Предложение за резолюция - B8-1152/2015Предложение за резолюция
B8-1152/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Исмаил Ертуг от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1146/2015

Процедура : 2015/2933(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1152/2015
Внесени текстове :
B8-1152/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1152/2015

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещия пакет от мерки за въздухоплаването

(2015/2933(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. секторът на въздушния транспорт в Европа пряко подпомогна 2,6 милиона работни места и допринесе за повече от 2,4% от БВП на ЕС;

Б.  като има предвид, че от 2012 г. над 20000 работни места са съкратени и планирани за съкращение от европейските въздушни превозвачи;

В.  като има предвид, че въздушните превозвачи от ЕС са изправени пред много свързани с конкуренцията предизвикателства, както на вътрешните, така и на външните пазари;

Г.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки приеха различни правни и финансови разпоредби, които оказват въздействие върху въздухоплавателния сектор в Европа;

Д.  като има предвид, че Комисията възнамерява да представи пакет от мерки за въздухоплаването до края на 2015 г., чиято цел е да се идентифицират предизвикателствата, пред които е изправен секторът на въздухоплаването на ЕС;

1.  счита, че пакетът от мерки за въздухоплаването следва да предостави така необходимия стимул за по-устойчив европейски сектор на въздухоплаването, да подобри конкурентоспособността на сектора, да укрепи европейските авиокомпании, летища и въздухоплавателна промишленост, да обезпечи равнопоставени условия на световния пазар и да определи дългосрочна стратегия за европейския сектор на въздухоплаването;

2.  призовава Комисията да вземе предвид и да включи предложенията на Парламента на първо четене относно Единното европейско небе 2+ (ЕЕН2+) и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (T7-0220/2014 и T7-0151/2014) при изработването на пакета от мерки за въздухоплаването;

3.  подчертава, че въздухоплавателната промишленост е един от основните допринасящи фактори за растеж и работни места в ЕС и е тясно свързана с конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването в ЕС (напр. положителен експортен баланс, по-чисти технологии за европейските въздухоплавателни средства, разгръщане на програмата SESAR, Единно европейско небе (ЕЕН), двустранни споразумения за авиационна безопасност, верига на поддръжката), като генерира оборот от около 100 милиарда евро годишно и създава около 500 000 преки работни места; поради това призовава за проактивни политики за подкрепа и развитие на въздухоплавателната промишленост;

4.  подчертава факта, че иновациите са предпоставка за конкурентоспособен европейски сектор на въздухоплаването; ето защо препоръчва Комисията да вземе под внимание и да подкрепи нововъведенията в областта на управлението на въздушното движение (автоматизиран контрол на въздушното движение, свободно маршрутиране), дистанционно управляемите летателни системи, алтернативните горива, проектирането на въздухоплавателни средства и двигатели (по-голяма ефикасност, по-малко шум), безопасността на летищата (безконтактни решения, сигурност на едно гише), цифровизацията и мултимодалните решения (компютъризирано наземно обслужване); препоръчва също така тя да подкрепи глобални решения в областта на околната среда, като например глобални, основани на пазара мерки по отношение на емисиите на CO2 от международното въздухоплаване, както и да подкрепи регионалните схеми като системата за търговия с емисии за авиацията, така че да се обединят в глобална схема, екологизиране на летищата (зелено рулиране) и нови бизнес модели (като инициативата „Нови възможности за разпределение“ (New Distribution Capability) на Международната асоциация за въздушен транспорт, самостоятелно свързване или интегрирана система за продажба на билети;

5.  подчертава снижената конкурентоспособност на авиокомпаниите и летищата в ЕС по отношение на превозвачи и летища от трети държави; в този контекст изисква възприемането на проактивна политика, която да обезпечи равнопоставени условия по отношение на собствеността и настоятелно насърчава държавите членки да подобрят националната си инфраструктура, за да могат техните въздушни превозвачи да се конкурират по-благоприятно;

6.  изразява съжаление във връзка с факта, че Регламент (ЕО) № 868/2004 относно практики на несправедливо ценообразуване в сектора на въздушния транспорт се оказа недостатъчен и неефективен по отношение на обхвата си; призовава Комисията да публикува анализ на причините за неизпълнението му в срок най-късно до ноември 2015 г. призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 868/2004, за да защити по-ефективно лоялната конкуренция във външните въздухоплавателни отношение на ЕС и да засили конкурентната позиция на въздухоплавателната промишленост на ЕС, да предотврати по по-ефективен начин нелоялната конкуренция, да гарантира реципрочност и да премахне нелоялните практики, които включват субсидии и държавна помощ, предоставяни на въздушни превозвачи от определени трети държави и изкривяващи пазара; подчертава, че целта следва да бъде подобряване на политическата стратегия на европейско равнище, за да се разреши бързо този конфликт, въз основа главно на прилагането на клауза за прозрачна „лоялна конкуренция“;

7.  отбелязва, че европейските летища са изправени пред значителен конкурентен натиск – от страна както на въздушни превозвачи, така и на конкурентни летища; ето защо настоятелно призовава Комисията да вземе това предвид при прилагането на Директивата за летищните такси и да предостави ползи за всички заинтересовани страни и за пътниците;

8.  призовава за по-големи усилия в рамките на Съвета за одобряване на предложението за регламент относно слотовете, за да се подобри ефективността на летищата и да бъде възможно гладкото функциониране на въздушния транспорт в Европа в контекст, в който се очаква трафикът да се удвои до 2030 г.;

9.  подчертава значението на малките и регионалните летища в Съюза и тяхната значима роля при гарантиране на сближаването на регионите на ЕС; призовава Комисията, заедно с държавите членки, да представи дългосрочен стратегически план на ЕС за разглеждане на предизвикателствата и възможностите пред регионалните летища в ЕС, тъй като регионалното сближаване следва да бъде част от стратегията на ЕС за растеж и работни места;

10.  изтъква, че договарянето на широкообхватни споразумения в областта на въздухоплаването с основните търговски партньори на ЕС би следвало да бъде стратегическа задача и да бъде стартирано или ускорено; настоятелно призовава Комисията да поиска във възможно най-кратки срокове всеобхватни мандати то държавите членки, така че да се гарантират равнопоставени условия за европейските авиокомпании и летища, да се гарантира реципрочност и да се включи ефективна клауза за лоялна конкуренция;

11.  отбелязва, че секторът на въздушния транспорт не е регулиран в световен мащаб, тъй като все още не попада в обхвата на Световната търговска организация; подчертава значението на глобално съгласувани правила в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) с цел намаляване на емисиите от въздухоплаването и въздействието върху климата; отчита, че ИКАО е поела ангажимент за разработване на глобален и основан на пазара механизъм;

12.  призовава Комисията и държавите членки да ускорят прилагането на Единното европейско небе чрез приемането на пакета ЕЕН2+, тъй като съществуващата разпокъсаност на европейското въздушно пространство е сериозна тежест за европейските въздушни превозвачи;

13.  припомня, че е необходимо пакетът от мерки за въздухоплаването да бъде съобразен с настоящото и бъдещото законодателство в областта на правата на пътниците, и настоятелно призовава Съвета да представи своята позиция, тъй като както пътниците, така и въздушните превозвачи силно желаят яснота относно правилата;

14.  изтъква, че Европа разполага с един от най-либерализираните авиационни пазари в света и конкуренцията не бива да отслабва социалните стандарти с цел придобиването на конкурентни предимства;

15.  изразява очакването си, че пакетът от мерки за въздухоплаването ще трябва да предвиди сигурно законодателство, което да бъде пряко свързано с условията на труд в сектора на въздухоплаването, тъй като ЕС трябва да използва пълния набор от налични вътрешни и външни инструменти, за да защити по по-ефективен начин европейската въздухоплавателна промишленост от нелоялните практики;

16.  изисква веригата за безопасност да бъде засилена и хармонизирана чрез привличане и задържане на квалифицирани, добре обучени и ориентирани към бъдещето работници посредством добри условия на труд;

17.  препоръчва ГД „Мобилност и транспорт“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ да работят заедно и пакетът от мерки за въздухоплаването да включи социални разпоредби съгласно обсъжданията на конференцията на високо равнище на тема „Социална програма за транспорт“, организирана от Комисията на 4 юни 2015 г.;

18.  препоръчва да се формулира концепцията за „основно място на стопанска дейност“, така че оперативният лиценз да се предоставя от дадена държава, ако обемът на въздушния транспорт там е значителен, и също така, в контекста на координацията на системите за социална сигурност и трудовото право, да се хармонизира определението за „основна база“ съгласно Регламент (ЕС) № 83/2014 и Регламент (ЕС) № 465/2012; препоръчва освен това съкращаване на преходния период и изясняване на положението на екипажите на въздухоплавателни средства с няколко основни бази;

19.  препоръчва прилагането на Директивата относно работа чрез агенции за временна заетост да бъде преразгледано с цел насърчаване на пряката заетост като стандартен модел и ограничаване на използването на нетипична заетост;

20.  предлага мерки за борба с увеличаването на някои социално проблемни бизнес практики, като например „удобни флагове“, и използването на нетипични форми на заетост, като например фиктивната самостоятелна заетост, схемите „Плати, за да летиш“ (pay-to-fly) и договорите за нулеви часове; призовава за това договорите за нулеви часове да бъдат забранени, тъй като те са с потенциални последици за безопасността; призовава за преразгледано определение за „основно място на стопанска дейност“ на дружествата, което да изисква от авиолиниите да демонстрират значителни авиационни дейности в съответната държава;

21.  призовава за пълно изпълнение на програмата SESAR, която изисква тясно сътрудничество и финансов ангажимент от страна на Комисията, доставчиците на аеронавигационно обслужване, въздушните превозвачи и летищата; поради това призовава за общ системен подход във всички области на въздухоплаването, обхващащ всички етапи на полета, като се започне от земята, със засилена роля на ЕААБ в рамките на свързаната с ЕЕН и SESAR система на ЕААБ за управление на безопасността, сигурността, околната среда и ефективността;

22.  приветства намерението за увеличаване на отговорностите на ЕААБ и следователно очаква, че измененият Регламент (ЕО) № 216/2008 (Основен регламент) ще осигури създаването на всеобхватна система за управление на безопасността и ще възложи на ЕААБ аспектите на безопасността на мерките за сигурност на ЕС и на търговския космически транспорт и дистанционно пилотираните въздухоплавателни средства; призовава Комисията да предостави на ЕААБ статут на единствен авиационен орган в Европа в съответствие с широкия спектър от отговорности, които предстои да му бъдат възложени от законодателя;

23.  призовава Комисията да засили ролята на ЕААБ на международната сцена и да гарантира нейното официално признаване в рамките на ИКАО, за да се осигури единен глас на ЕС, което ще гарантира по-високо равнище на безопасност за гражданите на ЕС в целия свят, като същевременно защити конкурентоспособността и износа на авиационния сектор на ЕС;

24.  призовава Комисията да премахне регулаторните препятствия пред спътниковото наблюдение на въздушното движение, за да се даде възможност за животоспасяващи услуги за гражданите на ЕС, и приканва Международния съюз по далекосъобщения да направи необходимото разпределяне на спектъра, тъй като ИКАО е определила спътника ADS-B като единствената технология, която може да помогне за проследяване на полети и за целите на управлението на въздушното движение извън най-гъсто населените области, където са ограничени другите форми на наземни технологии за наблюдение за управление на въздушното движение; изтъква, че то би могло да помогне на правителствата, доставчиците на аеронавигационно обслужване (ANSP) и авиокомпаниите в Европа и по света да се увеличи ефикасността и капацитетът за управление на въздушното движение, като се намалят емисиите в сектора на въздухоплаването и значително се повиши авиационната безопасност, като в същото време се намалят разходите за инфраструктура и на европейското въздушно пространство се предостави допълнително ниво на наблюдение, което би могло да засили настоящото;

25.  призовава Комисията да предприеме мерки за подобряване на медицинската оценка на пилотите и на процедурите за сигурност, за влизане и излизане през вратите на пилотската кабина, след оценката на риска, представена в доклада на работната група на ЕААБ;

26.  настоява за „сигурност, базираща се на риска“ за пътническия и товарния транспорт, вместо мерки за реагиране, за справедлив и балансиран подход към чувствителния въпрос за безопасността на въздухоплаването, с цел да се отговори на нуждите и очакванията на държавите членки, от една страна, и да се избегнат неприятни преживявания за пътниците по летищата, от друга, и призовава за укрепване на услугите по сигурността на авиацията (AVSEC) и на консултативната група на заинтересованите лица за сигурността на авиацията (SAGAS) с цел разработване на мерки за сигурност; поради това настоятелно призовава Комисията да предприеме проучване на осъществимостта на въвеждането на система за предварителна проверка в Европа, равностойна на тази, която се използва в Съединените щати;

27.  призовава бюджетните органи да поддържат конкурентоспособен бюджет за ЕААБ, който взема предвид тези нови отговорности, за да бъдат предоставяни гъвкави и ефективни инструменти на разположение на дружествата за въздушен транспорт от ЕС, така че да могат да бъдат конкурентни на световно равнище; в допълнение към това призовава държавите членки и Комисията да увеличат публичната финансова подкрепа за авиационната сигурност - нещо, което представлява нормата в други части на света, включително в Съединените щати – така че да се даде възможност на европейските летища да подобрят конкурентната си позиция посредством намаляване на летищните си такси;

28.  призовава Комисията да разгледа всички горепосочени въпроси в законодателния пакет от мерки за въздухоплаването, който тя следва да представи до края на 2015 г.;

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.