Procedūra : 2015/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1228/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1228/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0409

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 172kWORD 238k
18.11.2015
PE571.048v01-00
 
B8-1228/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas Īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP)  (D041427 – 2015/2962(RSP))


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout
GROZĪJUMI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par projektu Komisijas Īstenošanas lēmumam XXX, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) (D041427 ‑ 2015/2962(RSP))  
B8‑1228/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju izmantot bis(2‑etilheksil)ftalātu (DEHP) (D 041427),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(1), un jo īpaši tās 64. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā atzinumus Risku novērtēšanas komitejas (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC)(2) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 5. punkta trešo daļu sniegtos atzinumus,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011(3) 11. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā DEHP ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) XIV pielikumā, jo tas ir klasificēts kā 1B kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksiska viela; tā kā toksiskās iedarbības dēļ uz reproduktīvo funkciju DEHP ir iekļauts REACH kandidātvielu sarakstā;

B.  tā kā Komisija ar projektu īstenošanas lēmumam par bis(2‑etilheksil)ftalāta (DEHP), dibutilftalāta (DBP) un benzilbutilftalāta (BBP) un diizobutilftalāta (DIBP) identificēšanu par vielām, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006  57. panta f) punktu, vēlas identificēt DEHP par vielu, kas rada ļoti lielas bažas;

C.  tā kā jau 2000. gadā, pamatojoties uz Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas stratēģiju attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem (COM(1999)0706), DEHP tika iekļauts 1. pielikumā, kurā ir noteikts saraksts ar 553 vielām, kas klasificētas I kategorijā, par kurām ir liecības, ka uz vismaz vienas sugas veselīgiem dzīvniekiem tās darbojas kā endokrīnie disruptori(4);

D.  tā kā DEHP ir viena no pirmajām sešām vielām, kuru lietošana saskaņā ar REACH regulu ir jāizbeidz, par ko Komisija paziņoja 2011. gada 17. februārī(5);

E.  tā kā 2014. gada 12. decembrī dalībvalstu komiteja (MSC) vienprātīgi nolēma identificēt DEHP par vielu, kas rada ekvivalenta līmeņa bažas tā endokrīnā disruptora īpašību dēļ vidē(6); tā kā MSC vienprātīgi atzina, ka attiecībā uz DEHP ir zinātniski pierādīta tā endokrīnā disruptora aktivitāte, kā arī cēloņsakarība starp šo aktivitāti un kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību;

F.  tā kā Komisija ņem vērā MSC vienprātību jautājumā par to, ka šie četri ftalāti, tostarp DEHP, ir endokrīnie disruptori, un ka šāda veida kaitīgās iedarbības dēļ tie klasificēti kā reproduktīvai funkcijai toksiskas vielas un saskaņā ar REACH regulas 57. panta c) punktu identificētas kā vielas, kas izraisa ļoti lielas bažas; tā kā Komisija arī norāda, ka lielākā daļa MSC locekļu uzskata, ka bažu līmenis ir ekvivalents to izraisītajai iedarbībai;

G.  tā kā 2015. gada 21. oktobrī Komisija iesniedza projektu īstenošanas aktam, ar kuru DEHP identificē kā vielu ar endokrīnā disruptora īpašībām, kuras iedarbība uz cilvēku veselību saskaņā ar REACH regulas 57. panta f) punktu izraisa ekvivalenta līmeņa bažas;

H.  tā kā RAC atzinumā tiek atzīta ne tikai DEHP iedarbība uz endokrīno sistēmu, bet arī tas, ka šī viela ir iekļauta XIV pielikumā, jo tā klasificēta kā reproduktīvai funkcijai toksiska viela (57. panta c) punkts), nevis pamatojoties uz tās kā endokrīnā disruptora īpašībām (57. panta f) punkts); tā kā tādēļ DEHP pašreizējais novērtējums attiecas tikai uz tā reproduktīvo toksicitāti;

I.  tā kā DEHP ir jāidentificē kā viela, kas rada ļoti lielas bažas, jo atbilst REACH regulas 57. panta f) punktā noteiktajiem kritērijiem kā viela ar endokrīno disruptoru īpašībām, par kuru ir pieejamas zinātniski pamatotas liecības par iespējamu nopietnu kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību, kas rada bažas, kuru līmenis ir ekvivalents ar citām vielām, kas minētas REACH regulas 57. panta a) līdz e) punktā;

J.  tā kā DEHP ir iekļauts REACH regulas XIV pielikumā tāpēc, ka tas ir klasificēts kā reproduktīvajai funkcijai toksiska viela, un tā kā iedarbības dēļ uz endokrīno sistēmu nav iespējams noteikt drošas lietošanas robežvērtību; tā kā tas nav norādīts RAC un SEAC atzinumos un tāpēc ir dots novērtējums par DEHP toksisko iedarbību uz reproduktīvo funkciju;

K.  tā kā pieteikuma iesniedzējs norādījis atļaujas pieteikumā par pietiekamas kontroles veidu ir norādījis REACH regulas 60. panta 2. punktā minēto; tā kā tomēr saskaņā ar REACH regulas 60. panta 3. punkta a) apakšpunktu pietiekamas kontroles veids neattiecas uz vielām, kas atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vai saskaņā ar minētās regulas 57. panta f) punktu, ja tām nav iespējams noteikt robežvērtību saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 6.4. iedaļu;

L.  tā kā ir pierādīta DEHP kaitīgā iedarbība uz zīdītāju endokrīno sistēmu, kas in vivo pētījumos galvenokārt konstatēta kā augļa testosterona līmeņa pazemināšanās; tā kā šie atzinumi vēl papildus pamatoti ar, arī in vivo, konstatētu gēnu steroidogēniskās biosintēzes mehānisma pazeminātu regulāciju; tā kā izmēģinājumos ar žurkām novēroti tādi kaitīgās iedarbības veidi kā krūts dziedzeru retensijas palielināšanās, anoģenitālā attāluma samazināšanās, ģenitāliju anomālijas, spermatozoīdu skaita samazināšanās un sēklinieku izmaiņas, kā arī polinukleozs gonocīts, tubulāra atrofija un Leidiga šūnu hiperplāzija;

M.  tā kā zinātniski pierādīts, ka DEHP iedarbība attīstības paaugstinātas jutības periodos var izraisīt neatgriezeniskus attīstības defektus ar smagiem attīstības un vairošanās traucējumiem, kas uzskatāmi par īpaši nopietniem gan attiecībā uz cilvēku veselību, gan uz savvaļas dzīvniekiem arī tāpēc, ka šāda veida kaitīgums pēc iedarbības agrīnos dzīves posmos var izpausties tikai vēlāk;

N.  tā kā saskaņā ar RAC atzinumu, kas pamatojas uz saistībā ar pieteikumos sniegto informāciju, pieteikumu iesniedzēji uzskatāmi neparāda, ka riski strādājošo veselībai, ko rada lietojumi, par kuriem iesniegts pieteikums, tiek pietiekami kontrolēti saskaņā ar REACH regulas 60. panta 2. punktu; tā kā saskaņā ar RAC atzinumu tāpēc nav lietderīgi piešķirt atļauju, pamatojoties uz šo noteikumu;

O.  tā kā, neraugoties uz RAC atzinumu, Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) secināja, ka šo lietojumu atļaušana ir samērīga un tādējādi sociālie un ekonomiskie ieguvumi, ko rada lietojumi, uz kuriem attiecas pieteikums, atsver šo lietojumu radītos riskus cilvēka veselībai; tā kā SEAC atzinumā apstiprināts, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtā sociālā un ekonomiskā analīze ir būtiski nepilnīga, tostarp nav strādājošo veselībai nenovērsto risku ietekmes novērtējuma;

P.  tā kā SEAC ir zinātniska komiteja, kuras uzdevums saskaņā ar REACH regulas 64. panta 4. punkta b) apakšpunktu ir novērtēt sociāli ekonomiskos faktorus un tehniski iespējamās alternatīvas, kuras saistītas ar šīs vielas lietojumiem, kas aprakstīti pieteikumā, un tā kā tās uzdevums nav sniegt secinājumus par atļaujas izdošanas samērīgumu gadījumos, kad netiek pietiekami kontrolēts sabiedrībai radītais risks;

Q.  tā kā ķīmisko vielu radīto risku novērtēšana un pārvaldība, kā arī attiecīgas drošības informācijas sniegšana tās lietotājiem ir pieteikuma iesniedzēja pienākums; tā kā SEAC nevarēja kvantitatīvi novērtēt ilgstošas lietošanas samērīgumu, jo nebija iespējams kvantitatīvi novērtēt strādājošo veselībai nenovērstos riskus;

R.  tā kā REACH regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa cilvēka veselības aizsardzību un vides aizsardzību, tostarp alternatīvas metodes vielu bīstamības novērtēšanai, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, paaugstinot konkurētspēju un veicinot inovācijas;

S.  tā kā pieteikumi attiecas uz ļoti dažādiem lietojumiem, tostarp izmantošanu atkārtoti pārstrādāta plastificēta PVH sastāvā, kas satur DEHP kompozītu un sauso maisījumu veidā, un atkārtoti pārstrādāta plastificēta PVH, kas satur DEHP, rūpnieciskai izmantošanai plastmasu pārstrādes uzņēmumos PVH izstrādājumu ražošanai; tā kā tik plaša atļaujas joma lielā mērā varētu apturēt DEHP aizstāšanu, kas paredzēta ar tās iekļaušanu REACH regulas XIV pielikumā;

T.  tā kā PVH sastāvā DEHP plaši izmanto patēriņa preču, piemēram, tekstilizstrādājumu, mēbeļu un būvmateriālu ražošanā; tā kā ar šo plastmasu nav ķīmiski saistīts, tas viegli nonāk vidē;

U.  tā kā atļaujas pieteikumā galvenā vērība būtu jāpievērš šīs vielas izmantošanai, un tā kā tā ir atkārtoti pārstrādātu materiālu sastāvā, piešķirot atļauju, tas nav jāņem vērā;

V.  tā kā, lai gan DEHP ir daudzi dažādi aizstājēji, pieteikuma iesniedzēji nav snieguši visaptverošu analīzi par tirgū pieejamajām alternatīvām, lai aizstātu DEHP izmantošanu lietojumiem, par kuriem iesniegts pieteikums;

W.  tā kā SEAC uzskata, ka, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs, tā nevar secināt, ka rastos neto sociālās izmaksas gadījumā, ja atļauja netiek piešķirta; tā kā tādēļ, ka pieteikuma iesniedzēji nav uzskatāmi parādījuši vielas izmantošanas sociālās un ekonomiskās priekšrocības un sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada atteikums izdot atļauju, kā paredzēts REACH regulas 60. panta 4. punkta c) apakšpunktā;

X.  tā kā REACH regulas 1. panta trešajā daļā ir norādīts, ka tās pamatā ir piesardzības princips, un tā kā neskaidrību gadījumos apsvērumi, kas attiecas uz cilvēka veselības un vides aizsardzību, ir svarīgāki par vispārējiem ekonomiskiem apsvērumiem;

Y.  tā kā Komisija ir atbildīga Eiropas sabiedrībai par iedzīvotāju un vides aizsardzību pret bīstamām ķīmiskām vielām, vienlaikus veicinot inovāciju, tostarp drošāku vielu un produktu izmantošanu, lai veicinātu noturīgu ekonomiku,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (ES) Nr. 1907/2006 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu un iesniegt komitejai jaunu projektu, kurā tiek noraidīti pieteikumi atļaujas saņemšanai, lai izmantotu atkārtoti pārstrādātu plastificētu PVH, kas satur DEHP;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)

http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2

http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(4)

http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

(5)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en

(6)

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Juridisks paziņojums - Privātuma politika