Päätöslauselmaesitys - B8-1149/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1149/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tulevasta ilmailupaketista

  4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

  Menettely : 2015/2933(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-1149/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-1149/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑1149/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma tulevasta ilmailupaketista

  (2015/2933(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon ilmailualasta antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

  –  ottaa huomioon komissiolta tulevan lainsäädäntöpaketin (ilmailupaketti),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että lentomatkustajien määrä EU:ssa vuonna 2014 oli 849,4 miljoonaa, 4,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013;

  B.  ottaa huomioon, että vuonna 2014 lentojen määrä Euroopassa nousi 1,7 prosenttia vuosina 2011–2013 tapahtuneen laskun jälkeen, ja määrän odotetaan kasvavan vuosittain 2,5 prosenttia vuoteen 2021 saakka;

  C.  ottaa huomioon, että talouskriisin vaikutukset alalle ovat yhä tuntuvat, ja Eurocontrolin julkaiseman vuoden 2014 suorituskyvyn tarkastusraportin mukaan lentojen määrä vuonna 2014 oli lähes kolme miljoonaa pienempi kuin oli ennustettu ennen vuonna 2008 alkanutta talouskriisiä;

  D.  ottaa huomioon, että aikataulussa pysyneiden saapuvien lentojen osuus väheni 84 prosentista 83,7 prosenttiin vuonna 2014 lähinnä siksi, että kääntymisajat lentoasemilla pidentyivät;

  E.  ottaa huomioon, että vuosina 2014 ja 2015 tapahtui kaksi vakavaa lento-onnettomuutta, joissa lento MH17 ja Germanwingsin lento tuhoutuivat järkyttävällä tavalla;

  F.  katsoo, että turvallisuustietojen laatua ja kattavuutta on yhä parannettava ja että luokittelemattomien vaaratilanteiden osuus on yhä liian suuri;

  G.  toteaa, että ilmaliikennevirroissa tapahtui odottamattomia muutoksia ja käänteitä vuonna 2014;

  H.  ottaa huomioon, että polttoaineen ja öljyn hinta on yhä merkittävin kustannustekijä lentoyhtiöiden toimintamenoissa;

  I.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa N:o 21/2014 osoitettiin, että EU:n rahoittamilla lentoasemainvestoinneilla saatiin vähäinen vastine rahoille ja että rahoitusta sai liian monta lentoasemaa (jotka usein sijaitsivat lähellä toisiaan), ja useissa tapauksissa EU:n rahoittamat infrastruktuurit olivat ylimitoitettuja;

  1.  muistuttaa, että turvallisuus on yhä tärkein osa yhä monimutkaisemman ilmailujärjestelmän kehityksessä, ja jäsenvaltioiden, viranomaisten ja palveluntarjoajien olisi parannettava suorituskykyään ja yhteistyötään;

  2.  korostaa, että on parannettava alan kestävyyttä, kehitettävä kilpailukykyä ja löydettävä uusia innovatiivisia tekniikoita ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja palvelujen tehostamiseksi;

  3.  korostaa, että ilmailualalla tarvitaan innovointia, ja antaa tukensa innovaatioille ilmaliikenteen hallinnassa (automaattiset lennonjohtopalvelut, vapaa reititys), etäohjattavissa ilma-alusjärjestelmissä, vaihtoehtoisissa polttoaineratkaisuissa, ilma-alusten ja niiden moottoreiden suunnittelussa (enemmän tehoa, vähemmän melua), lentoasemien turvallisuudessa (kosketusvapaat ratkaisut, yhden turvatarkastuksen periaate) ja digitoimisessa yhdessä multimodaalisten ratkaisujen kanssa (tietokoneistetut maapalvelut); korostaa myös tarvetta tukea maailmanlaajuisia ympäristöratkaisuja, kuten kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen torjumiseen tähtäävää maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä, ja yhdistää niihin ilmailun päästökauppajärjestelmän kaltaisia alueellisia järjestelmiä, lentoasemien viherryttämistä, omaehtoisia jatkoyhteyksiä ja yhtenäisiä matkalippujärjestelmiä;

  4.  palauttaa mieliin, että jäsenvaltiot ovat vastuussa turvallisuustietojen automaattisen seurannan käyttöön ottamisesta ja vauhdittamisesta manuaalisen raportoinnin täydentämiseksi;

  5.  korostaa, että liikennevirtoja ja lentoyhtiöiden ja hallintoviranomaisten tarjoamia palveluja on rationalisoitava paremmin, jotta voidaan vähentää jätteiden määrää, resurssien käyttämättä jättämistä tai alikäyttämistä sekä asiakkaille koituvia kuluja;

  6.  panee tyytyväisenä merkille, että viimeisten neljän vuoden aikana ei ole sattunut yhtään lennonvarmistukseen liittyvää kuolemaan johtanutta onnettomuutta, ja vuonna 2013 tapahtui ainoastaan yksi onnettomuus, jossa lennonvarmistus oli osallisena, mutta muistuttaa, että turvallisuustietojen laatua ja kattavuutta on yhä parannettava;

  7.  pitää valitettavana, että luokittelemattomien tai määrittelemättömien vaaratilanteiden osuus on yhä suuri (yli 30 prosenttia), ja kehottaa parantamaan analysointia, jotta voidaan ymmärtää turvallisuusasioissa tehdyt virheet ja oppia niistä tulevaisuutta varten;

  8.  kehottaa komissiota selkeyttämään EASAn, Eurocontrolin ja kansallisten turvallisuusviranomaisten toimivaltajakoa, jotta voidaan varmistaa selkeät vastuualueet ja velvollisuudet lennonjohdon hallinnassa;

  9.  korostaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat viime vuosina menettäneet kilpailukykyään suhteessa muihin maailmanlaajuisiin kilpailijoihin ja että ilmailualan markkinoita jäsenvaltioissa on suojeltava turvaamalla yhtiöiden omistus, estämällä kolmansien maiden epäreilu kilpailu ja väärin perustein myönnetyt valtiontuet Euroopassa;

  10.  korostaa, että on vahvistettava eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen lentoliikenteen nykyisiä solmukohtia ja kehitettävä samalla asianmukainen paikallisten lentoyhteyksien verkosto, johon kuuluu muiden liikennemuotojen kanssa yhteen liitettyjä alueellisia lentoasemia, jotta matkustajia ja tavaroita voidaan kuljettaa helpommin pitkiä matkoja myös alueilla, jotka ovat nykyisin vaikeasti saavutettavissa;

  11.  korostaa, että työoloissa ja työntekijöiden koulutuksessa on vielä runsaasti tehtävää; painottaa, että sosiaalinen polkumyynti on yhä merkittävä ongelma ilmailualalla;

  12.  on huolissaan, että Eurooppa on yhä suuremmassa vaarassa Euroopan ulkorajoilla esiintyvien terrorismin ja sotien aiheuttamien monenlaisten uhkien seurauksena, ja pyytää tehokkaita toimia eurooppalaisten matkustajien turvallisuuden takaamiseksi;

  13.  panee tyytyväisenä merkille etäohjattavien ilma-alusten käyttämisen harrastus-, tutkimus-, matkailu- ja ammattitarkoituksissa;

  14.  pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan N:o 21/2014 paljastamaa EU:n varojen tuhlaamista, ja kehottaa ottamaan käyttöön riippumattoman valvonnan mahdollistavan järjestelmän, jotta voidaan selvittää, ketkä ovat vastuussa EU:n varojen väärinkäytöstä ilmailualalla, ja rangaista heitä;

  15.  korostaa, että kaikkien eurooppalaisten viranomaisten olisi oltava toiminnassaan riippumattomia kaikista kolmansista maista lennonjohdon tietojenhallinnassa;

  16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.