Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1148/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1148/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0394

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 94k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.962v10-00
 
B8-1148/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP))


Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές (2015/2933(RSP))  
B8-1148/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/12/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση την οποία ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)(4),

–  έχοντας υπόψη τη θέση την οποία ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15), που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 2 έως 27 Νοεμβρίου 2015, του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων(6),

–  έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 90, 100 παράγραφος 2 και 218,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη υποστήριξε άμεσα 5,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνέβαλε στο ΑΕγχΠ της ΕΕ σε ποσοστό άνω του 2,6 %·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο αριθμός των επιβατών που ταξίδευσαν αεροπορικώς στην ΕΕ ανήλθε σε 849,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% σε σύγκριση προς το 2013 και κατά 16,9% σε σύγκριση προς το 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν και έχουν προγραμματίσει να περικόψουν άνω των 20 000 θέσεων εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν εντός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές και διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο στις εγχώριες όσο και στις εξωτερικές αγορές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να βελτιώσουν ορισμένες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με τους σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο φόρους και που περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας, για να άρουν περιττές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη για τον ευρωπαϊκό τομέα αεροπορικών μεταφορών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ και να επιληφθεί αυτών·

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να παράσχει την τόσο αναγκαία ώθηση του ευρωπαϊκού κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, να οδηγήσει σε περισσότερο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να εξαγγείλει μια μακρόπνοη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να λάβει υπόψη και να περιλάβει σε αυτήν τις θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ (SES2+) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, (EASA) (T7-0220/2014 και T7-0151/2014)·

3  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (π.χ. θετικό ισοζύγιο εξαγωγών, καθαρότερες τεχνολογίες για ευρωπαϊκά αεροσκάφη, εγκατάσταση του SESAR, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (SES), διμερείς συμφωνίες ασφάλειας πτήσεων, αλυσίδα συντήρησης) παράγοντας κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος και συντηρώντας περίπου 500 000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί, συνεπώς, να εκπονηθούν προορατικές πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αεροναυτική βιομηχανία·

4.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών· συνιστά επομένως στην Επιτροπή να στηρίξει την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος ATC, ελεύθερη δρομολόγηση), τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, σχεδιασμός αεροσκαφών και κινητήρων (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), ασφάλεια των αεροδρομίων (touchless λύσεις, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου ασφαλείας, ενιαία ασφάλεια (one stop security)) ψηφιοποίηση και πολυτροπικές λύσεις (παροχή υπηρεσιών εδάφους μέσω υπολογιστή)· συνιστά ακόμη να στηρίξει η Επιτροπή περιβαλλοντικές λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως είναι ένα παγκόσμιο μέτρο με βάση την αγορά για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή αεροπορία, και να ευθυγραμμίσει τα σε περιφερειακή κλίμακα συστήματα, όπως είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) από τις αεροπορικές μεταφορές με στόχο τη συγχώνευσή τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα, την οικολογική λειτουργία των αερολιμένων (πράσινη τροχοδρόμηση) και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (όπως New Distribution Capability (νέα ικανότητα κατανομής) της IATA, υπηρεσίες self-connection ή ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων)·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 σχετικά με την προστασία από αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και αναποτελεσματικός όσον αφορά την εμβέλεια· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει το ταχύτερο δυνατό ανάλυση των αιτίων της μη υλοποίησής του και να αναθεωρήσει τον κανονισμό για να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα ο θεμιτός ανταγωνισμός, να εξασφαλίζεται αμοιβαιότητα και να εξαλείφονται αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιωθεί η πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λυθεί γρήγορα αυτή η αντιπαράθεση, με βάση κυρίως την εφαρμογή μιας διαφανούς ρήτρας «θεμιτού ανταγωνισμού»· ζητεί από την Επιτροπή επίσης να αντιμετωπίσει την έννοια του «αποτελεσματικού ελέγχου» των αεροπορικών εταιρειών·

6.  αποδοκιμάζει τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων όταν αυτά χρησιμοποιούνται προς στήριξη υποδομών οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες· καλεί την Επιτροπή εν προκειμένω να καταρτίσει δημόσιο κατάλογο αερολιμένων-φαντασμάτων και αναποτελεσματικών αερολιμένων·

7.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστικούς αερολιμένες· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να συνυπολογίσει αυτές τις εξελίξεις κατά την υλοποίηση της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη ·

8.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες εντός του Συμβουλίου για να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού για τις χρονοθυρίδες με σκοπό να βελτιωθεί η επίδοση των αερολιμένων και να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αναμένεται διπλασιασμός της κυκλοφορίας έως το 2030·

9.  τονίζει τη σημασία των μικρών και περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ένωσης για τη διασύνδεση των περιφερειών· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για την εξέταση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων των περιφερειακών αερολιμένων εντός της ΕΕ, καθόσον η από αέρος διασύνδεση θα πρέπει να προωθείται και να καταστεί ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

Διεθνής διάσταση

10.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί και να συνάψει το νωρίτερο δυνατό περιεκτικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με τους μείζονες εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως είναι οι γειτονικές της χώρες, οι χώρες BRIC και ASEAN, το Μεξικό, η Ιαπωνία και η Τουρκία και τα κράτη του Κόλπου, για να παρασχεθούν νέες δυνατότητες στους αερομεταφορείς της ΕΕ και για να εξασφαλίζονται περισσότερο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού χάρις στην τόνωση της οικονομικής διαφάνειας και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού·

11.  σημειώνει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεων σε παγκόσμια κλίμακα, διότι ακόμη δεν αποτελεί θέμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου· τονίζει τη σπουδαιότητα παγκοσμίως συμπεφωνημένων κανόνων εντός της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές· εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μη επίτευξη προόδου στην ΔΟΠΑ προς την ανάπτυξη αποτελεσματικού παγκόσμιου βασιζόμενου στην αγορά μηχανισμού·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+ και μέσω της πλήρους υλοποίησης και λειτουργίας των ‘λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου’ (FABs), διότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνιστά μείζονα επιβάρυνση για τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς·

13.  αναμένει ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα αντιμετωπίζει και θα εξασφαλίζει την πλήρη ένταξη αερολιμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· υπενθυμίζει την ανάγκη η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να είναι συνεπής προς την ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, παροτρύνει δε το Συμβούλιο να υποβάλει τη θέση του, διότι τόσο οι επιβάτες όσο και οι αερομεταφορείς επιθυμούν σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες·

Κοινωνική ατζέντα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μερικές συνθήκες εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της πτήσης· συνιστά στην ΓΔ MOVE και στην ΓΔ EMPL να εργάζονται από κοινού και η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις και να παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα, όπως συζητήθηκε κατά την υψηλού επιπέδου διάσκεψη με θέμα «μια κοινωνική ατζέντα για τις μεταφορές», η οποία διεξήχθη στις 4 Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή·

15.  ζητεί την ενίσχυση και εναρμόνιση της αλυσίδας ασφαλείας χάρις στην προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένου, ιδιαίτερα καταρτισμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού·

16.  συνιστά να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια του «κύριου τόπου επιχείρησης», ώστε η άδεια λειτουργίας να χορηγείται από ένα κράτος εάν ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στο κράτος αυτό είναι σημαντικός και επίσης συνιστά, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της «έδρας βάσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012· συνιστά επίσης να συντομευθεί η μεταβατική περίοδος και να διευκρινιστεί η κατάσταση των πληρωμάτων αεροσκαφών που έχουν πολλαπλές έδρες βάσης·

17.  σημειώνει τις προκλήσεις στην υλοποίηση της οδηγίας σχετικά με την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (2008/104/ΕΚ) και συνιστά να εξετάσει ενδελεχώς η Επιτροπή την επί του παρόντος εφαρμογή της στον τομέα·

18.  έχει επίγνωση της αύξησης των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως είναι οι «σημαίες ευκαιρίας», της χρήσης ιδιότυπων μορφών απασχόλησης, όπως είναι η ψευδής αυταπασχόληση, τα συστήματα pay-to-fly και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια· πρεσβεύει την άποψη ότι τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες·

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

19.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος SESAR το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αερομεταφορέων και των αερολιμένων, αλλά και την ανάληψη οικονομικής δέσμευσης από αυτούς τους παράγοντες· ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική προσέγγιση του συστήματος σε όλους τους τομείς της αεροπορίας που να καλύπτει όλες τις φάσεις της πτήσης ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εδάφους, με ενδυνάμωση του ρόλου του EASA εντός του περιβάλλοντος SES-SESAR ενός συστήματος ΕΕ-EASA που διέπει την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον και τις επιδόσεις·

20.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του EASA και ως εκ τούτου αναμένει ότι ο τροποποιημένος βασικός κανονισμός (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008) θα εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός περιεκτικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και θα αναθέσει στον EASA τις πτυχές της ασφάλειας των μέτρων προστασίας της ΕΕ και των εμπορικών διαστημικών μεταφορών και των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στον EASA το καθεστώς της ενιαίας αρχής αεροπορίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που πρόκειται να ανατεθούν από τον νομοθέτη·

21.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο του EASA στη διεθνή σκηνή για να είναι ισότιμος προς τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μείζονες αντίστοιχες προς αυτόν οντότητες, όπως είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, και να εξασφαλίσει την επίσημη αναγνώρισή του εντός του ΔΟΠΑ, με σκοπό να καθιερωθεί μία ενιαία φωνή της ΕΕ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

22.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο δορυφορικό σύστημα επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας για να επιτραπούν, υπέρ των πολιτών της ΕΕ, υπηρεσίες που θα σώζουν ζωές, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών να προβεί στην αναγκαία κατανομή ραδιοφάσματος, καθόσον ο ΔΟΠΑ έχει προσδιορίσει τη δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – εκπομπή (ADS-B) ως την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την ιχνηλάτηση πτήσεων, και για τους σκοπούς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), έξω από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άλλες μορφές επίγειων τεχνολογιών επιτήρησης ATM είναι περιορισμένες· τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της ADS-B πρέπει να εξετάζονται οι ανάγκες όλων των χρηστών του εναερίου χώρου και πρέπει να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών για να αποφεύγονται παραβιάσεις στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας· τονίζει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τις αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, και να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της αεροπορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο άλλη μια στιβάδα επιτήρησης που θα μπορούσε να αυξήσει τη σημερινή·

23.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του EASA μετά το συμβάν της εταιρείας Germanwings με σκοπό τη βελτίωση της ιατρικής αξιολόγησης των μελών του πληρώματος και της βοήθειας που παρέχεται σε αυτά·

24.  επιμένει στην βάσει ανάλυσης κινδύνου προστασία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών αντί της κατά περίσταση λήψης μέτρων, στην υιοθέτηση δίκαιης και ισορροπημένης προσέγγισης στο λεπτό θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας με σκοπό να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των κρατών μελών αφενός και να αποφεύγεται δυσάρεστη εμπειρία των επιβατών στους αερολιμένες αφετέρου, και στην ενίσχυση της υπηρεσίας ασφάλειας των αερομεταφορών (AVSEC) και της συμβουλευτικής ομάδας ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας (SAGAS) για τη δημιουργία μέτρων ασφάλειας· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή συστήματος προελέγχου στην Ευρώπη που να ισοδυναμεί με αυτό που γίνεται επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες·

25.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τον EASA που θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις νέες αρμοδιότητες, προκειμένου οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του αρχικού προϋπολογισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ο οποίος επλήγη από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα στη νομοθετική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές που θα υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει το Συμβούλιο να εξετάσει τις επιλογές για την επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ κρατών μελών που υπάρχει επί του παρόντος και αποτελεί τροχοπέδη για πολλές δέσμες νομοθετικών μέτρων που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

 

(1)

ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 658.

(2)

ΕΕ C 380 E, 11.12.2012, σ. 5.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0290.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0220.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0221.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0392.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου