Διαδικασία : 2015/2962(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1228/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1228/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0409

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 163kWORD 248k
18.11.2015
PE571.048v01-00
 
B8-1228/2015

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D041427 – 2015/2962(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητές: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D041427 – 2015/2962(RSP))  
B8‑1228/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) (2),, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο DEHP περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 (κανονισμός REACH), λόγω της ταξινόμησής του ως ουσίας της κατηγορίας 1Β που είναι τοξική για την αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο DEHP βρίσκεται στον κατάλογο υποψηφίων προς καταχώριση στο REACH λόγω τοξικών χαρακτηριστικών για την αναπαραγωγή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης σχετικά με την αναγνώριση του φθαλικού δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP), του φθαλικού διβουτυλεστέρα (DBP), του φθαλικού βενζυλο-βούτυλο εστέρα (BBP) και του φθαλικού διισοβουτυλο εστέρα (DIBP) ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 (στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει ως στόχο να χαρακτηρίσει τον DEHP ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από το 2000, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (COM (1999) 0706), ο DEHP έχει συμπεριληφθεί στο παράρτημα 1 του καταλόγου των 553 υποψήφιων προς καταχώριση ουσιών και υπάγεται στην κατηγορία Ι των χημικών ουσιών για τις οποίες υπήρξαν στοιχεία ότι προκαλούν διαταραχές της ενδοκρινικής δραστηριότητας σε τουλάχιστον ένα είδος, χρησιμοποιώντας ανέπαφα τα ζώα(4)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο DEHP ήταν μεταξύ των πρώτων έξι ενώσεων που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εξαλειφθούν, βάσει του κανονισμού REACH, με βάση ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 Φεβρουαρίου 2011(5)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2014, η επιτροπή των κρατών μελών (MSC) συμφώνησε ομόφωνα με την ταυτοποίηση του DEHP ως ουσίας που προκαλεί ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας λόγω των ιδιοτήτων του που προξενούν ενδοκρινική διαταραχή στο περιβάλλον(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε ομόφωνα αποδεκτό από την MSC ότι, όσον αφορά τον DEHP, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για ενδοκρινικές διαταραχές και για την ύπαρξη αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ αυτής της δραστηριότητας και των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει την ομόφωνη συμφωνία της MSC αναφέροντας ότι τέσσερις φθαλικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του DEHP, έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και ότι οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από αυτόν τον τρόπο δράσης έχουν αποτελέσματα ίδια με αυτά που οδήγησαν στην ταξινόμησή τους ως τοξικών για την αναπαραγωγή και τον χαρακτηρισμό τους ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 (γ) του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι η πλειοψηφία των μελών της MSC θεώρησε ότι το επίπεδο της ανησυχίας των επιπτώσεων αυτών είναι ισοδύναμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο εκτελεστικής πράξης για την αναγνώριση του DEHP ως ουσίας με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής των οποίων οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία γεννούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας, σύμφωνα με το άρθρο 57 (στ) του κανονισμού REACH·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της RAC δεν αναγνωρίζει τον ενδοκρινικό τρόπο δράσης του DEHP και, επί πλέον, αναγνωρίζει ότι έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα XIV, λόγω της ταξινόμησής της ως έχουσας αναπαραγωγική τοξικότητα (άρθρο 57 (γ)) και όχι βάσει των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (άρθρο 57 (στ)),· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η τρέχουσα αξιολόγηση του DEHP περιορίζεται στην αναπαραγωγική τοξικότητά του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο DEHP θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία διότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 57 (στ) του κανονισμού REACH, δεδομένου ότι είναι ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για την οποία υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ότι ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα σημεία (α) έως (ε) του άρθρου 57 του κανονισμού REACH·

 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το DEHP περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH λόγω του χαρακτηρισμού της ως τοξικής για την αναπαραγωγή, και ο ενδοκρινικός τρόπος δράσης της δεν πρέπει να επιτρέψει τον καθορισμό ορίου ασφαλούς χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό δεν αναγνωρίζεται στις γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC και, κατά συνέπεια, η αξιολόγηση περιορίζεται στην αναπαραγωγική τοξικότητα του DEHP·

 

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση αδειοδότησης μέσω του «κατάλληλου ελέγχου» που προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH· ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 στοιχείο (α) του κανονισμού REACH, ο «κατάλληλος έλεγχος» δεν ισχύει για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των ουσιών ΚΜΤ ή του άρθρου 57 (στ) του εν λόγω κανονισμού, για τα οποία, σύμφωνα με το σημείο 6.4 του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί κατώτατο όριο·

 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κυρίως μέσω in vivo ευρημάτων, έχει αποδειχθεί ότι το DEHP επηρεάζει αρνητικά το ενδοκρινικό σύστημα των θηλαστικών, όσον αφορά τη μείωση της εμβρυϊκής τεστοστερόνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα ευρήματα ενισχύθηκαν περαιτέρω επίσης από in vivo μηχανιστικά ευρήματα, που αφορούσαν την μείωση των γονιδίων στη στεροειδογόνο οδό βιοσύνθεσης, ενώ το φάσμα των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε αρουραίους περιελάμβανε αυξημένη εισέλκουσα θηλή, μείωση της απόστασης του πρωκτογεννητικού συστήματος, μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων και μεταβολές στους όρχεις, συμπεριλαμβανομένων πολυπύρηνων γονοκυττάρων, ατροφίας των σαλπίγγων και υπερπλασίας των κυττάρων Leydig·

 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον DEHP δείχνουν ότι η έκθεση κατά τη διάρκεια ευαίσθητων χρονικών περιόδων της ανάπτυξης μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στον προγραμματισμό της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή σε σχέση με την υγεία του ανθρώπου και των ειδών της άγριας ζωής και, επί πλέον, για το λόγο ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να εκδηλωθούν για πρώτη φορά σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής, ως συνέπεια της έκθεσης κατά τα αρχικά στάδια της ζωής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της RAC, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στις αιτήσεις, οι αιτούντες δεν αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από τις εφαρμοζόμενες χρήσεις ελέγχθηκαν επαρκώς, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την RAC, δεν είναι, επομένως, σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια με βάση την εν λόγω διάταξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γνωμοδότηση της RAC, η Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδειοδότηση των χρήσεων είναι αναλογική και, επομένως, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση υπερτερούν των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που ενέχουν οι χρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της SEAC επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση που υπέβαλε ο αιτών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης οποιασδήποτε εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία που προσδιορίζουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC είναι μια επιστημονική επιτροπή, έργο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 στοιχείο (β) του κανονισμού REACH, είναι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της διαθεσιμότητας και της τεχνικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με τη(τις) χρήση(εις) της ουσίας, όπως περιγράφεται στην αίτηση, και ότι ο ρόλος της δεν είναι να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με την αναλογικότητα της άδειας, όταν ο κίνδυνος για την κοινωνία δεν ελέγχεται επαρκώς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα και την παροχή κατάλληλων πληροφοριών ασφαλείας στους χρήστες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC δεν θα μπορούσε να συμπεράνει ποσοτικά όσον αφορά την αναλογικότητά του για τη συνέχιση της χρήσης, καθώς δεν ήταν δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με τους υπολειπόμενους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες, και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων που θα περιλαμβάνει τη χρήση στη σύνθεση του ανακυκλωμένου μαλακού PVC που περιέχει DEHP σε ενώσεις και στεγνά μείγματα και τη βιομηχανική χρήση του ανακυκλωμένου μαλακού PVC που περιέχει DEHP στην επεξεργασία πολυμερών για την παραγωγή προϊόντων από PVC· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τόσο ευρύ πεδίο αδειοδότησης θα αντέστρεφε σε μεγάλο βαθμό την υποκατάσταση του DEHP όπως προβλεπόταν με τη συμπερίληψή του στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο DEHP στο PVC χρησιμοποιείται ευρέως σε καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα, όπως υφάσματα, έπιπλα και δομικά υλικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι χημικώς δεσμευμένο στο πλαστικό και έτσι εύκολα διαρρέει στο εξωτερικό περιβάλλον·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αίτηση αδειοδότησης θα πρέπει να επικεντρώνεται στη χρήση της ουσίας, και ότι το γεγονός ότι η ουσία είναι παρούσα σε ανακυκλωμένα υλικά δεν συνιστά επιχείρημα που αφορά τη χορήγηση άδειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο DEHP διαθέτει ευρύ φάσμα υποκατάστατων, οι προσφεύγοντες δεν παρέσχον ολοκληρωμένη ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών που διατίθενται στην αγορά για την αντικατάσταση της χρήσης του DEHP όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες χρήσεις·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα υπάρξει καθαρό κοινωνικό κόστος, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα, εάν αυτός δεν αδειοδοτηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την άρνηση χορήγησης άδειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 4 εδάφιο (γ) του κανονισμού REACH·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH αναφέρει ότι στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, οι εκτιμήσεις σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος πρέπει να υπερισχύουν των γενικών οικονομικών παραμέτρων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υπόλογη στο ευρωπαϊκό κοινό για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ασφαλέστερων χημικών ουσιών και προϊόντων για να προωθηθεί μια ανθεκτική οικονομία·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1907/2006·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης και να υποβάλει νέο σχέδιο με το οποίο θα απορρίπτει τις αιτήσεις αδειοδότησης για τη σύνθεση ανακυκλωμένου μαλακού PVC που περιέχει DEHP·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(2)

http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2

http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a

(3)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(4)

  http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

(5)

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en

(6)

  http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου