Menettely : 2015/2772(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1231/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1231/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/11/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0419

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 66k
18.11.2015
PE571.055v01-00
 
B8-1231/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1103/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


aiheesta ”Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020” (2015/2772(RSP))


Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato aluekehitysvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020” (2015/2772(RSP))  
B8‑1231/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 ja 175 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29. lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1268/2012,

–  ottaa huomioon kuudennen taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomuksen (COM(2014)0473),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2014,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisen kysymyksen aiheesta ”Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020” 2020 (O-000127/2015 – B8 1103/2015),

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että parlamentti pitää tärkeinä EU:n toimielinten toteuttamia merkittäviä yksinkertaistamista koskevia toimenpiteitä, kuten monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 yksinkertaistamissuunnitelma, sääntelyn laadun parantamisesta vastaavan komission varapuheenjohtajan nimittäminen, yksinkertaistamista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen edunsaajien osalta seuraavan riippumattomien asiantuntijoiden korkean tason työryhmän perustaminen komission yhteyteen sekä varainhoitoasetuksen ja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen perusteellinen tarkistaminen;

B.  ottaa huomioon, että vaikka koheesiopolitiikkaa uudistettiin vuosien 2014–2020 ohjelmakautta varten muun muassa soveltamalla yksinkertaistamismenetelmiä, Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin liittyvät hakemista, hallinnointia, raportointia ja valvontaa koskevat kysymykset ovat edelleen hankalia niin tuensaajille kuin hallintoviranomaisille, erityisesti niille, joiden hallinnolliset ja taloudelliset resurssit ovat niukat;

C.  ottaa huomioon, että nykyinen ylisääntely, myös sääntöjen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevassa prosessissa, aiheuttaa viiveitä, johtaa markkinoille pääsyn odotusaikojen pitenemiseen ja tuo epäsuoria kustannuksia EU:n rahoitusta hakeville mahdollisille tuensaajille heikentäen siten EU:n rahoituksen investointivaikutuksia ja luoden esteitä tuensaajille ja EU:n kansalaisille ja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille;

D.  toteaa, että monimutkaiset menettelyt voivat muodostaa merkittävän rasitteen tuensaajille ja etenkin EU:n rahoitusta tarvitseville pienille ja keskisuurille yrityksille, kansalaisjärjestöille ja kunnille, ja ottaa huomioon, että näillä yhteisöillä ei yleensä ole tarvittavia taloudellisia ja henkilöresursseja tai asiantuntemusta voidakseen hakea ja hallinnoida EU:n tukia menestyksekkäästi; ottaa huomioon, että komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan pyrkimään edelleen saattamaan riskien pisteytykseen tarkoitettu Arachne-väline käyttövalmiiksi ja tekemään siitä helppokäyttöisemmän hallintoviranomaisille ja operatiivisten ohjelmien valvontajärjestelmille, joiden avulla on varmistettava, että yhtäältä yksinkertaistamistoimien ja toisaalta sääntöjenvastaisuuksien, myös petosten, havaitsemisen ja ehkäisemisen välillä on riittävä tasapaino;

E.  katsoo, että päällekkäiset tarkastukset ja tarkastuksia koskevien lähestymistapojen ja menetelmien erilaisuus puoltavat yhtenäisten tarkastusten periaatteen täytäntöönpanoa ja keskittymistä aiempaa selkeämmin toiminnantarkastuksiin, joiden avulla voidaan arvioida paremmin toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja saada aikaan yksinkertaistamista koskevia ehdotuksia;

1.  katsoo, että komission olisi otettava käyttöön täsmälliset yksinkertaistamista koskevat suuntaviivat, jotta jäsenvaltiot ja niiden alueet tulevat tietoisiksi velvollisuudestaan poistaa tai ainakin vähentää huomattavasti hallinnollista rasitetta ja ylisääntelyä, jota syntyy kansallisella ja paikallisella tasolla hankintaan, hanke-ehdotusten valintaan sekä seuranta- ja valvontatoimintaan liittyvissä prosesseissa, myös välttämällä toistuvia sääntömuutoksia, selkeyttämällä kieltä, vakioimalla menettelyjä sekä keskittymällä EU:n talousarviossa konkreettisiin tuloksiin; toteaa lisäksi, että vaihtoehtona voisi olla myös yhteisen rajapinnan tai keskitetyn asiointipisteen kautta toteutettava yhdennetty EU:n aluerahoituspaketti, mikä mahdollistaisi siirtymisen kohti yhteisiä prosesseja ja menettelyjä aina, kun se on mahdollista;

2.  pyytää komissiota laatimaan jäsenvaltioita ja niiden alueita varten valvonta-, seuranta- ja raportointitoimien, myös tuensaajien toimien, virtaviivaistamista ja yksinkertaistamista koskevan etenemissuunnitelman nykyisten pullonkaulojen poistamiseksi;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan merkille yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 122 artiklan 3 kohdassa vahvistetun, 31. joulukuuta 2015 umpeutuvan tavoiteajan siirtymiselle sähköiseen koheesioon, joka on edellytys sille, että hakemuksen jättämisen ja tuen maksamisen välistä ajanjaksoa voidaan lyhentää merkittävästi;

4.  kehottaa komissiota luomaan ja ottamaan käyttöön yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen kevyen lähestymistavan edunsaajia koskeviin tietovaatimuksiin hakuprosessissa sekä yhteisesti hallinnoituun EU:n rahoitukseen liittyvässä raportoinnissa sekä kannustamaan hyvien käytäntöjen vaihtamista;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen yksinkertaistamista siten, että ne vastaavat paremmin tuensaajien tarpeita ja ovat lopulta helppokäyttöisempiä;

6.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään useisiin rahoituslähteisiin perustuvan lähestymistavan käyttöä tuensaajien tarpeet huomioon ottaen;

7.  kehottaa komissiota käynnistämään jäsennellyn ja pysyvän vuoropuhelun parlamentin, alueiden komitean ja muiden sidosryhmien kanssa kaikista yksinkertaistamisprosessiin liittyvistä näkökohdista;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioille ja niiden alueille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö