Postup : 2015/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1228/2015

Predkladané texty :

B8-1228/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0409

NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 236k
18.11.2015
PE571.048
 
B8-1228/2015

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,


  o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  (D041427 – 2015/2962(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajcovia: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (D041427 – 2015/2962(RSP))  
B8‑1228/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (D041427),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(1), najmä na jeho článok 64 ods. 8,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC)(2) podľa článok 64 ods. 5 tretieho pododseku nariadenie (ES) č. 1907/2006,

–  so zreteľom na článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(3),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže DEHP je zahrnuté v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) z dôvodu jeho klasifikácie ako látky kategórie 1B, ktorá je toxická pre reprodukciu; keďže DEHP je v zozname kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, v dôsledku jeho reprotoxických vlastností;

B.  keďže Komisia chce prostredníctvom návrhu vykonávacieho rozhodnutia o identifikácii bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) , benzyl-butyl-ftalátu (BBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) ako látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenie (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady označiť DEHP za látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy;

C.  keďže už v roku 2000 na základe oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu o stratégii Spoločenstva v súvislosti s endokrinnými disruptormi (COM(1999)0706) bolo DEHP zaradené do prílohy 1, ktorou sa stanovoval kandidátsky zoznam 553 látok podľa kategórie I chemikálií, ktoré pri využití neporušených zvierat preukazujú narúšanie endokrinnej činnosti aspoň na jednom druhu(4);

D.  keďže DEHP patrilo medzi prvých šesť zlúčenín, ktoré sa podľa nariadenia REACH mali prestať používať, ako oznámila Komisia 17. februára 2011(5);

E.  keďže 12. decembra 2014 sa výbor členských štátov (MSC) jednomyseľne dohodol na identifikácii tejto látky ako látky vzbudzujúcej rovnakú úroveň obáv v dôsledku vlastností narúšajúcich endokrinný systém v životnom prostredí(6); keďže MSC jednomyseľne uznal, že v prípade látky DEHP existujú vedecké dôkazy narúšania endokrinnej činnosti a príčinnej súvislosti medzi touto činnosťou a nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie;

F.  keďže Komisia berie na vedomie jednomyseľnú dohodu v MSC o uznaní toho, že štyri ftaláty vrátane DEHP narušujú endokrinný systém a toho, že nepriaznivé účinky tohto pôsobenia sú rovnaké ako účinky, ktoré viedli k ich klasifikácii ako látky toxické pre reprodukciu a k ich identifikácii ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podľa článku 57 písm. c) nariadenia REACH; keďže Komisia tiež poznamenáva, že väčšina členov VNB zohľadnila, že úroveň obáv, ktoré tieto účinky vzbudzujú, je rovnocenná;

G.  keďže Komisia 21. októbra 2015 predložila návrh vykonávacieho aktu na identifikáciu tejto látky ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktorej účinky na zdravie človeka vyvolávajú rovnakú úroveň obáv podľa článok 57 písm. f) nariadenia REACH;

H.  keďže v stanovisku RAC sa uznáva endokrinné pôsobenie DEHP, ale zároveň sa poukazuje na to, že táto látka je v prílohe XIV zahrnutá vzhľadom na jej klasifikáciu reprodukčnej toxicity (článok 57 písm. c)), nie na základe vlastností narúšajúcich endokrinný systém (článok 57 písm. f)); keďže v dôsledku toho je súčasné posúdenie DEHP obmedzené na jeho reprodukčnú toxicitu;

I.  keďže DEHP by malo byť identifikované ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy z dôvodu, že spĺňa kritériá uvedené v článok 57 písm. f) nariadenia REACH tým, že ide o látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, pri ktorej existujú vedecké dôkazy o jej pravdepodobných vážnych účinkoch na ľudské zdravie, čo vyvoláva úroveň obáv ekvivalentnú obavám z ďalších látok vymenovaných v písmenách a) až e) článku 57 nariadenia REACH;

J.  keďže DEHP je zahrnuté v prílohe XIV k nariadeniu REACH vzhľadom na jeho klasifikáciu ako reprodukčne toxické, a keďže jeho endokrinné pôsobenie by nemalo umožniť stanoviť hranicu pre jeho bezpečné použitie; keďže táto skutočnosť nie je uvedená v stanoviskách RAC ani SEAC a hodnotenie je preto obmedzené na reprodukčnú toxicitu DEHP;

K.  keďže žiadateľ požiadala o autorizáciu spôsobom primeranej kontroly stanoveným v článku 60 ods. 2 nariadenia REACH; keďže podľa článku 60 ods. 3 písm. a) nariadenia REACH sa však spôsob primeranej kontroly neuplatňuje na látky, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie CMR, ani na látky podľa článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia, u ktorých nie je možné určiť prahovú hodnotu v súlade s oddielom 6.4 prílohy I k tomuto nariadeniu;

L.  keďže DEHP má preukázateľne nepriaznivý vplyv na endokrinný systém cicavcov najmä prostredníctvom in vivo nálezov zníženej úrovne testosterónu plodu; keďže tieto konštatovania sú navyše podporené mechanickými zisteniami – tiež in vivo – expresie génov v steroidogénnom biosyntéznom procese; keďže spektrum nepriaznivých účinkov pozorovaných pri potkanoch zahŕňa zvýšenú retenčnú mliečnu cystu, zníženú anogenitálnu vzdialenosť, malformácie pohlavných orgánov, znížený počet spermatocytov a zmeny semenníkov vrátane mnohojadrových gonocytov, rúrkovej atrofie a Leydigovej bunkovej hyperplázie;

M.  keďže vedecké dôkazy o DEHP preukazujú, že expozícia počas citlivých období rozvoja môže spôsobiť nevratné vplyvy na vývojové programovanie vedúce k vážnym účinkom na reprodukciu, ktoré sa považujú za obzvlášť závažné vo vzťahu k zdraviu ľudí a voľne žijúcich druhov, a to aj preto, lebo tento nepriaznivý vplyv spôsobený vystavením počas počiatočných fáz životného cyklu sa môže prvýkrát prejaviť až v neskorších etapách života;

N.  keďže podľa stanoviska výboru RAC, ktoré vzniklo na základe informácií uvedených v žiadosti, žiadatelia nepreukázali, že riziká pre zdravie pracovníkov vyplývajúce z používania, o ktoré sa žiadali v žiadosti, boli primerane kontrolované v súlade s článkom 60 ods. 2 nariadenia REACH; keďže podľa stanoviska RAC preto nie je vhodné udeliť autorizáciu na základe tohto ustanovenia;

O.  keďže napriek stanovisku RAC dospel Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) k záveru, že autorizácia používania by bola primeraná, teda, že sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce z používania, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, prevažujú nad rizikami pre ľudské zdravie vyplývajúcimi z takéhoto používania; keďže v stanovisku SEAC sa potvrdilo, že existujú významné nedostatky v sociálno-ekonomickej analýzy predloženej žiadateľom vrátane chýbajúceho hodnotenia vplyvu na zdravie, v ktorom by sa identifikovalo zostávajúce riziko na zdravie pracovníkov;

P.  keďže SEAC je vedecký výbor, ktorého úlohou podľa článok 64 ods. 4 písm. b) nariadenia REACH je posúdenie sociálno-ekonomických faktorov a dostupnosti a technickej uskutočniteľnosti alternatív spojených s použitím látky, ako je opísané v žiadosti, a keďže jeho úlohou nie je poskytovať závery o primeranosti autorizácie v prípade, že riziko pre spoločnosť nie je primerane kontrolované;

Q.  keďže žiadateľ je zodpovedný za hodnotenie a riadenie rizík, ktoré predstavujú chemické látky, ako aj za poskytnutie primeraných bezpečnostných informácií ich používateľom; keďže SEAC nemohol na základe kvantitatívnych údajov dospieť k záveru o proporcionalite pokračujúceho používania, keďže informácie o zostávajúcich rizikách pre zdravie pracovníkov nebolo možné vyčísliť;

R.  keďže účelom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, vrátane podpory rozvoja alternatívnych metód posudzovania nebezpečenstva, ktoré predstavujú chemické látky, ako aj voľný pohyb látok na vnútornom trhu, a zároveň zlepšovať konkurencieschopnosť a inovácie;

S.  keďže žiadosti zahŕňajú široké spektrum použití, ktoré by zahŕňali použitie pri vytváraní recyklovaného mäkkého PVC s obsahom DEHP v látkach a zmesiach a priemyselné využitie recyklovaného mäkkého PVC s obsahom DEHP pri spracovaní polymérov na výrobu výrobkov z PVC; keďže takýto široký rozsah autorizácie by vo veľkej miere zvrátil nahradenie DEHP, ako sa zamýšľalo pri jeho zaradení do prílohy XIV k nariadeniu REACH;

T.  keďže DEHP v PVC je široko používané v každodenných spotrebiteľských výrobkoch, ako napríklad textil, nábytok a stavebný materiál; keďže táto látka nie je chemicky viazaná na plasty, a teda ľahko uniká do prostredia;

U.  keďže žiadosť o autorizáciu by sa mala zameriavať na používanie látky a keďže skutočnosť, že látka je prítomná v recyklovaných materiálov, nie je relevantným faktorom pre udelenie autorizácie;

V.  keďže hoci existuje široká škála náhrad za DEHP, žiadateľ nepredložil komplexnú analýzu alternatív na trhu, ktorými možno nahradiť používanie DEHP na použitie uvedené v žiadosti;

W.  keďže SEAC zastáva názor, že na základe informácií, ktoré poskytol žiadateľ, nemôže konštatovať, že by vznikli spoločenských náklady, ak povolenie nebude udelené; keďže teda žiadatelia nepreukázali sociálno-ekonomické prínosy vyplývajúce z používania látky ani sociálno-ekonomické dôsledky zamietnutia autorizácie podľa článok 60 ods. 4 písm. c) nariadenia REACH;

X.  keďže v článku 1 ods. 3 nariadenia REACH sa uvádza, že toto nariadenie sa zakladá na zásade predbežnej opatrnosti, a keďže v prípade neistoty by sa pred všeobecnými ekonomickými úvahami mali skôr zohľadniť úvahy týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a životného prostredia;

Y.  keďže Komisia sa európskej verejnosti zodpovedá za ochranu občanov a životného prostredia pred nebezpečnými chemickými látkami, pričom zároveň má podporovať inovácie vrátane oblasti bezpečnejších chemických látok a výrobkov na podporu odolného hospodárstva;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006;

2.  vyzýva Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia a aby predložila nový návrh o zamietnutí žiadostí o povolenie pre zloženie recyklovaných mäkkého PVC s obsahom DEHP;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(2)

http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2

http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)

http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

(5)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_sk.htm

(6)

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia