Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1241/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1241/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Ecuadornak az EU és tagállamai, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról

20.11.2015 - (2015/2656(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Helmut Scholz a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében


Eljárás : 2015/2656(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1241/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1241/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑1241/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása Ecuadornak az EU és tagállamai, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról

(2015/2656(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Ecuadornak az EU és Kolumbia/Peru közötti, 2014. július 17-én megkötött kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, EU és Ecuador között folytatott tárgyalások lezárására,

–  tekintettel a jegyzőkönyv parafálására, amely lehetővé teszi Ecuador számára, hogy 2014. december 12-én a szomszédos Kolumbiához és Peruhoz csatlakozva, preferenciális kereskedelmi kapcsolatot létesíthessen az EU-val,

–  tekintettel az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslattal kapcsolatban 2014. december 17-én első olvasatban elfogadott álláspontjára[1],

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló, 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalására[2],

–  tekintettel az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradékról és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban 2012. december 11-én első olvasatban elfogadott álláspontjára[3],

–  tekintettel az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásról szóló 2012. június 13-i állásfoglalására[4],

–  tekintettel a Latin-Amerikával ápolt kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2010. május 5-i[5] , és az Európai Unió Latin-Amerikával való kereskedelmi kapcsolatairól szóló, 2010. október 21-i állásfoglalására[6],

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Ecuador csatlakozása a Kolumbiával és Peruval kötött kereskedelmi megállapodáshoz újabb döntő lépést jelent a hasonlóan gondolkodó, fontos és gyorsan fejlődő országokkal kötött szövetség felé egy olyan régióban, amely egyre inkább Ázsia és a csendes-óceáni térség felé fordul;

B.  mivel az Ecuadornak a Kolumbiával és Peruval kötött kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövege az EU és Ecuador törekvéseit egyaránt tükrözi azzal, hogy figyelembe veszi a piaci hozzáférés terén Ecuadornak kedvező aszimmetrikus kapcsolatokat, amit hozzáigazítottak ugyan a megállapodás szövegéhez, azonban teljes mértékben tartalmazza az Ecuador által kért egyedi kiigazításokat;

C.  mivel az ecuadori kormány az elmúlt nyolc évben 40,8 milliárd dollárt fektetett be a szociális ágazatba – többek között az oktatáshoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátás és a szociális biztonság terén – olyan egyedi programokon keresztül, amelyek a legkiszolgáltatottabb csoportokat, például a gyerekeket, az időseket és a fogyatékossággal élőket célozzák;

1.  üdvözli az Ecuadornak az EU, Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvről Ecuadorral folytatott tárgyalások lezárását, elismerve, hogy ez jelentős előnyökkel fog szolgálni Ecuador Unióba irányuló exportja tekintetében, különösen abból a szempontból, hogy Ecuador már nem részesül az EU egyoldalú általános vámkedvezmény-rendszerének előnyeiből; szorgalmazza e megállapodás gyors és teljes körű hatálybalépését és végrehajtását, ami biztosítani fogja a polgárok és a környezet legmagasabb szintű védelmét; úgy véli, hogy e megállapodás serkenteni és diverzifikálni fogja a kereskedelmet és beruházást mindkét oldalon, a gazdasági és társadalmi fejlődés fontos motorja lesz és hozzájárul majd a szegénység enyhítéséhez és az egyenlőtlenségek csökkentéséhez;

2.  emlékeztet arra, hogy mielőtt 2012. december 11-én hozzájárulását adta a kereskedelmi megállapodáshoz, a Parlament 2012. június 13-i állásfoglalásában felszólította az andoki országokat, hogy biztosítsák egy átlátható és kötelező erejű emberi-, környezeti és munkajogi ütemterv létrehozását, valamint arra, hogy a kolumbiai és a perui kormány a fenntartható fejlődéssel foglalkozó cselekvési terveket nyújtott be, mielőtt az Európai Parlament egyetértését adta; sürgeti az összes partnert, hogy az előterjesztett emberi, környezeti és munkajogi cselekvési tervek hatékony végrehajtásán munkálkodjon;

3.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Ecuador biztosítsa szakpolitikáinak a WTO és a kereskedelmi megállapodás keretében vállalt kötelezettségvállalásaival való összhangját, valamint biztosítson teljes átláthatóságot és e politikák elfogadása előtt az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációt; ezért arra kéri Ecuadort, hogy haladéktalanul foglalkozzon a piachoz való hozzáférés tekintetében azonosított, még meglévő akadályokkal;

4.  emlékezteti a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot arra a szerepre, amelyet a cselekvési terv hatékony alkalmazásának biztosításában kell betölteniük; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy megfelelő módon tájékoztatnia kell a Parlamentet e cselekvési tervek alkalmazásáról és a végrehajtásuk biztosítása érdekében hozott intézkedésekről;

5.  felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a Parlamenthez egy átfogó jelentést a cselekvési tervek kormányzatok általi végrehajtásáról és a Bizottság által az együttműködési programokon keresztül végrehajtott kísérő intézkedésekről, különös tekintettel az oktatás, a képzés és a szabályozási együttműködés területére, a leginkább rászorulók számára történő társadalmi-gazdasági esélyteremtésre, valamint a demokratikus fejlődés elősegítésére, az emberi jogok és a munkajogok tiszteletben tartására és a környezet védelmére; ezzel összefüggésben arra ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a fejlesztési együttműködési eszközt, valamint a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét;

6.  sürgeti az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket, mivel ez lehetőséget biztosít az állampolgárok általános életkörülményeinek javítására, beleértve az emberi és munkajogokat, és a környezetet;

7.  hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és a demokrácia alapvetően fontos szerepet játszanak az Európai Unió és az andoki országok közötti kapcsolatban általában; ezért felszólítja a partnereket, hogy mozdítsák elő és biztosítsák az összes említett, a nemzetközi jogban rögzített jog és szabadság egyetemes és tényleges védelmét;

8.  hangsúlyozza, hogy Ecuador gazdasága erőteljesen növekedett az elmúlt néhány évben és elismeri, hogy a gazdasági növekedés inkluzív volt; rámutat arra, hogy a növekedés közvetlenül csökkentette a szegénységet – különösen a szegénység szélsőséges formáit – és az egyenlőtlenséget, és növelte a középosztályt; üdvözli, hogy a Világbank legfrissebb adatai szerint 2006 és 2014 között a szegénység Ecuadorban 37,6%-ról 22,5%-ra, a mélyszegénység pedig 16,9% -ról 7,7% -ra csökkent;

9.  méltányolja, hogy az ecuadori kormány az elmúlt nyolc évben több mint 40 milliárd dollárt fektetett a szociális ágazatba; ösztönzi Ecuadort, hogy folytassa a sikeres progresszív szociális és fenntartható fejlesztési politikáját;

10.  elismeri az Ecuador által az elmúlt években végrehajtott szociális beruházások fontosságát; megerősíti, hogy támogat minden olyan, az ecuadori kormány és a helyi hatóságok által elfogadott jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedést, amelynek célja a szegénységgel, az egyenlőtlenségekkel, az erőszak valamennyi formájával, a büntetlenséggel, valamint a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel, különösen a kábítószer-kereskedelemmel szembeni fellépés, továbbá támogatja mindazon intézkedéseiket, amelyek a fenntartható és inkluzív társadalmi és gazdasági fejlődés elérése érdekében biztosítani hivatottak a munkavállalók, valamint a legkiszolgáltatottabb személyek és csoportok – köztük a gyermekek, a nők, a kisebbségek és az őslakos népek – jogainak hatékony védelmét; a gyermekek jogai tekintetében felhívja Ecuadort, hogy továbbra is tegyen erőfeszítéseket és fogadjon el megerősített intézkedéseket az oktatásra és a gyermekmunka elleni küzdelemre irányulóan;

11.  kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a származási szabályokkal, valamint az Andok-térség és az EU közötti kereskedelmet, illetve az Andok-térség és a MERCOSUR közötti kereskedelmet érintő állat- és növényügyi intézkedésekkel (SPS) kapcsolatos eltérő rendelkezésekből fakadó összeegyeztethetőségi problémákat; kéri a Bizottságot, hogy szükség esetén nyújtson technikai segítséget az eltérő követelmények teljesítéséhez annak érdekében, hogy Dél-Amerikában megakadályozzák a regionális integrációs folyamatokban bekövetkező nemkívánatos zavarokat;

12.  emlékeztet az Európai Unió azon célkitűzésére, hogy valamennyi, akár iparosodott, akár nem iparosodott partnerrel kötött kereskedelmi megállapodásba belefoglal egy, a „fenntartható kereskedelemről és fejlődésről” szóló kötelező érvényű fejezetet; ennek megfelelően támogatja egy olyan, a fenntartható fejlődésről szóló fejezetnek az EU és Ecuador közötti kereskedelmi megállapodásba való felvételét, amely tükrözi a partnerek közös kötelezettségvállalását a nemzetközi emberi jogi egyezményeknek és az ILO-egyezményeknek, valamint a legfontosabb többoldalú környezetvédelmi megállapodásoknak, mint például a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménynek (CITES) való megfelelést és azok hatékony végrehajtását illetően;

13.  üdvözli az ecuadori Külkereskedelmi Minisztérium legutóbbi levelét, amely a nemekkel kapcsolatos ecuadori helyzetet értékeli; szorgalmazza, hogy konkrétan értékeljék a szabadkereskedelmi politikák nőkre gyakorolt hatásait, különösen a szegényebb térségekben; kéri, hogy alaposabban vegyék figyelembe a nők jogait, különösen, ha azokat a kereskedelempolitikák és azok hatásai befolyásolják vagy érintik;

14.  megjegyzi, hogy a kereskedelmi megállapodás vitarendezési fejezete nem foglalja magába a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet rendelkezéseit;

15.  üdvözli, hogy Ecuador ratifikálta mind a nyolc alapvető ILO-egyezményt; ragaszkodik valamennyi ILO-egyezmény Ecuador és az összes uniós tagállam általi ratifikálásához és hatékony végrehajtásához; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Ecuador még nem ratifikálta az ILO 129. számú egyezményét, és kéri az Európai Bizottságot, hogy támogassa Ecuador erőfeszítéseit az egyezmény tényleges alkalmazása felé történő előrelépés érdekében; arra kéri az ecuadori kormányt, hogy vegye figyelembe az ILO szakértői bizottságának az ILO 87. és 98. sz. egyezményének alkalmazásáról szóló ajánlásait, valamint hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkavállalóknak lehetőségük legyen új szakszervezetek létrehozására és a már meglévők megváltoztatására a függetlenség, a hatékonyság és a hasonló ideológia jegyében, ezenkívül különösen emlékeztet arra, hogy az ILO arra kérte az ecuadori kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges jogalkotási intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen az egyezmény 2. cikke rendelkezéseinek;

16.  üdvözli, hogy a felek megerősítik elkötelezettségüket a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható hasznosítása mellett, összhangban a biológiai sokféleségről szóló, jogilag kötelező érvényű egyezménnyel (CBD) és az egyéb vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal, amelyeknek a felek részesei;

17.  megjegyzi, hogy Ecuador egyike a világ 17 megadiverzitású országának és a fajok koncentrációja itt a legnagyobb (a világ biológiai sokféleségének 5%–10%-a);

18.  emlékeztet arra, hogy az ecuadori alkotmány kifejezetten elismeri, hogy az ország kereskedelempolitikájának egyik fő célja a tisztességes kereskedelem előmozdítása; arra kéri a Bizottságot, hogy az ecuadori kormánnyal együttműködve mozdítsa elő a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos közös projekteket;

19.  üdvözli az Ecuador által a környezetvédelem terén tett jelentős, az ENSZ keretében elismert erőfeszítéseket; aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az Ecuador által a környezetvédelem terén tett erőfeszítések ellenére Ecuador és a szomszédos országok intenzív erdőirtással, a biológiai sokféleség csökkenésével, talaj- és vízszennyezéssel és talajerózióval küzdenek; kéri ezért az Európai Bizottságot, hogy mozdítson elő és támogasson konkrét stratégiákat és programokat nemzetközi, regionális és helyi szinten, ösztönözve a szinergiákat és valamennyi érintett állami és magánszereplő felelős részvételét;

20.  felszólít Ecuador és az EU közötti együttműködési megállapodás kialakítására konkrét környezetvédelmi programok támogatása érdekében, és üdvözli az ecuadori kormány érdeklődését az erdőirtással kapcsolatos programok támogatása érdekében az Unióval kialakítandó együttműködési megállapodás iránt; támogatja azt az elképzelést, hogy az erődirtás kérdésével kapcsolatban a nemzetközi közösség egészének felelősséget kell vállalnia;

21.  emlékeztet arra, hogy az EU és az Andok Közösség közötti kapcsolatokat vizsgáló fenntarthatósági hatásvizsgálat (2009) előrevetítette, hogy a mezőgazdaság és a faipar előre látható bővülése erdőirtást és a biológiai sokféleség csökkenését, illetve a bányászat, a szénhidrogén-kitermelés és a fakitermelés bővülése a vidéki térségekben társadalmi konfliktusokat fog eredményezni;

22.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a Bizottságot, hogy fordítson komoly figyelmet a környezeti fenntarthatóság tervezésének és végrehajtásának az EB által finanszírozott együttműködési tevékenységekben, és felkéri az összes felet, hogy támogassák a vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó bevált gyakorlatokat összhangban az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveivel, az OECD vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatásaival és a „vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia” című, a 2011–14 közötti időszakra vonatkozó 2011. október 25-i bizottsági közleménnyel (COM (2011)0681);

23.  arra ösztönzi az ecuadori önkormányzatokat, hogy az új kereskedelmi keretrendszer által kínált lehetőségeket kihasználva közvetlenül működjenek együtt az uniós önkormányzatokkal a tisztességes kereskedelem előmozdítása és az új tisztességes kereskedelmi hálózatok létrehozása érdekében;

24.  üdvözli és támogatja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) az emberi jogokkal és a transznacionális vállalatokkal foglalkozó kormányközi munkacsoportja (IGWG) létrehozásáról szóló döntését, ahogyan azt Ecuador, és Dél-Afrika javasolta és számos más ország támogatta; utasítja a Bizottságot, hogy pozitív és építő szellemben járjon el a folyamatban lévő genfi tárgyalások során;

25.  felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy támogassák az ecuadori kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy fejlessze és fenntartsa a hatékony környezetgazdálkodást mind általánosan, mind az érzékeny övezetekben – mint például az Amazonas térségében és a Galapagos-szigeteken –, mivel bolygónk jövőjének védelme közös felelősség;

26.  emlékeztet arra, hogy Yasuni, az Amazonas egy része, több bennszülött törzsnek, őshonos fafajok százainak és több tucatnyi veszélyeztetett állatfajnak is otthont ad; emlékeztet arra, hogy a terület mekkora jelentőséggel bír az emberiség, a természeti világörökség, és a jövő generációi számára is;

27.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy – mivel nem hozott kielégítő gazdasági eredményt – kudarcot vallott az az elképzelés, amely a környezetvédelmet a várt kereskedelmi bevételek kiesésének megtérítésén keresztül mozdította volna elő, és a Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) vagyonkezelő alap létrehozását az ecuadori kormány javaslata alapján az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) égisze alatt társfinanszírozta volna, amely vagyonkezelő alap az ecuadori lakosság számára nyújtott volna kompenzációt, ha lemond a Yasuni Nemzeti Park területén található olajmező kitermeléséről;

28.  elismeri az őslakos közösségek védelmének előmozdítására irányuló ecuadori erőfeszítéseket; kéri a kormányt annak biztosítására, hogy politikái és különösen bányászati stratégiája ne járjon semmilyen kedvezőtlen hatással az őslakos közösségek jogaira nézve;

29.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megőrizzék és fenntartsák a hagyományos életmódot folytató őslakos és helyi közösségeket, és kiemeli jelentőségüket az andoki országok biológiai sokféleségének megőrzésében és fenntartható hasznosításában;

30.  üdvözli, hogy Ecuador ratifikálta az őslakos és törzsi népekről szóló 169. sz. ILO-egyezményt, ugyanakkor megjegyzi, hogy a kereskedelmi megállapodás nem tesz említést az egyezményről;

31.  felszólítja az ecuadori kormányt, hogy fejlessze tovább a meglévő hazai mechanizmusokat és a civil társadalommal folytatott párbeszédet, beleértve az intenzív tájékoztató és reklámkampányokat az érdekelt csoportoknak vagy személyeknek a civil társadalmi mechanizmus ellenőrzési keretében való lehető legnagyobb mértékű részvétele érdekében; emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi megállapodás értelmében Ecuadornak legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül létre kell hoznia ezeket a mechanizmusokat;

32.  felszólítja az érintett feleket, hogy tegyenek intézkedéseket a belföldi tanácsadó csoportok munkája javításának érdekében; az a véleménye, hogy valamennyi belföldi tanácsadó csoportnak teljesen függetlennek kell lennie;

33.  arra kéri az uniós belföldi tanácsadó csoportot, hogy készítsen rendszeres jelentést, és nyújtsa be azt a Parlamentnek értékelésre;

34.  kiemeli annak jelentőségét, hogy a civil társadalmi szervezetekkel és a nagyközönséggel tartott éves ülésen a megállapodásban előirányzottaknak megfelelően biztosítsák a civil társadalmi szervezetek kellő részvételét;

35.  üdvözli az ecuadori kormány kezdeményezéseit, többek között az integrációt elősegítő, civil részvételért és társadalmi elszámoltathatóságért felelős ecuadori tanács (CPCCS) létrehozását, melynek célja a civil társadalmi részvétel erősítése és ösztönzése, az átláthatóság előmozdítása és a korrupt gyakorlatok felszámolása; ismételten felhívja a figyelmet a párbeszédet szolgáló hatékony mechanizmusok kialakításának fontosságára, ahol ezek még nem léteznek, a polgárok és társadalmi szereplők szervezkedési jogának érvényesülése, döntéshozatalban való részvétele és a végrehajtás egyéni vagy kollektív nyomon követésének garantálása érdekében;

36.  hangsúlyozza a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottság fontosságát, mivel ez az egyetlen, a kereskedelmi megállapodás által előírt olyan mechanizmus, amellyel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása nyomon követhető mind az állami felek, mind pedig a cégek számára;

37.  felkéri a Bizottságot, hogy nyújtsa be a Parlamentnek az albizottsági ülések összes napirendjét és jegyzőkönyvét;

38.  tudomásul veszi a fizetésimérleg-garancia Ecuador általi bevezetését; kéri Ecuadort, hogy haladéktalanul foglalkozzon a fizetésimérleg-bizottság genfi ülésén tartott konzultációk keretében a többi WTO-tag által felvetett aggodalmakkal;

39.  megjegyzi, hogy Kolumbia, Peru és Ecuador a világ legnagyobb banántermelői; ezért felhívja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a banánnal kapcsolatos stabilizációs mechanizmus keretében meghatározott behozatali küszöbmennyiségek méltányos tiszteletben tartását; kéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet, illetve azokban az esetekben is, amikor a banánimport elérheti a behozatali küszöbmennyiségeket, és részletesen ismertesse az ezen országokból származó banánimport közvetlen és közvetett hatásait; felszólítja a Bizottságot, hogy éljen az ezen országokból importált banánra vonatkozó vámfizetés alóli kivétel felfüggesztésének lehetőségével is, amennyiben az import aránytalan mértékben nőne, komoly károkat – például munkahelyek megszűnését – okozva az uniós termelői régiók gazdaságának;

40.  annak biztosítására kéri a szerződő feleket, hogy a megállapodás hatálybalépésétől kezdődően valóban hajtsák végre a megállapodás minden rendelkezését;

41.  hangot ad azon meggyőződésének, hogy mindkét oldalon egyidejűleg védzáradékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy védjék a nemzeti termelést a komoly károkat okozó importnövekedéssel szemben;

42.  a Kereskedelmi Főigazgatóságot és az ecuadori kormányt egyaránt arra kéri, hogy Ecuador kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról tartott parlamenti szavazást megelőzően adjanak meggyőző választ a felmerült kérdésekre és aggodalmakra;

43.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az ecuadori, kolumbiai és perui parlamentnek.