RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 58k
28.10.2015
PE570.936v01-00
 
B8-1122/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


keskkonnasäästliku põllumajanduse kohta


Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek keskkonnasäästliku põllumajanduse kohta   
B8-1122/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et põllumajanduses on nii keskkonnaga kui tootlikkusega seotud probleeme, nende hulgas mullakaitse, niisutusvee säästmine ja pestitsiidide kasutamise vähendamine;

B.  arvestades, et keskkonnasäästlik põllumajandus võib suurendada mullaviljakust ja tootlikkust, tõhustada veekasutust ja parandada kliimamuutusega kohanemist ja selle leevendamist;

C.  arvestades, et keskkonnasäästlik põllumajandus võib lisaks vähendada erosiooni ja kasvuhoonegaaside heidet ning võimaldada põllumajanduskemikaalide optimaalset kasutamist;

D.  arvestades, et keskkonnasäästliku põllumajanduse levikut ELis piirab ebapiisav institutsiooniline toetus nende riskide minimeerimiseks, mida põhjustab üleminek traditsiooniliselt põllumajanduselt, mis võib endaga kaasa tuua ajutise saagi vähenemise, ning otsekülviku maksumus;

1.  on seisukohal, et tuleks rakendada pikema perspektiiviga poliitilisi muudatusi, mis ergutavad keskkonnasäästliku põllumajanduse laialdast praktiseerimist kestliku mulla- ja veekaitse ning intensiivsema tootmise huvides;

2.  kutsub komisjoni üles edendama keskkonnasäästliku põllumajanduse laialdast praktiseerimist asjakohaste poliitikameetmete abil;

3.  kutsub komisjoni üles edendama asjakohase koolituse pakkumist põllumajandustootjatele ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste tegevuse kohandamist keskkonnasäästliku põllumajanduse laialdase kasutuselevõtu toetuseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika