Päätöslauselmaesitys - B8-1150/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1150/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tulevasta ilmailupaketista

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Roberts Zīle, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1150/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1150/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑1150/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma tulevasta ilmailupaketista

(2015/2933(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu)[1],

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta[2],

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – Tulevat haasteet[3],

–  ottaa huomioon komission työohjelman 2015 – Uusi alku (COM(2014)0910),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että komission uusimpien tietojen mukaan ilmailualan merkitys EU:n kokonaistaloudelle ja työllisyydelle on huomattava, koska se työllistää suoraan ja epäsuorasti 5,1 miljoonaa ihmistä ja sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on yli 2,4 prosenttia;

B.  toteaa, että Eurostatin tietojen mukaan vuonna 2014 lentomatkustajien määrä EU:ssa oli 879,4 miljoonaa, mikä merkitsee neljän prosentin kasvua vuodesta 2013 vuoteen 2014[4];

C.  toteaa, että unionin lentoyhtiöiden kilpailuasemaan kohdistuu lukuisia haasteita niin unionin sisäisillä kuin ulkoisillakin markkinoilla;

D.  ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia määräyksiä, jotka ovat yksipuolisesti lisänneet Euroopan ilmailualan taakkaa (EU:n sisäinen päästökauppajärjestelmä, kansalliset verot, toiminta-ajan rajoittaminen);

E.  ottaa huomioon, että komissio aikoo esittää vuoden 2015 loppuun mennessä ilmailupaketin, jossa määritellään unionin ilmailualaan kohdistuvat haasteet;

1.  katsoo, että ilmailupaketin olisi parannettava alan kilpailukykyä ja esitettävä pitkän aikavälin strategia Euroopan ilmailualalle;

2.  kehottaa komissiota ilmailupakettia laatiessaan ottamaan huomioon yllämainitut parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt kannat yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta (SES2+) sekä lentopaikoista, ilmaliikenteen hallinnasta ja lennonvarmistuspalveluista ja sisällyttämään kannat pakettiin;

3.  korostaa, että ilmailuteollisuus on merkittävä unionin kasvua ja työllisyyttä edistävä toimija ja että se liittyy tiiviisti unionin ilmailualan kilpailukykyyn (viennin kasvu, puhtaampi teknologia, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR), yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, ilmailun turvallisuutta koskevat kahdenväliset sopimukset – tarpeen mukaan) ja että sen liikevaihto on noin 100 miljardia euroa vuodessa ja se työllistää suoraan noin 500 000 henkeä; kehottaa siksi laatimaan ennakoivia toimintapolitiikkoja ilmailuteollisuuden tukemiseksi ja kehittämiseksi;

4.  korostaa, että innovointi on ennakkoedellytys kilpailukykyiselle eurooppalaiselle ilmailualalle; suosittelee siksi, että komissio ja jäsenvaltiot tukevat innovointia, joka koskee ilmaliikenteen hallintaa, etäohjattuja ilma-aluksia (RPAS), vaihtoehtoisia polttoaineratkaisuja, lentoasemien turvaamista, uusia liiketoimintamalleja ja yhtenäistä lipunkirjoitusta;

5.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään lisäkapasiteettia ja -yhteyksiä koskevia ennakoivia toimintapolitiikkoja, jotta parannetaan EU:n lentoasemien kilpailukykyä kolmansien maiden lentoasemiin nähden, ja parantamaan kansallista infrastruktuuriaan, jotta niiden lentoyhtiöt saisivat kilpailuetua;

6.  panee merkille, että unionin lentoasemiin kohdistuu huomattavia kilpailupaineita, jonka aiheuttavat niin lentoyhtiöt kuin kilpailevat lentoasematkin; kehottaa siksi lentoyhtiöitä ja -asemia pyrkimään yhdessä ratkaisemaan lentokenttämaksuja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat;

7.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja korostamaan pienten ja alueellisten lentoasemien merkitystä EU:ssa keinona välttää ruuhkia suurilla ja keskeisillä lentoasemilla siten, että käytetään epäsuoria yhteyksiä ja parannetaan yhteyksien toimivuutta;

8.  kehottaa komissiota tekemään kiireellisesti kattavia ilmailusopimuksia EU:n tärkeimpien kauppakumppanien, kuten naapurimaiden, BRIC-maiden, ASEAN-maiden, Japanin, Persianlahden maiden ja Turkin kanssa;

9.  kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista hyväksymällä SES2+-paketin sekä toteuttamalla ja ottamalla täysimääräisesti käyttöön toiminnalliset ilmatilan lohkot, koska yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamatta jättämisestä on ollut vahingollisia seurauksia eurooppalaisille lentoliikenteen harjoittajille; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan torjuakseen lennonjohdon lakkoja, joka ovat aiheuttaneet vakavia häiriöitä matkustajille, käyttämällä uusia teknologioita tai vaihtoehtoisia riitojenratkaisumekanismeja;

10.  korostaa, että ilmailuala tarvitsee erittäin ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa ja että tämän suuntauksen jatkamiseksi ja erittäin kilpailukykyisillä kansainvälisillä markkinoilla kilpailemiseksi on työehtoja ja -oloja koskevia unionin ja kansallisia säännöksiä noudatettava täysimääräisesti, jotta varmistetaan hyvät työolot, -normit ja ‑käytännöt ja samalla tuetaan kilpailukykyisempien talousmallien kehittämistä;

11.  kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön SESAR-ohjelman, mikä edellyttää komission, lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, lentoliikenteen harjoittajien ja lentoasemien tiivistä yhteistyötä ja taloudellista sitoutumista;

12.  odottaa kiinnostuneena, että komissio tarkistaa Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA) koskevan asetuksen osana ilmailupakettia;

13.  kehottaa komissiota poistamaan lainsäädännölliset esteet satelliitteihin perustuvalta lentoliikenteen valvonnalta, jotta unionin kansalaisille voidaan tarjota ihmishenkiä pelastavia palveluita; pyytää Kansainvälistä televiestintäliittoa (ITU) huolehtimaan tarvittavasta taajuuksien jakamisesta;

14.  kehottaa käyttämään turvatoimissa enemmän riskeihin perustuvaa lähestymistapaa nykyisen reaktiivisen lähestymistavan sijaan; kehottaa komissiota teettämään toteutettavuustutkimuksen siitä, voidaanko Euroopassa ottaa käyttöön esitarkastus- ja Global Entry -järjestelmä, joka vastaisi Yhdysvalloissa tällä hetkellä kokeiltavaa järjestelmää;

15.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä myöntämään tarvittavat varat EASAlle ottaen huomioon sen tehtävät ja sen, että ala tuottaa 70 prosenttia EASAn talousarviosta; kehottaa komissiota varmistamaan, että Verkkojen Eurooppa -välineen talousarvio, joka on kärsinyt Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamisesta, toteutetaan alkuperäisenä;

16.  kehottaa komissiota käsittelemään edellä mainittuja seikkoja ilmailualan lainsäädäntöpaketissa, joka on määrä antaa vuoden 2015 loppuun mennessä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.