Предложение за резолюция - B8-1231/2015Предложение за резолюция
B8-1231/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.

18.11.2015 - (2015/2772 (RSP).

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑1103/2015
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Искра Михайлова, Андрей Новаков, Констанце Крел, Томаш Пьотър Поремба, Иван Яковчич, Юнус Омаржи, Моника Вана, Роза Д'Амато от името на комисията по регионално развитие

Процедура : 2015/2772(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1231/2015
Внесени текстове :
B8-1231/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑1231/2015

Резолюция на Европейския парламент относно: Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.

(2015/2772 (RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 174 и 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент за общоприложимите разпоредби),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза,

–  като взе предвид Шестия доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване: (COM(2014)0473),

–  като взе предвид Годишния доклад за 2014 г. на Сметната палата,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията: „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“ (O-000127/2015 – B8 1103/2015),

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Парламентът признава важността на значителните стъпки, предприети от институциите на ЕС, в посока на опростяване, като програма за опростяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., назначен заместник-председател на Комисията, отговарящ по въпросите на по-доброто законотворчество, създаване на група на високо равнище от независими експерти за мониторинг на опростяването за бенефициенти на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове в рамките на Комисията, преразгледан Финансов регламент и Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР);

Б.  като има предвид, че въпреки реформираната политика на сближаване за програмния период 2014 – 2020 г., в която са посочени методи за опростяване, прилагането, управлението, докладването и контролът по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) продължават да са тромави за бенефициентите и за управляващите органи, особено за тези, които разполагат с по-малко административни и финансови възможности;

В.  като има предвид, че съществуващото свръхрегулиране, включително в процеса на транспониране на правилата в националното законодателство, създава „спирачка“ и води до по-дълъг период извън пазара и до непреки разходи за потенциални бенефициенти, които кандидатстват за финансиране от ЕС, като по този начин се намалява инвестиционното въздействие на финансирането от страна на ЕС и се създават пречки за бенефициентите, гражданите и дружествата в ЕС, по-специално за малките и средните предприятия;

Г.  като има предвид, че сложните процедури могат да създадат значителна тежест за бенефициентите, по-специално за малките и средни предприятия, неправителствени организации и общините, които се нуждаят от финансиране от ЕС, и като има предвид, че по принцип тези субекти не разполагат с финансовите и човешките ресурси, нито с експертния опит, за да кандидатстват успешно за безвъзмездни средства от ЕС и да ги управляват; като има предвид, че Комисията и държавите членки се приканват да продължат своите усилия инструментът за отчитане на риска ARACHNE да започне да функционира и да бъде по-лесен за използване от управляващите органи и контролните системи на оперативните програми, което трябва да осигури подходящ баланс между опростяването, от една страна, и откриването и предотвратяването на нередности, включително измами, от друга;

Д.  като има предвид, че дублирането на одити и разликите в одитните подходи и методики, призовава за прилагане на принципа за „единен одит“ и за по-силен акцент върху одита на изпълнението, което може по-добре да оцени ефикасността и ефективността на операциите, както и да доведе до предложения за опростяване;

1.  счита, че Комисията следва да въведе подробни насоки относно опростяването, за да бъдат осведомени държавите членки и техните региони за своята задача за премахване или най-малкото за значително намаляване на административната тежест и свръхрегулирането, възникващи на национално и местно равнище при процесите на възлагане на обществени поръчки, подбора на предложение за проект и дейностите за мониторинг и контрол, включително избягване на чести промени в правилата, опростяване на езика и стандартизиране на процедурите, както и съсредоточаването на бюджета на ЕС върху осезаеми резултати; подчертава освен това, че интегриран пакет за регионално финансиране от ЕС, предоставен посредством единен интерфейс или „обслужване на едно гише“ би могло да бъде една от възможностите, като по този начин се премине към общи процеси и процедури, когато това е възможно;

2.  призовава Комисията да предостави на държавите членки и техните региони пътна карта за рационализиране и опростяване на дейностите по контрол, наблюдение и докладване, включително за бенефициенти с цел да се приключи с настоящите затруднения;

3.  призовава Комисията и държавите членки да отчетат целевата дата 31 декември 2015 г., както е предвидено в член 122, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), за преминаване към електронно сближаване (e-Cohesion) като предварително условие за значително намаляване на времето от подаването на заявление до отпускането на безвъзмездните средства;

4.  приканва Комисията да установи и да прилага, в сътрудничество с държавите членки и в съответствие с принципа на пропорционалност, един по-общ подход към изискванията за данни и информация към бенефициентите в процеса на прилагане и докладване, свързан с финансирането от ЕС при споделено управление, и да насърчават обмена на добри практики;

5.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават опростяването на правилата, които уреждат финансовите инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед на по-пълното им привеждане в съответствие с нуждите на бенефициентите и в крайна сметка с цел подобряване на тяхното използване;

6.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат използването на многофондов подход, като се отчитат потребностите на бенефициентите;

7.  приканва Комисията да започне структуриран и постоянен диалог с Европейския парламент, Комитета на регионите и другите заинтересовани страни по всички аспекти на този процес на опростяване;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки и техните региони.