Förslag till resolution - B8-1150/2015Förslag till resolution
B8-1150/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det framtida luftfartspaketet

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Roberts Zīle, Jacqueline Foster för ECR-gruppen

Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1150/2015
Ingivna texter :
B8-1150/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1150/2015

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet

(2015/2933(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)[1],

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 om EU:s yttre luftfartspolitik – att möta framtidens utmaningar[3],

–  med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2015 – en ny start (COM(2014)0910),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt de senaste uppgifterna från kommissionen lämnar luftfartssektorn ett viktigt bidrag till ekonomin och sysselsättningen i EU som helhet. Sektorn stöder direkt och indirekt 5,1 miljoner arbetstillfällen och bidrar med mer än 2,4 procent till EU:s BNP.

B.  Enligt uppgifter från Eurostat uppgick antalet flygpassagerare i EU till 879,4 miljoner under 2014, vilket innebär en ökning med 4 procent mellan 2013 och 2014[4].

C.  EU-flygbolagens konkurrensställning står inför många utmaningar, både på och utanför den inre marknaden.

D.  EU och dess medlemsstater har infört olika rättsliga och finansiella regleringar som ensidigt ökat belastningen för den europeiska luftfartssektorn (utsläppshandelssystem inom EU, nationella skatter, begränsningar av driftstiden).

E.  Kommissionen har för avsikt att i slutet av 2015 lägga fram ett luftfartspaket som kommer att ringa in utmaningarna för EU:s luftfartssektor.

1.  Europaparlamentet anser att luftfartspaketet bör förbättra sektorns konkurrenskraft och innehålla en långsiktig strategi för Europas luftfartsindustri.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när den utarbetar luftfartspaketet beakta och ta med parlamentets ovannämnda ståndpunkter vid första behandlingen om SES+ och flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster.

3.  Europaparlamentet betonar att flygteknikindustrin bidrar starkt till tillväxt och arbetstillfällen i EU, har nära samband med konkurrenskraften hos EU:s luftfartssektor (ökad export, renare teknik, forskning om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar), det gemensamma europeiska luftrummet (SES), bilaterala flygsäkerhetsavtal – där så är lämpligt) och genererar en omsättning på ungefär 100 miljarder euro om året och cirka 500 000 direkta arbetstillfällen. Därför efterlyser parlamentet en proaktiv politik för att stödja och utveckla flygteknikindustrin.

4.  Europaparlamentet understryker att innovation är en förutsättning för en konkurrenskraftig europeisk luftfartsindustri. Därför rekommenderar parlamentet att kommissionen och medlemsstaterna stöder innovation på områdena för flygledningstjänster, fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), alternativa lösningar i fråga om bränsle, flygplatssäkerhet, nya affärsmodeller och integrerad biljettförsäljning.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en proaktiv politik för bättre kapacitet och förbindelser, i syfte att förbättra konkurrenskraften hos flygplatserna i EU i förhållande till dem i tredjeländer, och att förbättra sin nationella infrastruktur för att ge sina flygbolag möjlighet att konkurrera på ett gynnsammare sätt.

6.  Flygplatserna i Europa utsätts för ett avsevärt konkurrenstryck – både från flygbolag och från konkurrerande flygplatser. Därför uppmanar Europaparlamentet med kraft flygbolagen och flygplatserna att samlas för att lösa frågor i samband med genomförandet av direktivet om flygplatsavgifter.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra och främja betydelsen av små och regionala flygplatser inom EU som ett sätt dels att undvika trafikstockningar vid större flygplatser och navflygplatser genom indirekta förbindelser, dels att förbättra förbindelserna.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att brådskande ingå övergripande luftfartsavtal med EU:s viktigaste handelspartner, såsom grannländerna, Brik-länderna, Asean-länderna, Japan, Gulfstaterna och Turkiet.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet genom att anta SES2+-paketet och fullständigt genomföra och driva funktionella luftrumsblock, eftersom det uteblivna genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet har lett till straffpåföljder för europeiska flygbolag. Medlemsstaterna uppmanas att stärka sina insatser för att ta itu med strejkerna inom flygkontrolltjänsterna, som har förorsakat allvarliga störningar för passagerarna, genom användning av ny teknik eller mekanismer för alternativ tvistlösning.

10.  Europaparlamentet betonar att luftfartsindustrin kräver välutbildad och motiverad arbetskraft, och för att kunna fortsätta med denna tendens och konkurrera på en mycket konkurrensutsatt internationell marknad måste bestämmelser i både EU:s och nationell reglering om sysselsättning och arbetsvillkor efterlevas till fullo, i syfte att garantera goda villkor, normer och praxis inom arbetslivet, samtidigt som man tar del av utvecklingen av konkurrenskraftigare ekonomiska modeller.

11.  Europaparlamentet efterlyser att Sesar-programmet ska genomföras fullt ut, vilket kräver nära samarbete och finansiella åtaganden från kommissionen, leverantörer av flygtrafiktjänster, flygbolag och flygplatser.

12.  Europaparlamentet ser med intresse fram emot kommissionens översyn av förordningen om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) som en del av luftfartspaketet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta bort den reglering som hindrar satellitbaserad flygtrafikövervakning för att möjliggöra livräddningstjänster för EU-medborgarna, och uppmanar Internationella teleunionen (ITU) att genomföra den nödvändiga spektrumtilldelningen.

14.  Europaparlamentet efterlyser en metod för mer ”riskbaserad säkerhet” för passagerarna, i stället för den nuvarande reaktiva metoden. Kommissionen uppmanas med eftertryck att göra en genomförbarhetsundersökning om tillämpning av ett system för förhandskontroll och global inresa (”Global Entry”) i Europa, motsvarande det som för närvarande provas i Förenta staterna.

15.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna att tillhandahålla Easa nödvändiga resurser, med beaktande av byråns ansvar, och konstaterar att näringslivet finansierar 70 procent av Easas budget. Kommissionen uppmanas att se till att budgeten för den ursprungliga Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) förses med medel. Denna påverkades av inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de ovannämnda frågorna i sitt lagstiftningspaket om luftfart, som ska läggas fram i slutet av 2015.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.