Procedura : 2015/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1148/2015

Teksty złożone :

B8-1148/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0394

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 157kWORD 96k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.962v01-00
 
B8-1148/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP))


Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP))  
B8‑1148/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie stworzenia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej(1),

–  uwzględniając dyrektywę 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie międzynarodowych umów o ruchu lotniczym na mocy traktatu lizbońskiego(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom(3),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)(4),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania przez światową konferencję radiokomunikacyjną, która odbędzie się w Genewie w dniach 2–27 listopada 2015 r. (WRC-15), pasma widma radiowego niezbędnego do wspierania przyszłego rozwoju technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów(6),

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 90, art. 100 ust. 2 i art. 218,

–  uwzględniając przyszły ustawodawczy pakiet lotniczy Komisji,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2012 r. sektor transportu lotniczego w UE zapewniał 5,5 mln miejsc pracy i wytworzył ponad 2,6% PKB UE;

B.  mając na uwadze, że w 2014 r. liczba pasażerów podróżujących drogą powietrzną w UE wyniosła 849,4 mln, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z 2013 r. i o 16,9% w porównaniu z 2009 r.;

C.  mając na uwadze, że od 2012 r. europejskie linie lotnicze zlikwidowały lub planują zlikwidować ponad 20 000 miejsc pracy;

D.  mając na uwadze, że europejskie linie lotnicze działają w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu zarówno na rynkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

E.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie muszą udoskonalić niektóre przepisy prawne i finansowe, takie jak np. krajowe i lokalne przepisy podatkowe czy też przepisy ograniczające godziny operacji lotniczych, jeżeli chcą usunąć zbyteczne obciążenia w Europie dla europejskiego sektora lotniczego;

F.  mając na uwadze, że przed końcem 2015 r. Komisja zamierza przedstawić pakiet lotniczy, którego celem będzie wskazanie wyzwań, w obliczu których stoi unijny sektor lotniczy, oraz sposobów zmierzenia się z nimi;

Zwiększenie konkurencyjności branży lotniczej

1.  uważa, że pakiet lotniczy powinien zapewnić tak potrzebny impuls dla europejskiej branży lotniczej, zwiększyć konkurencyjność tego sektora, przyczynić się do wyrównania warunków działania oraz umożliwić sformułowanie długofalowej strategii dla europejskiej branży lotniczej;

2.  apeluje do Komisji, by przy opracowywaniu pakietu lotniczego uwzględniła i włączyła stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 2+ (SES2+) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (T7-0220/2014 i T7-0151/2014);

3.  podkreśla, że przemysł lotniczy w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w UE oraz ma ścisły związek z konkurencyjnością unijnego sektora lotniczego (np. dodatnie saldo eksportowe, czystsze technologie dla europejskich statków powietrznych, wdrożenie projektu SESAR, jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES), dwustronne umowy w sprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, łańcuch obsługi naziemnej statków powietrznych), generując obroty rzędu 100 mld EUR rocznie i utrzymując bezpośrednio około 500 000 miejsc pracy; zwraca się zatem o sformułowanie proaktywnej polityki w celu rozwijania korzystnych warunków działania dla przemysłu lotniczego;

4.  podkreśla, że innowacyjność jest warunkiem wstępnym konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego; zaleca zatem Komisji wspieranie innowacji w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym (zautomatyzowana kontrola ruchu lotniczego, swoboda planowania tras), zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), alternatywnych rozwiązań paliwowych, projektowania statków powietrznych i silników (większa efektywność, zaawansowana technologia w zakresie kontroli bezpieczeństwa, mniejszy hałas), ochrony portów lotniczych (rozwiązania bezdotykowe, jednolity obszar ochrony), cyfryzacji i rozwiązań multimodalnych (komputeryzacja obsługi naziemnej); zaleca ponadto Komisji wspieranie globalnych rozwiązań środowiskowych, takich jak globalny instrument rynkowy służący ograniczeniu emisji CO2 pochodzących z lotnictwa międzynarodowego, oraz harmonizację systemów regionalnych, takich jak system handlu uprawnieniami do emisji pochodzących z lotnictwa (ETS), w celu połączenia ich w system globalny, a także ekologizację lotnisk (ekologiczne kołowanie) i stosowanie nowych modeli biznesowych (jak np. inicjatywa Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) o nazwie „New Distribution Capability” (NDC), samodzielnie łączące się i zintegrowane systemy biletowania);

5.  z żalem zauważa, że rozporządzenie (WE) nr 868/2004 dotyczące ochrony przed nieuczciwymi praktykami cenowymi w sektorze transportu lotniczego okazało się niewystarczające i nieskuteczne ze względu na zakres; zwraca się do Komisji, aby jak najszybciej przeanalizowała powody, dla których rozporządzenie to nie zostało wdrożone, a także dokonała jego rewizji, aby skuteczniej chronić uczciwą konkurencję, zapewnić wzajemność oraz wyeliminować nieuczciwe praktyki, w tym subsydia i pomoc państwa dla zakłócających rynek linii lotniczych z niektórych krajów trzecich; podkreśla, że celem powinna być poprawa strategii politycznej na szczeblu europejskim z myślą o szybkim rozwiązaniu tego konfliktu, głównie przez zastosowanie przejrzystej klauzuli dotyczącej uczciwej konkurencji; zwraca się do Komisji, aby zajęła się koncepcją skutecznej kontroli linii lotniczych;

6.  z żalem zauważa, że pieniądze podatników są marnotrawione, gdy wykorzystuje się je do finansowania infrastruktury, która nie spełnia oczekiwań; w związku z tym wzywa Komisję do sporządzenia publicznego wykazu lotnisk zbędnych i „lotnisk-widm”;

7.  zauważa, że europejskie porty lotnicze znajdują się pod znaczną presją konkurencyjną – zarówno ze strony linii lotniczych, jak i konkurujących portów lotniczych; w związku z tym apeluje do Komisji, aby uwzględniła ten rozwój sytuacji przy wdrażaniu dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych;

8.  wzywa Radę do poczynienia większych wysiłków w celu zatwierdzenia wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie czasu na start lub lądowanie, aby poprawić wyniki portów lotniczych oraz umożliwić sprawne funkcjonowanie transportu lotniczego w Europie, w kontekście spodziewanego podwojenia się ruchu do 2030 r;

9.  zwraca uwagę na znaczenie małych i regionalnych portów lotniczych w Unii dla łączności regionalnej; wzywa Komisję, aby wspólnie z państwami członkowskimi przedstawiła długoterminowy plan strategiczny UE odnoszący się do wyzwań i szans dla regionalnych portów lotniczych w UE, gdyż łączność lotnicza powinna być wspierana i stać się jednym z filarów strategii UE na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego;

Wymiar międzynarodowy

10.  wzywa Komisję do wynegocjowania i jak najszybszego zawarcia kompleksowego porozumienia dotyczącego lotnictwa z głównymi partnerami handlowymi UE, takimi jak kraje sąsiadujące z UE, kraje BRIC i ASEAN, Meksyk, Japonia i Turcja, a także państwa rejonu Zatoki Perskiej, aby stworzyć nowe szanse dla unijnych przewoźników lotniczych oraz zapewnić bardziej wyrównane warunki działania poprzez poprawę przejrzystości finansowej i ochronę uczciwej konkurencji;

11.  stwierdza, że sektor transportu lotniczego nie jest regulowany w skali międzynarodowej i nie podlega jeszcze Światowej Organizacji Handlu; podkreśla znaczenie uzgodnionych na szczeblu globalnym zasad w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), z myślą o redukcji emisji pochodzących z lotnictwa; jest bardzo zaniepokojony brakiem postępów w pracach ICAO nad opracowaniem skutecznego globalnego mechanizmu rynkowego;

12.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej dzięki przyjęciu pakietu SES2+ i pełnemu wdrożeniu i zapewnieniu operacyjności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, ponieważ dotychczasowa fragmentacja europejskiej przestrzeni powietrznej to duże obciążenie dla europejskich przewoźników lotniczych;

13.  oczekuje, że pakiet lotniczy zajmie się kwestią pełnej integracji lotnisk z europejską siecią transportową i ją zrealizuje; przypomina o konieczności zapewnienia spójności pakietu lotniczego z aktualnym i przyszłym prawodawstwem dotyczącym praw pasażerów oraz wzywa Radę do przedstawienia stanowiska w tej sprawie, ponieważ zarówno pasażerowie, jak i przewoźnicy niecierpliwie oczekują jasnych przepisów;

Agenda społeczna w sektorze lotnictwa

14.  podkreśla fakt, że niektóre warunki pracy w sektorze lotnictwa mogą zagrażać bezpieczeństwu lotów; zaleca współpracę między DG MOVE i DG EMPL oraz aby pakiet lotniczy zawierał przepisy socjalne i zapewniał odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami zorganizowanej przez Komisję konferencji wysokiego szczebla zatytułowanej „A social agenda for transport” (Społeczna agenda dla transportu), która odbyła się w dniu 4 czerwca 2015 r.;

15.  domaga się wzmocnienia i harmonizacji łańcucha bezpieczeństwa przez pozyskiwanie i zatrzymywanie wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dostosowania się siły roboczej;

16.  zaleca doprecyzowanie pojęcia „głównego miejsca prowadzenia działalności”, tak aby koncesję przyznawało państwo, w którym skala przewozów lotniczych jest znaczna, a także – w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i prawa pracy – ujednolicenie definicji „bazy macierzystej/portu macierzystego” w rozporządzeniu (UE) nr 83/2014 i w rozporządzeniu (UE) nr 465/2012; zaleca skrócenie okresu przejściowego i wyjaśnienie sytuacji załóg lotniczych posiadających wiele baz macierzystych;

17.  zauważa wyzwania, jakie wiążą się z wdrożeniem dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE), i zaleca, by Komisja przeprowadziła kontrolę jej stosowania w tym sektorze;

18.  jest świadomy nasilenia się praktyk biznesowych rodzących problemy o charakterze społecznym, takich jak tanie bandery, a także nasilenia się stosowania nietypowych form zatrudnienia, takich jak fikcyjne samozatrudnienie, programy „płacenie za latanie” (pay-to-fly) oraz umowy zerogodzinowe, które mogą powodować skutki dla bezpieczeństwa; stoi na stanowisku, że w ramach wszelkiej działalności lotniczej należy utrzymać standardy socjalne;

Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa w europejskiej przestrzeni powietrznej

19.  apeluje o pełne wdrożenie systemu SESAR, który wymaga ścisłej współpracy i zaangażowania finansowego Komisji, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, przewoźników lotniczych i lotnisk; apeluje zatem o kompleksowe podejście systemowe we wszystkich dziedzinach lotnictwa obejmujące wszystkie fazy lotu od momentu przygotowań na ziemi, z większą rolą dla EASA w ramach połączonych jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i SESAR w systemie UE‑EASA zarządzającym bezpieczeństwem, ochroną, otoczeniem i wynikami;

20.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar zwiększenia zakresu obowiązków EASA, oczekuje zatem, że zmienione rozporządzenie podstawowe (rozporządzenie (WE) nr 216/2008) zapewni utworzenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i powierzy EASA aspekty bezpieczeństwa dotyczące unijnych środków ochrony oraz zarobkowego transportu kosmicznego i zdalnie sterowanych statków powietrznych; wzywa Komisję do przyznania EASA statusu jednolitego organu ds. lotnictwa w Europie zgodnie z szerokim zakresem obowiązków, które powierzy jej prawodawca;

21.  wzywa Komisję do wzmocnienia roli EASA na scenie międzynarodowej, tak aby była ona równoważna z rolą organów będących głównymi odpowiednikami EASA, jak np. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA), oraz do zapewnienia jej oficjalnego uznania w ramach ICAO, aby wypracować jednolite stanowisko UE, które zagwarantuje obywatelom UE wyższy poziom bezpieczeństwa, a unijnej branży lotniczej zapewni konkurencyjność i możliwości eksportowe;

22.  wzywa Komisję do zniesienia barier regulacyjnych dotyczących satelitarnego systemu dozorowania ruchu lotniczego, aby zapewnić obywatelom UE usługi ratujące życie, oraz zwraca się do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej o przeznaczenie niezbędnych częstotliwości, ponieważ ICAO uznała technologię satelitarną ADS-B za jedyną technologię, która może wspomagać śledzenie lotów, również do celów zarządzania ruchem lotniczym, na terenach poza obszarami najgęściej zaludnionymi, gdzie występują ograniczone możliwości korzystania z innych rodzajów naziemnych technologii zarządzania ruchem lotniczym; podkreśla, że przy wdrażaniu technologii ADS-B należy uwzględnić potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej oraz zapewnić interoperacyjność alternatywnych technologii, aby uniknąć naruszania zasad bezpieczeństwa i ochrony; podkreśla, że mogłoby to pomóc rządom, instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej oraz liniom lotniczym w Europie i na świecie w zwiększeniu efektywności i zdolności w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, co się wiąże z ograniczeniem emisji z lotnictwa, a także istotnie zwiększyć bezpieczeństwo lotnicze, przy zapewnieniu jeszcze jednego poziomu dozorowania europejskiej przestrzeni powietrznej, który mógłby rozszerzyć obecny zakres tego dozoru;

23.  wzywa Komisję do podjęcia działań zgodnie z zaleceniami EASA sformułowanymi w następstwie katastrofy samolotu linii Germanwings, tak aby udoskonalić ocenę stanu zdrowia personelu i świadczoną mu pomoc;

24.  domaga się realizowania w transporcie pasażerskim i towarowym strategii bezpieczeństwa opartej na ocenie ryzyka, zamiast stosowania środków reakcyjnych, a także domaga się sprawiedliwego i wyważonego podejścia do delikatnej kwestii bezpieczeństwa lotniczego, aby z jednej strony spełnić potrzeby i oczekiwania państw członkowskich, a z drugiej – uniknąć niedogodności dla pasażerów na lotniskach, ponadto domaga się wzmocnienia systemu odpowiedzialnego za wprowadzenie środków służących bezpieczeństwu, składającego się z AVSEC (komitet ds. bezpieczeństwa lotnictwa) i SAGAS (grupa doradcza zainteresowanych stron ds. bezpieczeństwa lotnictwa); wzywa zatem Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności dotyczącego wprowadzenia w Europie systemu wstępnych kontroli, takiego samego jak ten obowiązujący w Stanach Zjednoczonych;

25.  wzywa władze budżetowe do utrzymania konkurencyjnego poziomu środków budżetowych przeznaczonych na EASA, który będzie uwzględniał te nowe obowiązki, tak aby zapewnić unijnym przewoźnikom lotniczym dostęp do elastycznych i skutecznych narzędzi umożliwiających im konkurowanie na rynku światowym; wzywa Komisję do dopilnowania, by uzupełniono do pierwotnego poziomu środki przewidziane w budżecie na instrument „Łącząc Europę”, które zostały uszczuplone w związku z utworzeniem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

26.  wzywa Komisję do uwzględnienia wszystkich powyższych kwestii w ustawodawczym pakiecie lotniczym, który Komisja ma przedstawić przed końcem 2015 r.;

27.  wzywa Komisję, aby zachęciła Radę do zbadania możliwości rozstrzygnięcia wszelkich bieżących sporów między państwami członkowskimi, hamujących prace nad licznymi pakietami ustawodawczymi w dziedzinie transportu lotniczego;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 658.

(2)

Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 5.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0290.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0220.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0221.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2015)0392.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności