Πρόταση ψηφίσματος - B8-1149/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1149/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1149/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1149/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1149/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

(2015/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων (η «δέσμη μέτρων για τις αερομεταφορές») που θα υποβληθεί από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ το 2014 ανήλθε σε 849,4 εκατ. εκατομμύρια, ήτοι αύξηση κατά 4,4% έναντι του 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πτήσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,7% το 2014, μετά από πτώση μεταξύ του 2011 και του 2013, και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, με μέσο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης 2,5% έως το 2021·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στη βιομηχανία εξακολουθεί να είναι σημαντικός και υπήρξαν σχεδόν τρία εκατομμύρια λιγότερες πτήσεις το 2014 σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί πριν αρχίσει η οικονομική κρίση το 2008, όπως αναφέρει η Έκθεση Επανεξέτασης των Επιδόσεων του 2014 που δημοσιεύθηκε από το Eurocontrol·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακρίβεια των αφίξεων στην Ευρώπη μειώθηκε από 84,0% σε 83,7% το 2014, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των επιδόσεων όσον αφορά τους χρόνους απόκρισης στους αερολιμένες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 και το 2015 σημειώθηκαν δύο σοβαρά ατυχήματα, με αποτέλεσμα την τραγική απώλεια των πτήσεων της MH 17 και της Germanwing·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων όσον αφορά την ποιότητα και την πληρότητα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των μη ταξινομημένων συμβάντων εξακολουθεί να είναι απαράδεκτα υψηλό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επήλθαν πολλές απρόβλεπτες αλλαγές και μεταβολές στις ροές της εναέριας κυκλοφορίας το 2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καύσιμα και το πετρέλαιο είναι ο πλέον κυρίαρχος παράγοντας κόστους που συντελεί στις δαπάνες λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση αριθ. 21/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε ότι οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις σε αερολιμένες είχαν ισχνή αποδοτικότητα, ότι χρηματοδοτήθηκαν υπερβολικά πολλοί αερολιμένες (συχνά σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους) και ότι σε πολλές περιπτώσεις οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ υποδομές ήταν υπερμεγέθεις·

1.  τονίζει ότι η ασφάλεια παραμένει η πιο σημαντική πτυχή της εξέλιξης ενός ολοένα και πιο σύνθετου συστήματος αερομεταφορών, και ότι τα κράτη μέλη, οι αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις και τη συνεργασία τους·

2.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του τομέα, με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την εξεύρεση καινοτόμων νέων τεχνολογιών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών·

3.  τονίζει την ανάγκη για καινοτομία στον κλάδο των αερομεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη και στηρίζοντας τις καινοτομίες στους τομείς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας (ATC), ελεύθερη δρομολόγηση), των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPASs), των λύσεων των εναλλακτικών καυσίμων, του σχεδιασμού του αεροσκάφους και του κινητήρα (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), της ασφάλειας των αερολιμένων (μη απτικές λύσεις, ενιαία ασφάλεια) και της ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με πολυτροπικές λύσεις (ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών εδάφους)· τονίζει επίσης την ανάγκη στήριξης παγκόσμιων περιβαλλοντικών λύσεων, όπως ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τη διεθνή αεροπορία και την ευθυγράμμιση των περιφερειακών καθεστώτων όπως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στις αερομεταφορές (ΣΕΔΕ), ο πιο οικολογικός προσανατολισμός των αερολιμένων, η οργάνωση των ανταποκρίσεων από των ίδιο των επιβάτη και τα ενοποιημένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων·

4.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιτάχυνση και την ανάπτυξη της αυτόματης παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων για τη συμπλήρωση του χειρωνακτικού συστήματος·

5.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερο εξορθολογισμό των ροών κυκλοφορίας και υπηρεσιών που παρέχονται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις διαχειριστικές αρχές, προκειμένου να περιοριστούν η σπατάλη και η μη χρησιμοποίηση ή υποχρησιμοποίηση πόρων και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS), κατά τα τέσσερα τελευταία έτη δεν υπήρξαν θανατηφόρα ατυχήματα σχετιζόμενα με τις ANS και ότι το 2013 οι ANS συνετέλεσαν σε ένα μόνον ατύχημα, αλλά υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των δεδομένων ασφαλείας όσον αφορά την ποιότητα και την πληρότητα·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσοστό των αταξινόμητων ή αδιευκρίνιστων συμβάντων εξακολουθεί να είναι υψηλό (άνω του 30%), και απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση της ανάλυσης προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη που έγιναν στις επιδόσεις ασφάλειας και να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον·

8.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), του Eurocontrol και των ΜΚΦ, προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της διαχείρισης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας·

9.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και αερολιμένες έχουν τα τελευταία χρόνια απολέσει ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων διεθνών ανταγωνιστών τους και ότι είναι αναγκαία η προστασία της αγοράς αερομεταφορών στα κράτη μέλη, με τη διασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών και με την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και των αντικανονικών κρατικών ενισχύσεων στην Ευρώπη από τρίτες χώρες·

10.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι κόμβοι για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνδέσεις και συγχρόνως να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο δίκτυο τοπικής συνδεσιμότητας, με περιφερειακούς αερολιμένες που θα διασυνδέονται με άλλους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα η μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και σε περιοχές που είναι πλέον πιο δύσκολο να προσεγγιστούν·

11.  τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την κατάρτιση των εργαζομένων· τονίζει ότι, στον τομέα των αερομεταφορών, το κοινωνικό ντάμπινγκ εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται η Ευρώπη ως αποτέλεσμα των διαφόρων απειλών που θέτουν η τρομοκρατία και ο πόλεμος γύρω από τα σύνορα της Ευρώπης, και ζητεί αποτελεσματικά μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των ευρωπαίων επιβατών·

13.  χαιρετίζει τη χρησιμοποίηση RPASs στον αεροπορικό τομέα για ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς, τουριστικούς και επαγγελματικούς σκοπούς·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη σπατάλη πόρων της ΕΕ, όπως αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 21/2014, και απευθύνει έκκληση για ένα μηχανισμό που θα μπορεί να παρέχει ανεξάρτητο έλεγχο, με σκοπό τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπεύθυνων για τις παράτυπες δαπάνες που αφορούν πόρους της ΕΕ στον τομέα των αερομεταφορών·

15.  τονίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.