Postup : 2015/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1147/2015

Předložené texty :

B8-1147/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 67k
4.11.2015
PE570.961v01-00
 
B8-1147/2015

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucím leteckém balíčku  (2015/2933(RSP))


Karima Delli za skupinu Verts/ALE

 


Návrh usnesení Evropského parlamentu o budoucím leteckém balíčku   
B8-1147/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že doprava je jediným odvětvím, v němž od roku 1998 vzrostly emise znečišťujících látek (přibližně o 30 %);

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 představovalo evropské odvětví letecké dopravy 2,6 milionu přímých pracovních míst a 2,4 % HDP EU;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 2008 čelí evropské odvětví letecké dopravy výraznému úbytku pracovních míst (celkem o více než 20 000);

D.  vzhledem k tomu, že odvětví letecké dopravy stále produkuje 3 % veškerých světových emisí CO2;

E.  vzhledem k tomu, že v období mezi lety 1990 a 2004 vzrostly emise v odvětví letecké dopravy o 30 %; vzhledem k tomu, že za posledních šedesát let se v tomto odvětví snížil o 80 % objem emisí na jednoho cestujícího;

F.  vzhledem k tomu, že pro Evropskou unii má zásadní význam nadcházející 21. konference OSN o změně klimatu (COP21), která se uskuteční v Paříži;

G.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) se zavázalo snížit do roku 2050 čisté emise CO2 z letecké dopravy o 50 % oproti roku 2005;

1.  domnívá se, že letecký balíček, který má být předložen na konci letošního roku, musí evropské odvětví letecké dopravy rozvíjet a současně respektovat závazky EU a její cíle v oblasti životního prostředí;

2.  zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit spravedlivé zdanění a kompenzace pro letecké dopravce s ohledem na emisní cíle EU; podporuje zavedení mezinárodní daně z leteckého benzínu nebo poplatku za let s cílem snížit spotřebu leteckého benzínu, emise CO2, tuhých látek a NOx a kondenzační stopy a je pro zavedení DPH u evropských mezistátních letenek;

3.  připomíná členským státům a Komisi, že je nutné urychleně rozhodnout o přezkumu právních předpisů upravujících jednotné evropské nebe a práva cestujících a provést jej;

4.  žádá, aby při uplatňování pracovněprávních předpisů platilo pravidlo mateřského letiště; doporučuje vyjasnění definice pojmu „hlavní místo obchodní činnosti“ ve vztahu k systémům sociálního zabezpečení a pracovněprávním předpisům;

5.  žádá Komisi, aby přijala nezbytná opatření, která zabrání nízkonákladovým společnostem uplatňovat nekalé sociální praktiky ohrožující sociální ochranu zaměstnanců a práva cestujících; trvá na tom, aby Komise do svého leteckého balíčku zařadila „sociální agendu“ a aby zajistila průřezovou spolupráci příslušných GŘ;

6.  žádá, aby byla na úrovni EU přijata opatření, která zvrátí nárůst škodlivých sociálních praktik, jako jsou „výhodné vlajky“ či atypické formy zaměstnávání, například systém, kdy mladí piloti za lety platí (pay-to-fly), nebo nepravá samostatně výdělečná činnost; žádá, aby byly zakázány smlouvy na nulový počet hodin, neboť mohou mít dopad na bezpečnost;

7.  vyzývá Komisi, aby navrhla – pokud možno v rámci leteckého balíčku – přezkum nařízení č. 868/2004 a prověřila důvody jeho neuplatňování;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že nařízení č. 868/2004 nikdy nebylo uplatňováno, a žádá, aby bylo co nejdříve revidováno s cílem zasáhnout proti nekalým cenovým praktikám v Evropě a účinněji prosazovat spravedlivou a udržitelnou hospodářskou soutěž v letectví i mezi jednotlivými druhy dopravy, aby byla zajištěna reciprocita a aby bylo skoncováno s nekalými praktikami;

9.  naléhavě vyzývá EU, aby co nejrychleji sjednala leteckou dohodu se státy Zálivu, která zajistí větší transparentnost financování a spravedlivou a udržitelnou hospodářskou soutěž v Evropě; zdůrazňuje, že v rámci veškerých jednání s partnery EU je nutné zajistit finanční transparentnost a zaručit sociální standardy;

10.  vítá záměr rozšířit povinnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a provést přezkum základního nařízení (nařízení (ES) č. 216/2008) s cílem zajistit v Evropě bezpečnost na základě dodržování sociálních standardů;

11.  poukazuje na důležitost vzájemného propojení evropských letišť; v zájmu nalezení rovnováhy mezi ekonomickými zájmy a ochranou životního prostředí žádá přehodnocení nutnosti budovat novou infrastrukturu;

12.  žádá důsledné provádění transparentního programu SESAR a iniciativy Clean Sky a vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly inovace a udržitelnost v letecké dopravě s cílem vybudovat efektivní odvětví s nízkými emisemi;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí