Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1231/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1231/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY A 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

a B8-1103/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

Eljárás : 2015/2772(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1231/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1231/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1231/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé témájáról

(2015/2772(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. és 175. cikkére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 25-i 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,

–  tekintettel a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló hatodik jelentésre (COM(2014)0473),

–  tekintettel a Számvevőszék 2014. évi éves jelentésére,

–  tekintettel a „2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé” című, Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Parlament elismeri az uniós intézmények által az egyszerűsítés érdekében tett jelentős lépések fontosságát, például a 2020–2014 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret egyszerűsítési menetrendjét, a szabályozás javításáért felelős bizottsági alelnök kijelölését, a Bizottságon belül egy magas szintű független szakértői csoport létrehozását az európai strukturális és beruházási alapok kedvezményezettjei számára biztosított egyszerűsítések figyelemmel kísérésére, az átdolgozott költségvetési rendeletet és a közös rendelkezésekről szóló rendeletet (CPR);

B.  mivel a 2014–2020 közötti pénzügyi tervezési időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika ellenére, amely foglalkozik az egyszerűsítés módszereivel, az európai strukturális és beruházási alapok alkalmazása, igazgatása, jelentéstétele és ellenőrzése továbbra is nehézkes mind a kedvezményezettek, mind az irányító hatóságok számára, különös tekintettel azokra, amelyek alacsonyabb adminisztratív és pénzügyi kapacitással rendelkeznek;

C.  mivel a jelenlegi túlszabályozás, beleértve a szabályok nemzeti jogba való átültetésének folyamatát, késedelmet okoz, valamint a piactól való hosszabb távolmaradást és közvetett költségeket generál az uniós forrásokat igénylő potenciális kedvezményezettek számára, ami ezáltal csökkenti az uniós finanszírozás befektetési hatásait és akadályokat teremt a kedvezményezettek, a polgárok és a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások számára az Unióban;

D.  mivel a bonyolult eljárások jelentős terhet róhatnak a kedvezményezettekre, különösen a kis- és középvállalkozásokra, a nem kormányzati szervezetekre és a településekre, amelyeknek szükségük van uniós finanszírozásra, és mivel általánosságban ezek a szervezetek nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal és szakértelemmel ahhoz, hogy sikeresen pályázhassanak uniós támogatásokra és képesek legyenek kezelni azokat; mivel a Bizottságot és a tagállamokat fel kell kérni arra, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az ARACHNE kockázatértékelő eszköz működőképessé és könnyen használhatóvá váljon az irányító hatóságok és az operatív programok ellenőrzési rendszerei számára, amelyeknek megfelelő egyensúlyt kell biztosítaniuk egyrészről az egyszerűsítés, másrészről a szabálytalanságok, köztük a csalások észlelése és megelőzése között;

E.  mivel a párhuzamos pénzügyi ellenőrzések és az ellenőrzési megközelítések és módszerek különbségei olyan „egységes ellenőrzési elv” megvalósítását és a teljesítmény-ellenőrzésre történő fokozottabb összpontosítást tesznek szükségessé, amely megfelelőbb módon képes értékelni a műveletek hatékonyságát és eredményességét, és egyszerűsítésre irányuló javaslatokat eredményez;

1.  úgy véli, hogy a Bizottságnak az egyszerűsítésről szóló részletes iránymutatásokat kellene bevezetnie annak érdekében, hogy a tagállamok és régióik tudatában legyenek a közbeszerzési eljárások, a projektpályázatok kiválasztása, valamint a figyelemmel kísérési és ellenőrzési tevékenységek folyamán nemzeti és helyi szinten jelentkező adminisztratív terhek és túlszabályozás megszüntetésével vagy legalább csökkentésével kapcsolatos feladataiknak, beleértve a szabályok gyakori változtatásának elkerülését, a nyelvi és szabványosítási eljárások egyszerűsítését, valamint az uniós költségvetés kézzelfogható eredményekre történő összpontosítását; hangsúlyozza továbbá, hogy megoldást jelenhetne az integrált uniós regionális finanszírozási csomag egyetlen felületen vagy „egyablakos ügyintézéssel” történő rendelkezésre bocsátása, ami ezáltal elmozdulást jelentene a közös folyamatok és eljárások irányában, ahol lehetséges;

2.  kéri a Bizottságot, hogy készítsen a tagállamok és régióik számára ütemtervet az ellenőrzési, nyomonkövetési és jelentéstételi tevékenységek ésszerűsítésére és egyszerűsítésére, többek között a kedvezményezettek számára a jelenlegi szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében;

3.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a közös rendelkezésekről szóló rendeletet 122. cikkének (3) bekezdésében foglalt, az e-kohézióra történő áttérésre vonatkozó 2015. december 31-i határidőt, amely a pályázattól a támogatásig tartó időszak jelentős mértékű csökkentésének előfeltétele;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal egyeztetve és az arányosság elvének megfelelően alakítson ki és hajtson végre lazább megközelítést a kedvezményezettekre vonatkozó, adatokkal és információkkal kapcsolatos követelmények tekintetében a megosztott irányítás alá tartozó uniós finanszírozással kapcsolatos pályázatok és jelentéstétel folyamatában, és ösztönözze a bevált gyakorlatok megosztását;

5.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az európai strukturális és beruházási alapokon belüli pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok egyszerűsítését ezeknek a kedvezményezettek szükségleteivel való szorosabb összehangolása és végső soron felhasználásuk javítása érdekében;

6.  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a több alapból származó finanszírozásra épülő megközelítés alkalmazását, figyelembe véve a kedvezményezettek igényeit;

7.  felkéri a Bizottságot, hogy kezdjen strukturált és folyamatos párbeszédet a Parlamenttel, a Régiók Bizottságával és egyéb érdekeltekkel az egyszerűsítési folyamat valamennyi vetületéről;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak és a régióknak.