Rezolūcijas priekšlikums - B8-1231/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1231/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-1103/2015, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato Reģionālās attīstības komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2772(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1231/2015
Iesniegtie teksti :
B8-1231/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-1231/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem

(2015/2772(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. un 175. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (KNR),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģēto regulu (ES) Nr.  268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem,

–  ņemot vērā Sesto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju (COM(2014)0473),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2014. gada pārskatu,

–  ņemot vērā Komisijai uzdoto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Parlaments piekrīt tam, ka ES iestādēm ir jāveic būtiski vienkāršošanas pasākumi, tādi kā daudzgadu finanšu shēmas (2014–2020) programmas vienkāršošana, par labāku regulējumu atbildīgā Komisijas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana, augsta līmeņa neatkarīgo ekspertu grupas izveidošana Komisijā jautājumos par Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) saņēmējiem piemērotās pārraudzības vienkāršošanu, Finanšu regulas un Kopīgo noteikumu regulas (KNR) reformēšana;

B.  tā kā, neraugoties uz reformēto 2014.–2020. plānošanas perioda kohēzijas politiku, kurā ir ietvertas vienkāršošanas metodes, Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) piemērošana, pārvaldība, ziņošana un kontrole joprojām ir apgrūtinoša gan saņēmējiem, gan pārvaldības iestādēm, jo īpaši tām, kurām ir neliela administratīvā un finansiālā veiktspēja;

C.  tā kā pašreizējā virspusējā pieeja, tostarp noteikumu transponēšanai dalībvalstu tiesību aktos, rada vilcināšanos, ilgāku atrašanos ārpus tirgus un netiešas izmaksas potenciālajiem ES finansējuma saņēmējiem, tādējādi mazinot ES finansēto ieguldījumu ietekmi un radot šķēršļus saņēmējiem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ES, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

D.  tā kā sarežģītas procedūras var radīt lielu slogu saņēmējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, NVO un pašvaldībām, un tā kā visā visumā šīm struktūrām nav nedz finanšu resursu un cilvēkresursu, nedz speciālo zināšanu, lai sekmīgi pieteiktos ES dotācijām un tās izmantotu; tā kā Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas turpināt centienus ieviest praksē riska novērtēšanas instrumentu ARACHNE un panākt, ka to ir vieglāk lietot darbības programmu pārvaldības iestādēm un kontroles sistēmām, kam ir jānodrošina pienācīgs līdzsvars starp vienkāršošanu, no vienas puses, un nepilnību, tostarp krāpšanas, konstatēšanu un novēršanu, no otras puses;

E.  tā kā notiek divkāršas revīzijas un pastāv atšķirīgas revīziju pieejas un metodes, ir jāīsteno vienots revīziju princips un lielāka uzmanība jāpievērš darbības rezultātu revīzijai, kurā labāk varētu novērtēt darbību efektivitāti un iedarbīgumu un līdz ar to iesniegt vienkāršošanas priekšlikumus,

1.  uzskata, ka Komisijai ir jāievieš detalizētas pamatnostādnes par vienkāršošanu, lai dalībvalstis un to reģioni apzinātos savu uzdevumu izskaust vai vismaz būtiski samazināt administratīvo slogu un virspusīgumu, kāds valsts un vietējā līmenī pastāv saistībā ar iepirkuma procedūrām, projektu priekšlikumu atlasi un uzraudzības un kontroles darbībām, tostarp nepieļaujot biežas noteikumu izmaiņas, vienkāršojot valodas un standartizācijas procedūras, kā arī ES budžetu orientējot uz taustāmu rezultātu sasniegšanu; turklāt norāda, ka ar vienotas saskarnes vai vienas pieturas aģentūras starpniecību realizēta integrēta ES reģionālā finansējuma pakete varētu būt iespēja, kā pēc iespējas lielākā mērā tuvināt vienotu procesu un procedūru ieviešanu;

2.  prasa Komisijai sniegt dalībvalstīm un to reģioniem kontroles, uzraudzības un ziņošanas saskaņošanas un vienkāršošanas darbību plānu, tostarp attiecībā uz saņēmējiem, lai novērstu pašreizējos šķēršļus;

3.  aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot noteikto termiņu, proti, 2015. gada 15. decembri, kā tas paredzēts Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 122. panta 3. punktā, lai pārietu uz e-kohēziju, kas būtu priekšnoteikums būtiskai laika saīsināšanai, kāds paiet no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz dotācijas saņemšanai;

4.  aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm un saskaņā ar proporcionalitātes principu pieteikumu iesniegšanas un ziņošanas procesā, kas saistīts ar kopīgi pārvaldītu ES finansējumu, izstrādāt un īstenot atvieglinātu pieeju datu un informācijas prasībām, kas izvirzītas saņēmējiem, kā arī aicina mudināt apmainīties ar labu praksi;

5.  mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt ESI fondu finanšu instrumentiem piemēroto noteikumu vienkāršošanu, lai tos lielākā mērā pielāgotu saņēmēju vajadzībām un līdz ar to palielinātu šo instrumentu izmantojumu;

6.  prasa Komisijai un dalībvalstīm palielināt vairākfondu pieejas izmantošanu, ņemot vērā saņēmēju vajadzības;

7.  aicina Komisiju iesaistīties strukturētā un pastāvīgā dialogā ar Parlamentu, Reģionu komiteju un citām ieinteresētajām personām par visiem šā vienkāršošanas procesa aspektiem;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm un to reģioniem.