Postup : 2015/2933(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1150/2015

Predkladané texty :

B8-1150/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 76k
4.11.2015
PE570.964v01-00
 
B8-1150/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP))


Roberts Zīle, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP))  
B8‑1150/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 12. marca 2014 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 12. marca 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. júla 2013 o vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh(3),

–  so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2015 s názvom Nový začiatok (COM(2014)0910),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa najnovších údajov Komisie sektor letectva zásadne prispieva k rozvoju celkového hospodárstva a zamestnanosti EÚ, pričom priamo a nepriamo podporuje 5,1 milióna pracovných miest a prispieva k HDP EÚ viac ako 2,4 %;

B.  keďže podľa údajov Eurostatu v roku 2014 dosiahol počet cestujúcich v leteckej doprave v EÚ 879,4 milióna, čo predstavuje nárast o 4 % medzi rokmi 2013 a 2014(4);

C.  keďže konkurenčné postavenie leteckých spoločností EÚ čelí mnohým výzvam, a to v rámci EÚ aj navonok;

D.  keďže EÚ a jej členské štáty zaviedli rôzne právne a finančné predpisy, ktorými sa jednostranne zvýšila záťaž pre európsky sektor leteckej dopravy (systém obchodovania s emisiami v rámci EÚ, vnútroštátne dane, obmedzenia týkajúce sa prevádzkových hodín);

E.  keďže Komisia chce balík o leteckej doprave predložiť do konca roka 2015 a určí v ňom problémy, ktorým čelí sektor letectva EÚ;

1.  domnieva sa, že balík o leteckej doprave by mal zlepšiť konkurencieschopnosť odvetvia a priniesť dlhodobú stratégiu pre európsky letecký priemysel;

2.  vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní balíka o leteckej doprave zohľadnila uvedené pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní o SES2 + a o letiskách, manažmente letovej prevádzky a leteckých navigačných službách;

3.  zdôrazňuje, že letecký priemysel je významným prispievateľom k rastu a zamestnanosti EÚ a úzko súvisí s konkurencieschopnosťou odvetvia letectva EÚ (zvýšený vývoz, čistejšie technológie, výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), SES, dvojstranné dohody o bezpečnosti letectva – podľa vhodnosti), a vytvára obrat vo výške približne 100 miliárd EUR ročne a približne 500 000 priamych pracovných miest; vyzýva preto na proaktívne politiky s cieľom podporovať a rozvíjať letecký priemysel;

4.  zdôrazňuje, že pre konkurencieschopný európsky letecký priemysel sú nevyhnutné inovácie; odporúča preto, aby Komisia a členské štáty podporovali inovácie v oblasti manažmentu letovej prevádzky, systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS), alternatívnych palív, bezpečnosti letísk, nových obchodných modelov a integrovaných systémov predaja cestovných lístkov;

5.  vyzýva členské štáty, aby prijali proaktívne politiky týkajúce sa dodatočnej kapacity a prepojenosti s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych letísk voči letiskám tretích krajín a aby zlepšili svoju vnútroštátnu infraštruktúru s cieľom umožniť svojim leteckým spoločnostiam súťažiť za výhodnejších podmienok;

6.  konštatuje, že európske letiská čelia výrazným konkurenčným tlakom – zo strany leteckých spoločností aj konkurenčných letísk; naliehavo vyzýva letecké spoločnosti a letiská, aby preto spoločne našli riešenie otázok týkajúcich sa vykonávania smernice o letiskových poplatkoch;

7.  vyzýva členské štáty, aby podporovali a propagovali význam malých a regionálnych letísk v EÚ ako prostriedku na zabránenie preťaženiu väčších a uzlových letísk prostredníctvom nepriamych spojení, ako aj na zlepšenie prepojenosti;

8.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr uzavrela komplexné dohody o leteckej doprave s hlavnými obchodnými partnermi EÚ, ako sú susedné krajiny, krajiny BRIC, krajiny združenia ASEAN, Japonsko, krajiny Perzského zálivu a Turecko;

9.  vyzýva členské štáty, aby zrýchlili realizáciu jednotného európskeho neba prijatím balíka predpisov SES2+ a úplnou realizáciou a prevádzkovaním funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB), keďže nerealizovanie jednotného európskeho neba viedlo k sankčným dôsledkom pre európskych leteckých dopravcov; vyzýva členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie o riešenie štrajkov v riadení letovej prevádzky, ktoré spôsobili cestujúcim vážne problémy, a to využívaním nových technológií alebo prostredníctvom mechanizmov alternatívneho riešenia sporov;

10.  zdôrazňuje, že letecký priemysel potrebuje vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov a že s cieľom pokračovať v tomto trende a súťažiť na vysoko konkurenčnom medzinárodnom trhu sa musia plne dodržiavať európske aj vnútroštátne regulačné ustanovenia týkajúce sa zamestnanosti a pracovných podmienok, v záujme zabezpečenia dobrých pracovných podmienok, noriem a postupov, a brať na vedomie rozvoj konkurencieschopnejších hospodárskych modelov;

11.  žiada úplné vykonávanie programu SESAR, ktoré si vyžaduje úzku spoluprácu a finančný záväzok zo strany Komisie, poskytovateľov leteckých navigačných služieb, leteckých dopravcov a letísk;

12.  so záujmom očakáva revíziu nariadenia o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA) zo strany Komisie ako súčasť balíka o leteckej doprave;

13.  vyzýva Komisiu, aby odstránila regulačné prekážky pre satelitný dohľad letovej prevádzky s cieľom umožniť poskytovanie záchranných služieb občanom EÚ a žiada Medzinárodnú telekomunikačnú úniu (ITU), aby pridelila potrebné frekvenčné spektrum;

14.  žiada pre cestujúcich koncepciu „bezpečnosti viac založenej na rizikách“ namiesto súčasného reaktívneho prístupu; naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti vykonávania predbežnej kontroly a systému „globálneho vstupu‟ v Európe, rovnakého ako systém, ktorý sa momentálne testuje v Spojených štátoch;

15.  vyzýva rozpočtové orgány, aby EASA poskytli potrebné zdroje, pričom vezmú do úvahy jej povinnosti a to, že tento priemysel zabezpečuje 70 % rozpočtu agentúry EASA; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila poskytnutie pôvodného rozpočtu na nástroj na prepájanie Európy (NPE) , ktorý bol ovplyvnený zriadením Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI);

16.  vyzýva Komisiu, aby uvedené otázky riešila v legislatívnom balíku o leteckej doprave, ktorý má byť predložený do konca roka 2015;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA­­(2014)0220.

(2)

Prijaté texty, P7_TA­­(2014)0221.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0290.

(4)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Thousand_passengers_carried_monthly_data_2013-2014.png

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia