Projekt rezolucji - B8-1231/2015Projekt rezolucji
B8-1231/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dążenia do uproszczenia polityki spójności na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑1103/2015
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego

Procedura : 2015/2772(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1231/2015
Teksty złożone :
B8-1231/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑1231/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dążenia do uproszczenia polityki spójności na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki

(2015/2772(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 174 i 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a także rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,

–  uwzględniając szóste sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (COM(2014)0473),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za 2014 r.,

–  uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej skierowane do Komisji w sprawie dążenia do uproszczenia polityki spójności na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki (O-000127/2015 – B8‑1103/2015),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie istotnych działań służących uproszczeniu podjętych przez instytucje UE, takich jak plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, mianowanie wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, ustanowienie w ramach Komisji grupy wysokiego szczebla niezależnych ekspertów ds. monitorowania uproszczenia dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, przegląd rozporządzenia finansowego oraz rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów;

B.  mając na uwadze, że mimo reformy polityki spójności w okresie programowania 2014–2020, w której zastosowano metody upraszczania, stosowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także zarządzanie nimi, sprawozdawczość w ich zakresie oraz nadzór nad nimi są wciąż problematyczne zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji zarządzających, zwłaszcza tych, które dysponują mniejszym potencjałem administracyjnym i finansowym;

C.  mając na uwadze, że obecne nadmierne rygorystyczne wdrażanie, w tym w procesie transponowania przepisów do ustawodawstwa krajowego, powoduje utrudnienia, wydłuża czas nieobecności na rynku oraz generuje pośrednie koszty dla potencjalnych beneficjentów ubiegających się o fundusze z UE, ograniczając tym samym wpływ unijnego finansowania na inwestycje oraz tworząc przeszkody dla beneficjentów, obywateli i przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza MŚP;

D.  mając na uwadze, że skomplikowane procedury mogą w istotny sposób obciążać beneficjentów, zwłaszcza MŚP, organizacje pozarządowe i miasta, które potrzebują funduszy UE; mając na uwadze, że z reguły podmioty te nie dysponują zasobami finansowymi ani ludzkimi, ani też specjalistyczną wiedzą, by skutecznie ubiegać się o dotacje z UE i nimi gospodarować; mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie są zachęcane do kontynuowania wysiłków na rzecz wdrożenia narzędzia oceniania ryzyka ARACHNE oraz uproszczenia jego działania dla instytucji zarządzających i systemów kontroli programów operacyjnych, które powinny zapewniać właściwą równowagę między, z jednej strony, uproszczeniem, a z drugiej strony – wykrywaniem nieprawidłowości, w tym oszustw, i zapobieganiem im;

E.  mając na uwadze, że powielanie audytów i różnic w podejściach i metodach kontrolnych wymaga wdrożenia jednej zasady kontroli oraz silniejszej koncentracji na kontroli wykonania zadań, dzięki której można by lepiej ocenić wydajność i skuteczność działań oraz przedłożyć wnioski w sprawie uproszczenia;

1.  uważa, że Komisja powinna wprowadzić szczegółowe wytyczne dotyczące uproszczenia, aby państwa członkowskie i ich regiony miały świadomość swojej roli polegającej na wyeliminowaniu, lub co najmniej istotnym ograniczeniu, obciążenia administracyjnego oraz nadmiernie rygorystycznego wdrażania na szczeblu krajowym i lokalnym w procedurach udzielania zamówień, wyborze wniosków w sprawie projektów i przy monitorowaniu oraz kontroli, w tym unikaniu częstych zmian przepisów, upraszczaniu języka i normalizacji procedur, a także na koncentracji budżetu UE na wymiernych rezultatach; podkreśla ponadto, że jedną z opcji może być zintegrowany unijny pakiet funduszy regionalnych oferowany za pomocą jednej platformy lub punktu kompleksowej obsługi, dzięki czemu dążono by w ten sposób do wprowadzenia w miarę możliwości wspólnych procesów i procedur;

2.  apeluje do Komisji o opracowanie dla państw członkowskich i ich regionów planu usprawnienia i uproszczenia działań związanych z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością, w tym w odniesieniu do beneficjentów, aby wyeliminować obecne utrudnienia;

3.  apeluje do Komisji oraz państw członkowskich o uwzględnienie docelowej daty 31 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 122 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jako daty przejścia na e-spójność, które stanowi warunek wstępny istotnego ograniczenia czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji;

4.  zwraca się do Komisji o ustanowienie i wprowadzenie, we współpracy z państwami członkowskimi i zgodnie z zasadą proporcjonalności, łagodnego podejścia do wymogów w zakresie danych i informacji stosowanych wobec beneficjentów w procesie składania wniosków, a także sprawozdawczości dotyczącej finansowania przez UE w ramach zarządzania dzielonego, oraz o zachęcanie do wymiany dobrych praktyk;

5.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania upraszczania przepisów dotyczących instrumentów finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb beneficjentów i w rezultacie zwiększenia ich wykorzystania;

6.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o częste stosowanie podejścia obejmującego różne fundusze, biorąc pod uwagę potrzeby beneficjentów;

7.  zachęca Komisję do nawiązania usystematyzowanego i stałego dialogu z Parlamentem, Komitetem Regionów oraz innymi zainteresowanymi stronami dotyczącego wszystkich aspektów procesu upraszczania;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz państwom członkowskim i ich regionom.