Forslag til beslutning - B8-1231/2015Forslag til beslutning
B8-1231/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om "Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020"

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1103/2015
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato for Regionaludviklingsudvalget

Procedure : 2015/2772(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1231/2015
Indgivne tekster :
B8-1231/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1231/2015

Europa-Parlamentets beslutning om "Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020"

(2015/2772(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 174 og 175 TEUF,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (forordningen om de fælles bestemmelser),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget,

–  der henviser til den sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed (COM(2014)0473),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning for 2014,

–  der henviser til mundtlig forespørgsel til Kommissionen om "Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020" (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet anerkender betydningen af væsentlige skridt, som EU-institutionerne har taget i retning af forenkling, f.eks. dagsordenen for forenkling af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, en udpeget næstformand i Kommissionen med ansvar for bedre regulering, oprettelse af en gruppe af uafhængige eksperter på højt niveau om overvågning af forenklingen for modtagerne af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) i Kommissionen, den reviderede finansforordning og forordningen om fælles bestemmelser;

B.  der henviser til, at på trods af den reformerede samhørighedspolitik for programmeringsperioden 2014-2020, hvor forenklingsmetoderne er rettet, er anvendelse, forvaltning, rapportering og kontrol med hensyn til de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) stadig besværlige for både støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder, navnlig dem med mindre administrativ og finansiel kapacitet;

C.  der henviser til, at eksisterende overregulering ("gold-plating"), herunder i forbindelse med gennemførelsen af regler i national lovgivning, har en vækstdæmpende virkning og fører til længere time-out-of-market og indirekte omkostninger for potentielle støttemodtagere, der ansøger om EU-finansiering, hvorved EU-midlernes indvirkning på investeringerne reduceres, og der skabes hindringer for støttemodtagere, borgere og virksomheder i EU, navnlig små og mellemstore virksomheder;

D.  der henviser til, at komplicerede procedurer kan udgøre en betydelig belastning for støttemodtagere, navnlig små og mellemstore virksomheder, NGO’er og kommuner, der har behov for EU-støtte, og der henviser til, at disse enheder ikke har de økonomiske og menneskelige ressourcer – eller ekspertisen – til at ansøge om og forvalte EU-støtte; der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at fortsætte deres bestræbelser på at gøre risikovurderingsredskabet Arachne operationelt og lettere at anvende for forvaltningsmyndighederne og de operationelle programmers kontrolsystemer, som er nødt til at sikre en passende balance mellem på den ene side forenkling og på den anden side påvisning og forebyggelse af uregelmæssigheder, herunder svig;

E.  der henviser til, at overlapning af revisioner og forskelle i fremgangsmåder og metoder nødvendiggør indførelsen af "princippet om én enkelt revision" og et stærkere fokus på forvaltningsrevision, som bedre kan vurdere effektiviteten af arbejdet og føre til forslag om forenkling;

1.  mener, at Kommissionen bør indføre detaljerede retningslinjer for forenkling med henblik på at gøre medlemsstaterne og deres regioner bekendt med, at de har til opgave at eliminere, eller i det mindste væsentligt reducere, den administrative byrde og overreguleringen, som opstår på nationalt og lokalt plan i forbindelse med indkøb, udvælgelse af forslag og overvågning og kontrol af aktiviteter, herunder at undgå hyppige ændringer i regler, forenkle sproget og harmonisere procedurerne samt at fokusere EU-budgettet på håndgribelige resultater; anfører endvidere, at en integreret regional finansieringspakke, der leveres via en enkelt grænseflade eller "kvikskranke", kunne være en mulighed med henblik på således at bevæge sig i retning af fælles processer og procedurer, hvor det er muligt;

2.  anmoder Kommissionen om at give medlemsstaterne og deres regioner en køreplan for at strømline og forenkle kontrol, overvågning og rapportering, herunder til støttemodtagerne, for at gøre op med de nuværende flaskehalse;

3.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at notere sig den 31. december 2015 som måldatoen, i henhold til artikel 122, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser, for at skifte til e-samhørighed som en forudsætning for en betydelig reduktion af den tid, der går fra ansøgning til tildeling af støtte;

4.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet at nedsætte og gennemføre en lempelig fremgangsmåde med hensyn til de data- og informationskrav, der stilles modtagerne i ansøgningsproceduren, og med hensyn til rapportering i forbindelse med EU-midler under fælles forvaltning og at tilskynde til udveksling af god praksis;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en forenkling af de regler, der gælder for finansielle instrumenter under ESI-fondene med henblik på at bringe dem tættere på modtagernes behov og i sidste ende forbedre anvendelsen heraf;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge anvendelsen af flerfondstilgangen, under hensyntagen til modtagernes behov;

7.  opfordrer Kommissionen til at indgå i en struktureret og permanent dialog med Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og andre interesserede parter om alle aspekter af denne forenkling;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne og deres regioner.