Propunere de rezoluţie - B8-1148/2015Propunere de rezoluţie
B8-1148/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1146/2015

Procedură : 2015/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1148/2015
Texte depuse :
B8-1148/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1148/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

(2015/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 aprilie 2007 referitoare la stabilirea unui spațiu aerian comun european[1],

–  având în vedere Directiva 2009/12/CE din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 iunie 2011 referitoare la acordurile internaționale privind transportul aerian încheiate în conformitate cu Tratatul de la Lisabona[2],

–  având în vedere Rezoluția sa referitoare la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare[3],

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură din 12 martie 2014 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)[4],

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană[5],

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 octombrie 2015 referitoare la atribuirea, de către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC15), ce urmează a avea loc la Geneva, în perioada 2-27 noiembrie 2015, a benzii de frecvențe radio necesare pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor[6],

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 90, articolul 100 alineatul (2) și articolul 218,

–  având în vedere viitorul pachet legislativ al Comisiei privind aviația,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în 2012, sectorul transportului aerian din UE a susținut 5,5 milioane de locuri de muncă și a contribuit cu peste 2,6 % la PIB-ul UE;

B.  întrucât, în 2014, numărul pasagerilor care au utilizat transportul aerian în UE s-a ridicat la 849,4 milioane, reprezentând o creștere de 4,4 % față de 2013, respectiv de 16,9 % față de 2009;

C.  întrucât, din 2012 încoace, companiile aeriene europene au redus sau au programat reducerea a 20 000 de locuri de muncă;

D.  întrucât companiile aeriene europene își desfășoară activitatea într-un mediu în care au loc schimbări foarte rapide și care este tot mai concurențial, atât pe piața internă, cât și pe cea externă;

E.  întrucât UE și statele sale membre trebuie să îmbunătățească anumite reglementări juridice și financiare, precum cele legate de taxele naționale și locale și de limitarea orelor de funcționare, dacă se dorește eliminarea în Europa a sarcinilor inutile care le revin sectorului european al aviației;

F.  întrucât Comisia intenționează să prezinte, până la sfârșitul anului 2015, un pachet privind aviația, care caută să identifice și să abordeze provocările cu care se confruntă sectorul aviației din UE,

Îmbunătățirea competitivității sectorului aviației

1.  consideră că pachetul legislativ din domeniul aviației ar trebui să ofere impulsul extrem de necesar pentru sectorul aviatic european, să îmbunătățească competitivitatea sectorului, să asigure condiții de concurență mai echitabile și să stabilească o strategie pe termen lung pentru sectorul aviației din Europa;

2.  invită Comisia să ia în considerare și să includă, la elaborarea pachetului legislativ în domeniul aviației, poziția Parlamentului European în primă lectură privind Cerul unic european 2+ (SES2+) și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (T7-0220/2014 și T7-0151/2014);

3.  subliniază faptul că industria aeronautică reprezintă o contribuție majoră la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în UE și este strâns legată de competitivitatea în sectorul aviației al UE (de exemplu, balanța pozitivă a exporturilor, tehnologii mai ecologice pentru aeronavele europene, desfășurarea SESAR, Cerul unic european - SES, acorduri bilaterale privind siguranța aeriană, lanțul de întreținere), generând o cifră de afaceri de aproximativ 100 de miliarde EUR pe an și oferind aproximativ 500 000 de locuri de muncă directe; solicită, prin urmare, politici proactive pentru a dezvolta un mediu favorabil pentru industria aeronautică;

4.  subliniază faptul că inovarea este o condiție necesară pentru o industrie aviatică europeană competitivă; recomandă, prin urmare, Comisiei să susțină inovarea în domeniul managementului traficului aerian (controlul automat al traficului aerian - ATC, spațiul aerian cu rute libere), al sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS), al combustibililor alternativi, al proiectării motoarelor și aeronavelor (mai eficiente și mai puțin zgomotoase), al securității aeroportuare (soluții fără atingere, tehnologii avansate de control de securitate, controlul unic de securitate), al digitalizării și al soluțiilor multimodale (servicii de handling la sol informatizate); recomandă, de asemenea, Comisiei să favorizeze soluțiile globale de mediu, cum ar fi o măsură la nivel mondial bazată pe piață pentru a reduce emisiile de CO2 din aviația internațională, și să alinieze schemele regionale, cum ar fi sistemul de comercializare a cotelor de emisie (ETS) pentru aviație, în vederea fuzionării acestora într-un sistem global, ecologizarea aeroporturilor (rularea ecologică la sol) și noi modele de afaceri (cum ar fi inițiativa „New Distribution Capability” (NDC) a IATA, autoconectarea sau sistemele integrate de emitere a biletelor);

5.  regretă faptul că Regulamentul (CE) nr. 868/2004 privind protecția împotriva practicilor tarifare neloiale în sectorul transportului aerian s-a dovedit inadecvat și ineficace în ceea ce privește domeniul de aplicare; solicită Comisiei să emită cât mai curând posibil o analiză privind cauzele pentru care acesta nu a fost pus în aplicare și să revizuiască regulamentul pentru a garanta mai eficient concurența echitabilă, pentru a asigura reciprocitatea și pentru a elimina practicile neloiale, inclusiv subvențiile și ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene de către anumite țări terțe, care denaturează piața; subliniază că obiectivul ar trebui să fie îmbunătățirea strategiei politice la nivel european în vederea rezolvării rapide a acestui conflict, în principal pe baza aplicării unei clauze de transparență și de „concurență loială”; solicită, de asemenea, Comisiei să abordeze conceptul de „control efectiv” al companiilor aeriene;

6.  regretă irosirea banilor contribuabililor pentru a sprijini infrastructuri care nu corespund așteptărilor; invită în acest context Comisia să întocmească o listă publică a aeroporturilor „fantomă” și ineficiente;

7.  remarcă faptul că aeroporturile din Europa trebuie să facă față unei presiuni semnificative din partea concurenței – reprezentate atât de companiile aeriene, cât și de aeroporturile concurente; solicită insistent Comisiei, prin urmare, să ia în considerare aceste evoluții în cadrul punerii în aplicare a Directivei privind tarifele de aeroport;

8.  solicită intensificarea eforturilor în cadrul Consiliului pentru a aproba propunerea privind normele de acordare a sloturilor, în vederea creșterii performanței aeroporturilor și a bunei funcționări a transportului aerian în Europa, în condițiile în care se preconizează că traficul se va dubla până în 2030;

9.  subliniază importanța aeroporturilor mici și regionale în cadrul Uniunii din punctul de vedere al conectivității regionale; invită Comisia, împreună cu statele membre, să prezinte un plan strategic al UE pe termen lung care să se ocupe de provocările și oportunitățile aeroporturilor regionale din UE, având în vedere faptul că ar trebui promovată conectivitatea aeriană și aceasta ar trebui să devină unul dintre pilonii strategiei UE pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;

Dimensiunea internațională

10.  invită Comisia să negocieze și să încheie cât mai curând posibil acorduri cuprinzătoare în domeniul aviației cu principalii parteneri comerciali ai UE, cum ar fi țările învecinate, țările BRIC, țările ASEAN, Mexic, Japonia și Turcia, țările din zona Golfului, cu scopul de a oferi noi oportunități pentru transportatorii aerieni din UE și de a asigura condiții de concurență mai echitabile prin sporirea transparenței financiare și garantarea unei concurențe loiale;

11.  ia act de faptul că sectorul transportului aerian nu este reglementat la nivel mondial, având în vedere că el nu intră încă în domeniul de competențe al Organizației Mondiale a Comerțului; subliniază importanța unor norme adoptate la nivel mondial în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) pentru a reduce emisiile generate de aviație; este profund îngrijorat de faptul că OACI nu a făcut progrese în vederea dezvoltării unui mecanism eficace bazat pe piață la nivel mondial;

12.  invită Comisia și statele membre să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european prin adoptarea pachetului SES2+ și prin punerea în aplicare și funcționarea deplină a blocurilor funcționale de spațiu aerian (FAB), deoarece fragmentarea actuală a spațiului aerian european reprezintă o sarcină majoră pentru transportatorii aerieni europeni;

13.  speră ca pachetul privind aviația să abordeze și să asigure integrarea deplină a aeroporturilor în rețeaua europeană de transport; reamintește că este necesar ca pachetul privind aviația să respecte actuala și viitoarea legislație privind drepturile pasagerilor și îndeamnă Consiliul să își comunice propria poziție, deoarece atât pasagerii, cât și transportatorii aerieni au nevoie de norme clare;

Agenda socială în sectorul aviației

14.  subliniază că, în unele cazuri, condițiile de muncă din sectorul aviației poate afecta siguranța zborurilor; recomandă ca DG MOVE și DG EMPL să colaboreze și ca pachetul privind aviația să includă dispoziții sociale și să prevadă garanțiile necesare, așa cum s-a discutat în cursul conferinței la nivel înalt „O agendă socială pentru transporturi”, organizată de Comisie la 4 iunie 2015;

15.  solicită consolidarea și armonizarea lanțului de siguranță prin atragerea și reținerea unei forțe de muncă competente, înalt calificate și flexibile;

16.  recomandă clarificarea conceputului de „sediu principal al activității”, pentru ca autorizația de funcționare să fie acordă de un stat dacă volumul transportului aerian de pe teritoriul său este substanțial și, de asemenea, în contextul coordonării sistemelor de securitate socială și a legislației din domeniul muncii, alinierea definiției conceptului de „bază de reședință”, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 83/2014 și cu Regulamentul (UE) nr. 465/2012; recomandă, de asemenea, reducerea perioadei de tranziție și clarificarea situației personalului navigant care are mai multe baze de reședință;

17.  ia act de provocările legate de punerea în aplicare a Directivei privind munca prin agent de muncă temporară (Directiva 2008/104/CE) și recomandă Comisiei să controleze actuala sa punere în aplicare în acest sector;

18.  este conștient de numărul tot mai mare de practici de afaceri problematice din punct de vedere social, cum ar fi „pavilioanele de complezență” și recurgerea la forme de încadrare în muncă atipice, precum activitățile independente false, programele de formare autofinanțate pentru piloți (pay-to-fly) și contractele cu „zero ore”, care pot avea consecințe în materie de siguranță; consideră că standardele sociale trebuie promovate în toate activitățile din domeniul aviației;

Asigurarea unui nivel ridicat de siguranță în spațiul aerian european

19.  solicită punerea în aplicare deplină a programului SESAR, care impune o cooperare strânsă între Comisie, furnizorii de servicii de navigație aeriană, transportatorii aerieni și aeroporturi, precum și un angajament financiar din partea acestora; solicită, prin urmare, adoptarea unei abordări sistemice globale în toate domeniile aviației, care să acopere toate etapele zborului, începând de la sol, acordând AESA un rol mai important în cadrul Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european în cadrul unui sistem UE-AESA care să reglementeze siguranța, securitatea, mediul și prestațiile;

20.  salută intenția de a acorda mai multe responsabilități AESA și speră, prin urmare, ca regulamentul de bază modificat [Regulamentul (CE) nr. 216/2008] să asigure instituirea unui sistem global de management al siguranței și să încredințeze AESA gestionarea aspectelor de siguranță ale măsurilor europene în materie de securitate, precum și ale transportului spațial comercial și ale aeronavelor pilotate de la distanță; invită Comisia să acorde AESA statutul de autoritate unică în domeniul aviației în Europa, ținând seama de numeroasele responsabilități care îi vor fi atribuite de legiuitor;

21.  invită Comisia să consolideze rolul AESA pe scena internațională pentru ca acesta să corespundă rolului principalilor săi omologi, cum ar fi Administrația Federală a Aviației (FAA), și să garanteze recunoașterea sa oficială în cadrul OACI, pentru ca UE să se poată exprima cu o singură voce, asigurând astfel un nivel mai ridicat de siguranță pentru cetățenii europeni și protejând, în același timp, competitivitatea și exporturile industriei aviatice europene;

22.  invită Comisia să elimine barierele de reglementare din calea supravegherii prin satelit a traficului aerian, pentru a oferi servicii de urgență cetățenilor europeni, și solicită Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor să aloce spectrul de frecvențe radio necesar în acest scop, ținând seama de faptul că OACI a identificat ADS-B (emisiune radio de supraveghere automată dependentă) prin satelit ca fiind una dintre tehnologiile care permit monitorizarea zborurilor, și în scopul gestionării traficului aerian (ATM), în afara zonelor foarte dens populate, acolo unde alte tehnologii terestre de supraveghere prezintă limite. subliniază că, la punerea în aplicare a tehnologiei ADS-B, trebuie luate în considerare nevoile tuturor utilizatorilor spațiului aerian și trebuie garantată interoperabilitatea dintre tehnologiile alternative, pentru a evita cazurile de încălcare a normelor de siguranță și securitate; evidențiază că acest lucru ar putea ajuta guvernele, furnizorii de servicii de navigație aeriană (ANSP) și companiile aeriene din Europa și din lume să sporească eficiența și capacitatea de management a traficului aerian, reducând astfel emisiile generate de aviație, și să sporească în mod semnificativ siguranța aviatică, oferind, în același timp, spațiului aerian european un alt instrument de supraveghere, care să îl completeze pe cel actual;

23.  invită Comisia, în urma incidentului în care a fost implicată compania Germanwings, să ia măsuri în conformitate cu recomandările EASA pentru a îmbunătăți evaluarea medicală a personalului navigant și asistența acordată acestuia;

24.  insistă asupra unei „securități bazate pe riscuri” pentru transportul de pasageri și de marfă în locul unor măsuri bazate pe reacție, asupra unei abordări echitabile și echilibrate a problemei sensibile a siguranței aviatice, pentru a răspunde, pe de o parte, nevoilor și așteptărilor statelor membre și, pe de altă parte, pentru a evita ca pasagerii să aibă experiențe neplăcute în aeroporturi, precum și asupra consolidării sistemului Serviciului de securitate aviatică (AVSEC) și al Grupului consultativ al părților interesate privind securitatea aviatică (SAGAS) în vederea adoptării unor măsuri de securitate; îndeamnă, prin urmare, Comisia să realizeze un studiu de fezabilitate privind punerea în aplicare a unui sistem de verificare prealabilă în Europa, similar celui din Statele Unite;

25.  invită autoritățile bugetare să mențină a buget competitiv pentru AESA, care să țină seama de aceste noi responsabilități, astfel încât companiile europene de transport aerian să dispună de instrumente flexibile și eficace, care să le permită să fie competitive la nivel mondial; invită Comisia să garanteze finalizarea bugetului inițial al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care a fost afectat de crearea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS);

26.  invită Comisia să abordeze toate chestiunile menționate mai sus în pachetul legislativ privind aviația, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul lui 2015;

27.  invită Comisia să încurajeze Consiliul să examineze posibilitățile de soluționare a oricărui litigiu pendinte dintre statele membre, care blochează numeroase pachete legislative legate de transportul aerian;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.