Resolutsiooni ettepanek - B8-1147/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1147/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK tulevase lennunduspaketi kohta

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2015/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1147/2015
Esitatud tekstid :
B8-1147/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1147/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase lennunduspaketi kohta

(2015/2933(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et transpordisektor on ainus sektor, mille saasteainete heitkogused on alates 1998. aastast suurenenud (umbes 30 %);

B.  arvestades, et 2012. aastal andis lennutranspordi sektor Euroopas otseselt tööd 2,6 miljonile inimesele ja moodustas 2,4% ELi SKPst;

C.  arvestades, et Euroopa lennutranspordi sektoris on töökohti alates 2008. aastast märkimisväärselt vähendatud, seda enam kui 20 000 töökoha võrra;

D.  arvestades, et lennutranspordi sektor annab kogu maailmas endiselt 3 % kõigist CO2 heitkogustest;

E.  arvestades, et ajavahemikul 1990–2004 on lennutranspordi sektori heitkogused 30 % suurenenud; arvestades, et heitkoguseid ühe reisija kohta on sektoris viimase kuuekümne aasta jooksul 80 % vähendatud;

F.  arvestades, et 2015. aastal Pariisis toimuv eelseisev ÜRO 21. kliimamuutuste konverents (COP21) on Euroopa Liidu jaoks ülioluline sündmus;

G.  arvestades, et Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA) on võtnud omale kohustuse vähendada lennunduse CO2 heitkoguseid 2050. aastaks 2005. aasta tasemetega võrreldes 50 %;

1.  on seisukohal, et käesoleva aasta lõpul esitada kavatsetav lennunduspakett peab Euroopa lennundussektorit arendama, järgides samal ajal ELi võetud kohustusi ja keskkonnaeesmärke;

2.  rõhutab lennuettevõtjate õiglase maksustamise ja neile hüvitise maksmise vajadust seoses ELi heitkoguste alaste eesmärkidega; toetab lendudele rahvusvahelise petroolimaksu või -lõivu kehtestamist, et vähendada petroolikulu ja CO2, tahkete osakeste ja NOx heitkoguseid ning kondensatsioonijälgi, ja Euroopa piiriüleste lendude piletitele käibemaksu kehtestamist;

3.  tuletab liikmesriikidele ja komisjonile meelde vajadust teha kiiresti otsus ühtse Euroopa taeva ja reisijate õiguste alaste õigusaktide läbivaatamise kohta ning need läbi vaadata;

4.  nõuab „põhibaasi” kasutamist reeglina tööõiguse seisukohast; soovitab selgitada „peamise tegevuskoha” määratlust seoses sotsiaalkindlustussüsteemide ja tööõigusega;

5.  palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid, et vältida töötajate sotsiaalset kaitset ja reisijate õigusi kahjustavate ebaausate sotsiaalsete tavade kasutamist odavlennufirmade poolt; teeb komisjonile ülesandeks lisada lennunduspaketti sotsiaalmeetmete kava ja tagada asjaomaste peadirektoraatide vaheline sidus koostöö;

6.  nõuab ELi tasandil meetmete võtmist võitluseks selliste kahjulike sotsiaalsete tavade laienemisega nagu nn mugavuslipud ja selliste ebaharilike töösuhete kasutamisega nagu skeemid, kus piloodid maksavad peale, et nad lennata saaksid või näiline tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana; nõuab tööajata lepingute keelustamist, sest need võivad mõjutada ohutust;

7.  palub komisjonil teha ettepanek määruse 868/2004 ning selle mitterakendamise põhjuste läbivaatamiseks, võimaluse korral lennunduspaketi raames;

8.  väljendab kahetsust tõsiasja üle, et määrust 868/2004 ei ole kunagi rakendatud, ning nõuab selle võimalikult kiiret läbivaatamist, et võidelda ebaõiglase hinnakujunduse vastu Euroopas ning edendada ausat ja jätkusuutlikku konkurentsi ühe transpordiliigi piires ja transpordiliikide vahel, et tagada vastastikkus ja kaotada ebaausad tavad;

9.  nõuab tungivalt, et EL peaks võimalikult kiiresti läbirääkimisi lennunduslepingu sõlmimiseks Pärsia lahe riikidega, et tagada rahastamise suurem läbipaistvus ning panna Euroopas maksma aus ja jätkusuutlik konkurents; rõhutab vajadust tagada kõigis läbirääkimistes ELi partneritega finantsalane läbipaistvus ja kaitsta sotsiaalseid standardeid;

10.  väljendab heameelt kavatsuse üle laiendada Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) vastutusala ning vaadata läbi alusmäärus (määrus (EÜ) nr 216/2008), et tagada Euroopas ohutus sotsiaalseid standardeid järgides;

11.  rõhutab Euroopa lennujaamade vastastikuse seotuse olulisust; nõuab uute taristute rajamise uuesti läbimõtlemist majandusliku ja keskkonnaalase tasakaalu kontekstis;

12.  nõuab läbipaistva programmi SESAR ja algatuse Clean Sky täielikku rakendamist ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama innovatsiooni ja jätkusuutlikkust lennutranspordi sektoris, et rajada tõhus ja vähe saastav tööstusharu;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele.