Πρόταση ψηφίσματος - B8-1152/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1152/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ismail Ertug εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1146/2015

Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1152/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1152/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1152/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μελλοντική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές

(2015/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη υποστήριξε άμεσα 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνέβαλε στο ΑΕγχΠ της Ένωσης με ποσοστό μεγαλύτερο από 2,4%·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν και προγραμμάτισαν να περικόψουν πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλές ανταγωνιστικές προκλήσεις, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επιβάλει θεσπίσει ποικίλες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να παράσχει την τόσο αναγκαία ώθηση για έναν πιο βιώσιμο κλάδο αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τους αερολιμένες και την αεροναυτική βιομηχανία,·να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και να εξαγγείλει μια μακρόπνοη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να λάβει υπόψη και να περιλάβει σε αυτήν τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ (SES2+) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας,(EASA) (T7-0220/2014 και T7-0151/2014)·

3.  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (π.χ. θετικό ισοζύγιο εξαγωγών, καθαρότερες τεχνολογίες για ευρωπαϊκά αεροσκάφη, εγκατάσταση του SESAR, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, διμερείς συμφωνίες ασφάλειας πτήσεων, αλυσίδα συντήρησης) παράγοντας κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος και συντηρώντας περίπου 500 000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί συνεπώς να εκπονηθούν προορατικές πολιτικές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αεροναυτικής βιομηχανίας·

4.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών· συνιστά, επομένως, στην Επιτροπή να λάβει υπόψη και να στηρίξει την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος ATC, ελεύθερη δρομολόγηση), τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, σχεδιασμός αεροσκαφών και κινητήρων (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), ασφάλεια των αεροδρομίων (touchless λύσεις, ενιαία ασφάλεια (one stop security)) ψηφιοποίηση και πολυτροπικές λύσεις (παροχή υπηρεσιών εδάφους μέσω υπολογιστή)· συνιστά ακόμη στην Επιτροπή να στηρίξει παγκόσμιες περιβαλλοντικές λύσεις, όπως ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή αεροπορία, και να στηρίξει επίσης τα περιφερειακά συστήματα (όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών από αεροπορικές μεταφορές) με στόχο τη συγχώνευσή τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα, την οικολογική λειτουργία των αερολιμένων (πράσινη τροχοδρόμηση) και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (όπως New Distribution Capability (νέα ικανότητα κατανομής) της IATA, υπηρεσίες self-connection ή ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων)·

5.  υπογραμμίζει την απώλεια ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων της ΕΕ σε σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τρίτων χωρών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια προορατική πολιτική για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την κυριότητα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εθνικές υποδομές τους με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες τους να ανταγωνίζονται με ευνοϊκότερους όρους·

6.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 σχετικά με την προστασία από αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και αναποτελεσματικός όσον αφορά την εμβέλεια· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των αιτίων της μη εφαρμογής το αργότερο έως τον Νοέμβριο 2015· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά· τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιωθεί η πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λυθεί γρήγορα αυτή η αντιπαράθεση, με βάση κυρίως την εφαρμογή μιας διαφανούς ρήτρας «θεμιτού ανταγωνισμού»·

7.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστικούς αερολιμένες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη και να παράσχει οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τους επιβάτες·

8.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου για να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού για τις χρονοθυρίδες προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των αερολιμένων και να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρόβλεψης για διπλασιασμό της κυκλοφορίας έως το 2030·

9.  τονίζει τη σημασία των μικρών και περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ένωσης και τον σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για την εξέταση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων των περιφερειακών αερολιμένων εντός της ΕΕ, καθώς η περιφερειακή συνοχή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

10.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο και ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν ή να επιταχυνθούν τέτοιες διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της αναθέσουν συνολικές εντολές το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες, να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα και να περιλάβει ουσιαστική ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού·

11.  σημειώνει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν διέπεται από ρυθμιστικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς δεν αποτελεί θέμα του ΠΟΕ· τονίζει τη σπουδαιότητα παγκοσμίως αποδεκτών κανονισμών στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές και ο αντίκτυπος στο κλίμα· αναγνωρίζει ότι η ΔΟΠΑ έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+, καθώς ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες·

13.  υπενθυμίζει ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, και παροτρύνει το Συμβούλιο να υποβάλει τη θέση του, καθώς τόσο οι επιβάτες όσο και οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμούν σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες·

14.  τονίζει ότι η Ευρώπη έχει μία από τις πιο ελευθερωμένες αγορές αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο και ότι ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τα κοινωνικά πρότυπα προκειμένου να αποκτηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα·

15.  αναμένει ότι στη δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να προβλέπεται ασφαλής νομοθεσία που θα συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, καθώς η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων για να προφυλάσσει τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο πιο αποτελεσματικά από τις αθέμιτες πρακτικές·

16.  ζητεί η ενίσχυση και η εναρμόνιση της αλυσίδας ασφαλείας να επιτευχθεί με την προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένου, ιδιαίτερα καταρτισμένου και προσανατολισμένου στο μέλλον εργατικού δυναμικού μέσω της παροχής καλών συνθηκών εργασίας·

17.  συνιστά στην ΓΔ MOVE και στην ΓΔ EMPL να εργάζονται από κοινού και η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις, όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα «μια κοινωνική ατζέντα για τις μεταφορές», η οποία διοργανώθηκε στις 4 Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή·

18.  συνιστά να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια του «κύριου τόπου επιχείρησης», έτσι ώστε η άδεια λειτουργίας να χορηγείται από ένα κράτος εάν ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στο κράτος αυτό είναι σημαντικός και επίσης, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της «έδρας βάσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012· συνιστά επίσης να συντομευθεί η μεταβατική περίοδος και να διευκρινιστεί η κατάσταση των πληρωμάτων αεροσκαφών που έχουν πολλαπλές έδρες βάσης·

19.  συνιστά να αναθεωρηθεί η εφαρμογή της οδηγίας για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να προαχθεί η άμεση απασχόληση ως σύνηθες μοντέλο και να περιορισθεί η χρήση άτυπης απασχόλησης·

20.  προτείνει μέτρα για την καταπολέμηση της αύξησης των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως οι «σημαίες ευκαιρίας», και της χρήσης άτυπων μορφών απασχόλησης, όπως η ψευδής αυτοαπασχόληση, τα καθεστώτα pay-to-fly και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας· θεωρεί ότι οι μορφές αυτές θα πρέπει να απαγορευθούν, καθώς έχουν δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια· ζητεί αναθεωρημένο ορισμό του «κύριου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» μιας εταιρείας, που να απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν σημαντικές αεροπορικές δραστηριότητες σε μια χώρα·

21.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος SESAR το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία, αλλά και οικονομική δέσμευση, μεταξύ της Επιτροπής, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική προσέγγιση του συστήματος σε όλους τους τομείς της αεροπορίας που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της πτήσης ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εδάφους, με ενδυνάμωση του ρόλου του EASA εντός του περιβάλλοντος SES-SESAR ενός συστήματος ΕΕ-EASA που διέπει την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον και τις επιδόσεις·

22.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του EASA και ως εκ τούτου αναμένει ότι ο τροποποιημένος βασικός κανονισμός (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008) θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και θα αναθέσει στον EASA τις πτυχές της ασφάλειας των μέτρων προστασίας της ΕΕ και των εμπορικών διαστημικών μεταφορών και των τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στον EASA το καθεστώς της ενιαίας αρχής αεροπορίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που πρόκειται να ανατεθούν από τον νομοθέτη·

23.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο του EASA στη διεθνή σκηνή και να εξασφαλίσει την επίσημη αναγνώρισή του εντός του ΔΟΠΑ, προκειμένου να καθιερωθεί ομόφωνη στάση της ΕΕ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ ανά τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο δορυφορικό σύστημα επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας για να επιτραπούν, υπέρ των πολιτών της ΕΕ, υπηρεσίες που θα σώζουν ζωές, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών να προβεί στην αναγκαία κατανομή ραδιοφάσματος, καθόσον ο ΔΟΠΑ έχει προσδιορίσει τη δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – εκπομπή (ADS-B) ως την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την ιχνηλάτηση πτήσεων, και για τους σκοπούς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), έξω από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άλλες μορφές επίγειων τεχνολογιών επιτήρησης ATM είναι περιορισμένες· τονίζει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τις αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, και να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της αεροπορίας, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της υποδομής και παρέχοντας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο άλλη μια στιβάδα επιτήρησης που θα μπορούσε να αυξήσει τη σημερινή·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ιατρικής αξιολόγησης των χειριστών και της ασφάλειας, των διαδικασιών εισόδου και εξόδου σε σχέση με τις πόρτες του θαλάμου διακυβέρνησης, σε συνέχεια της αξιολόγησης κινδύνου που περιέχεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας·της EASA·

26.  επιμένει στην βάσει ανάλυσης κινδύνου προστασία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών αντί της κατά περίσταση λήψης μέτρων, στην υιοθέτηση δίκαιης και ισορροπημένης προσέγγισης στο λεπτό θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας με σκοπό να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των κρατών μελών αφενός, και να αποφεύγεται δυσάρεστη εμπειρία των επιβατών στους αερολιμένες αφετέρου, και στην ενίσχυση της υπηρεσίας ασφάλειας των αερομεταφορών (AVSEC) και της συμβουλευτικής ομάδας ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας (SAGAS) για τη δημιουργία μέτρων ασφάλειας· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή συστήματος προελέγχου στην Ευρώπη που να ισοδυναμεί με αυτό που γίνεται επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες·

27.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τον EASA που θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις νέες αρμοδιότητες, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο· επιπλέον, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την ασφάλεια της αεροπορίας – πράγμα που αποτελεί τον κανόνα σε άλλες περιοχές του κόσμου, μεταξύ άλλων και στις Ηνωμένες Πολιτείες – για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες να προωθήσουν την ανταγωνιστική θέση τους μειώνοντας τα αερολιμενικά τέλη·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα στη νομοθετική δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές που θα υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.