Procedūra : 2015/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1152/2015

Pateikti tekstai :

B8-1152/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0394

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 85k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1146/2015
4.11.2015
PE570.966v01-00
 
B8-1152/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP))


Ismail Ertug S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimo aviacijos srities dokumentų rinkinio (2015/2933(RSP))  
B8-1152/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2012 m. ES oro transporto sektoriuje buvo 2,6 mln. darbo vietų ir jo indėlis į ES BVP buvo daugiau kaip 2,4 proc.;

B.  kadangi nuo 2012 m. Europos oro transporto bendrovės sumažino ir planuoja sumažinti darbo vietų skaičių daugiau kaip 20 000;

C.  kadangi ES oro transporto bendrovės vidaus ir išorės rinkose susiduria su daugybe konkurencijos iššūkių;

D.  kadangi ES ir jos valstybės narės yra priėmusios įvairių teisės aktų ir finansinių taisyklių, kurios daro poveikį Europos aviacijos sektoriui;

E.  kadangi Komisija ketina iki 2015 m. pateikti aviacijos srities dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama nustatyti iššūkius, su kuriais susiduria ES aviacijos sektorius;

1.  mano, kad aviacijos srities dokumentų rinkinys turėtų paskatinti labai reikalingą tvaresnės Europos aviacijos pramonės augimą, padidinti šio sektoriaus konkurencingumą, sustiprinti Europos oro transporto bendroves, oro uostus ir aeronautikos pramonę ir užtikrinti vienodas veikimo sąlygas pasaulinėje rinkoje ir jame turėtų būti išdėstyta ilgalaikė Europos aviacijos sektoriaus strategija;

2.  ragina Komisiją rengiant aviacijos srities dokumentų rinkinį atsižvelgti į Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pozicijas dėl Bendro Europos dangaus 2+ (angl. SES2+) ir Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) (T7-0220/2014 ir T7-0151/2014);

3.  pabrėžia, kad aeronautikos pramonė smarkiai prisideda prie ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir yra glaudžiai susijusi su konkurencingumu ES aviacijos sektoriuje (pvz., užtikrina teigiamą eksporto balansą, kuriamos švaresnės technologijos Europos orlaiviams, plėtojama programa SESAR, kuriamas Bendras Europos dangus, sudaromi susitarimai dėl skrydžių saugos, užtikrinama priežiūros grandinė), joje sukuriama apie 100 mlrd. EUR metinė apyvarta ir 500 000 tiesioginių darbo vietų; todėl prašo vykdyti aktyvią politiką siekiant remti ir plėtoti aeronautikos pramonę;

4.  pabrėžia, kad inovacijos yra būtina konkurencingos Europos aviacijos pramonės sąlyga; todėl rekomenduoja Komisijai atsižvelgti į inovacijas ir remti jas tokiose srityse kaip oro eismo valdymas (automatizuota oro eismo kontrolė, laisvasis maršrutų sudarymas), nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS), alternatyvių degalų naudojimo sprendimai, orlaivių ir variklių projektavimas (didesnis veiksmingumas, mažesnis triukšmingumas), oro uostų saugumas (nesąlytiniai sprendimai, vienkartinis patikrinimas), skaitmeninimas ir daugiarūšio transporto sprendimai (kompiuterizuotos antžeminės paslaugos); taip pat rekomenduoja jai remti pasaulinio masto aplinkos apsaugos sprendimus, kaip antai pasaulinę rinka grindžiamą tarptautinės aviacijos sektoriaus išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonę, ir remti regionines schemas, kaip antai aviacijos srities apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), siekiant jas sujungti į pasaulinę schemą, oro uostų žalinimą (ekologiniai mokesčiai) ir naujus verslo modelius (pvz., Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nauji paskirstymo pajėgumai, savaiminis prisijungimas arba integruotasis bilietų pardavimas);

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad sumažėjo ES oro transporto bendrovių ir oro uostų konkurencingumas subsidijuojamų ne ES oro vežėjų ir oro uostų atžvilgiu; todėl reikalauja vykdyti aktyvią politiką siekiant užtikrinti vienodas sąlygas nuosavybės srityje ir primygtinai ragina valstybes nares gerinti nacionalinę infrastruktūrą, kad jų oro transporto bendrovės galėtų konkuruoti palankesnėmis sąlygomis;

6.  apgailestauja dėl to, kad Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo nesąžiningos kainų nustatymo veiklos oro transporto sektoriuje jo taikymo srities atžvilgiu pasirodė esantis netinkamas ir neveiksmingas; prašo Komisiją iki 2015 m. lapkričio mėn. pateikti šio reglamento neįgyvendinimo priežasčių analizę; ragina Komisiją persvarstyti Reglamentą EB) Nr. 868/2004 siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES išorės aviacijos santykių srityje ir sutvirtinti ES aviacijos pramonės konkurencinę padėtį, veiksmingiau užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai, užtikrinti abipusiškumą ir panaikinti nesąžiningą praktiką, įskaitant tam tikrų trečiųjų šalių oro transporto bendrovėms teikiamas rinką iškraipančias subsidijas ir valstybės pagalbą; pabrėžia, kad turėtų būti siekiama patobulinti politinę strategiją Europos lygmeniu siekiant skubiai išspręsti šį konfliktą, daugiausia remiantis skaidrios ir „sąžiningos konkurencijos“ sąlyga;

7.  pažymi, kad Europos oro uostai susiduria su dideliu konkurenciniu ir oro transporto bendrovių, ir konkuruojančių oro uostų spaudimu; todėl ragina Komisiją, įgyvendinant Direktyvą dėl oro uostų mokesčių, atsižvelgti į šiuos faktus ir siekti naudos visiems suinteresuotiesiems subjektams ir keleiviams;

8.  ragina Tarybą dėti daugiau pastangų ir patvirtinti pasiūlymą dėl laiko tarpsnių reglamento siekiant pagerinti oro uostų veiklos rezultatus ir sudaryti palankias sąlygas sklandžiam oro transporto veikimui Europoje atsižvelgiant į tai, kad numatoma, jog iki 2030 m. eismas padvigubės;

9.  atkreipia dėmesį į mažų ir regioninių oro uostų Sąjungoje svarbą ir jų didžiulį vaidmenį užtikrinant ES regionų sanglaudą; ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis pateikti ilgalaikį ES strateginį planą dėl problemų sprendimo ir regioninių oro uostų ES galimybių, nes reikėtų plėtoti oro jungtis, nes regionų sanglauda turėtų būti ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis;

10.  pabrėžia, kad derybos dėl išsamių aviacijos susitarimų su pagrindiniais ES prekybos partneriais turėtų būti strateginis tikslas ir kad tokias derybas reikėtų pradėti arba paspartinti; ragina Komisiją kuo greičiau gauti iš valstybių narių visapusiškus įgaliojimus siekiant užtikrinti Europos oro transporto bendrovėms ir oro uostams vienodas veiklos sąlygas, užtikrinti savitarpiškumą ir įtraukti skyrių dėl veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos;

11.  pažymi, kad oro transporto sektorius nėra reglamentuojamas pasauliniu mastu, nes jis nėra PPO klausimas; pabrėžia, kad svarbu Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (ICAO) nustatyti pasauliniu mastu sutartas taisykles siekiant sumažinti aviacijos sektoriaus išmetamų teršalų kiekį ir poveikį klimatui; pripažįsta, kad ICAO įsipareigojo sukurti pasaulinį rinka paremtą mechanizmą;

12.  ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti Bendro Europos dangaus įgyvendinimą priimant antrąjį Bendro Europos dangaus dokumentų rinkinį (angl. SES2+), nes dabartinis Europos oro erdvės susiskaidymas yra pagrindinė Europos oro vežėjams tenkanti našta;

13.  primena, kad aviacijos srities dokumentų rinkinys turi būti suderintas su dabartiniais ir būsimais teisės aktais dėl keleivių teisių ir ragina Tarybą pateikti savo poziciją, kadangi keleiviams ir oro vežėjams būtinas taisyklių aiškumas;

14.  pabrėžia, kad Europos aviacijos rinka yra viena iš liberaliausių pasaulyje ir kad, siekiant konkurencinių pranašumų, dėl konkurencijos neturėtų sumažėti socialiniai standartai;

15.  tikisi, kad aviacijos srities dokumentų rinkinyje turės būti saugos teisės aktai, kurie būtų tiesiogiai susiję su darbo sąlygomis aviacijos sektoriuje, nes ES turi naudotis visomis esamomis vidaus ir išorės priemonėmis, kad veiksmingiau apsaugotų Europos aviacijos pramonę nuo nesąžiningos veiklos;

16.  reikalauja sustiprinti ir suderinti saugos grandinę pritraukiant ir išlaikant kvalifikuotus, gerai apmokytus ir į ateitį žvelgiančius darbuotojus užtikrinant jiems geras darbo sąlygas;

17.  rekomenduoja, kad Mobilumo ir transporto GD ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD bendradarbiautų ir kad aviacijos srities dokumentų rinkinį būtų įtrauktos socialinės nuostatos, apie kurias diskutuota 2015 m. birželio 4 d. Komisijos surengtoje aukšto lygio konferencijoje „Transporto socialinė darbotvarkė“;

18.  rekomenduoja aiškiai nustatyti sąvokos „pagrindinė verslo vieta“ apibrėžtį, kad veiklos licenciją suteiktų atskira valstybė, jei oro transporto apimtys joje yra didelės, taip pat derinant socialinės apsaugos sistemas ir darbo teisę, ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 83/2014 ir Reglamente (ES) Nr. 465/2012 būtų suderintos sąvokos „pagrindinė buvimo vieta“ apibrėžtys; taip pat rekomenduoja sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį ir tiksliai apibrėžti įgulos narių, turinčių keletą pagrindinių buvimo vietų, padėtį;

19.  rekomenduoja peržiūrėti Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones taikymą siekiant, kaip pavyzdį, skatinti tiesioginį įdarbinimą ir apriboti darbą pagal netipines sutartis;

20.  siūlo imtis veiksmų siekiant kovoti su vis dažniau pasitaikančia kenksminga socialine praktika, pvz., taikant patogios valstybės vėliavos principą, ir netipinio užimtumo praktika, pvz., tariamu savarankišku darbu, pilotams taikomu principu „mokėk ir skrisk“ ir sutartimis, kuriose nenurodomos darbo valandos; mano, kad tokia praktika turėtų būti uždrausta, nes ji gali turėti neigiamų pasekmių saugumui; ragina iš naujo nustatyti įmonės „pagrindinės verslo vietos“ apibrėžtį, pagal kurią oro transporto bendrovės turėtų įrodyti, kad šalyje vykdo didelę dalį aviacijos veiklos;

21.  ragina visapusiškai įgyvendinti programą SESAR – tam būtinas Komisijos, oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro vežėjų ir oro uostų glaudus bendradarbiavimas ir finansinis įsipareigojimas; todėl ragina takyti visų aviacijos sričių bendros sistemos požiūrį, kuris apimtų visus skrydžio etapus pradedant antžeminiu, ir užtikrinti stipresnį Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) vaidmenį Bendro Europos dangaus ir SESAR aplinkoje ES EASA sistemoje, kuria reguliuojama sauga, saugumas, aplinka ir veiklos vykdymas;

22.  teigiamai vertina ketinimą padidinti EASA atsakomybę, todėl tikisi, kad pagrindinis reglamentas (Reglamentas (EB) Nr. 216/2008) bus iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, jog bus nustatyta visapusiška saugos valdymo sistema, ir patikėti EASA ES saugumo priemonių saugos aspektus ir komercinio kosminio transporto bei nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių saugos aspektus; ragina Komisiją, atsižvelgiant į daugybę užduočių, kurias EASA patikės teisės aktų leidėjas, suteikti šiai agentūrai bendros aviacijos institucijos Europoje statusą;

23.  ragina Komisiją sustiprinti EASA vaidmenį tarptautinėje arenoje ir užtikrinti, kad ją oficialiai pripažintų ICAO, siekiant nustatyti vieningą ES nuomonę, kuri užtikrins didesnį ES piliečių saugumo lygį visame pasaulyje ir tuo pat metu užtikrins ES aviacijos pramonės konkurencingumą ir eksportą;

24.  ragina Komisiją panaikinti reguliavimo kliūtis, su kuriomis susiduriama vykdant oro eismo kontrolę, kad ES piliečiams būtų užtikrintos gyvybės gelbėjimo paslaugos, ir prašo Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą užtikrinti būtiną spektro paskyrimą, nes ICAO nustatė, kad palydovinė ADS-B yra technologija, galinti padėti užtikrinti skrydžių sekimą, taip pat oro eismo valdymo priežiūros tikslais, už tankiausiai apgyvendintų vietovių ribų, kai kitų rūšių antžeminio oro eismo valdymo priežiūros technologijos yra ribotos; pažymi, kad ją naudodamos valdžios institucijos, oro navigacijos paslaugų teikėjai, taip pat oro transporto bendrovės Europoje ir visame pasaulyje galės padidinti oro eismo valdymo veiksmingumą ir pajėgumą ir gerokai sustiprinti aviacijos saugą, kartu mažindamos infrastruktūros išlaidas ir papildydamos Europos oro erdvę dar vienu priežiūros sluoksniu, kuris papildytų ir jau esamą;

25.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į EASA darbo grupės ataskaitoje pateikiamą rizikos įvertinimą, imtis priemonių siekiant patobulinti pilotų medicininį vertinimą ir saugumą, įėjimo ir išėjimo procedūras, susijusias su pilotų kabinos durimis;

26.  reikalauja taikyti keleivių ir krovinių transporto rizika grindžiamas saugumo priemones užuot taikius reagavimu į įvykius grindžiamas priemones, taikyti sąžiningą ir suderintą požiūrį į opų aviacijos saugos klausimą siekiant, viena vertus, patenkinti valstybių narių poreikius ir lūkesčius ir, kita vertus, užtikrinti, kad keleiviai oro uostuose neturėtų neigiamos patirties, ir stiprinti aviacijos saugumo tarnybų ir patariamosios suinteresuotųjų subjektų grupės sistemą, kad būtų kuriamos saugumo priemonės; todėl ragina Komisiją atlikti išankstinio patikrinimo sistemos, panašios į taikomą Jungtinėse Amerikos Valstijose, įgyvendinimo galimybių studiją;

27.  ragina biudžeto institucijas išlaikyti EASA konkurencingą biudžetą, kurį sudarant būtų atsižvelgta į naujas šios agentūros užduotis, kad ES oro transporto įmonės, siekdamos konkuruoti pasauliniu mastu, turėtų lanksčių ir veiksmingų priemonių; be to, prašo valstybes nares ir Komisiją padidinti viešąją finansinę paramą aviacijos saugumui – tai yra įprasta kituose pasaulio regionuose, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas – kad, sumažinus oro uostų mokesčius, būtų sudarytos Europos oro uostams galimybės sustiprinti konkurencinę padėtį;

28.  ragina Komisiją aviacijos srities teisės aktų rinkinyje, kuris turi būti pateiktas iki 2015 m. pabaigos, skirti dėmesį visiems minėtiems klausimams;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika