Propunere de rezoluţie - B8-1231/2015Propunere de rezoluţie
B8-1231/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-2020

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑1103/2015
depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D’Amato în numele Comisiei pentru dezvoltare regională

Procedură : 2015/2772(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1231/2015
Texte depuse :
B8-1231/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑1231/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-2020

(2015/2772(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 174 și 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii,

–  având în vedere cel de-al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială (COM(2014)0473),

–  având în vedere raportul anual al Curții de Conturi pentru 2014,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță în politica de coeziune 2014-2020 (O-000127/2015 – B8‑1103/2015),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța unor măsuri semnificative adoptate de instituțiile UE în direcția simplificării, cum ar fi agenda de simplificare pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, desemnarea unui vicepreședinte al Comisiei responsabil cu o mai bună legiferare, înființarea unui Grup la nivel înalt de experți independenți pentru monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) în cadrul Comisiei, reforma Regulamentului financiar și a Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC);

B.  întrucât, în ciuda reformei politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020, în cadrul căreia sunt abordate metodele de simplificare, aplicarea, gestionarea, prezentarea de rapoarte și controlul în legătură cu fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) sunt încă greoaie, atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management, în special pentru cele cu mai puține capacități administrative și financiare;

C.  întrucât suprareglementarea actuală, inclusiv în procesul de transpunere a normelor în legislația națională, provoacă întârzieri și antrenează perioade mai îndelungate de absență de pe piață și costuri indirecte pentru potențialii beneficiari care solicită finanțare UE, reducând astfel impactul investițiilor din finanțarea UE și creând obstacole pentru beneficiarii, cetățenii și întreprinderile din UE, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii;

D.  întrucât procedurile complicate pot constitui o povară importantă pentru beneficiari, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ONG-uri și municipalități, care au nevoie de finanțare UE și întrucât, în general, aceste entități nu au resursele financiare și umane, nici cunoștințele de specialitate pentru a solicita și a gestiona cu succes finanțările UE; întrucât Comisia și statele membre sunt invitate să-și continue eforturile de a face astfel încât instrumentul de evaluare a riscurilor ARACHNE să devină operațional și mai ușor de utilizat de către autoritățile de management și sistemele de control ale programelor operaționale, care trebuie să asigure un echilibru adecvat între simplificare, pe de o parte, și detectarea și prevenirea neregulilor, inclusiv a fraudelor, pe de altă parte;

E.  întrucât duplicarea auditurilor și diferențele dintre abordările și metodele de audit impun implementarea „principiului auditului unic” și o accentuare mai fermă a auditului performanței, care ar putea evalua mai bine eficiența și eficacitatea operațiunilor și ar conduce la prezentarea unor propuneri de simplificare,

1.  consideră că ar trebui introduse orientări detaliate de către Comisie referitoare la simplificare, în vederea sensibilizării statelor membre și a regiunilor acestora cu privire la misiunea care le revine de eliminare sau cel puțin de reducere semnificativă a sarcinii administrative și a suprareglementării survenite la nivel național și local, în procesele de achiziții publice, în selecția propunerilor de proiect și în activitățile de monitorizare și control, inclusiv de evitare a modificărilor frecvente ale normelor, de simplificare a limbajului și de standardizare a procedurilor, precum și de concentrare a bugetului UE asupra obținerii de rezultate tangibile; afirmă, în plus, că un pachet integrat de fonduri regionale ale UE, oferit prin intermediul unei interfețe unice sau al unui ghișeu unic, ar putea fi o posibilitate, avansându-se astfel în direcția unor procese și proceduri comune, ori de câte ori este posibil;

2.  solicită Comisiei să furnizeze statelor membre și regiunilor acestora o foaie de parcurs pentru raționalizarea și simplificarea activităților de control, de monitorizare și de comunicare a rapoartelor, inclusiv pentru beneficiari, în vederea eliminării actualelor blocaje;

3.  invită Comisia și statele membre să ia act de termenul-limită de 31 decembrie 2015, prevăzut la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), pentru a efectua trecerea la e-coeziune, ca o condiție prealabilă pentru reducerea semnificativă a intervalului de timp scurs de la depunerea candidaturii până la acordarea finanțării;

4.  invită Comisia să definească și să pună în aplicare, în coordonare cu statele membre și în conformitate cu principiul proporționalității, o abordare suplă privind cerințele în materie de date și informații solicitate beneficiarilor în procesul de depunere a candidaturii și de comunicare a rapoartelor în legătură cu finanțarea UE, în cadrul gestiunii partajate, precum și să încurajeze schimbul de bune practici;

5.  îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze simplificarea normelor privind instrumentele financiare în cadrul fondurilor ESI, în vederea alinierii lor mai strânse la nevoile beneficiarilor și, în final, a îmbunătățirii utilizării acestora;

6.  solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze într-o mai mare măsură abordarea multifond, luând în considerare nevoile beneficiarilor;

7.  invită Comisia să intre într-un dialog structurat și permanent cu Parlamentul, Comitetul Regiunilor și alți factori interesați cu privire la toate aspectele acestui proces de simplificare;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre și regiunilor.