Resolutsiooni ettepanek - B8-1278/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1278/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

24.11.2015 - (2015/2957(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1107/2015 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1278/2015

Menetlus : 2015/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1278/2015
Esitatud tekstid :
B8-1278/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1278/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, milles sätestatakse, et ühenduse põllumajandus-, kalandus-, transpordi- ja siseturupoliitika ning teadusuuringute ja tehnoloogia arengu ja kosmosepoliitika kavandamisel ning rakendamisel pööravad ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele, respekteerides samal ajal liikmesriikide õigus- või haldusnorme ja tavasid, mis iseäranis käsitlevad riitusi, kultuuritraditsioone ja piirkondlikku pärandit,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika toimimist,

–  võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2012. aasta teatist loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta esimese lugemise seisukohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta[1],

–  võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2011. aasta teatist „Tegevuskava antimikroobsest resistentsusest tingitud ohtude ohjeldamiseks” (COM(2011)0748),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 (O-000141/2015 – B8–1107/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et loomatervist ja loomade heaolu käsitlevates kehtivates liidu õigusaktides ei ole loomi tunnistatud aistimisvõimelisteks olenditeks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 13;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu kodanikud on väga huvitatud loomade heaolust ning soovivad teha tarbijatena teadlikumaid valikuid;

C.  arvestades, et loomade heaolu valdkonda käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid aitavad luua liidus kõigile võrdseid võimalusi ning toetavad seega hästi toimivat siseturgu;

D.  arvestades, et loomse toidu tootmine ja tarbimine moodustab ressursikasutusest suure osa ning see avaldab loomade tervisele ja heaolule, rahvatervisele, kliimale ja keskkonnale tugevat mõju;

E.  arvestades, et loomade heaolu tuleks jätkuvalt suurendada üldtunnustatud teaduslike tõendite alusel, võttes nõuetekohaselt arvesse põllumajandusliku karjakasvatuse tõhusust ja konkurentsivõimet;

F.  arvestades, et loomade heaolu on looma- ja rahvatervisega tihedalt seotud;

G.  arvestades, et loomade heaolu kõrge tase on tähtis jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuigi sellega kaasnevad investeeringud ja täiendavad tegevuskulud, mis ei ole toiduahela ulatuses proportsionaalselt jaotatud;

H.  arvestades, et ELi ja siseriiklikud loomade heaolu eeskirjad tekitavad oma keerukuse ja erinevate tõlgendamisvõimaluste tõttu õiguslikku ebakindlust ja võivad seada teatavate liikmesriikide tootjad tõsiselt ebasoodsasse konkurentsiolukorda; arvestades, et ELi õiguse rakendamise puhul moonutavad nõuete mittetäitmine, ühtlustamata standardid ja õiguslike sihtmärkide puudumine konkurentsi, mille tulemuseks on ebavõrdsed tingimused;

I.  arvestades, et loomatervise alased kavandatud õigusaktid ei sisalda loomakasvatuse selget määratlust ja arvestades, et seda mõistet võidakse liikmesriikides erinevalt tõlgendada;

1.  nõuab tungivalt, et komisjon täidaks viivitamata seni veel täitmata punktid loomade kaitset ja heaolu käsitlevas Euroopa Liidu strateegias aastateks 2012–2015;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13 on üldkohaldatav ja horisontaalne ning seega sama tähtis kui keskkonna- või tarbijakaitse sätted ning õiguslikult tähtsam kõikidest siseturu poliitikakäsitustest;

3.  võtab teadmiseks, et umbes 30 aasta vältel on vastu võetud üle 30 loomade heaolu käsitleva alusakti, millest paljud pakuvad tugevalt erinevat loomakaitse taset; rõhutab, et enamikes kehtivates õigusaktides ei tunnustata piisavalt loomi aistimisvõimeliste olenditena, nagu nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13;

4.  kutsub komisjoni üles esitama ühtlustatud, ajakohastatud, ulatuslikku ja selget õigusraamistikku Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 nõuete, sealhulgas hea loomapidamistava määratluse täielikuks rakendamiseks; rõhutab, et komisjon peab võtma õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes vastavaid õigusakte ei järgi;

5.  nõuab, et komisjon tagaks, et loomade heaolu õigusraamistiku ühtlustamisel võetaks arvesse kõiki loomade kategooriaid, st põllumajandus-, mets-, katse-, lemmik- ja veeloomi;

6.  nõuab kinnitust, et õigusraamistiku ühtlustamine ei too kaasa loomade heaolu käsitlevate standardite langust või loomade heaolu parandamisega seotud ambitsioonide vähenemist ning kutsub komisjoni üles tõstma kehtivaid standardeid ajakohastatud teaduslike tõendite alusel;

7.  kutsub komisjoni üles töötama välja, vahetama ja levitama teaduslikult tõendatud parimaid tavasid invasiivsete võõrliikide sissetungi ennetamiseks ja humaanseks ohjamiseks liikmesriikides;

8.  kutsub komisjoni üles suurendama kodanike mõjuvõimu ja katset, pakkudes tarbijatele suuniseid majandustegevuse raames peetavate ja kaubeldavate loomade ostmise, müümise, uude elukohta paigutamise ja kasvatamise kohta, eriti koerte, kasside, eksootiliste loomade ja hobuslaste jaoks;

9.  kutsub komisjoni üles tagama, et ühises põllumajanduspoliitikas tunnistataks täielikult loomade aistimisvõimet ning kasutataks terviklikku lähenemist puudulike heaolutavadega seotud keskkonna- ja rahvatervise alaste probleemide lahendamiseks; kutsub komisjoni üles toetama uue jätkusuutliku toidupoliitika väljatöötamist, milles tunnistatakse põllumajandusloomade heaolu suurendamist seoses taimsete toiduainete kasutuselevõtu ja tarbimisega;

10.  palub komisjonil kasutada uusi ELi loomade heaolu referentkeskusi kehtivate eeskirjade rakendamise toetamiseks, et levitada teavet ja jagada parimaid tavasid, pakkuda pädevatele asutustele koolitust ning rakendada tõestatud loomade heaolu näitajate kasutamist;

11.  nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks loomade heaolu majandusarengu liikumapanevaks jõuks;

12.  nõuab horisontaalse, kogu komisjoni hõlmava alalise loomade heaolu platvormi loomist, et paremini soodustada koostööd, hoida tähelepanu loomade heaoluga seotud küsimustel ja edendada suhtlemist sidusrühmadega, sealhulgas kodanikuühiskonnaga;

13.  nõuab tungivalt, et komisjon visandaks sellise strateegia raames õiguslikud sihtmärgid;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.