ett starkt samarbete mellan alla berörda intressenter (t.ex. industrier, flygbolag, leverantörer av flygtrafiktjänster, säkerhets- och räddningstjänster, myndigheter för säkerhetsutredning och internationella organisationer).

4.  Europaparlamentet konstaterar att satellitstödd teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) baserad på kommunikationer mellan luftfartyg och satelliter är ett av de mest lovande alternativen för utveckling av ett globalt övervakningssystem för globala flygledningstjänster.

5.  Europaparlamentet betonar att när teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) införs är det viktigt att beakta behoven hos samtliga användare av luftrummet och att säkerställa driftskompatibilitet mellan alternativa tekniker för att undvika säkerhetsöverträdelser.

6.  Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen av satellitstödd teknik för automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) kan kräva tilldelning av ett lämpligt radiospektrumband för att förhindra störningar.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder – inför nästa världskonferens om radiokommunikationer (WRC15) som ska hållas i Genève i november 2015 – i fråga om tilldelning av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.