Πρόταση ψηφίσματος - B8-1231/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1231/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1103/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2015/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1231/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1231/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1231/2015

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020

(2015/2772(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και 175 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΚΚΔ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 29ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2010 (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τις σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, όπως η Ατζέντα της απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-2020, ο ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής αρμόδιου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η σύσταση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της διαδικασίας απλούστευσης για τους δικαιούχους ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) στην Επιτροπή, ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός, καθώς και ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όπου εξετάζονται διάφορες μέθοδοι απλούστευσης, η εφαρμογή, η διαχείριση, η υποβολή εκθέσεων και ο έλεγχος σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εξακολουθούν να είναι ανελαστικά τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους φορείς διαχείρισης, ειδικότερα εκείνους με περιορισμένες διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα «διαδικασία επιχρύσωσης», συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας μεταφοράς των κανόνων στην εθνική νομοθεσία, δημιουργεί καθυστερήσεις και ένα χρονοβόρο και ασύμφορο έμμεσο κόστος στους δυνητικούς δικαιούχους που αναζητούν χρηματοδότηση από την ΕΕ, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο των επενδύσεων της ΕΕ χρηματοδότησης, και δυσχεραίνοντας τους δικαιούχους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες μπορεί να δημιουργήσουν μια σημαντική επιβάρυνση για τους δικαιούχους, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ και τους δήμους, που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης από την ΕΕ, αλλά και ότι, σε γενικές γραμμές, αυτές οι οντότητες δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ούτε τεχνογνωσία, για να εφαρμόσουν με επιτυχία και να διαχειριστούν τις επιχορηγήσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να καταστήσουν το εργαλείο ARACHNE για την εκτίμηση και κατάταξη του κινδύνου, λειτουργικό και πιο εύκολο στη χρήση για τις διαχειριστικές αρχές και τα ελεγκτικά συστήματα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που πρέπει να εξασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης αφενός, και του εντοπισμού και της πρόληψης των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, αφετέρου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικαλύψεις στους ελέγχους και οι διαφορές στις προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ελέγχου, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την εφαρμογή της «αρχής του ενιαίου ελέγχου», και για μεγαλύτερη έμφαση στις έλεγχο των επιδόσεων, που θα αξιολογεί καλύτερα την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων και θα οδηγεί σε προτάσεις υπέρ της απλούστευσης·

1.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απλούστευση, προκειμένου να γνωστοποιήσει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους ότι οφείλουν να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να μειώσουν σημαντικά, τον διοικητικό φόρτο και τις υπερβολικές απαιτήσεις που προκύπτουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, επιλογής των προτάσεων έργων και παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων, και την ανάγκη αποφυγής των συχνών αλλαγών στους κανόνες, απλούστευσης της γλώσσας, και τυποποίησης των διαδικασιών, με ταυτόχρονη εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ σε απτά αποτελέσματα· επιπλέον, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την περιφερειακή χρηματοδότηση, μέσω ενός απλού εργαλείου διασύνδεσης ή μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας, προχωρώντας έτσι στην κατεύθυνση κοινών μεθόδων και διαδικασιών, όποτε αυτό είναι δυνατόν·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους έναν οδικό χάρτη για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, του οποίου θα επωφεληθούν και οι δικαιούχοι, προκειμένου να αποφύγουν τις ισχύουσες διαδικαστικές δυσχέρειες·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2015, όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού για τον καθορισμό κοινών διατάξεων, για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική συνοχή, ως προϋπόθεση για την σημαντική επιτάχυνση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή αιτήσεων έως τη χορήγηση επιδοτήσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, μια ήπια προσέγγιση ως προς τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες από τους δικαιούχους κατά τη διαδικασία της αίτησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικών με τη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα ΕΔΕΤ, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των δικαιούχων και, τελικά, τη βελτίωση της χρήσης τους·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την χρήση της πολυταμειακής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων·

7.  καλεί την Επιτροπή να εμπλακεί σε ένα διαρθρωμένο και μόνιμο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και άλλους φορείς για όλες τις πτυχές αυτής της διαδικασίας απλούστευσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους.