Predlog resolucije - B8-1231/2015Predlog resolucije
B8-1231/2015

PREDLOG RESOLUCIJE na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014–2020

18.11.2015 - (2015/2772(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1103/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana, Rosa D'Amato v imenu Odbora za regionalni razvoj

Postopek : 2015/2772(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1231/2015
Predložena besedila :
B8-1231/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1231/2015

Resolucija Evropskega parlamenta na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014–2020

(2015/2772(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 174 in 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije,

–  ob upoštevanju šestega poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji (COM(2014)0473),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za leto 2014,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo z naslovom „Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014–2020” (O-000127/2015 – B8-1103/2015),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se Parlament zaveda izjemnega pomena ukrepov za poenostavitev, ki so jih institucije EU, kot so na primer agenda za poenostavitev večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, imenovanje podpredsednika Komisije, ki je pristojen za boljšo pripravo zakonodaje, ustanovitev skupine neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni pri Komisiji za spremljanje poenostavitve za upravičence evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter prenovljeni finančna uredba in uredba o skupnih določbah;

B.  ker so izvajanje, upravljanje, poročanje in nadzor v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, kljub reformi kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, v kateri so obravnavane metode za poenostavitev, še vedno preveč zapleteni tako za upravičence kot za upravne organe, zlasti tiste z manjšimi upravnimi in finančnimi zmogljivostmi;

C.  ker se s čezmernim prenašanjem, tudi v postopku prenosa pravil v nacionalno zakonodajo, morebitnim upravičencem do financiranja EU povzročajo nepotrebna bremena, obenem pa privede do daljših obdobij odsotnosti s trga ter posrednih stroškov, s čimer se zmanjšuje učinek naložb iz sredstev EU in ustvarjajo ovire za upravičence, državljane in podjetja v EU, zlasti mala in srednja podjetja;

D.  ker lahko zapleteni postopki občutno obremenijo upravičence, zlasti mala in srednja podjetja, nevladne organizacije in občine, ki potrebujejo financiranje EU, in ker ti subjekti na splošno nimajo finančnih in kadrovskih virov ali strokovnega znanja, da bi se lahko uspešno prijavili za nepovratna sredstva Unije in jih tudi upravljali; ker naj Komisija in države članice nadaljujejo svoja prizadevanja za vzpostavitev orodja za ocenjevanje tveganja ARACHNE in njegovo lažjo uporabo za upravne organe in sisteme nadzora operativnih programov, ki morajo zagotoviti ustrezno ravnovesje med poenostavitvijo ter odkrivanjem in preprečevanjem nepravilnosti, tudi goljufij;

E.  ker je zaradi ponavljajočih se revizij ter razlik v revizijskih pristopih in metodologijah potrebno uvesti „načelo enotne revizije“ in se bolj osredotočiti na revizije smotrnosti poslovanja, ki bi lahko bolje ocenile učinkovitost in uspešnost poslovanja ter prispevale k predlogom za poenostavitev;

1.  meni, da bi morala Komisija vpeljati podrobne smernice za poenostavitev, da bi se države članice in njihove regije bolje zavedale svoje vloge odpravljanja, ali pa vsaj občutnega zmanjševanja upravnih bremen in čezmernega prenašanja v postopkih javnega naročanja na nacionalni in lokalni ravni, pri izbiri predlogov projektov ter pri dejavnostih spremljanja in nadzora, tudi z izogibanjem pogostemu spreminjanju pravil, poenostavitvijo jezika in standardizacijo postopkov, obenem pa proračun EU usmeriti k oprijemljivim rezultatom; meni tudi, da bi lahko bila ena izmed možnosti celovit sveženj EU za regionalno financiranje na enotnem vmesniku oziroma „vse na enem mestu“, s čimer bi se, kjer je mogoče, pomaknili v smeri skupnih procesov in postopkov;

2.  poziva Komisijo, naj državam članicam in njihovim regijam zagotovi načrt za poenotenje in poenostavitev dejavnosti nadzora, spremljanja in poročanja, tudi za upravičence, da bi tako odpravili obstoječa ozka grla;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj pri prehodu na e-kohezijo upoštevajo ciljni datum 31. december 2015, določen v členu 122(3) uredbe o skupnih določbah, s čimer bo izpolnjen predpogoj za občutno skrajšanje časa od prijave do dodelitve nepovratnih sredstev;

4.  poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami ter v skladu z načelom sorazmernosti oblikuje in izvaja manj strog pristop glede zahtev po podatkih in informacijah za upravičence v postopku prijave in glede poročanja v zvezi s financiranjem EU pod skupnim upravljanjem, obenem pa spodbuja izmenjavo dobre prakse;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo poenostavljanje pravil, ki urejajo finančne instrumente v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da bi jih bolje uskladili s potrebami upravičencev in v končni fazi izboljšali njihovo uporabo;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj pogosteje uporabljajo pristop, ki vključuje več skladov, obenem pa upoštevajo potrebe upravičencev;

7.  poziva Komisijo, naj s Parlamentom, Odborom regij in drugimi deležniki sodeluje v strukturiranem in stalnem dialogu o vseh vidikih tega postopka poenostavitve;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter državam članicam in njihovim regijam.