Förslag till resolution - B8-1149/2015Förslag till resolution
B8-1149/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det framtida luftfartspaketet

  4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

  Förfarande : 2015/2933(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-1149/2015
  Ingivna texter :
  B8-1149/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8-1149/2015

  Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet

  (2015/2933(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina resolutioner med anknytning till luftfartssektorn,

  –  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av kommissionens kommande lagstiftningspaket (nedan kallat luftfartspaketet),

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Antalet flygpassagerare i EU under 2014 uppgick till 849,4 miljoner, vilket innebär en ökning på 4,4 procent jämfört med 2013.

  B.  Antalet flygningar i Europa under 2014 ökade med 1,7 procent efter en minskning från 2011 till 2013, och det förväntas öka ytterligare med i genomsnitt 2,5 procent årligen fram till 2021.

  C.  Konsekvenserna av den ekonomiska krisen för denna bransch är fortfarande tydliga, och det förekom nästan tre miljoner färre europeiska flygningar under 2014 än man förutspådde i utgångsläget innan den ekonomiska krisen slog till 2008, vilket framgår av Eurocontrols rapport Performance Review Report för 2014.

  D.  Ankomstpunktligheten i Europa försämrades från 84,0 procent till 83,7 procent under 2014, främst på grund av längre intervaller mellan in- och utflygning på flygplatserna.

  E.  Under 2014 och 2015 inträffade två allvarliga och tragiska flygkrascher, med flyg MH17 och ett flyg från Germanwings.

  F.  Säkerhetsuppgifterna måste bli ännu bättre och fullständigare, och andelen icke säkerhetsskyddsklassificerade incidenter är ännu oacceptabelt stor.

  G.  Många oväntade förändringar och omläggningar ägde rum i trafikflödena under 2014.

  H.  Bränsle och olja är den största utgiftsposten i flygbolagens driftskostnader.

  I.  Revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2014 visade att EU-finansierade investeringar i flygplatser har gett dålig valuta för pengarna, att alltför många flygplatser (som i många fall dessutom ligger nära varandra) finansierats och att de EU-finansierade infrastrukturerna i många fall varit överdimensionerade.

  1.  Europaparlamentet betonar att säkerheten även framöver är den viktigaste aspekten inom ramen för utvecklingen av ett allt komplexare luftfartssystem och att medlemsstaterna, myndigheterna och tjänsteleverantörerna bör förbättra sina resultat och sitt inbördes samarbete.

  2.  Europaparlamentet framhåller behovet att inom denna sektor förbättra hållbarheten genom att öka konkurrenskraften och ta fram nya, innovativa tekniker för att minska inverkan på miljön och göra tjänsterna effektivare.

  3.  Europaparlamentet betonar att det finns ett behov av innovation inom luftfarten och att man i detta sammanhang måste ta hänsyn till och stödja innovationer på områdena för flygledningstjänster (automatiska flygkontrolltjänster, fri ruttläggning), fjärrstyrda luftfartygssystem, alternativa lösningar i fråga om bränsle, utformning av flygplan och motorer (ökad effektivitet, mindre buller), säkerheten på flygplatser (beröringsfria lösningar, en enda säkerhetskontroll) och digitalisering kombinerat med multimodala lösningar (datoriserade marktjänster). Parlamentet framhåller även behovet att stödja globala miljölösningar, såsom en globalt tillämplig marknadsbaserad åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten och åstadkomma en anpassning av regionala system som exempelvis utsläppshandelssystemet för luftfarten, miljövänliga flygplatser, egenbokning av anslutningsflyg och integrerad biljettförsäljning.

  4.  Europaparlamentet påminner om att det är medlemsstaterna som ansvarar för att säkerställa en skyndsam tillämpning av automatisk övervakning av säkerhetsuppgifter, som ett komplement till manuell rapportering.

  5.  Europaparlamentet betonar att både trafikflödena och de tjänster som flygbolagen och de förvaltande myndigheterna tillhandahåller måste bli rationellare, så att man minskar den andel resurser som går till spillo, förblir outnyttjad eller underutnyttjas samt begränsar kostnaderna för kunderna.

  6.  När det gäller flygtrafiktjänster välkomnar Europaparlamentet att det under de fyra senaste åren inte inträffat några flygtrafiktjänstrelaterade olyckor med dödlig utgång och att det under 2013 inträffade endast en olycka där flygtrafiktjänster var en bidragande faktor. Samtidigt påminner parlamentet om att säkerhetsuppgifterna måste bli ännu bättre och fullständigare.

  7.  Europaparlamentet beklagar djupt att andelen icke säkerhetsskyddsklassificerade eller obestämda incidenter fortfarande är stor (över 30 procent), och efterlyser en bättre analys för att få grepp om de misstag som förekommit på säkerhetsområdet och dra lärdom av dem inför framtiden.

  8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra fördelningen av behörighet mellan Easa, Eurocontrol och de nationella säkerhetsmyndigheterna för att säkerställa en klar och tydlig uppdelning av ansvarsområdena och uppdragen inom ramen för förvaltningen av flygkontrolltjänsterna.

  9.  Europaparlamentet understryker att konkurrenskraften för europeiska företag och flygplatser har minskat under de senaste åren i förhållande till andra, globala konkurrenter och att det är nödvändigt att skydda luftfartsmarknaden i medlemsstaterna så att man säkerställer ägandet till flygbolagen och inom EU förhindrar förekomsten av illojal konkurrens och otillbörligt statligt stöd från tredjeländer.

  10.  Europaparlamentet framhåller behovet att stärka de befintliga navflygplatserna för inom- och utomeuropeiska flygningar och samtidigt utveckla ett adekvat nätverk för lokala anslutningar, med regionala flygplatser som har anslutningar till andra transportmedel, för att göra det lättare för resenärer och varor att röra sig över längre sträckor även i områden som i nuläget är svårare att nå.

  11.  Europaparlamentet betonar att många insatser återstår att göra med avseende på arbetsvillkor och utbildning av de anställda. Inom luftfartssektorn är så kallad social dumpning fortfarande ett stort problem.

  12.  Europaparlamentet är oroat över de tilltagande riskerna för EU till följd av de många olika terrorist- och krigshoten i unionens omedelbara närområden, och efterlyser ändamålsenliga åtgärder för att garantera EU-resenärernas säkerhet.

  13.  Europaparlamentet välkomnar de fjärrstyrda luftfartygssystem som luftfartssektorn tillämpar för fritids-, forsknings-, turism- och yrkesändamål.

  14.  Europaparlamentet beklagar djupt att EU-medel gått till spillo – vilket framgår av revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2014 – och efterlyser en mekanism för oberoende kontroller för att man ska få en möjlighet att identifiera och utfärda påföljder för dem som bär ansvaret för oriktiga utgifter som berör EU-medel inom luftfartssektorn.

  15.  Europaparlamentet betonar att samtliga myndigheter i EU bör upprätthålla sitt oberoende gentemot tredjeländer i förvaltningen av data och uppgifter inom ramen för flygkontrolltjänster.

  16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.