Предложение за резолюция - B8-1151/2015Предложение за резолюция
B8-1151/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Курцио Малтезе, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2015/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1151/2015
Внесени текстове :
B8-1151/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1151/2015

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването

(2015/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 12 март 2014 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването – посрещане на бъдещите предизвикателства[2],

–  като взе предвид Директива 2009/12/ЕО от 11 март 2009 г. относно летищните такси,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 април 2007 г. относно създаването на общоевропейско авиационно пространство,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2011 г. относно международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон[3],

–  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно разпределението от страна на предвидената за периода 2 – 27 ноември 2015 г. Световна радиокомуникационна конференция (WRC-15), на необходимата лента на радиочестотния спектър с цел подкрепа на бъдещото разработване на спътникова технология за системи за проследяване на полети в световен мащаб[5],

–  като взе предвид предстоящия законодателен пакет от мерки за въздухоплаването на Комисията,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. секторът на въздушния транспорт в Европа пряко подпомогна 2,6 милиона работни места и допринася за повече от 2,4 % от БВП на ЕС;

Б.  като има предвид, че броят на извършените и предвидените съкращения на работни места от европейските въздушни превозвачи от 2012 г. насам възлиза на повече от 20 000;

В.  като има предвид, че Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС и неговите държави членки трябва да подобрят различните правни и финансови разпоредби, като например схемата за търговия с емисии в рамките на ЕС (СТЕ), по-големи права на пътниците, налози и национални данъци, намаляване на шума по летищата и ограничаване на работните часове;

Г.  като има предвид, че Европейската комисия възнамерява да представи пакет от мерки за въздухоплаването до края на 2015 г., който идентифицира предизвикателствата, пред които е изправен секторът на въздухоплаването на ЕС;

1.  възразява срещу всяка форма на приватизация и либерализация на европейския въздухоплавателен сектор; призовава държавите членки да подкрепят националните въздушни превозвачи;

2.  подчертава необходимостта от запазване и укрепване на работните места и условията на труд в сектора на въздухоплаването; подчертава факта, че условията на труд оказват влияние върху безопасността на полетите; осъжда всяка форма на криминализиране на работници и профсъюзни дейци; подкрепя работниците в тяхната борба за запазване на работните им места и условията на труд в различните държави членки;

3.  изтъква, че въздухоплавателната промишленост е един от основните допринасящи фактори за растеж и работни места в ЕС и че е тясно свързана със сектора на въздухоплаването в ЕС, който генерира оборот от около 100 милиарда евро годишно и около 500 000 преки работни места;

4.  изисква веригата за безопасност да бъде засилена и хармонизирана чрез привличане и задържане на квалифицирани, добре обучени работници, като същевременно се гарантира, че стандартите за обучение са засилени и че навлизането в професията (напр. за пилотите) не води до форми на заетост, които може да бъдат в ущърб на безопасността на полетите, като например схеми „Плати, за да летиш“ (Pay-to-Fly (P2F));

5.  препоръчва да се очертае концепцията за „основно място на стопанска дейност“, така че оперативният лиценз да се предоставя от дадена държава, ако обемът на въздушния транспорт там е значителен, и също така, в контекста на координацията на системите за социална сигурност и трудовото право, хармонизирането на определението за „основна база“ съгласно Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията и Регламент (ЕС) № 465/2012; препоръчва, освен това, съкращаването на преходния период и изясняването на положението на екипажите на въздухоплавателни средства с няколко основни бази;

6.  препоръчва възможността европейските работнически сдружения да договарят колективни трудови договори с транснационален характер;

7.  призовава Комисията да засили защитата на работниците и потребителите в случай на несъстоятелност на въздушен превозвач;

8.  отбелязва предизвикателствата при прилагането на Директивата относно работа чрез агенции за временна заетост и препоръчва на Комисията преразглеждане на прилагането на Директивата с цел насърчаване на пряката заетост като стандартен модел и ограничаване на използването на нетипична заетост, които могат да имат отрицателно въздействие върху безопасността на полетите и да доведат до неприемливи практики и практики на злоупотреба;

9.  изразява загриженост във връзка с увеличаването на социално проблемни бизнес практики, като например „удобни флагове“, нелоялните практики на нискотарифните авиокомпании и използването на нетипични форми на заетост, като например фиктивната самостоятелна заетост, схеми „pay-to-fly“, както и договори за нула часове, които имат последици за безопасността и следва да бъдат забранени; счита, че социалните стандарти трябва да важат за всички авиационни дейности;

10.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за подобряване на медицинската оценка на пилотите, за създаването на пилотна партньорска подкрепа, и за процедури за сигурност, за влизане и излизане през вратите на пилотската кабина, след оценката на риска, представена в доклада на работната група на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ);

11.  очаква пакетът от мерки за въздухоплаването да обхване и гарантира пълното интегриране на летищата в европейската транспортна мрежа; припомня необходимостта от това, пакетът от мерки за въздухоплаването да бъде съобразен с настоящото и бъдещото законодателство в областта на правата на пътниците, включително предложената директива за резервационните данни на пътниците от ЕС, като същевременно призовава настоятелно Съвета, поради казуса с Гибралтар, да представи своята позиция, тъй като както пътниците, така и въздушните превозвачи желаят силно яснота относно правилата;

12.  отбелязва, че европейските летища са подложени на значителен натиск от страна на авиокомпании, които не плащат пълните разходи на инфраструктурата; поради това настоятелно призовава Комисията да използва тези развития, за да подготви нова правна рамка, основана на социални, икономически и екологични споделени общи параметри; счита, че публично управление на летищата може да бъде важен инструмент за решаване на повечето от споменатите проблеми;

13.  призовава държавите членки в контекст, в който се очаква трафикът да се удвои до 2030 г., за повече усилия с цел подобряване на екологичните стандарти на летищата, като например намаляване на шума и намаляване на емисиите;

14.  изтъква факта, че въздушно-транспортните връзки са от значение за цялостното икономическо развитие на определени региони, и призовава държавите членки и Комисията в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи да изтъкне значението на малките и регионалните летища, като пътуванията на по-кратки летателни разстояния бъдат прехвърлени към железопътния транспорт, когато те са по-кратки от пет часа време за пътуване в рамките на Съюза, тъй като това е друг начин за облекчаване на по-големи и основни летища чрез непреки връзки; призовава Комисията, заедно с държавите членки, да представи дългосрочен стратегически план на ЕС за действия във връзка с предизвикателствата и възможностите на регионалните летища в контекста на взаимосвързаността между летищата и железопътните инфраструктури в рамките на ЕС, като тази връзка следва да се насърчава;

15.  отбелязва, че секторът на въздушния транспорт не е регулиран в световен мащаб, тъй като все още не попада в обхвата на Световната търговска организация; призовава Комисията да проведе преговори с ИКАО, за да настоява за регулиране в световен мащаб; подчертава значението на глобално съгласувани правила в рамките на ИКАО, с цел намаляване на емисиите от въздушния транспорт и предприемане на мерки за определянето на подходящи цели, преди края на 2016 г., които могат да са от полза за постигането на необходимото намаляване на емисиите с оглед на целта от 2 °C;

16.  отбелязва намерението за увеличение на отговорностите на ЕААБ и следователно очаква, че измененият Регламент (ЕО) № 216/2008 (основният регламент) ще осигури създаването на всеобхватна система за управление на безопасността и че на ЕААБ ще бъдат възложени аспектите на безопасността на мерките за сигурност на ЕС и свързаните с безопасността аспекти на търговския космически транспорт и дистанционно пилотираните въздухоплавателни средства; призовава Комисията да предостави на ЕААБ статута на единствен авиационен орган в Европа с оглед на широкия спектър от отговорности, които предстои да бъдат възложени на този орган от законодателя;

17.  призовава Комисията да засили ролята на ЕААБ на международната сцена до същото ниво като това на нейните основни партньори, като например Федералната въздухоплавателна администрация (FAA), и да гарантира нейното официално признаване в рамките на ИКАО, за да се осигури единна позиция на ЕС, с цел да се гарантира по-високо равнище на безопасност за гражданите на ЕС в световен мащаб, заедно с износа на авиационния сектор на ЕС;

18.  призовава Комисията да премахне регулаторните препятствия пред спътниковото наблюдение на въздушното движение, с цел да се даде възможност на животоспасяващи услуги за гражданите на ЕС, и се обръща с молба към Международния съюз по далекосъобщения (МСД) да направи необходимото разпределяне на спектъра с оглед на това, че ИКАО е определила спътника ADS-B като единствената технология, която може да помогне за проследяване на полети и наблюдението върху управлението на въздушното движение (АТМ) извън най-гъсто населените области, където други форми наземни технологии за АТМ наблюдение са ограничени; отбелязва, че то би могло да помогне на правителствата, доставчиците на аеронавигационно обслужване (ANSP) и авиокомпаниите в Европа и по света да се увеличи ефикасността и капацитетът за управление на въздушното движение, като се намалят емисиите в сектора на въздухоплаването и значително се повиши авиационната безопасност, като в същото време се намалят разходите за инфраструктура и на европейското въздушно пространство се предостави допълнително ниво на наблюдение, което би могло да засили настоящото;

19.  подчертава, че иновациите са предпоставка за европейския сектор на въздухоплаването и поради това препоръчва на Комисията да вземе под внимание и подкрепи иновациите в областта на управлението на въздушното движение (автоматизирани ATC, свободно маршрутизиране), алтернативни решения за гориво, проектиране на въздухоплавателни средства и двигатели (по-голяма ефикасност, по-малко шум), сигурност на летищата (безконтактни решения, сигурност на едно гише), цифровизация заедно с мултимодални решения, подкрепа на глобални решения в областта на околната среда, намаляване на емисиите на въглероден диоксид чрез засилване на мерките в областта на въздухоплаването, прилагани от самия сектор, с което да се постигне нетно намаляване на емисиите;

20.  изтъква, че договарянето на широкообхватни споразумения в областта на въздухоплаването с основните търговски партньори на ЕС, като например съседните му държави, държавите от АСЕАН, Индия, Мексико, Бразилия, Япония и Турция, би следвало да бъде стратегическа задача и да бъде ускорено или започнато в момента, в който това се счита за реалистично; изтъква, че това следва да осигури нови възможности за въздушните превозвачи от ЕС и да засили финансовата прозрачност; настоява, че за да станат тези широкообхватни споразумения в областта на въздухоплаването ефективни на практика, трябва да се включи предпазна клауза, която да дефинира нарушение и правните последици от нарушаването ѝ;

21.  призовава Комисията да преговаря за споразумение за въздушен транспорт на ЕС с държавите от Персийския залив възможно най-скоро, за да се гарантират равнопоставени условия за европейските авиокомпании и летища;

22.  настоява за „мерки за сигурност, основани на риска“, за пътническия и товарния транспорт вместо мерки на реагиране, както и за справедлив и балансиран подход към чувствителния въпрос за безопасността на въздухоплаването, с цел да се отговори на нуждите и очакванията на държавите членки от една страна и да се избегнат неприятни преживявания за пътниците по летищата – от друга, и призовава за укрепване на системата на комитетите по сигурността на авиацията (AVSEC) и на SAGAS с цел създаване на мерки за сигурност;

23.  призовава бюджетните органи да поддържат бюджет за ЕААБ, който взема предвид тези нови отговорности, за да бъдат предоставени гъвкави и ефективни инструменти на разположение на дружества от ЕС за въздушен транспорт;

24.  призовава Комисията да разгледа всички горепосочени въпроси в своя законодателен пакет за въздухоплаването, който ще представи до края на 2015 г.;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.