Förfarande : 2015/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1228/2015

Ingivna texter :

B8-1228/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0409

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 148kWORD 226k
18.11.2015
PE571.048v01-00
 
B8-1228/2015

i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen


om kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006  (D041427 – 2015/2962(RSP))


Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (D041427 – 2015/2962(RSP))  
B8-1228/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens utkast till genomförandebeslut av den XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006(1), särskilt artikel 64.8,

–  med beaktande av yttrandena från riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för socioekonomisk analys (SEAC)(2), i enlighet med artikel 64.5 tredje stycket i förordning (EG) nr 1907/2006,

–  med beaktande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(3),

–  med beaktande av förslaget till resolution från sitt utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  DEHP har upptagits i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen), eftersom det klassificerats som reproduktionstoxiskt (kategori 1B). På grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper finns DEHP med i Reach-förordningens kandidatförteckning.

B.  Kommissionen avser, med hjälp av ett utkast till genomförandebeslut där, i enlighet med artikel 57 f i förordning (EG) nr 1907/2006, följande ämnen identifieras såsom ämnen som inger mycket stora betänkligheter, nämligen bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) och diisobutylftalat (DIBP), att identifiera DEHP som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter.

C.  Redan år 2000, i ett meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen (COM(1999)0706), infördes DEHP i bilaga 1 med kandidatförteckningen över 553 ämnen inom kemikalier i kategori I, som belagts ha endokrinstörande effekter på minst en art av intakta djur(4).

D.  DEHP fanns med bland de första sex kemiska föreningar som, enligt kommissionens tillkännagivande av den 17 februari 2011, skulle utfasas med stöd av Reach-förordningen(5).

E.  Den 12 december 2014 kom medlemsstatskommittén enhälligt överens om att DEHP skulle identifieras såsom ett ämne som inger mycket stora betänkligheter, på grund av sina hormonstörande (tidigare: endokrinstörande) egenskaper i miljön(6). Medlemsstatskommittén var enig om att det fanns vetenskapliga belägg för att DEHP hade hormonstörande effekter, samt för att det rådde ett orsakssamband mellan dessa effekter och skadeverkningar på människors hälsa.

F.  Kommissionen konstaterar medlemsstatskommitténs enhälliga åsikt om att fyra ftalater, bland dem DEHP, har hormonstörande egenskaper och att skadeverkningarna till följd av detta är av samma slag som de skadeverkningar som lett till att dessa ämnen klassificerats som reproduktionstoxiska och, med stöd av artikel 57 c i Reach-förordningen, identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Kommissionen konstaterar tillika att flertalet av medlemsstatskommitténs ledamöter anser att alla dessa skadeverkningar ger upphov till motsvarande betänkligheter.

G.  Den 21 oktober 2015 lade kommissionen fram ett utkast till genomförandeakt för att DEHP skulle identifieras som ett hormonstörande ämne, vars inverkan på människors hälsa föranleder motsvarande betänkligheter, med stöd av artikel 57 f i Reach-förordningen.

H.  I yttrandet från RAC medges det att DEHP är hormonstörande, men det påpekas också att ämnet införts i bilaga XIV på grund av att det klassificerats såsom reproduktionstoxiskt (artikel 57 c) och inte på grund av sina hormonstörande egenskaper (artikel 57 f). Till följd av detta har man vid den aktuella bedömningen av DEHP beaktat endast dess reproduktionstoxiska egenskaper.

I.  DEHP bör identifieras såsom ett ämne som inger mycket stora betänkligheter, eftersom det uppfyller kriterierna i artikel 57 f i Reach-förordningen, i och med att det har hormonstörande egenskaper med vetenskapligt belagda, sannolikt allvarliga, konsekvenser för människors hälsa, vilka leder till betänkligheter som motsvarar dem som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i artikel 57 a–e i Reach-förordningen.

J.  DEHP är infört i bilaga XIV till Reach-förordningen eftersom det klassificerats såsom reproduktionstoxiskt, och till följd av dess hormonstörande egenskaper bör man inte få fastställa något gränsvärde för säker användning av det. Detta erkänns inte i yttrandena från RAC och SEAC och därför har man vid bedömningen av DEHP beaktat endast dess reproduktionstoxiska egenskaper.

K.  Sökanden har ansökt om tillstånd med stöd av principen om adekvat kontroll i artikel 60.2 i Reach-förordningen. Enligt artikel 60.3 a i Reach-förordningen gäller dock principen om adekvat kontroll inte för ämnen som uppfyller kriterierna för att vara cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, eller kriterierna i artikel 57 f i den förordningen och för vilka det inte går att fastställa något gränsvärde i enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I till förordningen.

L.  DEHP har påvisats vara skadligt för hormonsystemet hos däggdjur, framför allt genom att minskade nivåer av testosteron konstaterats hos foster in vivo. Detta har ytterligare belagts med hjälp av mekanistiska fynd, också in vivo, där man påträffat nedreglering av gener i den steroidogena biosyntesvägen. Bland de negativa effekter som observerats hos råttor märks ökad onormal spenutveckling, minskat anogenitalt avstånd, missbildningar i könsorganen, minskat antal spermatocyter och förändringar i testiklarna, bland annat i form av multinukleära gonocyter, tubulär atrofi och Leydigcellhyperplasi.

M.  När det gäller DEHP har det vetenskapligt belagts att exponering under känsliga tidsfönster under utvecklingen kan leda till irreversibla utvecklingsskador med allvarliga konsekvenser för utveckling och förökning. Dessa skador anses som särskilt allvarliga för människors hälsa och för olika arter av vilda djur, bland annat för att dessa skador till följd av exponering i början av livet ibland inte kommer till synes förrän längre fram i livet.

N.  I yttrandet från RAC, som grundade sig på de upplysningar som getts i ansökan, framhölls det att sökanden inte påvisat att det fanns någon adekvat kontroll i enlighet med artikel 60.2 i Reach-förordningen av de risker för arbetstagarnas hälsa som härrör från de användningar som ansökan gällde. Enligt RAC är det därför inte på sin plats att tillstånd beviljas med stöd av artikel 60.2.

O.  Trots yttrandet från RAC drog SEAC den slutsatsen, att det vore skäligt att tillåta användningarna och att den socioekonomiska nyttan av de användningar som ansökan hänförde sig till uppvägde de risker för människors hälsa som dessa användningar ger upphov till. I yttrandet från SEAC bekräftades det att det fanns avsevärda brister i den socioekonomiska analys som lagts fram av sökanden, bland annat att det inte fanns någon hälsokonsekvensbedömning med kartläggning av de återstående riskerna för arbetstagarnas hälsa.

P.  SEAC är en vetenskaplig kommitté, som enligt artikel 64.4 b i Reach-förordningen har i uppgift att göra en bedömning av de socioekonomiska faktorerna och av tillgången på lämpliga och tekniskt genomförbara alternativ med anknytning till ämnets användning enligt beskrivningen i ansökan. Däremot har SEAC inte i uppgift att komma med slutsatser om hur skäligt det är med ett tillstånd om inte risken för samhället gjorts till föremål för adekvat kontroll.

Q.  Sökanden har ansvaret för att bedöma och hantera riskerna med kemikalierna och för att ge lämplig säkerhetsinformation till dem som använder kemikalierna. SEAC kunde inte dra någon kvantitativ slutsats om skäligheten av fortsatt användning, eftersom upplysningarna om de återstående riskerna för arbetstagarnas hälsa inte gick att kvantifiera.

R.  Syftet med Reach-förordningen är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, inbegripet främjande av alternativa metoder för att bedöma vilka risker olika ämnen innebär, samt att ämnen fritt kan cirkulera på den inre marknaden samtidigt som konkurrenskraft och innovation förbättras.

S.  Ansökningarna hänför sig till ett stort antal användningar, såsom användning vid beredning av materialåtervunnen mjuk vinylkloridplast (PVC) med DEHP i föreningar och pulverblandningar, liksom när materialåtervunnen mjuk PVC med DEHP används inom industrin vid polymerbearbetning för produktion av PVC-artiklar. Om tillstånd ges till så många användningar skulle det i hög grad motverka syftet med att DEHP ska ersättas, vilket låg till grund för att ämnet infördes i bilaga XIV till Reach-förordningen.

T.  PVC med DEHP har en bred användning i olika vardagsvaror för konsumenter, såsom textilier, möbler och byggvaror. Ämnet är inte kemiskt bundet till plasten och läcker därför lätt ut i miljön.

U.  I en tillståndsansökan bör tyngdpunkten vila vid ämnets användning. Att ämnet förekommer i återvunnet material har ingen relevans för tillståndsbeviljandet.

V.  Många ämnen kan ersätta DEHP och sökandena har inte lagt fram någon allsidig analys av marknadstillgängliga ersättningsalternativ till DEHP i de användningar som ansökan hänför sig till.

W.  SEAC kan, utgående från upplysningarna från sökandena, inte sluta sig till att ett avslag på tillståndsansökan skulle bli en nettokostnadsbelastning för samhället. Sökandena har således inte påvisat vare sig vilka socioekonomiska fördelar ämnets användning för med sig eller vilka socioekonomiska konsekvenser ett avslag på tillståndsansökan skulle ge upphov till, såsom det föreskrivs i artikel 60.4 c i Reach-förordningen.

X.  I artikel 1.3 i Reach-förordningen stadgas att förordningen bygger på försiktighetsprincipen och att, i händelse av osäkerhet, överväganden som hänför sig till skyddet av människors hälsa och miljön, bör ta företräde framom allmänna ekonomiska överväganden.

Y.  Kommissionen är ansvarsskyldig inför allmänheten i Europa när det gäller att skydda invånarna och miljön från farliga kemikalier, liksom också när det gäller innovationsfrämjamde, också inom området säkrare kemikalier och produkter, för att stimulera till en motståndskraftig ekonomi.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebesluto ch lägga fram ett nytt utkast, med avslag på ansökningarna om tillstånd för formulering av återvunnen mjuk PVC som innehåller DEHP.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(2)

http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2

http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)

http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf

(5)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en

(6)

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy