Forslag til beslutning - B8-1152/2015Forslag til beslutning
B8-1152/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om den fremtidige luftfartspakke

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ismail Ertug for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1146/2015

Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1152/2015
Indgivne tekster :
B8-1152/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑1152/2015

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige luftfartspakke

(2015/2933(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at luftfartssektorens økonomi i Europa i 2012 direkte understøttede 2,6 millioner arbejdspladser og bidrog med mere end 2,4 % til EU's BNP;

B.  der henviser til, at europæiske luftfartsselskaber siden 2012 har gennemført og planlagt nedskæringer af mere end 20 000 arbejdspladser;

C.  der henviser til, at luftfartsselskaber i EU står over for mange konkurrencemæssige udfordringer på både interne og eksterne markeder;

D.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har vedtaget adskillige retlige og finansielle bestemmelser, der har indvirkning på den europæiske luftfartssektor;

E.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en luftfartspakke inden udgangen af 2015, som har til formål at identificere de udfordringer, som EU's luftfartssektor står over for;

1.  mener, at luftfartspakken bør sætte et hårdt tiltrængt skub i en mere bæredygtig europæisk luftfartsindustri, forbedre sektorens konkurrenceevne, styrke de europæiske luftfartsselskaber, lufthavne og luftfartsindustrien, sikre lige vilkår på det globale marked og fastlægge en langsigtet strategi for Europas luftfartssektor;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til og medtage Europa-Parlamentets førstebehandlinger om det fælles europæiske luftrum 2+ (SES 2 +) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (T7-0220/2014 og T7-0151/2014), når den udarbejder luftfartspakken;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU's luftfartssektor (f.eks. positiv eksportbalance, renere teknologier for europæiske fly, implementeringen af SESAR, SES, bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler, vedligeholdelseskæden), genererer en omsætning på omkring 100 mia. EUR om året og opretholder ca. 500 000 direkte arbejdspladser; efterlyser derfor proaktive politikker for at støtte og udvikle luftfartsindustrien;

4.  understreger, at innovation er en forudsætning for en konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri; anbefaler derfor, at Kommissionen tager hensyn til og støtter innovation inden for lufttrafikstyring (automatiseret flyvekontrol (ATC), direkte ruteføring), RPAS’er (fjernstyrede flysystemer), alternative brændstofløsninger, fly- og motordesign (større effektivitet, mindre støj), sikkerhed i lufthavne (løsninger uden berøring, "one-stop security") digitalisering og multimodale løsninger (elektroniske groundhandlingtjenester); anbefaler endvidere, at den støtter globale miljøløsninger, såsom en global markedsbaseret foranstaltning til at begrænse CO2-emissionerne fra international luftfart og også støtter de regionale ordninger (såsom emissionshandelssystemet ETS inden for luftfart) med det formål at samle dem i en global ordning, mere miljøvenlige lufthavne (grønne afgifter) og nye forretningsmodeller (som f.eks. IATA’s "New Distribution Capability" (NDC), self-connection eller integrerede billetsystemer);

5.  påpeger tabet af konkurrenceevne for EU's luftfartsselskaber og lufthavne i forhold til tredjelandes støttemodtagende luftfartsselskaber og lufthavne; ønsker i denne forbindelse en proaktiv politik for at sikre lige vilkår for ejerskab, og tilskynder kraftigt medlemsstaterne til at forbedre deres nationale infrastruktur for at gøre det muligt for deres luftfartsselskaber at konkurrere på gunstigere vilkår;

6.  beklager, at forordning (EF) nr. 868/2004 om beskyttelse mod illoyal priskonkurrence inden for lufttransport har vist sig at være utilstrækkelig og ineffektiv i forhold til sit anvendelsesområde; anmoder Kommissionen om senest inden udgangen af november 2015 at foretage en analyse af årsagerne til den manglende gennemførelse; opfordrer Kommissionen til at revidere forordning (EF) nr. 868/2004 med henblik på at sikre fair konkurrence i EU's eksterne luftfartsforbindelser og styrke EU's luftfartsindustris konkurrencedygtige position, forhindre illoyal konkurrence mere effektivt, sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis, herunder subsidier og statsstøtte, der ydes til luftfartsselskaber fra visse tredjelande, og som forvrider markedet; understreger, at formålet bør være at forbedre den politiske strategi på europæisk plan for at løse denne konflikt, hovedsagelig baseret på anvendelsen af en gennemsigtig og klausul om "loyal konkurrence";

7.  bemærker, at europæiske lufthavne står over for et betydeligt konkurrencepres – fra både luftfartsselskaber og konkurrerende lufthavne; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at tage disse forhold i betragtning ved gennemførelse af direktivet om lufthavnsafgifter og til at tilbyde fordele til alle interessehavere og passagerer;

8.  opfordrer til en større indsats i Rådet for at godkende forslaget til forordningen om slots for at forbedre lufthavnenes ydeevne og give mulighed for en velfungerende lufttransport i Europa, idet det forventes, at lufttrafikken ville blive fordoblet inden 2030;

9.  understreger vigtigheden af små og regionale lufthavne inden for Unionen og deres væsentlige rolle med hensyn til at sikre samhørigheden mellem EU's regioner; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forelægge en langsigtet strategisk EU-plan for at tage fat på udfordringerne og mulighederne for de regionale lufthavne i EU, eftersom regional samhørighed bør indgå i EU's vækst- og beskæftigelsesstrategi;

10.  understreger, at forhandlingen om omfattende luftfartsaftaler med EU's vigtigste handelspartnere bør være et strategisk mål, og at sådanne forhandlinger bør indledes eller fremskyndes; opfordrer indtrængende Kommissionen til at snarest muligt at indhente mandater fra medlemsstaterne med henblik på at sikre lige vilkår for europæiske luftfartsselskaber og lufthavne, sikre gensidigheden og medtage en effektiv klausul om fair konkurrence;

11.  bemærker, at sektoren for lufttransport ikke er reguleret på verdensplan, da den endnu ikke er omfattet af WTO; understreger betydningen af internationalt vedtagne regler inden for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) for at reducere luftfartens emissioner og virkningerne for klimaet; anerkender, at ICAO har forpligtet sig til at udvikle en global markedsbaseret mekanisme;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum gennem vedtagelsen af SES2+-pakken, da den nuværende opsplitning af det europæiske luftrum er en stor belastning for de europæiske luftfartsselskaber;

13.  minder om, at luftfartspakken skal være i overensstemmelse med den nuværende og fremtidige lovgivning om passagerrettigheder, og opfordrer indtrængende Rådet til at forelægge sin holdning, idet både passagerer og luftfartsselskaber længe har ønsket klarhed om reglerne;

14.  understreger, at Europa har et af de mest liberaliserede luftfartsmarkeder i verden, og at konkurrence ikke bør svække de sociale standarder for at vinde konkurrencefordele;

15.  forventer, at lufthavnspakken skal indføre en sikker lovgivning, der er direkte knyttet til arbejdsbetingelserne i luftfartssektoren, eftersom EU er nødt til at gøre brug af hele viften af interne og eksterne redskaber, der er til rådighed, for at forsvare den europæiske luftfartsindustri mere effektivt imod urimelig praksis;

16.  anmoder om en styrkelse og harmonisering af sikkerhedskæden ved at tiltrække og fastholde en velkvalificeret, veluddannet og fremsynet arbejdsstyrke gennem gode arbejdsvilkår;

17.  anbefaler, at GD MOVE og GD EMPL arbejder sammen, og at luftfartspakken omfatter sociale bestemmelser, som blev drøftet på konferencen på højt plan med titlen "en social dagsorden for transport", der blev afholdt den 4. juni 2015 af Kommissionen;

18.  anbefaler at definere begrebet "hovedforretningssted", således at en driftslicens udstedes af en stat, hvis omfanget af lufttransport i denne er omfattende, og også i forbindelse med koordineringen af de sociale sikringsordninger og arbejdsmarkedslovgivninger, tilpasningen af definitionen af "hjemmebase" i henhold til forordning (EU) nr. 83/2014 og forordning (EU) nr. 465/2012; anbefaler også at afkorte den overgangsperiode og at skabe klarhed over situationen for flybesætninger, som har flere hjemmebaser;

19.  anbefaler, at anvendelsen af direktivet om vikaransattes arbejdsforhold revideres for at fremme direkte beskæftigelse som standardmodel og begrænse brugen af atypisk beskæftigelse;

20.  foreslår foranstaltninger til at bekæmpe stigningen i socialt problematiske former for forretningspraksis som f.eks. "bekvemmelighedsflag" og i anvendelsen af atypiske former for beskæftigelse såsom proformaselvstændige, pay-to-fly-ordninger og ansættelser uden et fast timetal; mener, at disse bør forbydes, da de har potentielle sikkerhedsmæssige konsekvenser; efterlyser en revideret definition af et selskabs hovedsæde med krav om, at et flyselskab skal kunne påvise væsentlige luftfartsaktiviteter i et land;

21.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af SESAR-programmet, der kræver et tæt samarbejde med og en finansiel forpligtelse fra Kommissionen, luftfartstjenesteleverandører, luftfartsselskaber og lufthavne; opfordrer derfor til en samlet systemtilgang inden for alle luftfartsområder vedrørende alle faser af en flyvning, som starter på jorden, med en større rolle for EASA i SES-SESAR-miljøet med et EU-EASA-system for sikkerhed, miljø og resultater;

22.  glæder sig over planerne om at øge EASA's ansvar og forventer derfor, at den ændrede grundforordning (2016/2008) sikrer etableringen af et omfattende sikkerhedsstyringssystem og overdrager EASA de sikkerhedsmæssige aspekter af EU's sikkerhedsforanstaltninger og kommercielle rumfart og fjernstyrede flysystemer; opfordrer Kommissionen til at give EASA status som fælles luftfartsmyndighed i Europa i overensstemmelse med de mange forskellige ansvarsområder, som skal tildeles af lovgiveren;

23.  opfordrer Kommissionen til at styrke EASA's rolle på den internationale scene og til at sikre dets officielle anerkendelse inden for ICAO med henblik på at fastlægge en fælles EU-holdning, der skal sikre et højere sikkerhedsniveau for EU's borgere på verdensplan, samtidig med at EU's luftfartsindustris konkurrenceevne og eksport sikres;

24.  opfordrer Kommissionen til at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for satellitbaseret flyvekontrol med henblik på at muliggøre livsvigtige tjenester for EU-borgere og opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion til at foretage den nødvendige frekvenstildeling, idet ICAO har identificeret satellitbaserede ADS-B som den eneste teknologi, der kan bidrage til flysporing, også til lufttrafikstyring (ATM) uden for de tættest befolkede områder, hvor andre former for landbaserede ATM-overvågningsteknologier er begrænsede; understreger, at det kunne hjælpe regeringer, luftfartstjenesteleverandører og luftfartsselskaber i Europa og resten af verden med at øge lufttrafikstyringens effektivitet og kapacitet og dermed reducere luftfartens emissioner og væsentligt øge luftfartssikkerheden, samtidig med at det mindsker infrastrukturomkostningerne og forsyner det europæiske luftrum med et yderligere kontrolniveau, der kan supplere det nuværende niveau;

25.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre helbredskontrollen af piloter og sikkerhedsprocedurer, indgangs- og udgangsprocedurer i forbindelse med cockpitdøre, idet man følger risikovurderingen i rapporten fra EASA's Task Force;

26.  insisterer på "risikobaseret sikkerhed" for passager- og godstransport i stedet for reaktionsbaserede foranstaltninger på grundlag af en retfærdig og afbalanceret tilgang i forhold til det følsomme spørgsmål om luftfartssikkerhed for på den ene side at imødekomme behovene og forventningerne hos medlemsstaterne og på den anden side at undgå utilfredsstillende erfaringer for passagerer i lufthavne og ved en styrkelse af systemet, der er etableret af udvalget for luftfartssikkerhed (AVSEC) og ekspertgruppen vedrørende luftfartssikkerhed (SAGAS), til udarbejdelse af sikkerhedsforanstaltninger; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foretage en feasibilityundersøgelse af gennemførelsen af et system til forudgående kontrol i Europa svarende til det, der anvendes i USA;

27.  opfordrer budgetmyndighederne til at opretholde et konkurrencedygtigt budget for EASA, der tager højde for disse nye ansvarsområder, for at have fleksible og effektive værktøjer til rådighed, således at EU's luftfartsselskaber kan konkurrere på verdensplan; opfordrer endvidere medlemsstaterne og Kommissionen til at øge den offentlige finansielle støtte til luftfartssikkerhed – hvilket er normen i andre dele af verden, herunder USA – for at gøre det muligt for europæiske lufthavne at styrke deres konkurrenceposition ved at sænke deres lufthavnsgebyrer;

28.  opfordrer Kommissionen til at rette op på alle ovennævnte spørgsmål i sin lovgivningsmæssige luftfartspakke, der skal gennemføres inden udgangen af 2015;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.