Procedūra : 2015/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1149/2015

Pateikti tekstai :

B8-1149/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 140kWORD 71k
4.11.2015
PE570.963v01-00
 
B8-1149/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (215/2933(RSP))


Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (215/2933(RSP))  
B8-1149/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo naujausias rezoliucijas, susijusias su aviacijos sektoriumi,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–  atsižvelgdamas į aviacijos srities teisės aktų rinkinį, kurį turi pateikti Komisija,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2014 m. ES oro transportu vykstančių keleivių skaičius buvo 849,4 mln., taigi palyginti su 2013 m. jis išaugo 4,4 proc.;

B.  kadangi 2014 m. skrydžių Europoje skaičius išaugo 1,7 proc., po to, kai jis buvo nukritęs 2011–2013 m., ir tikimasi, kad iki 2021 m. jis ir toliau augs kiekvienais metais apie 2,5 proc.;

C.  kadangi ekonominės krizės poveikis pramonei vis dar didelis ir, kaip pranešama Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) paskelbtoje 2014 m. veiklos peržiūros ataskaitoje, 2014 m. Europos lygmeniu buvo apie tris milijonus skrydžių mažiau nei buvo prognozuojama iki ekonominės krizės 2008 m.;

D.  kadangi 2014 m. atvykimo punktualumas Europole sumažėjo nuo 84 proc. iki 83,7 proc., visų pirma dėl oro uostuose suprastėjusio parengimo grįžtamajam reisui;

E.  kadangi 2014 m. ir 2015 m. įvyko dvi didelės avarijos ir netekome MH17 ir kompanijos „Germanwing“ skrydžių;

F.  kadangi vis dar reikia gerinti saugumo duomenis kalbant apie jų kokybę ir išsamumą ir kadangi neklasifikuotų nelaimių dalis vis dar nepriimtinai didelė;

G.  kadangi 2014 m. įvyko daug netikėtų oro transporto srautų pokyčių ir permainų;

H.  kadangi kuro ir naftos kainos yra pagrindiniai oro susisiekimo bendrovių veiklos išlaidų veiksniai;

I.  kadangi Audito Rūmų specialioje ataskaitoje Nr. 21/2014 teigiama, kad ES finansuojamos investicijos į oro uostus buvo neveiksmingos, kad buvo finansuojama per daug oro uostų (dažnai labai arti vienas kito) ir neretai ES finansuojama infrastruktūra buvo per didelė;

1.  pabrėžia, kad saugumas ir toliau išlieka pagrindiniu vis labiau sudėtingos aviacijos sistemos aspektu ir kad valstybės narės, valdžios institucijos ir paslaugų teikėjai turėtų tobulinti savo veiklą ir bendradarbiavimą;

2.  pabrėžia, kad reikia tobulinti sektoriaus tvarumą didinant jo konkurencingumą ir ieškant novatoriškų naujųjų technologijų, taip siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti paslaugų efektyvumą;

3.  pabrėžia, kad aviacijos pramonei būtinos inovacijos ir reiktų atsižvelgti į tokias sritis kaip oro eismo valdymas (automatizuota oro eismo kontrolė, laisvasis maršrutų sudarymas), nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS), alternatyvių degalų naudojimo sprendimai, orlaivių ir variklių projektavimas (didesnis veiksmingumas, mažesnis triukšmingumas), oro uostų saugumas (nesąlytiniai sprendimai, vienkartinis patikrinimas), skaitmeninimas ir daugiarūšio transporto sprendimai (kompiuterizuotos antžeminės paslaugos) ir jas remti; taip pat pabrėžia, kad reikia remti pasaulinio masto aplinkosaugos sprendimus, kaip antai pasaulinę rinka grindžiamą tarptautinės aviacijos sektoriaus išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonę, ir suderinti regionines schemas, pavyzdžiui aviacijos srities apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, oro uostų žalinimą, savaiminį prisijungimą arba integruotąjį bilietų pardavimą;

4.  primena, kad valstybės narės atsakingos už automatinių saugumo duomenų stebėsenos paspartinimą ir vykdymą siekiant papildyti ranka atliekamus pranešimus;

5.  pabrėžia, kad reikia geriau racionalizuoti eismo srautus ir paslaugas, kurias teikia oro eismo bendrovės ir valdymo institucijos siekiant sumažinti teršalų ir nenaudoti arba naudoti mažiau išteklių, taip sumažinti vartotojams tenkančias išlaidas;

6.  teigiamai vertina tai, kad per pastaruosius ketverius metus nebuvo su mirtimis susijusių nelaimingų atsitikimų dėl oro navigacijos paslaugų (ONP) ir 2013 m. ONP prisidėjo prie vieno nelaimingo atsitikimo priežasčių, tačiau primena, kad vis dar reikia tobulinti saugumo duomenis kokybės ir išsamumo aspektais;

7.  apgailestauja, kad neklasifikuotų ir nenustatytų nelaimingų atsitikimų dalis vis dar didelė (daugiau kaip 30 proc.), ir ragina vykdyti geresnę analizę siekiant suprasti padarytas saugumo klaidas ir pasimokyti, kad jų nebūtų ateityje;

8.  ragina Komisiją paaiškinti EASA, Eurokontrolės ir ANS kompetencijos pasidalijimą siekiant užtikrinti aiškų atsakomybės ir pareigų atskyrimą vykdant automatizuotos oro eismo kontrolės valdymą;

9.  pabrėžia, kad pastaraisiais metais Europos bendrovės ir oro uostai prarado konkurencingumą palyginti su jų konkurentais pasaulyje ir kad reikia saugoti valstybių narių aviacijos rinką, užtikrinant bendrovių nuosavybę ir vengiant nesąžiningos konkurencijos ir kad trečiosios šalys Europoje teiktų neteisėtą valstybės pagalbą;

10.  pabrėžia, kad reikia didinti esamus Europos ir pasaulinius transporto mazgus ir tuo pačiu vystyti tinkamą vietos jungčių tinklą, regioninius oro uostus sujungiant su kitų rūšių transportu, kad būtų lengviau pervežti keleivius ir prekes, net į tas vietoves, kurias sunku pasiekti;

11.  pabrėžia, kad reikia padėti dar daug pastangų siekiant pagerinti darbo sąlygas ir apmokyti darbuotojus; pabrėžia, kad socialinis dempingas aviacijos sektoriuje vis dar yra didelė problema;

12.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Europai vis didėja pavojus patirti terorizmo ir netoli Europos sienų vykstančio karo grėsmę ir prašo imtis veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti Europos keleivių saugumą;

13.  palankiai vertina RPAS sistemos naudojimą aviacijos sektoriuje, moksliniams tyrimams, turizmui ir profesionalioms reikmėms;

14.  apgailestauja dėl iššvaistytų ES lėšų, apie kurias paskelbė Audito rūmai savo specialioje ataskaitoje Nr. 21/2014, ir ragina parengti mechanizmą, kuris leistų atlikti nepriklausomą kontrolę siekiant nustatyti ir nubausti asmenis, atsakingus už neteisėtai aviacijos sektoriui išleistas ES lėšas;

15.  pabrėžia, kad visos Europos institucijos turėtų būti nepriklausomos nuo trečiųjų šalių tvarkydamos duomenis ir informaciją vykdant automatizuotą oro eismo kontrolę;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika