Návrh usnesení - B8-1278/2015Návrh usnesení
B8-1278/2015

NÁVRH USNESENÍ o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1107/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1278/2015

Postup : 2015/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1278/2015
Předložené texty :
B8-1278/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑1278/2015

Usnesení Evropského parlamentu o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), ve kterém se stanoví, že při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím,

–  s ohledem na článek 43 SFEU týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat ze dne 15. dubna 2014[1],

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2011 o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (COM(2011)0748),

–  s ohledem na otázku Komisi ohledně nové strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (O-000141/2015 – B8-1107/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat nepovažují zvířata z vnímající bytosti, jak stanoví článek 13 SFEU;

B.  vzhledem k tomu, že evropští občané mají velký zájem o dobré životní podmínky zvířat a přejí si, aby se mohli jako spotřebitelé rozhodovat informovaněji;

C.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

D.  vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba živočišných potravin se výrazným způsobem podílí na vyžívání zdrojů a má významný dopad na zdraví a životní podmínky zvířat, veřejné zdraví, klima a životní prostředí;

E.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat je třeba dále zlepšovat na základě převažujících vědeckých poznatků a se zřetelem na efektivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat v zemědělství;

F.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou úzce spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

G.  vzhledem k tomu, že vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat je důležitá k zajištění udržitelnosti, ačkoli je spojena s investicemi a dodatečnými provozními náklady, které nejsou v potravinovém řetězci rovnoměrně rozloženy;

H.   vzhledem k tomu, že předpisy EU a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vytvářejí v důsledku své složitosti a rozdílných výkladů právní nejistotu a mohou pro producenty v některých členských státech znamenat značnou konkurenční nevýhodu; vzhledem k tomu, že pokud jde o provádění právních předpisů EU, jejich nedodržování, neharmonizované normy a chybějící právní milníky narušují hospodářskou soutěž a vytvářejí nerovné podmínky;

I.  vzhledem k tomu, že navrhovaný předpis o zdraví zvířat neobsahuje jednoznačnou definici „chovu zvířat“, a vzhledem k tomu, že členské státy si mohou tento pojem vykládat různě;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně splnila zbývající body strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

2.  připomíná, že článek 13 SFEU má obecnou působnost a je horizontální povahy, a je tudíž stejně důležitý jako ustanovení týkající se ochrany životního prostředí nebo spotřebitelů, přičemž z právního hlediska je nadřazen všem politikám v oblasti vnitřního trhu;

3.  konstatuje, že za období více než 30 let bylo přijato přes 30 základních aktů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, mnohé z nichž zajišťují různou míru ochrany zvířat; zdůrazňuje, že většina stávajících aktů dostatečně neuznává zvířata jako vnímající bytosti ve smyslu článku 13 SFEU;

4.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh harmonizovaného, aktuálního, komplexního a jasného legislativního rámce za účelem plného provedení požadavků stanovených článkem 13 Smlouvy, včetně definice dobrého chovu zvířat; zdůrazňuje, že by Komise měla podniknout právní kroky proti těm členským státům, jež nedodržují příslušné právní předpisy;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že jakákoli harmonizace legislativního rámce pro dobré životní podmínky zvířat se bude vztahovat na všechny kategorie zvířat – hospodářská, volně žijící, výzkumná, zvířata v zájmovém chovu i na vodní živočichy;

6.  žádá ujištění, že jakákoli harmonizace legislativního rámce nepovede ke snížení standardů životních podmínek zvířat nebo k oslabení úsilí o zlepšení životních podmínek zvířat, a vyzývá Komisi, aby zpřísnila stávající normy na základě aktuálních vědeckých poznatků;

7.  vyzývá Komisi, aby rozvíjela, vyměňovala a šířila vědecky podložené osvědčené postupy prevence a humánní regulace invazivních nepůvodních druhů ve členských státech;

8.  vyzývá Komisi, aby zlepšila postavení a ochranu občanů poskytováním spotřebitelských doporučení ohledně nákupu, prodeje, přemisťování a chovu zvířat, která jsou chována nebo obchodována v rámci hospodářské činnosti, zejména pokud jde o psy, kočky, exotická zvířata a koně;

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že společná zemědělská politika bude plně uznávat koncepci zvířat jako vnímajících bytostí a uceleně řešit problémy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví plynoucí ze špatných životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření nové udržitelné politiky v oblasti potravin, která bude uznávat nutnost zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat souběžně s rozšiřováním potravin rostlinného původu a jejich spotřeby;

10.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nových referenčních středisek Unie pro dobré životní podmínky zvířat podpořila provádění stávajících pravidel šířením informací a sdílením osvědčených postupů, školením příslušných orgánů a aby zajistila využívání ověřených ukazatelů životních podmínek zvířat;

11.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uznala, že dobré životní podmínky zvířat přispívají k hospodářskému rozvoji;

12.  žádá, aby byla vytvořena stálá horizontální platforma pro dobré životní podmínky zvířat zahrnující všechny příslušné útvary Komise, která usnadní spolupráci, soustředí pozornost na problémy spojené s životními podmínkami zvířat a podpoří interakci se zainteresovanými stranami, včetně občanské společnosti;

13.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v této strategii stanovila právní milníky;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.