Postup : 2015/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1152/2015

Předložené texty :

B8-1152/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0394

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 84k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1146/2015
4. 11. 2015
PE570.966v01-00
 
B8-1152/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))


Ismail Ertug za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP))  
B8–1152/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že s ekonomikou letecké dopravy v Evropě v roce 2012 přímo souviselo 2,6 milionu pracovních míst a k HDP EU přispělo více než 2,4 %;

B.  vzhledem k tomu, že evropské letecké společnosti zrušily a naplánovaly zrušení více než 20 000 pracovních míst;

C.  vzhledem k tomu, že letecké společnosti EU čelí mnoha konkurenčním výzvám na vnitřních i vnějších trzích;

D.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy přijaly různé právní a finanční předpisy, které mají dopad na evropské odvětví letecké dopravy;

E.  vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu přijmout do konce roku 2015 letecký balíček, v němž se pokusí identifikovat výzvy, jimž odvětví letecké dopravy EU čelí;

1.  domnívá se, že letecký balíček by měl poskytnout tolik potřebnou podporu pro udržitelnější evropské odvětví letecké dopravy, měl by zlepšit konkurenceschopnost tohoto odvětví, posílit evropské letecké společnosti, letiště a letecký průmysl, zajistit rovné podmínky na světovém trhu a stanovit dlouhodobou strategii pro evropské odvětví letecké dopravy;

2.  vyzývá Komisi, aby při přípravě leteckého balíčku zohlednila a zahrnula do něj první čtení Evropského parlamentu o jednotném evropském nebi 2+ (SES2 +) a Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA) (T7-0220/2014 a T7-0151/2014);

3.  zdůrazňuje, že letecký průmysl je významným přispěvatelem k růstu a zaměstnanosti v EU a úzce souvisí s konkurenceschopností v odvětví letecké dopravy EU (např pozitivní saldo vývozu, čistější technologie pro evropská letadla, zavedení programu SESAR, jednotné evropské nebe SES, dvoustranné dohody o bezpečnosti letectví, řetězec údržby), vytváří obrat ve výši přibližně 100 miliard EUR ročně a poskytuje asi 500 000 přímých pracovních míst; žádá proto, aby proaktivní politiky podporovaly a rozvíjely letecký průmysl;

4.  zdůrazňuje skutečnost, že nezbytným předpokladem pro konkurenceschopné evropské odvětví letecké dopravy jsou inovace; doporučuje proto, aby Komise vzala v úvahu a podporovala inovace v oblasti řízení letového provozu (automatizované řízení leteckého provozu, volné trasy), dálkově řízených letadlových systémů, alternativních paliv, konstrukce letadel a motorů (vyšší účinnost, menší hluk), bezpečnosti letišť (bezdotyková řešení, jednorázová kontrola), digitalizace a multimodální řešení (počítačově zajišťované odbavovací služby); dále doporučuje, aby podporovala globální řešení v oblasti životního prostředí, jako je celosvětové tržní opatření ke snížení emisí CO2 z mezinárodní letecké dopravy, a také podporovala regionální programy (například systém obchodování s emisemi v letectví) za účelem jejich sloučení do globálního systému, ekologizace letišť (ekologické pojíždění) a nové obchodní modely (jako jsou nová distribuční pravidla pro prodej letecké dopravy NDC organizace IATA, zaručení spojení při cestách s více společnostmi, nebo integrovaný prodej letenek);

5.  zdůrazňuje ztrátu konkurenceschopnosti leteckých společností a letišť v EU oproti dotovaným dopravcům a letištím ve třetích zemích; požaduje v této souvislosti proaktivní politiku, jež zajistí rovné podmínky z hlediska vlastnictví, a důrazně vybízí členské státy, aby zlepšily svou vnitrostátní infrastrukturu, aby tak jejich letecké společnosti mohly soutěžit za příznivějších podmínek;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že se nařízení (ES) č 868/2004 o ochraně před nekalými cenovými praktikami v odvětví letecké dopravy ukázalo jako nedostatečné a neefektivní z hlediska rozsahu; žádá Komisi, aby nejpozději do listopadu 2015 zveřejnila analýzu příčin jeho neprovedení; vyzývá Komisi, aby provedla revizi nařízení (ES) č 868/2004 v zájmu zajištění spravedlivé hospodářské soutěže ve vnějších vztazích EU v oblasti letectví a posílení konkurenčního postavení odvětví letecké dopravy EU, účinnějšího předcházení nekalé soutěže, zajištění reciprocity a odstranění nekalých praktik včetně dotací a státní podpory poskytované leteckým společnostem z některých třetích zemí, které narušují trh; zdůrazňuje, že cílem by mělo být zlepšení politické strategie na evropské úrovni, aby se tento rozpor rychle vyřešil, a to zejména díky transparentnímu ustanovení o „spravedlivé hospodářské soutěži“;

7.  konstatuje, že evropská letiště čelí významným konkurenčním tlakům – jak ze strany leteckých společností, tak konkurenčních letišť; naléhá proto na Komisi, aby vzala tento vývoj v úvahu při provádění směrnice o letištních poplatcích a zajistila výhody všem zúčastněným stranám a cestujícím;

8.  vyzývá Radu k většímu úsilí o schválení návrhu nařízení o letištních časech, aby se zlepšila výkonnost letišť a umožnilo se hladké fungování letecké dopravy v Evropě, neboť se očekává, že se do roku 2030 tato doprava zdvojnásobí;

9.  zdůrazňuje význam malých a regionálních letišť v rámci Evropské unie a jejich významnou úlohu při zajišťování soudržnosti mezi regiony EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy předložila dlouhodobý strategický plán EU pro řešení výzev a příležitostí pro regionální letiště v EU, neboť regionální soudržnost by měla být součástí strategie EU pro růst a zaměstnanost;

10.  zdůrazňuje, že jednání o komplexní dohodě v oblasti letectví s hlavními obchodními partnery EU by mělo být strategickým cílem, a že takové jednání by se mělo zahájit nebo urychlit; vyzývá Komisi, aby usilovala o co nejrychlejší získání ucelených mandátů od členských států s cílem zajistit rovné podmínky pro evropské letecké společnosti i letiště, zajistit reciprocitu a zahrnout efektivní ustanovení o spravedlivé hospodářské soutěži;

11.  konstatuje, že odvětví letecké dopravy není upraveno v celosvětovém měřítku, protože není předmětem Světové obchodní organizace (WTO); zdůrazňuje význam globálně dohodnutých pravidel v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), jejichž cílem je snížit emise z letecké dopravy a dopad na klima; uznává, že organizace ICAO je odhodlána rozvíjet globální tržní mechanismus;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění jednotného evropského nebe prostřednictvím přijetí balíčku SES2 +, neboť stávající roztříštěnost evropského vzdušného prostoru představuje pro evropské letecké dopravce největší zátěž;

13.  připomíná, že je nutné, aby byl letecký balíček v souladu se stávajícími i budoucími právními předpisy o právech cestujících, a naléhavě vyzývá Radu, aby předložila své stanovisko, neboť jak cestující, tak letečtí dopravci vyžadují jasná pravidla;

14.  zdůrazňuje, že Evropa má jeden z nejvíce liberalizovaných leteckých trhů na světě a že hospodářská soutěž by neměla oslabovat sociální standardy za účelem získání konkurenčních výhod;

15.  očekává, že letecký balíček bude muset poskytnout bezpečné právní předpisy, které budou přímo souviset s pracovními podmínkami v odvětví letecké dopravy, neboť EU musí využívat celou řadu vnitřních a vnějších nástrojů dostupných k účinnější ochraně evropského odvětví letecké dopravy před nekalými praktikami;

16.  žádá, aby posílení a harmonizace bezpečnostního řetězce probíhalo pomocí získávání a udržení kvalifikovaných, odborně vyškolených pracovníků, kterým budou zajištěny dobré pracovní podmínky;

17.  doporučuje, aby GŘ MOVE a GŘ EMPL spolupracovaly a aby letecký balíček obsahoval sociální ustanovení, o nichž se diskutovalo na konferenci na vysoké úrovni nazvané„Sociální agenda pro dopravu“, kterou Komise uspořádala dne 4. června 2015;

18.  doporučuje zavést jasnou definici pojmu „hlavní místo obchodní činnosti“, aby provozní licence vydával stát, pokud objem letecké dopravy v daném státě dosahuje značného rozsahu, a také v souvislosti s koordinací systémů sociálního zabezpečení a pracovního práva sladění definice „mateřského letiště“ dle nařízení (EU) č 83/2014 a nařízení (EU) č 465/2012; doporučuje rovněž zkrácení přechodného období a vyjasnění situace posádek, které mají více mateřských letišť;

19.  doporučuje, aby byl proveden přezkum uplatňování směrnice o agenturním zaměstnávání s cílem podpořit přímý zaměstnanecký vztah jako standardní model a omezit využívání atypického zaměstnávání;

20.  navrhuje přijmout opatření k boji proti nárůstu sociálně problematických obchodních praktik, jako jsou lety „výhodné vlajky“ a využívání atypických forem zaměstnávání, jako je předstíraná samostatně výdělečná činnost, systémy „zaplať a leť“ (pay-to-fly) a pracovní smlouvy s nulovou pracovní dobou; domnívá se, že tyto postupy by měly být zakázány, protože mají potenciální bezpečnostní důsledky; vyzývá k revizi definice „hlavního místa obchodní činnosti“ společnosti, podle níž by letecké společnosti měly prokázat, že v zemi vyvíjejí zásadní činnost v oblasti letectví;

21.  vyzývá k plnému provádění programu SESAR, který vyžaduje úzkou spolupráci mezi Komisí, poskytovateli letových navigačních služeb, leteckými dopravci a letišti a jejich finanční závazky; vyzývá proto k celkovému systémovému přístupu ve všech oblastech letectví pokrývající všechny fáze letu již od letištní plochy, se silnější úlohou agentury EASA v rámci prostředí SES-SESAR systému EU-EASA, kterým se řídí bezpečnost, zabezpečení, životní prostředí a výkonnost;

22.  vítá záměr zvýšit odpovědnost EASA, a proto očekává, že pozměněné základní nařízení (216/2008) zajistí vytvoření komplexního systému řízení bezpečnosti a pověří agenturu EASA bezpečnostními hledisky bezpečnostních opatření EU a komerční kosmické dopravy a dálkově pilotovaných letadel; vyzývá Komisi, aby agentuře EASA přiznala postavení jediného orgánu pro otázky letectví v Evropě, v souladu s širokou škálou povinností, které jí legislativní orgán zajistí;

23.  vyzývá Komisi, aby posílila úlohu EASA na mezinárodní scéně a zajistila její oficiální uznání v rámci ICAO, s cílem vytvořit jednotný postoj EU, který zajistí vyšší úroveň bezpečnosti pro občany EU na celém světě a současně zachová konkurenceschopnost a vývoz odvětví letectví EU;

24.  vyzývá Komisi, aby zrušila regulační překážky bránící satelitnímu sledování letového provozu a umožnila tak život zachraňující služby pro občany EU, a žádá Mezinárodní telekomunikační unii, aby zajistila přidělení potřebného spektra, neboť ICAO určila satelitní ADS-B technologii jako technologii, která může pomoci při sledování letů, a to i pro účely řízení letového provozu mimo nejhustěji osídlené oblasti, v nichž jsou jiné formy technologií pozemního řízení letového provozu omezené; zdůrazňuje, že by to mohlo pomoci vládám, poskytovatelům letových navigačních služeb a leteckým společnostem v Evropě a na celém světě zvýšit účinnost a kapacitu řízení letového provozu, snížit tak emise z letecké dopravy a výrazně zvýšit bezpečnost letectví, to vše při současném snížení nákladů na infrastrukturu a zajištění evropského vzdušného prostoru s další úrovní dohledu, která by mohla rozšířit úroveň stávající;

25.  vyzývá Komisi, aby přijala opatření s cílem zlepšit posuzování zdravotnío stavu pilotů a zabezpečení vstupních a výstupních postupů týkajících se dveří kokpitu, po posouzení rizik ve zprávě pracovní skupiny agentury EASA;

26.  trvá na zásadě „bezpečnosti na základě míry rizik“ u osobní a nákladní dopravy namísto opatření přijímaných v rámci reakce, na spravedlivém a vyváženém přístupu k citlivé otázce bezpečnosti letectví s cílem uspokojit potřeby a očekávání členských států na jedné straně a vyhnout neadekvátním zážitkům cestujících na letištích na straně druhé, a na posílení Výboru pro bezpečnost letectví (AVSEC) a systému Poradní skupiny zúčastněných subjektů pro bezpečnost letectví (SAGAS) pro tvorbu bezpečnostních opatření; vyzývá proto Komisi, aby provedla studii proveditelnosti zavedení systému předběžných kontrol v Evropě, který by byl ekvivalentní sytému používanému v USA;

27.  vyzývá rozpočtové orgány pro udržení konkurenceschopného rozpočtu agentury EASA, který vezme v úvahu tyto nové úkoly, aby měly letecké dopravní společnosti v EU k dispozici flexibilní a účinné nástroje a dokázaly uspět v celosvětové hospodářské soutěži; kromě toho žádá členské státy a Komisi, aby zvýšily veřejnou finanční podporu pro bezpečnost letectví – což je zcela běžné v ostatních regionech světa včetně Spojených států – s cílem umožnit evropským letištím snížit letištní poplatky, a tím posílit své konkurenční postavení;

28.  vyzývá Komisi, aby se ve svém leteckém legislativním balíčku, který má být vydán do konce roku 2015, zabývala všemi výše uvedenými otázkami;

29.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí