Πρόταση ψηφίσματος - B8-1150/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1150/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Roberts Zīle, Jacqueline Foster εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1150/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1150/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1150/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

(2015/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)[1],

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων[3],

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα (COM(2014)0910),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής, ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών συμβάλλει ζωτικά στη συνολική οικονομία και απασχόληση της ΕΕ, μέσω της άμεσης και έμμεσης υποστήριξης 5,1 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και της συνεισφοράς άνω του 2,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2014 ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ ανήλθε σε 879,4 εκατομμύρια, ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 4% μεταξύ 2013 και 2014[4]·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστική θέση των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επιβάλει διάφορες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν αυξήσει μονομερώς την επιβάρυνση για τον τομέα των ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών (ενδοενωσιακό ΣΕΔΕ, εθνικοί φόροι, περιορισμός των ωρών λειτουργίας)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία θα προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να παράσχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αερομεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να συμπεριλάβει τις προαναφερθείσες θέσεις κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το SES2+ και τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, κατά την κατάρτιση της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές·

3.  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του τομέα των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (αυξημένες εξαγωγές, καθαρότερες τεχνολογίες, ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός (SES), διμερείς συμφωνίες ασφάλειας πτήσεων – ανάλογα με την περίπτωση) με κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και περίπου 500.000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί, συνεπώς, να εκπονηθούν προορατικές πολιτικές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αεροναυτικής βιομηχανίας·

4.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία αεροπορικών μεταφορών· συστήνει, ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, ασφάλεια των αεροδρομίων, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν προορατικές πολιτικές σχετικά με την πρόσθετη χωρητικότητα και τη συνδεσιμότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των αερολιμένων της ΕΕ σε σχέση με τους αερολιμένες τρίτων χωρών, καθώς και να βελτιώσουν τις εθνικές υποδομές τους παρέχοντας στις αερογραμμές τους τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν με ευνοϊκότερους όρους·

6.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστικούς αερολιμένες· παροτρύνει, συνεπώς, τις αερογραμμές και τους αερολιμένες να συνεργαστούν για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τη σημασία μικρών και περιφερειακών αεροδρομίων εντός της ΕΕ προκειμένου να αποτραπεί η συμφόρηση σε μεγαλύτερους και κομβικούς αερολιμένες λόγω των συνδέσεων με ανταπόκριση καθώς και να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα·

8.  καλεί την Επιτροπή να συνάψει επειγόντως ολοκληρωμένες συμφωνίες αερομεταφορών με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ όπως τις γειτονικές χώρες, τις χώρες BRIC, τις χώρες της ASEAN, την Ιαπωνία, τις χώρες του Κόλπου και την Τουρκία·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+ και την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου (FABs), καθώς η μη υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES) έχει οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για τους ευρωπαίους αερομεταφορείς· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των απεργιακών κινητοποιήσεων των χειριστών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση για τους επιβάτες, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ή εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

10.  τονίζει ότι η βιομηχανία αερομεταφορών απαιτεί εργατικό δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση και ισχυρά κίνητρα, και ότι για να διατηρηθεί αυτή η τάση και η δυνατότητα ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας έντονα ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς, πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση τόσο με τις ενωσιακές όσο και με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας ώστε να διασφαλιστούν καλές συνθήκες εργασίας, πρότυπα και πρακτικές, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη πιο ανταγωνιστικών οικονομικών μοντέλων·

11.  ζητεί την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος SESAR, το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία και οικονομική δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής, των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αερομεταφορέων και των αερολιμένων·

12.  αναμένει με ενδιαφέρον από την Επιτροπή τον αναθεωρημένο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας ως μέρος της δέσμης μέτρων για τις αερομεταφορές·

13.  καλεί την Επιτροπή να άρει τα ρυθμιστικά εμπόδια για την επιτήρηση της εναέριας κυκλοφορίας μέσω δορυφορικών συστημάτων προκειμένου να καταστήσει δυνατή την παροχή σωτήριων υπηρεσιών στους πολίτες της ΕΕ, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ) να προβεί στην απαραίτητη κατανομή ραδιοφάσματος·

14.  ζητεί μια προσέγγιση ασφαλείας «βάσει κινδύνου» όσον αφορά τους επιβάτες αντί για την τωρινή προσέγγιση αντίδρασης σε γεγονότα· προτρέπει την Επιτροπή να διενεργήσει μια μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος προκαταρκτικού ελέγχου και «Παγκόσμιας Εισόδου» στην Ευρώπη, αντίστοιχου με αυτό που δοκιμάζεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες·

15.  καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να παράσχουν τους απαραίτητους πόρους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η βιομηχανία αερομεταφορών καλύπτει το 70% του προϋπολογισμού του EASA· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την παροχή του αρχικού προϋπολογισμού της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), ο οποίος επηρεάστηκε από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

16.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα ζητήματα στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αερομεταφορές η οποία πρόκειται να υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.