Förslag till resolution - B8-1152/2015Förslag till resolution
B8-1152/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det framtida luftfartspaketet

4.11.2015 - (2015/2933(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ismail Ertug för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1146/2015

Förfarande : 2015/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1152/2015
Ingivna texter :
B8-1152/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1152/2015

Europaparlamentets resolution om det framtida luftfartspaketet

(2015/2933(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2012 stod lufttransportnäringen för 2,6 miljoner direkta arbetstillfällen i Europa och för över 2,4 % av unionens BNP.

B.  Antalet förlorade arbetstillfällen till följd av genomförda och planerade personalnedskärningar hos de europeiska flygbolagen sedan 2012 uppgår till över 20 000.

C.  EU:s flygbolag står inför många konkurrensutmaningar på både interna och externa marknader.

D.  EU och dess medlemsstater har antagit olika rättsliga och finansiella bestämmelser som påverkar den europeiska flygsektorn.

  Kommissionen har för avsikt att före slutet av 2015 lägga fram ett luftfartspaket som kommer att ringa in utmaningarna för EU:s luftfartssektor.

1.  Europaparlamentet anser att luftfartspaketet bör innebära en välbehövlig skjuts för en mer hållbar europeisk luftfartsbransch, förbättra sektorns konkurrenskraft, stärka europeiska flygbolag, flygplatser och flygteknikindustrin och säkerställa lika spelregler på den globala marknaden samt och fastställa en långsiktig strategi för Europas luftfartssektor.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta parlamentets första behandlingar av det gemensamma europeiska luftrummet 2+ (SES2+) och av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (T7-0220/2014 och T7-0151/2014) och inbegripa dem i sitt arbete med luftfartspaketet.

3.  Europaparlamentet betonar att flygteknikindustrin bidrar starkt till tillväxt och sysselsättning i EU, har nära samband med konkurrenskraften hos EU:s luftfartssektor (t.ex. i form av exportöverskott, renare teknik för europeiska flygplan, ibruktagande av Sesar, SES, bilaterala flygsäkerhetsavtal, underhållskedjan), genererar en omsättning på ungefär 100 miljarder euro om året och upprätthåller omkring 500 000 direkta arbetstillfällen. Därför efterlyser parlamentet en proaktiv politik för att stödja och utveckla flygteknikindustrin.

4.  Europaparlamentet understryker att innovation är en förutsättning för en konkurrenskraftig europeisk luftfartsbransch. Parlamentet rekommenderar därför att kommissionen ska ta hänsyn till och stödja innovationer på områdena för flygledningstjänster (automatiska flygkontrolltjänster, fri ruttläggning), fjärrstyrda luftfartygssystem, alternativa lösningar i fråga om bränsle, utformning av flygplan och motorer (ökad effektivitet, mindre buller), flygplatssäkerhet (beröringsfria lösningar, en enda säkerhetskontroll), digitalisering och multimodala lösningar (datoriserade marktjänster). Parlamentet rekommenderar vidare att kommissionen ska stödja globala miljölösningar, såsom en global marknadsbaserad åtgärd för att ta itu med koldioxidutsläppen från den internationella luftfarten, och också stödja regionala system (såsom utsläppshandelssystemet för luftfarten) med målet att sammanföra dessa till ett globalt system, miljöanpassade flygplatser (miljövänlig flygplatsverksamhet på marknivå) och nya affärsmodeller (såsom Iatas ”New Distribution Capability” (NDC), egenbokning av anslutningsflyg och integrerad biljettförsäljning).

5.  Europaparlamentet framhäver att EU:s flygbolag och flygplatser förlorar i konkurrenskraft i förhållande till subventionerade flygbolag och flygplatser i tredjeländer. Parlamentet begär i detta sammanhang en proaktiv politik för att säkerställa lika spelregler för ägandet och riktar en skarp uppmaning till medlemsstaterna att förbättra sin nationella infrastruktur så att deras flygbolag kan konkurrera på mer gynnsamma villkor.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt att förordning (EG) nr 868/2004 om illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster har visat sig otillräcklig och ineffektiv när det gäller tillämpningsområdet. Kommissionen uppmanas att lägga fram en analys av orsakerna till att förordningen inte genomförts senast i november 2015. Kommissionen uppmanas att se göra en översyn av förordning (EG) nr 868/2004 för att garantera rättvis konkurrens i EU:s yttre förbindelser på luftfartsområdet och stärka konkurrensställningen för EU:s luftfartsbransch, förebygga illojal konkurrens effektivare, säkerställa ömsesidighet och eliminera illojal praxis, inklusive subventioner och statsstöd som vissa tredjeländer tilldelar flygbolagen och som snedvrider marknaden. Parlamentet betonar att syftet bör vara att förbättra den politiska strategin på europeisk nivå för att denna konflikt snabbt ska lösas, huvudsakligen på grundval av att det tillämpas en transparent klausul om sund konkurrens.

7.  Europaparlamentet konstaterar att flygplatserna i Europa utsätts för avsevärt konkurrenstryck – både från flygbolag och från konkurrerande flygplatser. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att beakta denna händelseutveckling vid genomförandet av direktivet om flygplatsavgifter och se till att alla intressenter och passagerare gynnas.

8.  Europaparlamentet uppmanar till intensivare insatser inom rådet med att godkänna förslaget till förordning om ankomst- och avgångstider så att flygplatserna ska börja fungera bättre och så att luftfarten i Europa ska fungera smidigt, i en situation där trafiken väntas öka till det dubbla fram till 2030.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av små och regionala flygplatser inom unionen och deras betydande roll för att säkerställa sammanhållning mellan EU:s regioner. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, lägga fram en långsiktig strategisk plan där EU ska gripa sig an utmaningar och möjligheter för regionala flygplatser inom EU, eftersom regional sammanhållning bör ingå i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning.

10.  Europaparlamentet betonar att förhandlingar om övergripande luftfartsavtal med EU:s huvudsakliga handelspartner bör vara ett strategiskt mål och att sådana förhandlingar bör inledas eller påskyndas. Kommissionen uppmanas att söka ett långtgående mandat från medlemsstaterna så snart som möjligt för att säkerställa lika spelregler för europeiska flygbolag och flygplatser, säkerställa ömsesidighet och inkludera en effektiv klausul om sund konkurrens.

11.  Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn inte är reglerad på världsomfattande basis eftersom den inte omfattas av WTO-regler. Parlamentet understryker hur viktigt det är med globalt överenskomna regler inom Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) för att minska utsläppen från luftfarten och effekterna på klimatet. Parlamentet värdesätter att Icao engagerar sig för att utveckla en global marknadsbaserad mekanism.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet genom att anta SES2+-paketet, eftersom den uppsplittring som i dag råder inom det europeiska luftrummet är en tung börda för europeiska lufttrafikföretag.

13.  Europaparlamentet erinrar om att det måste råda konsekvens mellan luftfartspaketet och nuvarande och kommande lagstiftning om passagerares rättigheter, och uppmanar med kraft rådet att lägga fram sin ståndpunkt, eftersom både passagerarna och lufttrafikföretagen vill få klarhet om vilka regler som gäller.

14.  Europaparlamentet betonar att Europa har en av de mest avreglerade flygmarknaderna i världen och att konkurrensen inte får vattna ur de sociala standarderna för att konkurrensfördelar ska uppnås.

15.  Europaparlamentet förväntar sig att luftfartspaketet måste innehålla säker lagstiftning som är direkt kopplad till arbetsvillkor i luftfartssektorn, eftersom EU måste använda sig av alla tillgängliga interna och externa redskap för att mer effektivt skydda den europeiska luftfartsbranschen mot illojala metoder.

16.  Europaparlamentet vill att säkerhetskedjan ska förbättras och harmoniseras, genom att man med goda arbetsvillkor gör den attraktiv för en yrkeskunnig, högt utbildad och framåtblickande personal som man också får att stanna kvar där.

17.  Europaparlamentet rekommenderar att GD Transport och rörlighet och GD Sysselsättning ska samarbeta, och att luftfartspaketet ska innehålla sociala bestämmelser, såsom det diskuterades vid högnivåkonferensen ”A social agenda for transport”, som hölls av kommissionen den 4 juni 2015.

18.  Europaparlamentet anser att det behövs en bättre definition av ”huvudsaklig verksamhetsort”, så att den operativa licensen utfärdas av en stat där luftfarten bedrivs i betydande omfattning. Vid samordningen av de sociala trygghetssystemen och arbetsrätten är det angeläget med en anpassning av de definitioner av begreppet ”stationeringsort” som ingår i förordning (EU) nr 83/2014 och i förordning (EU) nr 465/2012. Parlamentet rekommenderar också en förkortning av övergångsperioden och ett klargörande av situationen för luftfartspersonal som har flera stationeringsorter.

19.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen genomför en översyn av direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, så att man främjar direktanställning som standardmodell och begränsar användningen av atypiska anställningsformer.

20.  Europaparlamentet föreslår åtgärder för att bekämpa ökningen av skadliga metoder såsom bekvämlighetsflagg och utnyttjande av atypiska anställningsformer, som falskt egenföretagande, system där piloter betalar för att få flyga och arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats. Parlamentet anser att dessa bör förbjudas eftersom de kan få konsekvenser för säkerheten. Parlamentet efterlyser en ny definition av ett företags ”huvudsakliga verksamhetsort”, som innebär att flygbolag måste styrka att de har betydande flygverksamhet i ett visst land.

21.  Europaparlamentet efterlyser att Sesar-programmet ska genomföras fullt ut, vilket kräver nära samarbete mellan kommissionen, leverantörer av flygtrafiktjänster, flygbolag och flygplatser, och finansiella åtaganden från dessa parter. Parlamentet efterlyser därför en metod för ett övergripande system (”total system approach”) inom alla områden av luftfarten, som ska omfatta alla faser av flygningar, med början från marken, och där Easa ska få en förstärkt roll i en omgivning med det gemensamma luftrummet och Sesar, där EU genom Easa har ett system för flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö och prestanda.

22.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att utöka Easas ansvarsområde och förväntar sig därför att grundförordningen (216(2008) i sin ändrade lydelse ska leda till att det inrättas ett övergripande system för säkerhetsledning och till att Easa får ta hand om de säkerhetsaspekter som är förknippade med EU:s luftfartsskyddsåtgärder och med kommersiell rymdfart och fjärrstyrda flygplan. Parlamentet begär att kommissionen ska låta Easa få bli den gemensamma luftfartsmyndigheten i Europa, såsom det förutsätts i och med att Easa i lagstiftningen kommer att få ett så vittförgrenat ansvarsområde.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka Easas roll på det internationella planet och se till att Easa får officiellt erkännande inom Icao. Detta behövs för att EU ska kunna tala samstämmigt och unionsmedborgarna således få en högre nivå av säkerhet över hela världen, samtidigt som det slås vakt om den europeiska luftfartsbranschens konkurrenskraft och export.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna de regleringsmässiga hindren mot lufttrafikövervakning via satellit, i syfte att öppna vägen för livräddande tjänster för EU-medborgare, och uppmanar Internationella teleunionen att genomföra den spektrumallokering som behövs, eftersom Icao har fastställt att automatisk positionsövervakning – sändning (ADS-B) via satellit är den tekniska lösning som kan bistå vid flygspårning, också för flygledningstjänsternas behov, utanför de mest tätbefolkade områdena, där andra typer av markbunden övervakningsteknik i samband med flygledningstjänster har sina begränsningar. Parlamentet betonar att detta skulle kunna hjälpa stater, leverantörer av flygtrafiktjänster och flygbolag i Europa och övriga delar av världen att öka effektiviteten i och kapaciteten för flygledningstjänsterna, och därmed minska utsläppen från luftfarten och markant öka flygsäkerheten, samtidigt som infrastrukturkostnaderna minskas och det europeiska luftrummet får ytterligare ett övervakningssystem som kan komplettera det befintliga.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbättra de medicinska bedömningarna av piloterna samt säkerhetsrutiner och förfaranden för att öppna och stänga dörrarna till cockpit, till följd av riskanalysen i rapporten från Easas arbetsgrupp.

26.  Europaparlamentet håller fast vid att det behövs ett ”riskbaserat luftfartsskydd” för befordran av passagerare och frakt i stället för åtgärder som innebär en reaktion på redan inträffade händelser, tillsammans med ett rättvist och väl avvägt förhållningssätt till den känsliga frågan om flygsäkerhet, dels för att man ska kunna tillgodose medlemsstaternas behov och motsvara deras förväntningar, dels för att inte passagerarna ska bli missnöjda med sina upplevelser av flygplatserna. Parlamentet vidhåller också att man måste stärka det system för upprättande av säkerhetsåtgärder som inrättats av kommittén för luftfartsskydd (Aviation Security Service, AVSEC) och den rådgivande gruppen för luftfartssäkerhet för intressenter (Stakeholder Advisory Group on Aviation Security, SAGAS). Kommissionen uppmanas därför med eftertryck att göra en genomförbarhetsundersökning om tillämpning av ett system för förhandskontroll motsvarande det som görs i Förenta staterna.

27.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheten att, mot bakgrund av de nya ansvarsskyldigheterna som Easa fått, låta Easas budget stå kvar på en konkurrenskraftig nivå, så att det ska finnas flexibla och effektiva redskap för att luftfartsföretag från EU ska kunna konkurrera ute i världen. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna och kommissionen att öka det offentliga ekonomiska stödet till luftfartsskydd – vilket är regel i andra delar av världen, inklusive Förenta staterna – så att europeiska flygplatser kan bli mer konkurrenskraftiga genom lägre flygplatsavgifter.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med alla de ovannämnda frågorna i sitt lagstiftningspaket om luftfart, som ska läggas fram före utgången av 2015.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.