Ontwerpresolutie - B8-1147/2015Ontwerpresolutie
B8-1147/2015

ONTWERPRESOLUTIE over het toekomstig luchtvaartpakket

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Karima Delli namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2015/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-1147/2015
Ingediende teksten :
B8-1147/2015
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8-1147/2015

Resolutie van het Europees Parlement over het toekomstig luchtvaartpakket

(2015/2933(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de vervoersector de enige sector is waarin de uitstoot van verontreinigende stoffen is blijven stijgen sinds 1998 (met circa 30 %);

B.  overwegende dat de luchtvaartsector in 2012 zorgde voor 2,6 miljoen rechtstreekse banen in Europa en verantwoordelijk was voor 2,4 % van het Europese bbp;

C.  overwegende dat sinds 2008 op grote schaal bezuinigd is op de banen in de Europese luchtvaartsector en dat wel meer dan 20 000 banen verloren zijn gegaan;

D.  overwegende dat de luchtvaartsector nog altijd verantwoordelijk is voor 3 % van alle internationale CO2-uitstoot;

E.  overwegende dat de uitstoot door de luchtvaartsector tussen 1990 en 2004 met 30 % is toegenomen; overwegende dat de uitstoot per passagier door de sector de afgelopen zestig jaar met 80 % is teruggebracht;

F.  overwegende dat de 21e VN-conferentie over klimaatverandering 2015 (COP21) die in Parijs zal plaatsvinden van essentieel belang is voor de Europese Unie;

G.  overwegende dat de Internationale Organisatie voor luchtvervoer (International Aviation Transport Association - IATA) zich ertoe verbonden heeft de netto CO2-uitstoot voor 2050 met 50 % te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2005;

1.  is van mening dat het eind dit jaar in te dienen luchtvaartpakket de Europese luchtvaartsector tot ontwikkeling moet brengen, waarbij de toezeggingen en milieudoelstellingen van de EU gestand worden gedaan en worden nageleefd;

2.  onderstreept dat eerlijke belastingheffing en compensatie voor luchtvaartmaatschappijen noodzakelijk is in het kader van de EU-doelstellingen voor uitstoot; is voorstander van de instelling van een internationale kerosinebelasting of een heffing op vluchten om het kerosinegebruik en de uitstoot van CO2, fijn stof en NOx terug te dringen, alsmede condensatiesporen, en staat positief tegenover de invoering van btw op Europese grensoverschrijdende vliegtickets;

3.  herinnert de lidstaten en de Commissie eraan dat er snel een besluit genomen moet worden over de herziening van de verordeningen inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim en passagiersrechten, en dat deze herziening snel ten uitvoer moet worden gelegd;

4.  verlangt dat de "thuisbasis" de regel wordt in het arbeidsrecht; adviseert, in het licht van de socialezekerheidsstelsels en het arbeidsrecht, de term "hoofdvestiging van een onderneming" duidelijker te definiëren,

5.  verzoekt de Commissie de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat lowcostmaatschappijen oneerlijke sociale praktijken hanteren die nadelig zijn voor de sociale bescherming van hun werknemers en de rechten van passagiers; verlangt dat de Commissie een "sociale agenda" opneemt in haar luchtvaartpakket en erop toeziet dat de betrokken DG's transversaal te werk gaan;

6.  verlangt dat op EU-niveau maatregelen worden getroffen waarmee de groei van schadelijke sociale praktijken kan worden bestreden, zoals "goedkope vlaggen" en het gebruik van atypische vormen van arbeid, zoals "pay-to-fly"-regelingen of pseudozelfstandigheid; verlangt dat nulurencontracten verboden worden aangezien zij mogelijk gevolgen hebben voor de veiligheid;

7.  verzoekt de Commissie een voorstel te doen tot herziening van Verordening (EG) nr. 868/2004 en te achterhalen waarom deze verordening niet ten uitvoer is gelegd, indien mogelijk in het kader van het luchtvaartpakket;

8.  betreurt het dat Verordening (EG) nr. 868/2004 nooit ten uitvoer is gelegd en verlangt dat deze verordening zo snel mogelijk wordt herzien, zodat oneerlijke tariefpraktijken in Europa bestreden worden en eerlijke en duurzame intra- en intermodale concurrentie op efficiëntere wijze wordt bevorderd, zodat wederkerigheid gegarandeerd is en oneerlijke praktijken geen kans krijgen;

9.  verlangt dat de EU zo snel mogelijk onderhandelingen opent over een luchtvaartovereenkomst met de Golfstaten, zodat transparantere financiering gewaarborgd is en eerlijke en duurzame concurrentie in Europa kan worden afgedwongen; onderstreept dat bij alle onderhandelingen met de partners van de EU toegezien moet worden op financiële transparantie en sociale normen gewaarborgd moeten worden;

10.  is ingenomen met het voornemen om het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) meer verantwoordelijkheden te geven en de basisverordening (Verordening (EG) nr. 216/2008) te herzien, zodat in Europa veiligheid kan worden afgedwongen op basis van eerbiediging van sociale normen;

11.  benadrukt hoe belangrijk interconnectie tussen de luchthavens in Europa is; verlangt dat het realiseren van nieuwe infrastructuur heroverwogen wordt in het kader van een economisch en ecologisch evenwicht;

12.  verlangt volledige tenuitvoerlegging van een transparant SESAR-programma en van het Clean Sky-initiatief, en verzoekt de Commissie en de lidstaten innovatie en duurzaamheid in de luchtvaartsector te bevorderen teneinde een efficiënte, weinig vervuilende sector op te bouwen;

13.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de lidstaten.