Propunere de rezoluţie - B8-1150/2015Propunere de rezoluţie
B8-1150/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Roberts Zīle, Jacqueline Foster în numele Grupului ECR

Procedură : 2015/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1150/2015
Texte depuse :
B8-1150/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1150/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației

(2015/2933(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură din 12 martie 2014 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)[1],

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană[2],

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 iulie 2013 referitoare la politica externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare[3],

–  având în vedere Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015 intitulat „Un nou început” (COM(2014)0910),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit ultimelor date furnizate de Comisie, sectorul aviației aduce o contribuție vitală la economia Uniunii în ansamblu și la ocuparea locurilor de muncă în UE, susținând, direct și indirect, 5,1 milioane de locuri de muncă și contribuind la peste 2,4 % din PIB-ul Uniunii;

B.  întrucât, potrivit datelor furnizate de Eurostat, în 2014 numărul pasagerilor care utilizează transportul aerian în UE s-a ridicat la 879,4 milioane, reprezentând o creștere de 4% între 2013 și 2014[4];

C.  întrucât poziția concurențială a companiilor aeriene din UE este pusă la multe încercări, atât pe plan intern, cât și extern;

D.  întrucât UE și statele membre au impus diferite reglementări juridice și financiare care au mărit în mod unilateral povara suportată de sectorul aviatic european (ETS intracomunitar, taxe naționale, restricții privind orarul de funcționare);

E.  întrucât Comisia intenționează să prezinte, până la sfârșitul lui 2015, un pachet privind aviația care va identifica provocările cu care se confruntă sectorul aviației din UE,

1.  consideră că pachetul în domeniul aviației ar trebui să ducă la creșterea competitivității acestui sector și să ofere o strategie pe termen lung pentru industria aviatică a Europei;

2.  solicită Comisiei ca, cu prilejul elaborării pachetului în domeniul aviației, să ia în considerare și să includă pozițiile în primă lectură ale Parlamentului European menționate anterior privind SES2+ și aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană;

3.  subliniază faptul că industria aeronautică aduce o contribuție majoră la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în UE și este strâns legată de competitivitatea sectorului aviației din UE (creșterea exporturilor europene, tehnologii mai ecologice, Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR), SES, acorduri bilaterale privind siguranța aeriană, după caz), generând o cifră de afaceri de aproximativ 100 de miliarde EUR pe an și oferind aproximativ 500 000 de locuri de muncă directe; cere, prin urmare, politici proactive pentru a susține și a dezvolta industria aeronautică;

4.  subliniază faptul că inovarea este o condiție necesară pentru o industrie aviatică europeană competitivă; de aceea, recomandă Comisiei și statelor membre să sprijine inovarea în domenii precum managementul traficului aerian, sistemele de aeronave pilotate de la distanță (SAPD), soluțiile alternative în materie de carburanți, securitatea aeroporturilor, noile modele de afaceri și sistemele integrate de emitere a biletelor;

5.  solicită statelor membre să adopte politici proactive în privința capacităților suplimentare și a conectivității, pentru a crește competitivitatea aeroporturilor din UE față de aeroporturile din țările terțe și să își modernizeze infrastructura națională pentru a le permite companiilor aeriene să concureze în condiții mai favorabile;

6.  remarcă faptul că aeroporturile din Europa trebuie să facă față unei presiuni semnificative din partea concurenței – reprezentate atât de companiile aeriene, cât și de aeroporturile concurente; îndeamnă, prin urmare, companiile aeriene și aeroporturile să acționeze în mod solidar pentru a soluționa aspectele problematice legate de punerea în aplicare a Directivei privind tarifele de aeroport;

7.  invită statele membre să încurajeze și să promoveze rolul important jucat de aeroporturile mici și regionale din cadrul UE cu scopul de a evita congestionarea traficului pe aeroporturile mai mari și la nivelul nodurilor aeroportuare ca urmare a conexiunilor indirecte, pe de o parte, și de a îmbunătăți conectivitatea, pe de altă parte;

8.  invită Comisia să încheie de urgență acorduri cuprinzătoare în domeniul aviației cu principalii parteneri comerciali ai UE, cum ar fi țările învecinate, țările BRIC, țările ASEAN, Japonia, țările din zona Golfului și Turcia;

9.  invită statele membre să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european, prin adoptarea pachetului SES2+ și prin măsuri de asigurare a implementării și a capacității operaționale depline a blocurilor funcționale de spațiu aerian (FAB), având în vedere faptul că nepunerea în aplicare a cerului unic european a adus prejudicii transportatorilor aerieni europeni; invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a soluționa problema intrării în grevă a autorităților care asigură controlul traficului aerian (ATC), situație care a generat perturbări grave ale serviciilor utilizate de pasageri, prin introducerea unor noi tehnologii sau prin mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor;

10.  subliniază faptul că industria aviatică are nevoie de o forță de muncă motivată și cu un grad înalt de calificare, precum și faptul că, pentru a avansa în direcția îndeplinirii acestui obiectiv și a putea concura pe o piață internațională foarte competitivă, este necesar să se garanteze respectarea deplină și concomitentă a dispozițiilor de reglementare adoptate la nivel național și la nivelul UE cu privire la încadrarea în muncă și la condițiile de muncă, astfel încât să se asigure condiții de muncă, standarde și practici adecvate, ținând seama totodată de nevoia de a dezvolta modele economice mai competitive;

11.  solicită punerea în aplicare deplină a programului SESAR, care impune o cooperare strânsă între Comisie, furnizorii de servicii de navigație aeriană, transportatorii aerieni și aeroporturi, precum și un angajament financiar din partea acestora;

12.  așteaptă cu interes finalizarea procedurii de revizuire a Regulamentului privind Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA), demarat de către Comisie în contextul elaborării pachetului legislativ în domeniul aviației;

13.  invită Comisia să înlăture barierele de reglementare din calea supravegherii prin satelit a traficului aerian, pentru a oferi servicii de urgență cetățenilor europeni, și solicită Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) să aloce spectrul de frecvențe radio necesar în acest scop;

14.  solicită ca, în chestiunile legate de securitatea pasagerilor, să se utilizeze în mai mare măsură o abordare bazată pe riscuri, în locul abordării reactive utilizate în prezent; îndeamnă, prin urmare, Comisia să realizeze un studiu de fezabilitate privind punerea în aplicare în Europa a unui sistem care să permită verificarea prealabilă și care să fie echivalent cu modelul „Global Entry”, supus în prezent testării în Statele Unite;

15.  invită autoritățile bugetare să asigure resursele necesare funcționării AESA, ținând seama de responsabilitățile acestei agenții și de faptul că, în prezent, 70 % din bugetul AESA este asigurat de contribuțiile sectorului aviației; invită Comisia să asigure punerea la dispoziție a bugetului inițial destinat Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), care a fost afectat de crearea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS);

16.  invită Comisia să abordeze toate chestiunile menționate mai sus în pachetul legislativ în domeniul aviației, care urmează să fie prezentat până la sfârșitul lui 2015;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.