Projekt rezolucji - B8-1150/2015Projekt rezolucji
B8-1150/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przyszłego pakietu lotniczego

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Roberts Zīle, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR

Procedura : 2015/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1150/2015
Teksty złożone :
B8-1150/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑1150/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłego pakietu lotniczego

(2015/2933(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona)[1],

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej[2],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom[3],

–  uwzględniając program prac Komisji na 2015 r. – Nowy początek (COM(2014)0910),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według danych Komisji sektor lotnictwa wnosi wielki wkład w gospodarkę UE i na rynku pracy, bezpośrednio i pośrednio zapewniając 5,1 mln miejsc pracy i odpowiadając za ponad 2,4% PKB UE;

B.  mając na uwadze, że według danych Eurostatu w 2014 r. liczba pasażerów lotniczych w UE wynosiła 879,4 mln osób, co stanowi wzrost o 4% w okresie 2013-2014[4];

C.  mając na uwadze, że unijne linie lotnicze borykają się z wieloma wyzwaniami w dziedzinie konkurencyjności zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na zewnętrz;

D.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie narzuciły różne przepisy prawne i finansowe, które w sposób jednostronny zwiększyły obciążenia europejskiego sektora lotniczego (wewnątrzunijny system handlu uprawnieniami do emisji, podatki krajowe, ograniczenie godzin operacji lotniczych);

E.  mając na uwadze, że przed końcem 2015 r. Komisja zamierza przedstawić pakiet lotniczy, w którym wskazane zostaną wyzwania, w obliczu których stoi unijny sektor lotniczy;

1.  uważa, że pakiet lotniczy powinien zwiększyć konkurencyjność sektora i zapewnić długofalową strategię dla europejskiego sektora lotniczego;

2.  wzywa Komisję, aby podczas prac nad pakietem lotniczym uwzględniła wyżej wymienione stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu w sprawie SES2+ i w sprawie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej,

3.  podkreśla, że przemysł lotniczy w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w UE oraz ma ścisły związek z konkurencyjnością unijnego sektora lotniczego (odpowiednio dodatnie saldo eksportowe, czystsze technologie, europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES), dwustronne umowy w sprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego), generując obroty rzędu 100 mld EUR rocznie i zapewniając bezpośrednio około 500 000 miejsc pracy; zwraca się zatem o sformułowanie proaktywnej polityki w celu wspierania i rozwijania przemysłu lotniczego;

4.  podkreśla, że innowacyjność jest warunkiem wstępnym konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego; zaleca zatem Komisji i państwom członkowskim wspieranie innowacji w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym, zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), alternatywnych rozwiązań paliwowych, ochrony lotnisk, nowych modeli biznesowych i zintegrowanych systemów biletowania;

5.  wzywa państwa członkowskie do prowadzenia proaktywnej polityki jeśli chodzi o zwiększenie przepustowości i liczby połączeń, aby zwiększyć konkurencyjność unijnych lotnisk w stosunku do portów lotniczych z krajów trzecich oraz do modernizacji infrastruktury krajowej, co ułatwi ich liniom lotniczym rywalizację;

6.  zauważa, że europejskie porty lotnicze znajdują się pod znaczną presją konkurencyjną – zarówno ze strony linii lotniczych, jak i konkurujących portów lotniczych; wzywa zatem linie i porty lotnicze do wspólnego szukania rozwiązań dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych;

7.  wzywa państwa członkowskie do podkreślania i promowania roli małych i regionalnych portów lotniczych w UE, jako sposobu na odciążenie większych portów lub węzłów lotniczych dzięki wykorzystywaniu połączeń niebezpośrednich i poprawie siatki połączeń;

8.  wzywa Komisję do jak najszybszego zawarcia kompleksowych umów dotyczących usług lotniczych z głównymi partnerami handlowymi UE, takimi jak kraje sąsiadujące z UE, kraje BRIC i ASEAN, Japonia, państwa rejonu Zatoki Perskiej i Turcja;

9.  wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej dzięki przyjęciu pakietu SES2+ i pełnemu wdrożeniu i zapewnieniu operacyjności funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, ponieważ brak wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej powoduje katastrofalne skutki dla europejskich przewoźników lotniczych; wzywa państwa członkowskie do podwojenia wysiłków w opanowywaniu strajków służb kontroli ruchu lotniczego (ATC), które powodują poważne problemy dla pasażerów, dzięki wykorzystaniu nowych technologii lub alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

10.  podkreśla, że przemysł lotniczy wymaga wysoko wykwalifikowanej i zmotywowanej siły roboczej oraz że aby kontynuować ten trend i być w stanie konkurować na wysoce konkurencyjnym rynku międzynarodowym zarówno unijne, jak i krajowe przepisy regulacyjne dotyczące zatrudnienia i warunków pracy muszą być w całości przestrzegane, dzięki czemu zapewnione zostaną dobre warunki, standardy i praktyki pracy, przy czym jednocześnie należy brać pod uwagę rozwój bardziej konkurencyjnych modeli ekonomicznych;

11.  apeluje o pełne wdrożenie systemu SESAR, który wymaga ścisłej współpracy i zaangażowania finansowego Komisji, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, przewoźników lotniczych i portów lotniczych;

12.  oczekuje z zainteresowaniem zmiany przez Komisję rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która ma być częścią pakietu lotniczego;

13.  wzywa Komisję do zniesienia barier regulacyjnych dotyczących satelitarnego systemu nadzorowania ruchu lotniczego, aby zapewnić obywatelom UE usługi ratujące życie, oraz zwraca się do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) o udostępnienie niezbędnych częstotliwości;

14.  apeluje o stosowanie w stosunku do pasażerów raczej strategii bezpieczeństwa opartej na ocenie ryzyka, zamiast obecnego podejścia reaktywnego; wzywa Komisję do przeprowadzenia studium wykonalności dotyczącego wprowadzenia w Europie systemu wstępnych kontroli i systemu „Global Entry”, takiego samego jak ten testowany obecnie w Stanach Zjednoczonych;

15.  wzywa władze budżetowe do zapewnienia EASA niezbędnych środków, uwzględniając jej obowiązki, zważywszy że sam sektor zapewnia 70% budżetu EASA; wzywa Komisję do dopilnowania, by uzupełniono do pierwotnego poziomu środki przewidziane w budżecie na instrument „Łącząc Europę”, które zostały uszczuplone w związku z utworzeniem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

16.  wzywa Komisję do uwzględnienia powyższych kwestii w ustawodawczym pakiecie lotniczym, który Komisja ma przedstawić przed końcem 2015 r.;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom państw członkowskich.