Förslag till resolution - B8-1151/2015Förslag till resolution
B8-1151/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det framtida luftfartspaketet

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1151/2015
Ingivna texter :
B8-1151/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1151/2015

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet

(2015/2933(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2013 om EU:s yttre luftfartspolitik – att möta framtidens utmaningar[2],

–  med beaktande av direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 april 2007 om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2011 om internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget[3],

–  med beaktande av sin ståndpunkt antagen vid första behandlingen den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster[4],

–  med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning[5],

–  med beaktande av kommissionens kommande lagstiftningspaket om luftfart,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2012 genererade lufttransportnäringen 2,6 miljoner direkta arbetstillfällen i Europa, och den står i dag för mer än 2,4 % av EU:s BNP.

B.  Antalet förlorade arbetstillfällen till följd av genomförda och planerade personalnedskärningar hos de europeiska flygbolagen sedan 2012 uppgår till över 20 000.

C.  Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), EU och dess medlemsstater måste förbättra olika rättsliga och finansiella regleringar, t.ex. när det gäller utsläppshandelssystemet inom EU, utvidgade passagerarrättigheter, avgifter och nationella skatter, bullerbegränsningar på flygplatser och begränsningar av driftstiden.

D.  Kommissionen har för avsikt att i slutet av 2015 lägga fram ett luftfartspaket som kommer att ringa in utmaningarna för EU:s luftfartssektor.

1.  Europaparlamentet motsätter sig varje form av privatisering och liberalisering av den europeiska luftfartssektorn. Medlemsstaterna uppmanas att stödja de nationella flygbolagen.

2.  Europaparlamentet understryker att man måste bevara och stärka jobben och arbetsvillkoren inom luftfartssektorn och framhåller att arbetsvillkoren påverkar flygsäkerheten. Parlamentet fördömer varje form av kriminalisering av arbetstagare och fackföreningsmedlemmar och stöder arbetstagarna i deras kamp för sina jobb och arbetsvillkor i de olika medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet betonar att flygteknikindustrin är en av de sektorer som bidrar mest till tillväxt och sysselsättning i EU. Flygteknikindustrin har nära samband med EU:s luftfartssektor och genererar en årlig omsättning på ungefär 100 miljarder euro och cirka 500 000 direkta arbetstillfällen.

4.  Europaparlamentet begär att man stärker och harmoniserar säkerhetskedjan genom att locka och behålla en kvalificerad och högutbildad arbetskraft och att man även ser till att utbildningsstandarderna höjs och att inträdeskraven till yrket (t.ex. för piloter) inte leder till anställningsformer som kan hota flygsäkerheten, t.ex. system där piloter betalar för att få flyga.

5.  Europaparlamentet anser att det behövs en bättre definition av ”huvudsaklig verksamhetsort”, så att den operativa licensen utfärdas av en stat där luftfarten bedrivs i betydande omfattning. Detta behövs även vid samordningen av de sociala trygghetssystemen och arbetsrätten, och det är angeläget med en anpassning av de definitioner av begreppet ”stationeringsort” som ingår i kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 och i förordning (EU) nr 465/2012. Parlamentet förordar dessutom en förkortning av övergångsperioden och ett klargörande av situationen för luftfartspersonal som har flera stationeringsorter.

6.  Europaparlamentet anser att europeiska arbetstagarorganisationer bör kunna förhandla om gränsöverskridande kollektivavtal.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka skyddet för arbetstagare och konsumenter i händelse av att ett lufttrafikföretag skulle gå i konkurs.

8.  Europaparlamentet noterar utmaningarna vid genomförandet av direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och rekommenderar att kommissionen genomför en översyn av direktivets tillämpning, så att man främjar direkt sysselsättning som standardmodell och begränsar utnyttjandet av atypiskt arbete, som kan ha negativ inverkan på flygsäkerheten och resultera i oacceptabla och otillbörliga metoder.

9.  Europaparlamentet är bekymrat över att det blivit vanligare med socialt problematiska affärsmetoder såsom ”bekvämlighetsflagg”, otillbörliga metoder bland lågprisflygbolag och utnyttjande av atypiska anställningsformer, t.ex. falskt egenföretagande, system där piloter betalar för att få flyga och arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, eftersom de påverkar säkerheten och bör förbjudas. Parlamentet anser att sociala normer bör upprätthållas i all luftfartsverksamhet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra de medicinska bedömningarna av piloterna, inrätta program för stöd från andra piloter och införa säkerhetsrutiner i samband med öppning och stängning av dörrarna till cockpit, till följd av den riskbedömning som anges i rapporten från arbetsgruppen inom Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa).

11.  Europaparlamentet förväntar sig att luftfartspaketet ska ta upp frågan om flygplatsernas fullständiga integrering i det europeiska transportnätet och leda till att integreringen förverkligas. Parlamentet påminner om att det måste råda konsekvens mellan luftfartspaketet och nuvarande och kommande lagstiftning om passagerares rättigheter, bl.a. det föreslagna EU-direktivet om passageraruppgifter (PNR). Samtidigt uppmanas rådet eftertryckligen att med anledning av Gibraltarfrågan lägga fram sin ståndpunkt, eftersom både passagerarna och lufttrafikföretagen vill få klarhet om vilka regler som gäller.

12.  Europaparlamentet konstaterar att flygplatserna i Europa utsätts för avsevärt tryck från flygbolag som inte betalar den fulla kostnaden för infrastrukturen. Kommissionen uppmanas därför med kraft att använda denna utveckling för att ta fram ett nytt regelverk som bygger på gemensamma sociala, ekonomiska och miljömässiga parametrar. Offentlig förvaltning av flygplatser skulle kunna vara ett viktigt redskap för att lösa merparten av de ovannämnda problemen.

13.  Europaparlamentet konstaterar att man väntar sig att trafiken kommer att fördubblas fram till 2030. Kommissionen uppmanas därför att göra större insatser för att förbättra miljöstandarderna på flygplatserna genom att till exempel minska bullernivåerna och utsläppen.

14.  Europaparlamentet påpekar att lufttransportförbindelser är av betydelse för den allmänna ekonomiska utvecklingen i de berörda regionerna. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att i nära samarbete med de regionala och lokala myndigheterna framhålla hur viktigt det är att små och regionala flygplatser inte längre genomför korta flygningar när restiden med tåg inom unionen är mindre än fem timmar. Härigenom kan man nämligen avlasta stora flygplatser och navflygplatser genom indirekta förbindelser. Kommissionen uppmanas att, tillsammans med medlemsstaterna, lägga fram en långsiktig strategisk plan där EU ska gripa sig an utmaningar och möjligheter för regionala flygplatser i samband med sammanlänkningen av flyg- och järnvägsförbindelser inom EU, eftersom länkar mellan flyg- och järnvägsförbindelser bör främjas.

15.  Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn inte är reglerad globalt, eftersom den inte omfattas av Världshandelsorganisationens regler. Kommissionen uppmanas att förhandla med Icao för att driva fram globala bestämmelser. Parlamentet understryker hur viktigt det är med globalt överenskomna regler inom Icao för att minska utsläppen från luftfarten och att vidta åtgärder för att fastställa lämpliga mål före slutet av 2016, så att det blir möjligt att uppnå de minskningar som behövs med tanke på tvågradersmålet.

16.  Europaparlamentet noterar avsikten att utöka Easas ansvarsområde och förväntar sig därför att förordning (EG) nr 216/2008 (grundförordningen) i sin ändrade lydelse ska leda till att det inrättas ett övergripande system för säkerhetsledning och till att Easa får ta hand om de säkerhetsaspekter som är förknippade med EU:s luftfartsskyddsåtgärder och de säkerhetsaspekter som rör kommersiell rymdfart och fjärrstyrda flygplan. Kommissionen uppmanas att göra Easa till Europas enda gemensamma luftfartsmyndighet, med tanke på att Easa i lagstiftningen kommer att få ett så vittförgrenat ansvarsområde.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Easas roll på den internationella arenan, så att Easa blir en motsvarighet till sina viktigaste motparter, såsom Förenta staternas federala luftfartsmyndighet (Federal Aviation Administration, FAA), och att se till att Easa får officiellt erkännande inom Icao. Detta behövs för att EU ska kunna tala samstämmigt och för att unionsmedborgarna och den europeiska luftfartsindustrins exportprodukter ska omfattas av en högre nivå av säkerhet i hela världen.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna de lagstiftningsmässiga hindren för satellitbaserad lufttrafikövervakning, i syfte att möjliggöra livräddande tjänster för unionsmedborgare, och uppmanar Internationella teleunionen att genomföra den spektrumallokering som behövs, eftersom Icao har fastställt att automatisk positionsövervakning -sändning (ADS-B) via satellit är den enda tekniska lösning som kan bistå vid flygspårning och övervakning av flygledningstjänster utanför de mest tätbefolkade områdena, där andra typer av markbunden teknik för övervakning av flygledningstjänster är begränsade. Parlamentet konstaterar att detta skulle kunna hjälpa stater, leverantörer av flygtrafiktjänster och flygbolag i Europa och övriga delar av världen att öka effektiviteten i och kapaciteten för flygledningstjänsterna, minska utsläppen från luftfarten och markant öka flygsäkerheten, samtidigt som infrastrukturkostnaderna minskas och det europeiska luftrummet får ytterligare ett övervakningssystem, som ett komplement till det befintliga.

19.  Europaparlamentet framhåller att innovation är en förutsättning för den europeiska luftfartsindustrin. Kommissionen rekommenderas därför att ta hänsyn till och stödja innovationer på områdena för flygledningstjänster (t.ex. automatiska flygkontrolltjänster och fri ruttläggning), alternativa lösningar i fråga om bränsle, utformning av flygplan och motorer (ökad effektivitet, mindre buller), flygplatssäkerhet (beröringsfria lösningar, en enda säkerhetskontroll), digitalisering kombinerat med multimodala lösningar, stöd till globala miljölösningar samt minskningar av luftfartens koldioxidavtryck genom en förstärkning av de åtgärder som sektorn själv har genomfört och som har lett till minskade nettoutsläpp.

20.  Europaparlamentet betonar att förhandlingar om övergripande luftfartsavtal med EU:s huvudsakliga handelspartner – t.ex. grannländerna, Aseanländerna, Brasilien, Indien, Mexiko, Japan och Turkiet – bör vara ett strategiskt mål och att sådana förhandlingar bör påskyndas eller inledas när detta bedöms vara realistiskt. Parlamentet påpekar att detta bör ge nya möjligheter för EU:s lufttrafikföretag och öka den finansiella insynen. Om dessa övergripande luftfartsavtal ska fungera i praktiken måste de, enligt parlamentet, innehålla en skyddsklausul med definitioner av överträdelser och rättsliga konsekvenser av överträdelser.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt förhandla fram ett luftfartsavtal mellan EU och Gulfstaterna, så att man säkerställer lika villkor för Europas flygbolag och flygplatser.

22.  Europaparlamentet håller fast vid att det behövs ett ”riskbaserat luftfartsskydd” för befordran av passagerare och frakt i stället för åtgärder som innebär en reaktion på redan inträffade händelser. Vidare behövs ett rättvist och väl avvägt förhållningssätt till den känsliga frågan om flygsäkerhet, dels för att man ska kunna tillgodose medlemsstaternas behov och motsvara deras förväntningar, dels för att inte passagerarna ska bli missnöjda med sina upplevelser av flygplatserna. Parlamentet efterlyser en förstärkning av det system med säkerhetsåtgärder som inrättats av kommittén för luftfartsskydd (Aviation Security Service, AVSEC) och den rådgivande gruppen för luftfartssäkerhet för intressenter (Stakeholder Advisory Group on Aviation Security, SAGAS).

23.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna att upprätthålla en budget för Easa som tar hänsyn till dess nya ansvarsområden, så att EU:s luftfartsföretag får tillgång till flexibla och effektiva redskap.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med alla de ovannämnda frågorna i sitt lagstiftningspaket om luftfart, vilket ska läggas fram mot slutet av 2015.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.