Procedura : 2015/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1149/2015

Teksty złożone :

B8-1149/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 75k
4.11.2015
PE570.963v01-00
 
B8-1149/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP))


Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP))  
B8‑1149/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucje dotyczące sektora lotniczego,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając kolejny pakiet ustawodawczy (pakiet lotniczy), którzy ma przedłożyć Komisja,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2014 r. liczba pasażerów lotniczych w UE wyniosła 849,4 mln osób, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że liczba lotów w Europie wzrosła o 1,7% w 2014 r., po spadkach, które miały miejsce w 2011 i 2013 r., oraz że oczekuje się, że będzie ona wzrastać średnio o 2,5% rocznie do 2021 r.;

C.  mając na uwadze, że wpływ kryzysu gospodarczego na ten sektor wciąż jest znaczny oraz że w 2014 r. w Europie było o trzy miliony lotów mniej niż przewidywano przed początkiem kryzysu w 2008 r., o czym informuje sprawozdanie oceniające wyniki za 2014 r. opublikowane przez Eurocontrol;

D.  mając na uwadze, że punktualność przylotów w Europie zmniejszyła się z 84% do 83,7% w 2014 r., głównie z uwagi na pogorszenie się wyników w obsłudze podczas postoju na lotniskach;

E.  mając na uwadze, że w 2014 i 2015 r. miały miejsce dwa poważne wypadki o tragicznych skutkach: lotów MH17 i Germanwings;

F.  mając na uwadze, że wciąż konieczna jest dalsza poprawa jakości danych dotyczących bezpieczeństwa oraz ich kompletności, oraz mając na uwadze, że odsetek niesklasyfikowanych incydentów jest wciąż niedopuszczalnie wysoki;

G.  mając na uwadze, że w 2014 r. nastąpiło wiele nieoczekiwanych zmian i przesunięć w przepływie ruchu lotniczego;

H.  mając na uwadze, że paliwo i ropa to dwa najważniejsze elementy kosztów powiększające wydatki operacyjne linii lotniczych;

I.  mając na uwadze, że sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 21/2014 ujawniło, że finansowane przez UE inwestycje w lotniska były mało opłacalne oraz że powstało zbyt wiele lotnisk (często w bliskim sąsiedztwie), a w wielu przypadkach finansowana przez UE infrastruktura była zbyt duża;

1.  podkreśla, że bezpieczeństwo jest nadal najważniejszym aspektem ewolucji coraz bardziej skomplikowanego systemu lotniczego oraz że państwa członkowskie, władze i usługodawcy powinni poprawić wyniki i zacieśnić współpracę;

2.  podkreśla konieczność zwiększenia równowagi w sektorze przez rozwój konkurencji i szukanie nowych innowacyjnych technologii, które zmniejszą negatywny wpływ na środowisko i zwiększą wydajność usług;

3.  podkreśla zapotrzebowanie na innowacje w sektorze lotnictwa, uwzględniając i wspierając innowacje w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym (zautomatyzowana kontrola ruchu lotniczego (ATC), swoboda planowania tras), zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne (BSP), alternatywne rozwiązania paliwowe, projektowanie statków powietrznych i silników (większa efektywność, mniejszy hałas), ochronę lotnisk (rozwiązania bezdotykowe, jednolity obszar ochrony) oraz cyfryzację i rozwiązania multimodalne (komputeryzacja obsługi naziemnej); podkreśla także konieczność wspierania globalnych rozwiązań służących ochronie środowiska, takich jak globalny instrument rynkowy służący redukcji emisji CO2 pochodzących z lotnictwa międzynarodowego i ujednolicenie regionalnych systemów, takich jak system handlu uprawnieniami do emisji pochodzących z lotnictwa (ETS), ekologizacja lotnisk, samodzielnie łączące się i zintegrowane systemy biletowania;

4.  przypomina, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie przyspieszenia i uruchomienie automatycznego monitorowania danych dotyczących bezpieczeństwa, aby uzupełnić pisemne raporty;

5.  podkreśla konieczność większej racjonalizacji strumieni ruchu i usług świadczonych przez linie lotnicze i instytucje zarządzające, aby zredukować marnowanie i niewykorzystywanie zasobów lub niepełne wykorzystywanie ich potencjału oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez konsumentów;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jeśli chodzi o służby żeglugi powietrznej to w ciągu ostatnich czterech lat nie wydarzył się żaden z nimi związany wypadek oraz tylko jeden wypadek, do którego służby te przyczyniły się w 2013 r., ale przypomina, że dane dotyczące bezpieczeństwa wciąż należy ulepszać pod kątem ich jakości i kompletności;

7.  ubolewa nad faktem, że odsetek niesklasyfikowanych i nieokreślonych incydentów wciąż jest wysoki (ponad 30%) i wzywa do lepszej analizy, która pozwoli zrozumieć błędy popełnione w działaniach w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość;

8.  wzywa Komisję do wyjaśnienia rozdziału kompetencji między EASA, Eurocontrol i krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, aby zapewnić jasny podział obowiązków i zadań w zarządzaniu służbami kontroli ruchu lotniczego;

9.  podkreśla, że europejskie przedsiębiorstwa i lotniska przegrywają w ostatnich latach konkurencję z globalnymi rywalami, oraz że należy chronić rynek lotniczy w państwach członkowskich, zapewniając własność przedsiębiorstw i zapobiegając nieuczciwej konkurencji i nielegalnej i pochodzącej z krajów trzecich pomocy państwa w Europie;

10.  podkreśla konieczność rozbudowy istniejących węzłów lotniczych dla połączeń europejskich i z całym światem, a jednocześnie rozwoju odpowiedniej sieci lokalnych połączeń, w której regionalne lotniska będą włączone w sieć innych środków transportu, co ułatwi pasażerom i towarom transport i poruszanie się na długich dystansach, nawet na obszarach obecnie trudno dostępnych;

11.  podkreśla, że wciąż należy dokładać wielu starań w dziedzinie warunków pracy i szkolenia pracowników; podkreśla, że w sektorze lotniczym dumping socjalny jest wciąż dużym problemem;

12.  wyraża zaniepokojenie rosnącym poziom zagrożenia na jakie narażona jest Europa z powodu niebezpieczeństwa, jakie stwarza terroryzm i tocząca się w pobliżu granic Europy wojna, oraz wzywa do przyjęcia skutecznych środków, które zagwarantują bezpieczeństwo europejskich pasażerów;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystywanie BSP w sektorze lotniczym do celów rekreacyjnych, badań, w turystyce i do celów zawodowych;

14.  ubolewa nad marnowaniem środków UE, które ujawnił Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 21/2014 i apeluje o mechanizm, który zapewni niezależną kontrolę pozwalającą na identyfikowanie osób odpowiedzialnych za nielegalne wydatkowanie funduszy UE w sektorze lotnictwa i karanie ich;

15.  podkreśla, że wszystkie europejskie organy powinny działać niezależnie od jakiegokolwiek kraju trzeciego podczas zarządzania danymi i informacjami pochodzącymi od służb kontroli ruchu lotniczego;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności