Postupak : 2015/2962(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1228/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1228/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0409

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 151kWORD 92k
18.11.2015
PE571.048v01-00
 
B8-1228/2015

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika


o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (D041427 – 2015/2962(RSP))


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelji: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (D041427 – 2015/2962(RSP))  
B8‑1228/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (D041427),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(1), a posebno njezin članak 64. stavak 8.,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za procjenu rizika (RAC) i Odbora za socioekonomsku analizu (SEAC)(2) na temelju članka 64. stavka 5. trećeg podstavka Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

–  uzimajući u obzir članak 11. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(3),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je DEHP uključen u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) zbog svoje klasifikacije kao reproduktivno toksična tvar kategorije 1B; budući da se DEHP nalazi na popisu tvari Uredbe REACH zbog svojih reproduktivno toksičnih svojstava;

B.  budući da Komisija u nacrtu provedbene odluke o označivanju di (2-etilheksil) ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DPB), benzil butil ftalata (BBP) i diizobutil ftalata (DIPB) kao posebno zabrinjavajućih tvari prema članku 57. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća nastoji DEHP označiti kao posebno zabrinjavajuću tvar;

C.  budući da je DEHP već 2000. godine na temelju Komunikacije Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o strategiji Zajednice o endokrinim disruptorima (COM(1999)0706) bio uključen u Prilog I. koji sadrži popis 553 tvari iz kategorije I kemikalija koje su pokazale svojstva endokrine disrupcije kod najmanje jedne vrste intaktnih životinja(4);

D.  budući da je DEHP bio među prvih šest spojeva koje su trebale biti postupno ukinute Uredbom REACH, kako je 17. veljače 2011. najavila Europska komisija(5)

E.  budući da je Odbor država članica 12. prosinca 2014. postigao jednoglasan sporazum o označivanju DEHP-a kao tvari koja izaziva jednaku zabrinutost zbog svojih svojstava endokrine disrupcije u okolišu(6); budući da je Odbor država članica jednoglasno potvrdio da postoje znanstveni dokazi o svojstvima DEHP-a kao endokrinog disruptora i uzročna veza između tog djelovanja i štetnih učinaka na zdravlje ljudi;

F.  budući da Komisija uviđa jednoglasan sporazum Odbora država članica o tome da četiri ftalata, uključujući DEHP, imaju svojstva endokrine disrupcije i da su štetni učinci tog djelovanja jednaki onima zbog kojih su se te tvari klasificirale kao reproduktivno toksične i posebno zabrinjavajuće u skladu s člankom 57. točkom (c) Uredbe REACH; budući da Komisija također uviđa da većina članova Odbora država članica smatra da je razina zabrinutosti u vezi s tim učincima jednaka;

G.  budući da je Komisija 21. listopada 2015. podnijela nacrt provedbenog akta o označivanju DEHP-a kao tvari koja ima svojstva endokrine disrupcije čiji učinak na ljudsko zdravlje izaziva jednaku zabrinutost prema članku 57. točki (f) Uredbe REACH;

H.  budući da se u mišljenju Odbora za procjenu rizika priznaje endokrino djelovanje DEHP-a, ali i prepoznaje da je ta tvar uvrštena u Prilog XIV. zbog toga što je klasificirana kao reproduktivno toksična tvar (članak 57. točka (c)), a ne na temelju svojstava endokrine disrupcije (članak 57. točka (f)); budući da je zbog toga trenutačna procjena DEHP-a ograničena na njegovu reproduktivnu toksičnost;

I.  budući da DEHP treba označiti kao posebno zabrinjavajuću tvar jer ispunjava kriterije iz članka 57. točke (f) Uredbe REACH s obzirom na to da se radi o tvari koja pokazuje svojstva endokrine disrupcije i za koju postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na zdravlje ljudi te koja izaziva jednaku zabrinutost kao druge tvari navedene u članku 57. točkama (a) do (e) Uredbe REACH;

J.  budući da je DEHP uvršten u Prilog XIV. Uredbi REACH na temelju klasifikacije kao reproduktivno toksične tvari i da se zbog njegova endokrinog djelovanja ne bi trebalo omogućiti utvrđivanje praga za sigurnu uporabu; budući da to nije potvrđeno u mišljenjima Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu te da se stoga procjena ograničava na reproduktivnu toksičnost DEHP-a;

K.  budući da je podnositelj zahtjeva podnio zahtjev za autorizaciju uz podvrgavanje odgovarajućoj kontroli kako je navedeno u članku 60. stavku 2. Uredbe REACH; budući da se, međutim, prema članku 60. stavku 3. točki (a) Uredbe REACH odgovarajuća kontrola ne primjenjuje na tvari koje ispunjavaju kriterije tvari klasificiranih kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične ili kriterije iz članka 57. točke (f) te Uredbe, odnosno tvari za koje nije moguće odrediti prag u skladu s odjeljkom 6.4. Priloga I. toj Uredbi;

L.  budući da je dokazano štetno djelovanje DEHP-a na endokrini sustav sisavaca, prvenstveno nalazima in vivo ispitivanja o smanjenoj razini testosterona kod fetusa; budući da su te spoznaje dodatno potvrđene mehanističkim nalazima, također dobivenim in vivo ispitivanjima, o silaznoj regulaciji gena tijekom biosinteze steroida; budući da štetni učinci uočeni na štakorima uključuju povećano zadržavanje bradavica, smanjen anogenitalni razmak, genitalne malformacije, smanjen broj spermatocita i promjene na testisima, uključujući gonocite s više jezgri, tubularnu atrofiju i hiperplaziju Leydigovih stanica;

M.  budući da znanstvene spoznaje o DEHP-u pokazuju da izloženost toj tvari tijekom osjetljivih razdoblja u može prouzročiti nepovratne učinke razvojnog programiranja s ozbiljnim posljedicama na razvoj i reprodukciju te se smatra osobito opasnom za ljudsko zdravlje i životinjske vrste, među ostalim i zato jer se ti štetni učinci ponekad mogu manifestirati tek u kasnijoj fazi života kao posljedica izloženosti u ranoj životnoj fazi;

N.  budući da prema mišljenju Odbora za procjenu rizika podnositelji zahtjeva nisu, na temelju informacija dostupnih u zahtjevima, dokazali da se rizici za zdravlje radnika koji proizlaze iz uporaba za koje se zahtjev podnosi kontroliraju na primjeren način, u skladu s člankom 60. stavkom 2. Uredbe REACH; budući da stoga prema mišljenju Odbora za procjenu rizika nije primjereno izdati autorizaciju temeljenu na toj odredbi;

O.  budući da je unatoč mišljenju Odbora za procjenu rizika Odbor za socioekonomsku analizu zaključio da bi autorizacija uporaba bila proporcionalna te da stoga socioekonomske prednosti koje proizlaze iz uporaba obuhvaćenih prijavom nadilaze rizike za ljudsko zdravlje koji se vežu uz te uporabe; budući da je u mišljenju Odbora za socioekonomsku analizu potvrđeno da socioekonomska analiza podnositelja zahtjeva sadrži znatne nedostatke, uključujući nedostatak procjene učinka na zdravlje kojom bi se utvrdio preostali rizik za zdravlje radnika;

P.  budući da je Odbor za socioekonomsku analizu znanstveni odbor čija je zadaća, prema članku 64. stavku 4. točki (b) Uredbe REACH, procjena socioekonomskih čimbenika, raspoloživosti i tehničke izvedivosti alternativa u vezi s uporabom ili uporabama tvari navedenim u zahtjevu te da njegova uloga nije pružanje zaključaka o proporcionalnosti autorizacije u slučaju kada se rizik za društvo ne kontrolira na primjeren način;

Q.  budući da je podnositelj zahtjeva odgovoran za procjenu rizika i upravljanje rizicima koje kemikalije predstavljaju te za pružanje odgovarajućih informacija o sigurnosti njihovim korisnicima; budući da Odbor za socioekonomsku analizu na temelju kvantitativne analize nije mogao zaključiti o proporcionalnost trajne uporabe jer preostali rizici za zdravlje radnika nisu utvrđeni;

R.  budući da je svrha Uredbe REACH osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, uključujući promicanje alternativnih metoda za procjenu opasnosti tvari, kao i stavljanje u slobodan promet tvari na unutarnjem tržištu te istovremeno povećati konkurentnost i inovativnost;

S.  budući da se zahtjevi odnose na niz uporaba, uključujući uporabu u sastavu recikliranog mekog PVC-a koji sadrži DEHP u spojevima i suhim mješavinama te industrijsku uporabu recikliranog mekog PVC-a koji sadrži DEHP u procesu polimerizacije za proizvodnju artikala od PVC-a; budući da bi takav širok opseg autorizacije u velikoj mjeri poništio zamjenu DEHP-a koja je predviđena njegovim uključivanjem u Prilog XIV. Uredbi REACH;

T.  budući da se DEHP u PVC-u uvelike upotrebljava u svakodnevnim proizvodima široke potrošnje, kao što su tekstil, namještaj i građevinski materijal; budući da ta tvar nije kemijski vezana za plastiku i zbog toga lako dospijeva u okoliš;

U.  budući da bi zahtjev za autorizaciju trebao biti usmjeren na uporabu tvari i budući da se činjenica da je tvar prisutna u recikliranim materijalima ne uzima u obzir kod izdavanja autorizacije;

V.  budući da unatoč činjenici da DEHP ima čitav niz zamjena, podnositelji zahtjeva nisu dostavili sveobuhvatnu analizu alternativa dostupnih na tržištu koje bi zamijenile DEHP u uporabama za koje se podnosi zahtjev;

W.  budući da Odbor za socioekonomsku analizu na temelju informacija koje navodi podnositelj zahtjeva ne može zaključiti da bi u slučaju neizdavanja autorizacije nastali neto društveni troškovi; budući da podnositelji zahtjeva stoga nisu dokazali socioekonomske prednosti koje proizlaze iz uporabe tvari niti socioekonomske posljedice u slučaju odbijanja izdavanja autorizacije, kako je utvrđeno člankom 60. stavkom 4. točkom (c) Uredbe REACH;

X.  budući da se u članku 1. stavku 3. Uredbe REACH navodi da se ta uredba temelji na načelu predostrožnosti i budući da u slučaju nesigurnosti čimbenici povezani sa zaštitom zdravlja ljudi i okoliša prevladavaju nad općim gospodarskim čimbenicima;

Y.  budući da Komisija odgovara europskoj javnosti kada je u pitanju zaštita građana i okoliša od opasnih kemikalija te istovremeno promiče inovacije, uključujući one u području sigurnijih kemikalija i proizvoda te tako potiče otporno gospodarstvo;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EC) No 1907/2006;

2.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke te da odboru podnese novi nacrt  o odbijanju zahtjeva za autorizaciju sastava recikliranog mekog PVC-a koji sadrži DEHP;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(2)

http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2

http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a

(3)

Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(4)

http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

(5)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en"

(6)

http://echa.europa.eu/hr/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti