Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1146/2015

Indgivne tekster :

B8-1146/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0394

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v01-00
 
B8-1146/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))  
B8‑1146/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)(1),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 26. februar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(2),

–  der henviser til sin beslutning om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer(3),

‑  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.  der henviser til, at luftfartssektorens økonomi i Europa i 2012 direkte understøttede 2,6 millioner arbejdspladser og bidrager med mere end 2,4 % til EU’s BNP;

B.  der henviser til, at europæiske luftfartsselskaber siden 2012 har gennemført og planlagt nedskæringer af mere end 20 000 arbejdspladser;

C.  der henviser til, at luftfartsselskaber i EU star over for mange konkurrencemæssige udfordringer på både interne og eksterne markeder;

D.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har indført forskellige retlige og finansielle bestemmelser, der ensidigt har forøget byrderne i Europa på den europæiske luftfartssektor (som f.eks. emissionshandelssystemet inden for EU, udvidede passagerrettigheder, national beskatning, begrænsning af driftstimer);

E.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en luftfartspakke inden udgangen af 2015, som har til formål at identificere de udfordringer, som EU’s luftfartssektor står over for;

1.  mener, at luftfartspakken bør give et stærkt tiltrængt løft til den europæiske luftfartsindustri, forbedre sektorens konkurrenceevne, føre til lige vilkår og fastlægge en langsigtet strategi for Europas luftfartsindustri;

2.  opfordrer Kommissionen til ved udarbejdelsen af luftfartspakken at tage hensyn til og medtage Europa-Parlamentets førstebehandling om det fælles europæiske luftrum 2+ (SES 2 +) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) samt Parlamentets beslutning om EU’s luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU’s luftfartssektor (f.eks. positiv eksportbalance, renere teknologier for europæiske fly, implementeringen af SESAR, SES, bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler, vedligeholdelse), genererer en omsætning på omkring 100 mia. EUR om året og opretholder ca. 500 000 direkte arbejdspladser; efterlyser derfor proaktive politikker med henblik på at støtte og udvikle luftfartsindustrien;

4.  understreger, at konkurrence er direkte knyttet til innovation; anbefaler derfor, at Kommissionen tager hensyn til og støtter innovation inden for lufttrafikstyring (automatiseret flyvekontrol (ATC), direkte ruteføring), fjernstyrede flysystemer (RPAS'er), alternative brændstofløsninger, fly- og motordesign (større effektivitet, mindre støj) – sikkerhed i lufthavne (løsninger uden berøring, "one-stop security") digitalisering og multimodale løsninger (elektroniske groundhandlingydelser); anbefaler endvidere, at den støtter globale miljøløsninger, såsom en global markedsbaseret foranstaltning til at tackle CO2-emissionerne fra international luftfart og opgive de regionale ordninger, som f.eks. emissionshandelssystemet (ETS) inden for luftfart, mere miljøvenlige lufthavne (grønne afgifter) og nye forretningsmodeller (som f.eks. Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA's) "New Distribution Capability" (NDC), self-connection eller integrerede billetsystemer);

5.  opfordrer Kommissionen til at handle inden for rammerne af sine beføjelser og fjerne EU’s og de nationale byrder fra de europæiske luftfartsselskaber med henblik på at styrke konkurrenceevnen i den europæiske luftfartssektor;

6.  fremhæver tabet af konkurrenceevne for EU's lufthavne i forhold til lufthavne uden for EU; ønsker en proaktiv politik for at styrke deres kapacitet og forbindelser;

7.  anmoder Kommissionen om at revidere forordning (EF) nr. 868/2004 hvad angår årsagerne til dens manglende gennemførelse inden oktober 2015 og at fjerne alle hindringer i dens udformning som vilkår for at gøre det til et effektivt redskab til afhjælpning af denne fordrejning af konkurrencen i luftfartssektoren;

8.  beklager, at forordning (EF) nr. 868/2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence inden for luftfartssektoren aldrig er blevet håndhævet, og opfordrer Kommissionen til at revidere forordning (EF) nr. 868/2004 med henblik på at sikre fair konkurrence i EU’s eksterne luftfartsforbindelser og styrke EU’s luftfartsindustris konkurrencedygtige position, forhindre illoyal konkurrence mere effektivt, sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis, herunder subsidier og statsstøtte, der ydes til luftfartsselskaber fra tredjelande, der forvrider markedet, med henblik på at forbedre den politiske strategi på europæisk plan for at løse denne konflikt, der hovedsagelig er baseret på anvendelsen af en gennemsigtig klausul om "loyal konkurrence";

9.  bemærker, at europæiske lufthavne står over for et betydeligt konkurrencepres – fra både luftfartsselskaber og konkurrerende lufthavne, hvilket medfører, at brugerne ikke betaler de fulde udgifter til infrastrukturen; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at tage disse forhold i betragtning ved gennemførelse af direktivet om lufthavnsafgifter;

10.  understreger betydningen af små og regionale lufthavne i Unionen som et alternativt middel til at aflaste de større lufthavne og hovedlufthavne gennem indirekte forbindelser; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forelægge en langsigtet strategisk EU-plan for at tage fat på de udfordringer og muligheder for de regionale lufthavne i EU, idet luftfartsforbindelser bør fremmes og blive en af søjlerne i EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi;

11.  understreger, at forhandlingen af omfattende luftfartsaftaler med EU's vigtigste handelspartnere, såsom nabolandene, BRIK- og ASEAN-landene, Japan og Tyrkiet, bør være et strategisk mål, og at sådanne forhandlinger bør indledes eller fremskyndes; påpeger, at dette bør give nye muligheder for EU’s luftfartsselskaber, øge den økonomiske gennemsigtighed og beskytte fair konkurrence og bør derfor sikre lige konkurrencevilkår for europæiske luftfartsselskaber og deres konkurrenter fra tredjelande; insisterer på, at det for at gøre disse omfattende luftfartsaftaler effektive i praksis, skal de indeholde en beskyttelsesklausul, der definerer en strafbar handling og fastsætter de retlige konsekvenser af overtrædelse og bilæggelse af tvister;

12.  opfordrer Kommissionen til at forhandle en EU-luftfartsaftale med Golfstaterne så hurtigt som muligt; insisterer på, at gennemsigtighed i finansieringen og en stærk fair konkurrence-klausul skal være kernen i en sådan aftale;

13.  bemærker, at sektoren for lufttransport ikke er reguleret på verdensplan, da den endnu ikke er omfattet af WTO; opfordrer Kommissionen til at føre forhandlinger med Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) med henblik på at presse på for verdensomspændende lovgivning om fair konkurrenceregler; understreger betydningen af internationalt vedtagne regler inden for ICAO for at reducere luftfartens emissioner; anerkender, at ICAO har forpligtet sig til at udvikle en global markedsbaseret mekanisme;

14.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum gennem vedtagelsen af SES2+-pakken og gennem en fuld gennemførelse og drift af funktionelle luftrumsblokke og til at fastlægge retningslinjer for statsstøtte eller bedre gennemførelse og hurtigere godkendelse af procedurer for forretningsplaner, da den nuværende opsplitning af det europæiske luftrum er en stor byrde for de europæiske luftfartsselskaber;

15.  forventer, at lufthavnspakken skal indføre en sikker lovgivning, der er direkte knyttet til arbejdsbetingelserne i luftfartssektoren, eftersom EU er nødt til at gøre brug af hele viften af interne og eksterne redskaber, der er til rådighed, for at forsvare den europæiske luftfartsindustri mere effektivt imod urimelig praksis;

16.  anmoder om en styrkelse og harmonisering af sikkerhedskæden ved at tiltrække og fastholde en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke;

17.  anbefaler, at GD MOVE og GD EMPL arbejder sammen, og at luftfartspakken omfatter sociale bestemmelser, som blev drøftet på konferencen på højt plan med titlen "en social dagsorden for transport", der blev afholdt den 4. juni 2015 af Kommissionen;

18.  anbefaler at definere begrebet "hovedforretningssted", således at en driftslicens udstedes af en stat, hvis omfanget af lufttransport i denne er omfattende, og også i forbindelse med koordineringen af de sociale sikringsordninger og arbejdsmarkedslovgivninger, samtidig med at definitionen af "hjemmebase" tilpasses i henhold til forordning (EU) nr. 83/2014 og forordning (EU) nr. 465/2012; anbefaler endvidere at afkorte overgangsperioden og at skabe klarhed over situationen for flybesætninger, som har flere hjemmebaser;

19.  anbefaler, at anvendelsen af direktivet om vikaransattes arbejdsforhold revideres for at fremme direkte beskæftigelse som standardmodel og begrænse brugen af atypisk beskæftigelse;

20.  foreslår foranstaltninger for at bekæmpe stigningen i socialt problematiske former for forretningspraksis som f.eks. "bekvemmelighedsflag" og i anvendelsen af atypiske former for beskæftigelse såsom proformaselvstændige, pay-to-fly-ordninger og ansættelser uden et fast timetal; mener, at disse bør forbydes, da de har potentielle sikkerhedsmæssige konsekvenser; efterlyser en revideret definition af et selskabs hovedsæde med krav om, at et flyselskab skal kunne påvise væsentlige luftfartsaktiviteter i et land;

21.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af SESAR-programmet, der kræver et tæt samarbejde mellem, og en finansiel forpligtelse fra, Kommissionen, luftfartstjenesteydere, luftfartsselskaber og lufthavne; opfordrer derfor til en samlet systemtilgang på alle luftfartsområder, der dækker alle faser i en flyvning, der begynder på jorden og indbefatter en større rolle for EASA inden for SES-SESAR-miljøet inden for et EU-EASA-system for sikkerhed, miljø og resultater;

22.  glæder sig over planerne om at øge EASA's ansvar og forventer derfor, at den ændrede forordning (EF) nr. 216/2008 (grundforordningen) sikrer etableringen af et omfattende sikkerhedsstyringssystem og overdrager EASA de sikkerhedsmæssige aspekter af EU’s sikkerhedsforanstaltninger og de sikkerhedsmæssige aspekter af kommerciel rumfart og fjernstyrede luftfartøjer; opfordrer Kommissionen til at give EASA’s status som fælles luftfartsmyndighed i Europa med tanke på de mange forskellige ansvarsområder, som skal tildeles af lovgiveren;

23.  opfordrer Kommissionen til at styrke EASA's rolle på den internationale scene, for at den svarer til dens vigtigste modparter såsom Federal Aviation Administration (FAA) og sikre dets officielle anerkendelse inden for ICAO med henblik på udarbejdelse af en fælles EU-holdning, der skal sikre et højere verdensomspændende sikkerhedsniveau for EU’s borgere, samtidig med at EU’s luftfartsindustris konkurrenceevne og eksport sikres;

24.  opfordrer Kommissionen til at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for satellitbaserede flyvekontrol med henblik på at muliggøre livsvigtige tjenester for EU-borgere, og opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) til at foretage den nødvendige frekvenstildeling, idet ICAO har identificeret satellitbaserede ADS-B som en teknologi, der kan bistå flysporing, også til overvågning af lufttrafikstyring (ATM) uden for de tættest befolkede områder, hvor andre former for landbaserede ATM-overvågningsteknologier er begrænsede; bemærker, at det kunne hjælpe regeringer, luftfartstjenesteleverandører og luftfartsselskaber i Europa og resten af verden med at øge lufttrafikstyringens effektivitet og kapacitet og dermed reducere luftfartens emissioner og væsentligt øge luftfartssikkerheden, samtidig med at det mindsker infrastrukturomkostningerne og forsyner det europæiske luftrum med et yderligere kontrolniveau, der kan supplere det nuværende niveau;

25.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre helbredskontrollen af piloter og sikkerhed, indgangs- og udgangsprocedurer i forbindelse med cockpitdøre, idet man følger risikovurderingen i rapporten fra EASA’s Task Force;

26.  insisterer på "risikobaseret sikkerhed" for passager- og godstransport i stedet for reaktionsbaserede foranstaltninger på grundlag af en retfærdig og afbalanceret tilgang i forhold til det følsomme spørgsmål om luftfartssikkerhed for på den ene side at imødekomme behovene og forventningerne hos medlemsstaterne og på den anden side at undgå utilfredsstillende erfaringer for passagerer i lufthavne og ved en styrkelse af systemet, der er etableret af udvalget for luftfartssikkerhed (AVSEC) og ekspertgruppen vedrørende luftfartssikkerhed (SAGAS), til udarbejdelse af sikkerhedsforanstaltninger; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foretage en feasibilityundersøgelse af gennemførelsen af et system til forudgående kontrol i Europa svarende til det, der anvendes i USA;

27.  opfordrer budgetmyndighederne til at opretholde et konkurrencedygtigt budget for EASA, der tager højde for disse nye ansvarsområder, for at have fleksible og effektive værktøjer til rådighed, for at EU's luftfartsselskaber kan konkurrere på verdensplan; opfordrer endvidere medlemsstaterne og Kommissionen til at øge den offentlige finansielle støtte til luftfartssikkerhed og den offentlige finansiering af luftfartssikkerhed – hvilket er normen i andre dele af verden, herunder USA – for at gøre det muligt for europæiske lufthavne at styrke deres konkurrenceposition ved at sænke deres lufthavnsgebyrer; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemførelse af det oprindelige budget for Connecting Europe-faciliteten (CEF), som var berørt af oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);

28.  opfordrer Kommissionen til at rette op på alle ovennævnte spørgsmål i sin lovgivningsmæssige luftfartspakke, der skal gennemføres inden udgangen af 2015;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

(1)

EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 658.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0151.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0290.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik