Postup : 2015/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1151/2015

Předložené texty :

B8-1151/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 85k
4.11.2015
PE570.965v01-00
 
B8-1151/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))


Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))  
B8-1151/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. července 2013 o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev(2),

–  s ohledem na směrnici 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. června 2011 o mezinárodních dohodách v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy(3),

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby(4),

–  s ohledem na své usnesení ze 29. října 2015 o přidělení pásma rádiového spektra nezbytného na podporu budoucího vývoje satelitních technologií, které umožní zavedení systémů pro celosvětové sledování letů, stanoveného Světovou radiokomunikační konferencí (WRC 15), která se bude konat ve dnech od 2. do 27. listopadu v Ženevě(5)

–  s ohledem na nadcházející legislativní letecký balíček Komise,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že s ekonomikou letecké dopravy v Evropě v roce 2012 přímo souviselo 2,6 milionu pracovních míst a k HDP EU přispívá více než 2,4 %;

B.  vzhledem k tomu, že evropské letecké společnosti od roku 2012 snížily nebo mají v plánu snížit počet zaměstnanců o více než 20 000;

C.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a EU a její členské státy musí zlepšit různá legislativní a finanční opatření, jako je systém obchodování s emisemi uvnitř EU, rozšířená práva cestujících, odvody a vnitrostátní zdanění, snižování hluku na letištích a omezení provozních hodin;

D.  vzhledem k tomu, že Komise má do konce roku 2015 v plánu předložit letecký balíček, v němž určí výzvy související s odvětvím letecké dopravy EU,

1.  je proti jakékoliv privatizaci a liberalizaci evropského odvětví letecké dopravy; žádá členské státy, aby podporovaly národní letecké dopravce;

2.  zdůrazňuje, že je třeba zachovávat a posilovat pracovní místa a pracovní podmínky v odvětví letecké dopravy; podtrhuje skutečnost, že pracovní podmínky mají dopad na bezpečnost letů; odsuzuje jakoukoliv kriminalizaci pracovníků a členů odborových svazů; podporuje pracovníky v jejich úsilí udržet si práci a pracovní podmínky v různých členských státech;

3.  zdůrazňuje, že letecký průmysl je jedním z hlavních přispěvatelů k růstu a zaměstnanosti v EU a je úzce spjat s odvětvím letecké dopravy EU, přičemž vytváří obrat zhruba ve výši 100 miliard EUR ročně a přibližně 500 000 přímých pracovních míst;

4.  požaduje, aby byl posílen a harmonizován bezpečnostní řetězec, a to přilákáním a udržením kvalifikované a velmi dobře vyškolené pracovní síly, a aby se zároveň zajistilo, posílení standardů odborné přípravy a aby vstup do profese (např. pro piloty) neměly za následek takové podoby zaměstnávání, které mohou ohrozit bezpečnost letu, jako například systém „zaplať a létej“ (pay-to-fly, P2F);

5.  doporučuje jasně definovat koncept „hlavního místa obchodní činnosti“, aby tak provozní licence uděloval stát, je-li v něm objem letecké přepravy významný a také v souvislosti s koordinací systémů sociálního zabezpečení a pracovně-právních předpisů, což by uvedlo do souladu definice „mateřského letiště“ v nařízení Komise (EU) č. 83/2014 a nařízení (EU) č. 465/2012; dále doporučuje zkrácení přechodného období a vyjasnění postavení posádek, které mají více mateřských letišť;

6.  doporučuje zvážit možnost, aby evropská sdružení pracovníků mohla vyjednávat kolektivní nadnárodní pracovní dohody;

7.  vyzývá Komisi, aby posílila ochranu pracovníků a spotřebitelů pro případ bankrotu leteckého dopravce;

8.  poukazuje na problémy s prováděním směrnice o agenturním zaměstnávání a doporučuje, aby Komise provedla přezkum použití směrnice s cílem podpořit přímé zaměstnávání jakožto standardní model a omezit využívání atypického zaměstnávání, které může mít negativní dopad na bezpečnost letectví a za následek nepřijatelné a nekalé praktiky;

9.  je znepokojen nárůstem sociálně problematických obchodních praktik, jako jsou tzv. „výhodné vlajky“, nekalé praktiky nízkonákladových leteckých společností a využívání atypických formy zaměstnávání, jako je například předstíraná samostatně výdělečná činnost, systémy „zaplať a létej“ a pracovní smlouvy s nulovou pracovní dobou, které mají bezpečnostní dopady a měly by být zakázány; je toho názoru, že ve všech činnostech v oblasti letectví je třeba dodržovat sociální normy;

10.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření ke zlepšení posuzování zdravotní způsobilosti pilotů, k zavedení pilotních programů pomoci partnerům a za účelem zajištění bezpečnosti postupy pro vstup do pilotní kabiny a výstup z ní, na základě posouzení rizik uvedeného ve zprávě pracovní skupiny Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA);

11.  očekává, že letecký balíček se bude zabývat plnou integrací letišť v evropské dopravní síti, a že tuto integraci zajistí; připomíná, že je třeba, aby byl letecký balíček v souladu se stávajícími a budoucími právními předpisy o právech cestujících, včetně navrhované směrnice EU o jmenné evidenci cestujících (PNR), a zároveň naléhavě vyzývá Radu, aby zejména v důsledku otázky Gibraltaru vyjádřila svůj postoj, protože jak cestující, tak letečtí dopravci potřebují vyjasnit pravidla;

12.  konstatuje, že evropská letiště čelí značnému tlaku leteckých společností, které neplatí plné náklady za infrastrukturu; naléhavě tedy žádá Komisi, aby tento vývoj využila k přípravě nového právního rámce založeného na sdílených sociálních, ekonomických a environmentálních parametrech; má za to, že veřejná správa letišť by mohla představovat významný nástroj pro řešení většiny výše zmíněných problémů;

13.  vyzývá členské státy, aby v souvislosti s očekávaným zdvojnásobením dopravy do roku 2030 vyvinuly větší úsilí o zlepšení environmentálních norem na letištích, jako je snižování hladiny hluku a snižování emisí;

14.  podtrhuje skutečnost, že letecká spojení jsou významná pro celkový hospodářský rozvoj dotčených regionů, a žádá členské státy a Komisi, aby v úzké spolupráci s regionálními a místními orgány zdůraznily, že je důležité, aby malá a regionální letiště přesouvala lety na krátkou vzdálenost na železnice, jestliže jsou tyto destinace vzdálené méně než pět hodin cesty v rámci Unie, protože se jedná o další způsob jak využitím nepřímých spojení ulevit větším letištím a letištním uzlům; vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily dlouhodobý strategický plán na úrovni EU, který by se zabýval výzvami a příležitostmi regionálních letišť v souvislosti se vzájemným propojením letecké a železniční dopravy uvnitř EU, protože napojení letecké a železniční dopravy je třeba podporovat;

15.  konstatuje, že odvětví letecké dopravy není celosvětově regulováno, protože nespadá pod Světovou obchodní organizaci; vyzývá Komisi, aby jednala s organizací ICAO s cílem prosadit regulaci na celosvětové úrovni; zdůrazňuje význam globálně dohodnutých pravidel v rámci ICAO, aby se snížily emise z letecké dopravy a přijala opatření ke stanovení odpovídajících cílů do konce roku 2016, což může přinést potřebné snížení v souvislosti s cílem na snížení globálního oteplování o 2°C.

16.  poukazuje na záměr rozšířit odpovědnost agentury EASA, a očekává tedy, že pozměněné nařízení (ES) č. 216/2008 (základní nařízení) zajistí zavedení komplexního systému řízení bezpečnosti a že agentuře EASA budou svěřeny bezpečnostní záležitosti bezpečnostních opatření EU a bezpečnostní otázky komerční kosmické dopravy a dálkově řízených letadlových systémů; vyzývá Komisi, aby agentuře EASA přiznala status jediného orgánu pro otázky letectví v Evropě, s ohledem na širší rozsah odpovědností, které jí budou legislativním orgánem svěřeny;

17.  vyzývá Komisi, aby posílila úlohu agentury EASA na mezinárodním poli na stejnou úroveň, jaké se těší její hlavní protějšky, například Federální úřad pro letectví (FAA), a zajistila její oficiální uznání organizací ICAO s cílem vytvořit jednotný postoj EU k zajištění vyšší úrovně celosvětové bezpečnosti občanů EU a také zajištění exportu leteckého odvětví EU;

18.  vyzývá Komisi, aby odstranila regulační překážky pro satelitní přehled o letovém provozu, a umožnila tak občanům EU dosáhnout na život zachraňující služby, a vyzývá Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), aby přidělila potřebné spektrum, vzhledem k tomu, že organizace ICAO označila satelit ADS-B jako jednu z technologií, která může pomáhat sledování letů a uspořádání letového provozu mimo nejhustěji obydlené oblasti, kde jsou jiné podoby technologií pozemního sledování letů a uspořádání letového provozu omezené; konstatuje, že by to mohlo pomoci vládám, poskytovatelům letových navigačních služeb a leteckým společnostem v Evropě a po celém světě zvýšit účinnost a kapacitu uspořádání letového provozu, snižovat emise z letecké dopravy a významným způsobem zlepšit bezpečnost letectví, a zároveň snížit náklady na infrastrukturu a poskytnout evropskému vzdušnému prostoru další úroveň dohledu, která by mohla vylepšit tu stávající;

19.  zdůrazňuje, že inovace jsou předpokladem pro evropské odvětví letecké dopravy, a doporučuje proto Komisi, aby zohlednila a podpořila inovace v oblasti uspořádání leteckého provozu (například automatické řízení letového provozu, volné tratě), alternativních paliv, designu letadel a motorů (větší účinnost, méně hluku), letištní bezpečnosti (bezdotyková řešení, jednorázové kontroly), digitalizace spolu s multimodálními řešeními, podpory celosvětovým environmentálním řešením a snižování uhlíkové stopy leteckého odvětví posílením opatření prováděných tímto odvětvím jako takovým, která vedou k čistému snížení emisí;

20.  zdůrazňuje, že vyjednání komplexních dohod v oblasti letectví s hlavními obchodními partnery EU, jako jsou sousední země, Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Brazílie, Indie, Mexiko, Japonsko a Turecko, by mělo představovat strategický cíl a mělo by být urychleno či zahájeno v reálném termínu; zdůrazňuje, že by tak mohly vzniknout nové příležitosti pro letecké dopravce EU a mohla by se posílit finanční transparentnost; trvá na tom, že aby tyto komplexní dohody v oblasti letectví byly v praxi účinné, musí obsahovat ochrannou doložku, která vymezí protiprávní jednání a jeho zákonné důsledky;

21.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve vyjednala dohodu v oblasti letectví se zeměmi Perského zálivu, aby tak byly zajištěny rovné podmínky pro evropské letecké společnosti a evropská letiště;

22.  trvá na tom, aby cestujícím a v nákladní dopravě byla zajištěna bezpečnost založená na rizicích namísto opatření založených na reakci, a dále trvá na spravedlivém a vyrovnaném přístupu k citlivé otázce bezpečnosti letectví, s cílem splnit potřeby a očekávání členských států na jedné straně a zabránit neuspokojivým zážitkům cestujících na letištích na straně druhé; dále vyzývá k posílení systémů AVSEC a SAGAS s cílem vytvořit bezpečnostní opatření;

23.  vyzývá rozpočtové orgány, aby zachovaly rozpočet agentury EASA, který zohledňuje její nové odpovědnosti, a agentura tak měla k dispozici flexibilní a účinné nástroje dostupné leteckým dopravcům v EU;

24.  vyzývá Komisi, aby se ve svém leteckém legislativním balíčku, který má předložit do konce roku 2015, všemi výše uvedenými otázkami zabývala.

25.  pověřuje svého předsedu/svou předsedkyni, aby předala/předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 658.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0290.

(3)

Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 5.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0221.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0392..

Právní upozornění - Ochrana soukromí