Procedură : 2015/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1146/2015

Texte depuse :

B8-1146/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0394

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 96k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.960v01-00
 
B8-1146/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP))


Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach, Markus Pieper în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP))  
B8‑1146/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură din 26 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004(2),

–  având în vedere Rezoluția sa referitoare la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în 2012, sectorul transportului aerian din Europa a susținut direct 2,6 milioane de locuri de muncă și a contribuit cu peste 2,4% la PIB-ul UE;

B.  întrucât, începând cu 2012, companiile aeriene europene au redus sau au programat reducerea a 20 000 de locuri de muncă;

C.  întrucât companiile aeriene din UE se confruntă cu numeroase provocări în privința competitivității, atât pe piața internă, cât și pe cea externă;

D.  întrucât UE și statele membre au impus diferite reglementări juridice și financiare care au mărit în mod unilateral povara suportată în Europa de sectorul aviatic european [precum schema de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) aplicabilă în interiorul UE, extinderea drepturilor pasagerilor, taxele și impozitele naționale, limitarea orelor de funcționare];

E.  întrucât Comisia intenționează să prezinte, până la sfârșitul anului 2015, un pachet legislativ în domeniul aviației, care caută să identifice provocările cu care se confruntă sectorul aviației din UE,

1.  consideră că pachetul legislativ din domeniul aviației ar trebui să ofere impulsul extrem de necesar pentru sectorul aviatic european, să îmbunătățească competitivitatea sectorului, să asigure condiții de concurență echitabile și să stabilească o strategie pe termen lung pentru sectorul aviației din Europa;

2.  invită Comisia să ia în considerare și să includă, la elaborarea pachetului legislativ în domeniul aviației, poziția Parlamentului European în primă lectură privind Cerul unic european 2+ (SES2+) și AESA, precum și Raportul Parlamentului European referitor la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare;

3.  subliniază faptul că industria aeronautică reprezintă o contribuție majoră la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în sectorul aviației din UE și este strâns legată de competitivitatea din acest sector (de exemplu, balanța pozitivă a exporturilor europene, tehnologii mai ecologice pentru aeronave, desfășurarea SESAR, SES, acorduri bilaterale privind siguranța aeriană, lanțul de întreținere), generând o cifră de afaceri de aproximativ 100 de miliarde EUR pe an și oferind aproximativ 500 000 de locuri de muncă directe; solicită, prin urmare, politici active pentru a susține și a dezvolta industria aeronautică;

4.  subliniază faptul că există o legătură directă între concurență și inovare; recomandă, prin urmare, Comisiei să ia în considerare și să susțină inovarea în domeniul managementului traficului aerian (controlul automat al traficului aerian – ATC, spațiul aerian cu rute libere), al sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS), al combustibililor alternativi, al proiectării motoarelor și aeronavelor (mai eficiente și mai puțin zgomotoase), al securității aeroportuare (soluții fără atingere, controlul unic de securitate), al digitalizării și al soluțiilor multimodale (servicii de handling la sol informatizate); recomandă, de asemenea, Comisiei să favorizeze soluțiile globale de mediu, cum ar fi o măsură la nivel mondial bazată pe piață pentru a reduce emisiile de CO2 din aviația internațională, și să abandoneze schemele regionale, cum ar fi sistemul de comercializare a cotelor de emisie (ETS) pentru aviație (taxarea ecologică) și noi modele de afaceri [cum ar fi inițiativa „New Distribution Capability” (NDC) a Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), autoconectarea sau sistemele integrate de emitere a biletelor];

5.  invită Comisia să acționeze, în limitele competențelor sale, și pentru a elimina sarcinile de la nivel național și european care apasă asupra companiilor aeriene europene, cu scopul de a consolida competitivitatea sectorului european al transportului aerian;

6.  atrage atenția asupra faptului că aeroporturile din UE au devenit mai puțin competitive în raport cu aeroporturile din afara UE; solicită o politică activă pentru a consolida capacitatea și conectivitatea acestora;

7.  solicită Comisiei să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 868/2004 ținând seama de cauzele pentru care acest regulament nu a fost pus în aplicare până în octombrie 2015 și să elimine toate obstacolele pe care le prevede acesta, în aceste condiții el putând deveni un instrument eficace de combatere a denaturării concurenței în sectorul aviației;

8.  deplânge faptul că Regulamentul (CE) nr. 868/2004 privind protecția împotriva practicilor tarifare neloiale în sectorul transportului aerian nu a fost niciodată transpus în practică și invită Comisia să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 868/2004 pentru a proteja concurența loială în relațiile externe ale UE în domeniul aviației și a consolida poziția competitivă a industriei aviatice a UE, pentru a preveni concurența neloială într-un mod mai eficace, a asigura reciprocitatea și a elimina practicile neloiale, inclusiv subvențiile și ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene din anumite țări terțe, care denaturează piața, în scopul de a îmbunătăți strategia politică la nivel european astfel încât acest conflict să se soluționeze rapid, în principal pe baza aplicării unei clauze transparente de „concurență loială”;

9.  constată că aeroporturile europene trebuie să facă față unei presiuni semnificative, atât din partea companiilor de transport aerian, cât și a aeroporturilor concurente, ceea ce face ca utilizatorii să nu susțină toate costurile legate de infrastructură; solicită insistent Comisiei, prin urmare, să ia în considerare aceste evoluții în cadrul punerii în aplicare a Directivei privind tarifele de aeroport;

10.  subliniază importanța aeroporturilor mici și regionale din Uniune ca un alt mod de a decongestiona aeroporturile mai mari și nodurile aeroportuare prin conexiuni indirecte; invită Comisia, împreună cu statele membre, să prezinte un plan strategic al UE pe termen lung care să se ocupe de provocările și oportunitățile aeroporturilor regionale din UE, având în vedere faptul că ar trebui promovată conectivitatea aeriană și aceasta ar trebui să devină unul dintre pilonii strategiei UE pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;

11.  subliniază că negocierea unor acorduri de aviație cuprinzătoare cu principalii parteneri comerciali ai UE, cum sunt țările învecinate, țările BRIC, ASEAN, Japonia și Turcia, ar trebui să constituie un obiectiv strategic, precum și că aceste negocieri ar trebui lansate sau accelerate; subliniază că acest lucru ar trebui să ofere noi oportunități transportatorilor aerieni din UE, să consolideze transparența financiară și să protejeze concurența echitabilă și ar trebui, prin urmare, să asigure condiții de concurență echitabile pentru companiile aeriene europene față de concurenții lor din țările terțe; insistă asupra faptului că, pentru a face aceste acorduri aeriene globale să fie eficace în practică, trebuie inclusă o clauză de salvgardare care definește o infracțiune și consecințele juridice ale încălcării prevederilor în cauză, precum și soluționarea litigiilor;

12.  invită Comisia să negocieze un acord aerian cu statele din Golf cât mai curând posibil; insistă că transparența finanțării și o clauză fermă privind concurența echitabilă ar trebui să se afle în centrul unui astfel de acord;

13.  ia act de faptul că sectorul transportului aerian nu este reglementat la nivel mondial și nu se află printre temele OMC; invită Comisia să negocieze cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) pentru a insista în favoarea unei reglementări la nivel mondial pentru norme de concurență echitabilă aplicabile; subliniază importanța unor norme convenite la nivel mondial în cadrul OACI, pentru a reduce emisiile generate de aviație; recunoaște că OACI este angajată în direcția dezvoltării unui mecanism global bazat pe piață;

14.  invită Comisia și statele membre să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european prin adoptarea pachetului SES2+ și prin punerea în aplicare și funcționarea deplină a blocurilor funcționale de spațiu aerian (FAB) și prin specificarea unor orientări privind ajutoarele de stat sau o mai bună implementare și o aprobare mai rapidă a procedurilor planurilor de afaceri, deoarece fragmentarea actuală a spațiului aerian european reprezintă o sarcină majoră pentru transportatorii aerieni europeni;

15.  se așteaptă ca pachetul privind aviația să prevadă o legislație sigură, care să fie direct legată de condițiile de muncă din sectorul aviatic, întrucât UE trebuie să își utilizeze întreaga gamă de instrumente interne și externe disponibile pentru a apăra cu mai multă eficacitate industria aviatică europeană împotriva practicilor neloiale;

16.  solicită consolidarea și armonizarea lanțului de siguranță prin atragerea și reținerea unei forțe de muncă competente, înalt calificate și flexibile;

17.  recomandă ca DG MOVE și DG EMPL să colaboreze și ca pachetul privind aviația să includă dispoziții sociale, așa cum s-a discutat în cursul conferinței la nivel înalt „O agendă socială pentru transporturi”, organizată de Comisie la 4 iunie 2015;

18.  recomandă clarificarea conceputului de „sediu principal al activității”, pentru ca autorizația de funcționare să se acorde de către un stat dacă volumul transportului aerian din acest stat este ridicat și, de asemenea, în contextul coordonării sistemelor de securitate socială și a legislației din domeniul muncii, alinierea definițiilor conceptului de „bază de reședință”, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei și cu Regulamentul (UE) nr. 465/2012; recomandă, de asemenea, reducerea perioadei de tranziție și clarificarea situației personalului navigant care are mai multe baze de reședință;

19.  recomandă ca aplicarea Directivei privind munca prin agent de muncă temporară să fie revizuită pentru a promova încadrarea directă în muncă ca model standard și a limita recurgerea la forme atipice de încadrare în muncă;

20.  sugerează măsuri pentru combaterea numărului tot mai mare de practici de afaceri problematice din punct de vedere social, cum ar fi „pavilioanele de complezență” și utilizarea unor forme atipice de încadrare în muncă, precum activitățile independente false, programele de formare autofinanțate și contractele cu „zero ore”; consideră că acestea ar trebui interzise, întrucât au diferite implicații potențiale la nivel de siguranță; solicită o definiție revizuită a sediului principal al activității unei întreprinderi, care să impună companiilor aeriene să facă dovada unei activități aeriene semnificative în țara respectivă;

21.  solicită punerea în aplicare deplină a programului SESAR, care impune o cooperare strânsă între Comisie, furnizorii de servicii de navigație aeriană, transportatorii aerieni și aeroporturi, precum și un angajament financiar din partea acestora; solicită, prin urmare, adoptarea unei abordări sistemice globale în toate domeniile aviației, care să acopere toate etapele zborului, începând de la sol, acordând AESA un rol mai important în cadrul Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european în cadrul unui sistem UE-AESA care să reglementeze siguranța, securitatea, mediul și prestațiile;

22.  salută intenția de a acorda mai multe responsabilități Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și speră, prin urmare, ca Regulamentul (CE) nr. 216/2008 modificat (regulamentul de bază) să asigure instituirea unui sistem global de management al siguranței și să încredințeze AESA gestionarea aspectelor de siguranță legate de măsurile europene în materie de securitate, transportul spațial comercial și aeronavele pilotate de la distanță; invită Comisia să acorde AESA statutul de autoritate unică în domeniul aviației în Europa, ținând seama de numeroasele responsabilități care îi vor fi atribuite de legiuitor;

23.  invită Comisia să consolideze rolul AESA pe scena internațională pentru ca acesta să corespundă rolului principalilor săi omologi, cum ar fi Administrația Federală a Aviației (FAA), și să garanteze recunoașterea sa oficială în cadrul OACI, pentru ca UE să se poată exprima cu o singură voce, asigurând astfel un nivel mai ridicat de siguranță la nivel mondial pentru cetățenii europeni și protejând, în același timp, competitivitatea și exporturile industriei aviatice europene;

24.  invită Comisia să înlăture barierele de reglementare din calea supravegherii prin satelit a traficului aerian, pentru a oferi servicii de urgență cetățenilor europeni, și solicită Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) să aloce spectrul de frecvențe radio necesar, ținând seama de faptul că OACI a identificat ADS-B prin satelit ca fiind una dintre tehnologiile care pot sprijini urmărirea zborurilor și supravegherea managementului traficului aerian (ATM) în afara zonelor foarte dens populate, acolo unde alte forme de sisteme de urmărire terestră a ATM sunt limitate; constată că acest lucru ar putea ajuta guvernele, furnizorii de servicii de navigație aeriană (ANSP) și companiile aeriene din Europa și din lume să sporească eficiența și capacitatea de management a traficului aerian, reducând astfel emisiile generate de aviație, și să sporească în mod semnificativ siguranța aviatică, reducând, în același timp, costurile de infrastructură și oferind spațiului aerian european un alt instrument de supraveghere, care să îl completeze pe cel actual;

25.  invită Comisia să ia măsuri vizând îmbunătățirea examenului medical al piloților, precum și a procedurilor de securitate, de intrare și ieșire legate de ușile carlingilor, ca urmare a evaluării de risc din raportul grupului operativ al AESA;

26.  insistă asupra „securității bazate pe riscuri” pentru transportul de pasageri și de marfă în locul unor măsuri bazate pe reacție, asupra unei abordări echitabile și echilibrate a problemei sensibile a siguranței aviatice, pentru a răspunde, pe de o parte, nevoilor și așteptărilor statelor membre și, pe de altă parte, pentru a evita experiențele neplăcute ale pasagerilor în aeroporturi, precum și asupra consolidării sistemului Serviciului de securitate aviatică (Aviation Security Service - AVSEC) și al Grupului consultativ al părților interesate privind securitatea aviatică (Stakeholder Advisory Group on Aviation Security -SAGAS) în vederea adoptării unor măsuri de securitate; îndeamnă, prin urmare, Comisia să realizeze un studiu de fezabilitate privind punerea în aplicare a unui sistem de verificare prealabilă în Europa, similar celui din Statele Unite;

27.  invită autoritățile bugetare să mențină un buget competitiv pentru AESA, care să țină seama de aceste noi responsabilități, astfel încât companiile europene de transport aerian să dispună de instrumente flexibile și eficace, care să le permită să fie competitive la nivel mondial; în plus, solicită statelor membre și Comisiei să majoreze finanțarea publică în folosul securității aviatice, situație firească în alte părți ale lumii, printre care și în Statele Unite, pentru a permite aeroporturilor europene un plus de competitivitate prin reducerea taxelor aeroportuare; invită Comisia să garanteze finalizarea bugetului inițial al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care a fost afectat de crearea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS);

28.  invită Comisia să abordeze toate chestiunile menționate mai sus în pachetul legislativ în domeniul aviației, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul lui 2015;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 658.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0151.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0290.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate